| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 listopada 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50, poz. 580) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W statucie Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 73, poz. 464), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura są:

1) Departament Organizacyjno-Administracyjny,

2) Departament Prawny,

3) Departament Skarg,

4) Departament Inspekcji,

5) Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych,

6) Departament Informatyki,

7) Dział Finansowy,

8) Pion Ochrony,

9) Stanowisko do Spraw Pracowniczych,

10) Zespół Prasowy.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura kierują dyrektorzy tych jednostek, z wyjątkiem Działu Finansowego, którym kieruje główny księgowy, Pionu Ochrony, którym kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Zespołu Prasowego, którym kieruje rzecznik prasowy, oraz Stanowiska do Spraw Pracowniczych.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Departament Organizacyjno-Administracyjny wykonuje zadania związane w szczególności z:

1) prowadzeniem Kancelarii Głównej i Archiwum,

2) zapewnieniem obsługi organizacyjnej,

3) zapewnieniem obsługi kontaktów międzynarodowych,

4) zapewnieniem obsługi komisji powoływanych przez Generalnego Inspektora,

5) obroną cywilną,

6) zapewnieniem obsługi gospodarczej, techniczno-remontowej oraz w zakresie zaopatrzenia,

7) bezpieczeństwem i higieną pracy.";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Departament Prawny w szczególności:

1) przygotowuje opinie prawne w sprawach przedstawianych przez Generalnego Inspektora, Dyrektora Biura oraz dyrektorów departamentów lub kierujących innymi jednostkami organizacyjnymi Biura,

2) zapewnia obsługę prawną Biura,

3) opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Generalnego Inspektora,

4) analizuje akty prawne pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych,

5) opracowuje projekt rocznego sprawozdania Biura, zgodnie z ustawą,

6) opracowuje projekty stanowiska Generalnego Inspektora w sprawach związanych z projektami aktów normatywnych dotyczących ochrony danych osobowych.";

4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Departament Skarg w szczególności:

1) rozpatruje skargi i wnioski w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, kierowane do Generalnego Inspektora,

2) dokonuje analizy skarg i wniosków oraz przedstawia Generalnemu Inspektorowi sprawozdania z ich załatwienia,

3) opracowuje projekty decyzji Generalnego Inspektora, wydawanych w przypadkach przewidzianych w ustawie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3 i § 10 pkt 5.";

5) w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opracowuje projekty decyzji Generalnego Inspektora, wydawanych w wyniku prowadzonych inspekcji.";

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dział Finansowy wykonuje zadania związane z obsługą finansową Biura, obejmujące w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości Biura zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prowadzenie gospodarki finansowej Biura zgodnie z obowiązującymi zasadami.";

7) po § 12 dodaje się § 12a, § 12b oraz § 12c w brzmieniu:

„§ 12a. Pion Ochrony wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach.

§ 12b. Stanowisko do Spraw Pracowniczych odpowiada w szczególności za sprawy związane z:

1) prowadzeniem dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prowadzeniem spraw socjalnych w zakresie obsługi funduszu socjalnego.

§ 12c. Zespół Prasowy sprawuje prasową obsługę Biura."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »