| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 maja 1998 r.

w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 maja 1998 r. (poz. 464)

STATUT BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwane dalej „Biurem", jest jednostką pomocniczą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej „Generalnym Inspektorem", powołaną na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), zwanej dalej „ustawą".

2. Biuro zapewnia wykonanie zadań wynikających z kompetencji Generalnego Inspektora określonych w ustawie, a także w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2. Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa.

II. Zasady działania Biura

§ 3. 1. Biurem kieruje Dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Generalnego Inspektora.

2. Dyrektor Biura zapewnia funkcjonowanie Biura, warunki jego działania i organizację pracy, a także za zgodą Generalnego Inspektora określa liczbę etatów w Biurze oraz ich podział między poszczególne statutowe jednostki organizacyjne Biura.

3. Generalny Inspektor sprawuje nadzór nad pracą Biura, a także przysługują mu uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Biura.

§ 4. 1. Generalny Inspektor może upoważnić w formie pisemnej osoby zatrudnione na stanowiskach inspektorów do dokonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w art. 14 ustawy.

2. Upoważnienie może być jednorazowe, tj. udzielone do wykonania czynności określonej w jego treści, lub stałe do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, w oznaczonym czasie, nie dłuższym jednak niż do końca kadencji Generalnego Inspektora.

3. Upoważnienie opatruje się pieczęcią okrągłą Generalnego Inspektora.

4. Generalny Inspektor prowadzi rejestr wydanych upoważnień, a także określa, w drodze zarządzenia, tryb przechowywania oraz zwrotu i likwidacji udzielonych upoważnień.

§ 5. 1. Generalny Inspektor może upoważnić w formie pisemnej dyrektorów statutowych jednostek organizacyjnych Biura do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w art. 18, 21 i 44 ustawy, oraz do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy.

2. Generalny Inspektor może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub osobom fizycznym do dokonywania w jego imieniu czynności cywilnoprawnych lub faktycznych w zakresie właściwości Biura.

III. Organizacja Biura

§ 6. 1. Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura są:

1) Gabinet Generalnego Inspektora,

2) Departament Prawny,

3) Departament Inspekcji,

4) Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych,

5) Departament Informatyki,

6) Departament Administracyjno-Budżetowy.

2. Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura kierują dyrektorzy tych jednostek.

3. Generalny Inspektor może powoływać komisje jako organy pomocnicze i opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.

§ 7. 1. Gabinet Generalnego Inspektora realizuje bezpośrednio obsługę Generalnego Inspektora w zakresie wykonywania przez niego zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

2. Do zadań Gabinetu Generalnego Inspektora należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie spotkań z udziałem Generalnego Inspektora,

2) prowadzenie Kancelarii Głównej, Kancelarii Tajnej i Archiwum,

3) zapewnienie obsługi organizacyjnej,

4) obsługa prasowa,

5) obsługa kontaktów międzynarodowych,

6) prowadzenie spraw personalnych,

7) obsługa komisji powoływanych przez Generalnego Inspektora,

8) prowadzenie sprawozdawczości Biura.

§ 8. Departament Prawny w szczególności:

1) opracowuje projekty decyzji Generalnego Inspektora, wydawanych w przypadkach przewidzianych w ustawie,

2) przygotowuje opinie prawne w sprawach przedstawianych przez Generalnego Inspektora, Dyrektora Biura oraz dyrektorów departamentów,

3) opracowuje projekty stanowiska Generalnego Inspektora w sprawach związanych z projektami aktów normatywnych dotyczących ochrony danych osobowych,

4) zapewnia obsługę prawną Biura.

§ 9. Departament Inspekcji w szczególności:

1) wykonuje zadania związane z prowadzeniem przez Generalnego Inspektora kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

2) załatwia sprawy związane z wydawaniem upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych oraz rejestrem tych upoważnień,

3) rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Generalnego Inspektora, prowadzi analizę skarg i wniosków oraz przedstawia Generalnemu Inspektorowi sprawozdania z ich załatwienia.

§ 10. Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych wykonuje zadania związane w szczególności z:

1) przyjmowaniem zgłoszeń zbiorów do rejestru danych osobowych,

2) prowadzeniem rejestru zbiorów danych osobowych,

3) wydawaniem zaświadczeń o zarejestrowaniu zbioru,

4) udostępnianiem danych zawartych w rejestrze,

5) przygotowaniem projektów decyzji o odmowie zarejestrowania zbioru.

§ 11. Departament Informatyki wykonuje zadania związane w szczególności z:

1) zabezpieczeniem dostępu do systemu informatycznego Biura,

2) oceną wniosków o wpis do rejestru zbiorów danych osobowych pod kątem zgodności z wymogami technicznymi i organizacyjnymi,

3) prowadzeniem inspekcji,

4) podejmowaniem przedsięwzięć w zakresie stosowania i doskonalenia informatycznych metod ochrony danych osobowych.

§ 12. Departament Administracyjno-Budżetowy zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną, finansową, gospodarczą, techniczno-remontową oraz w zakresie zaopatrzenia.

IV. Postanowienia końcowe

§ 13. Tryb pracy Biura, a także organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań statutowych jednostek organizacyjnych Biura określa Generalny Inspektor w drodze zarządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »