| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 1998 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym

Na podstawie art. 40 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, o której mowa w art. 40 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083), zwanej dalej „Radą Główną”, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym, zwanych dalej „radami terenowymi”.
§ 2.
1. W skład Rady Głównej wchodzą przewodniczący oraz powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów członkowie.

2. Przewodniczącym Rady Głównej jest Minister Sprawiedliwości.

3. W skład Rady Głównej wchodzą:

1) sędzia penitencjarny wyznaczony przez prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, po wyrażeniu zgody przez tego sędziego,

2) prokurator Prokuratury Krajowej, wyznaczony przez Prokuratora Krajowego,

3) kurator zawodowy, wyznaczony przez prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie,

4) przedstawiciele:

a) Ministra Sprawiedliwości,

b) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,

c) Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

d) Ministra Edukacji Narodowej,

e) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

f) Ministra Obrony Narodowej,

g) Komendanta Głównego Policji,

h) Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

4. Prezes Rady Ministrów może powołać w skład Rady Głównej przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, a także związków zawodowych i samorządu zawodowego, przedstawicieli nauki oraz osoby godne zaufania, które mogą wnieść istotny wkład w realizację celów działania Rady Głównej.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 4, kierują wnioski o powołanie ich przedstawicieli w skład Rady Głównej do Ministra Sprawiedliwości, który przekazuje je Prezesowi Rady Ministrów wraz ze swoją opinią.

§ 3.
1. Organem wykonawczym Rady Głównej jest prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i 2 członków.

2. Wiceprzewodniczącego i członków prezydium Rady Rada Główna wybiera w głosowaniu tajnym, spośród swoich członków.

3. Sekretarza prezydium Rady wyznacza Minister Sprawiedliwości.

4. Obsługę prac Rady Głównej zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 4.
1. Wojewoda może powołać rady terenowe.

2. Przewodniczącym rady terenowej jest prezes właściwego sądu wojewódzkiego.

3. W skład rady terenowej wchodzą zaproszeni przez prezesa sądu wojewódzkiego przedstawiciele wyznaczeni przez:

1) wojewodę,

2) prezesa sądu wojewódzkiego,

3) prokuratora wojewódzkiego,

4) dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,

5) dyrektora wojewódzkiego zespołu pomocy społecznej,

6) lekarza wojewódzkiego,

7) wojewódzkiego kuratora oświaty,

8) komendanta wojewódzkiego policji,

9) dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych, położonych w okręgu sądu wojewódzkiego,

10) szefów regionalnych sztabów wojskowych,

11) organy wykonawcze samorządu terytorialnego.

4. Do uczestnictwa w pracach rady terenowej prezes sądu wojewódzkiego może zapraszać przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4, jeżeli wykonują oni swoje zadania na terenie działania tej rady terenowej.

5. Obsługę prac rady terenowej zapewnia prezes właściwego sądu wojewódzkiego.

§ 5.
1. Kadencja Rady Głównej i rad terenowych trwa 4 lata.

2. Rady, o których mowa w ust. 1, zbierają się co najmniej 2 razy w roku, a prezydium Rady - co najmniej 4 razy w roku.

3. Posiedzenia Rady Głównej zwołuje Minister Sprawiedliwości, a posiedzenia rad terenowych - prezes właściwego sądu wojewódzkiego.

4. Rada Główna i rady terenowe podejmują uchwały zwykłą większością głosów.

5. Za udział w pracach Rady Głównej i rad terenowych członkom tych rad nie przysługują wynagrodzenie oraz inne należności pieniężne.

§ 6.
1. Rada Główna, prezydium Rady Głównej i rady terenowe wykonują swoje zadania na posiedzeniach.

2. Rada Główna i rady terenowe mogą powoływać stałe lub doraźne komisje w celu opracowania określonych tematów oraz oceny przedstawionych jej materiałów.

§ 7.
1. Rada Główna przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 marca, roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

2. Rady terenowe przedstawiają wojewodzie, w terminie do dnia 31 marca, roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 8.
Rada Główna i rady terenowe działają w szczególności przez:

1) organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,

2) opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,

3) koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,

4) podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,

5) dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,

6) przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,

7) inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »