REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 164 poz. 1165

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kontrole płatników składek zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem płatników składek zobowiązanych do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenie, przeprowadza się z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu składek i wypłaconych świadczeń.

2. W uzasadnionych przypadkach kontrole płatników składek określonych w ust. 1 mogą być przeprowadzone w krótszych odstępach czasu.

§ 2.
Kontrole płatników składek zobowiązanych do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenie przeprowadza się w uzasadnionych przypadkach.
§ 3.
1. Kontrolę płatnika składek zarządza się w drodze wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje główny inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub upoważnieni przez niego inspektorzy kontroli Zakładu.

3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej Zakładem,

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli,

3) imię, nazwisko i numer legitymacji służbowej inspektora kontroli Zakładu,

4) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres płatnika składek,

5) termin ważności upoważnienia.

4. Wydane upoważnienia do przeprowadzenia kontroli są ewidencjonowane.

§ 4.
1. Legitymacje służbowe inspektorów kontroli Zakładu wydaje i ewidencjonuje ich wydanie główny inspektor kontroli Zakładu. W przypadku odwołania ze stanowiska inspektora kontroli zakładu, legitymacja podlega zwrotowi.

2. Wzór legitymacji służbowej inspektora kontroli Zakładu stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego jest wystawiane przez inspektora kontroli Zakładu przeprowadzającego kontrolę i zawiera informacje, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 4, oraz:

1) określenie inspektora lub inspektorów kontroli Zakładu oraz osób, o których mowa w § 6, prowadzących kontrolę,

2) przewidywany czas trwania kontroli,

3) zakres kontroli,

4) prawa i obowiązki kontrolowanego płatnika składek.

2. W uzasadnionych przypadkach kontrola może zostać przedłużona na czas określony, a termin przeprowadzenia zmieniony, o czym zawiadamia się płatnika składek.

§ 6.
Pracownik Zakładu nie będący inspektorem kontroli Zakładu, przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126), zwanej dalej "ustawą", może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektora kontroli Zakładu.
§ 7.
1. Zabezpieczenia zebranych dowodów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy, inspektor kontroli Zakładu dokonuje przez:

1) przechowanie u płatnika składek w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu,

2) opieczętowanie i oddanie na przechowanie płatnikowi składek lub jego pracownikowi za potwierdzeniem odbioru,

3) zabranie przez inspektora kontroli Zakładu do jednostki organizacyjnej Zakładu za potwierdzeniem odbioru.

2. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje inspektor kontroli Zakładu.

§ 8.
1. Udostępnienie płatnikowi składek wydanych inspektorowi Zakładu dokumentów, o których mowa w art. 90 ust. 6 ustawy, odbywa się na jego pisemny wniosek.

2. Udostępnienie dokumentów płatnikowi składek następuje wyłącznie w obecności inspektora kontroli Zakładu.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA KONTROLI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1998 r. (poz. 1165)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA KONTROLI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1998-12-31
  • Data wejścia w życie: 1999-01-01
  • Data obowiązywania: 1999-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA