reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 stycznia 2000 r.

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i N r 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126).
§ 2.
1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, zwane dalej „świadectwami”, dyplomy ukończenia szkoły i dyplomy uzyskania tytułów zawodowych, zwane dalej „dyplomami”, oraz legitymacje szkolne i indeksy wydaje się na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wykazy wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowe, gimnazja, dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły artystyczne, zwane dalej „szkołami”.

3. Przepis ust. 2 stosuje się także w ósmych klasach dotychczasowych szkół podstawowych.

4. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na świadectwie zamieszcza się informację: „Wzór zatwierdzony przez .............. w dniu .............. nr sprawy ............ .'

5. Szkoła, na wniosek ucznia lub słuchacza, zwanego dalej „uczniem”, albo absolwenta, może wydawać zaświadczenia.

6. Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez szkołę.

7. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.

8. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych, z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych.

§ 3.
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla młodzieży, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym nie otrzymują świadectw szkolnych promocyjnych. Uczniom tym wydaje się zaświadczenia potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

3. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży oraz uczeń szkoły dla dorosłych, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie lub nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

4. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Absolwent szkoły zawodowej, który zdał egzamin z nauki zawodu lub przygotowania zawodowego, otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.

§ 4.
1. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiedniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej sześcioletniej szkoły podstawowej i otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy szóstej szkoły podstawowej.

3. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej gimnazjum i otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej gimnazjum.

4. Po ukończeniu nauki w ostatnim semestrze w danym roku szkolnym, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń artystycznej szkoły policealnej i pomaturalnej otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie lub nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

5. Po ukończeniu szkoły artystycznej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Po ukończeniu szkoły artystycznej kończącej się egzaminem dyplomowym uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.

7. Wychowanek placówki artystycznej otrzymuje zaświadczenie określające: nazwę placówki, imię (imiona) i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia wychowanka, nazwy zajęć edukacyjnych i oceny końcoworoczne uzyskane z tych zajęć, datę i miejsce wystawienia zaświadczenia.

§ 5.
1. Absolwent szkoły średniej, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje – w przypadku złożenia tego egzaminu – świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezłożenia egzaminu dojrzałości – świadectwo ukończenia szkoły.

2. Absolwent ogólnokształcącej szkoły artystycznej, dającej wykształcenie średnie ogólne, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje – w przypadku złożenia tego egzaminu – świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezłożenia egzaminu dojrzałości – dyplom ukończenia szkoły.

§ 6.
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły dla młodzieży, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły – z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uczeń szkoły artystycznej, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, z wyjątkiem szkoły artystycznej realizującej wyłącznie plan nauczania zajęć artystycznych, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły – z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Statut szkoły może określić wyższe wymagania, a także dodatkowe warunki niezbędne do uzyskania świadectw, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Absolwent szkoły średniej dla młodzieży oraz absolwent ogólnokształcącej szkoły artystycznej, dającej wykształcenie średnie ogólne, który uzyskał z egzaminu dojrzałości średnią ocen co najmniej 4,6 oraz spełnił warunki, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, otrzymuje świadectwo dojrzałości stwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

§ 7.
1. Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa dojrzałości i jeden odpis.

2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, wystawia się na druku świadectwa dojrzałości, umieszczając na pierwszej stronie w prawym górnym rogu wyraz „ODPIS”. Na odpisie świadectwa dojrzałości umieszcza się fotografię.

§ 8.
W świadectwach i dyplomach ukończenia szkoły oraz w świadectwach dojrzałości, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcoworocznej przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych obowiązujących, wpisuje się zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane w klasie programowo najwyższej, a w szkołach policealnych i pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych – oceny semestralne uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne (semestralne), z których nauka, zgodnie z ramowym planem nauczania, zakończyła się w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym), z zastrzeżeniem § 20 ust. 1.
§ 9.
1. Świadectwo i dyplom wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub dyplomu wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu – datę zakończenia sesji egzaminacyjnej.

2. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się wyraz „zwolniony(a)”.

3. Świadectwo i dyplom opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.

4. Świadectwo i dyplom podpisują osoby wskazane na drukach. Pieczęć imienna dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinna być czytelna.

5. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen i indeksów.

§ 10.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu, uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu.

2. Szkoła sporządza duplikat świadectwa lub dyplomu na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału świadectwa lub dyplomu, z zastrzeżeniem ust. 4. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Duplikat”. Duplikat podpisuje dyrektor szkoły. Pieczęć imienna dyrektora powinna być czytelna. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

4. Jeżeli szkoła posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa lub dyplomu według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa lub dyplomu.

5. W arkuszu ocen, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa lub dyplomu, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie powinno nastąpić listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

7. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

8. Jeżeli dokumentacja zlikwidowanej lub przekształconej szkoły została przekazana archiwum państwowemu, duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w ust. 7, na podstawie sporządzonego przez archiwum wypisu z arkusza ocen bądź uwierzytelnionej przez archiwum kopii arkusza ocen.

9. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa lub dyplomu może nastąpić wyłącznie na drodze sądowej. W tym przypadku szkoła lub organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 7, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

10. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących nauki, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

§ 11.
1. Dyrektor szkoły może poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem świadectwa lub dyplomu tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla złożenia odpisu w aktach szkoły. Na odpisie należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy odpisu świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 12.
1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, może w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonać sprostowania błędów i oczywistych omyłek. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu należy umieścić adnotację „Dokonano sprostowania” oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa lub indeksu, datę i pieczęć urzędową.

3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.

4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw i dyplomów ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisach, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz dyplomów uzyskania tytułu zawodowego. Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.

§ 13.
1. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska absolwenta na świadectwie lub dyplomie i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo lub dyplom na nowe imię lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe – duplikat świadectwa lub dyplomu, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa lub dyplomu wydanego na poprzednie imię lub nazwisko.

2. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania, o której mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe imię lub nazwisko i nad nim wpisać nowe kolorem czerwonym. Na dole stronicy należy umieścić adnotację „Dokonano zmiany imienia/nazwiska”, datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenia sądowego.

§ 14.
1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

2. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacja szkolna zawierająca błędy lub omyłki podlega wymianie.

§ 15.
Szkoła dla dorosłych oraz szkoła policealna i pomaturalna dla młodzieży, w tym policealna i pomaturalna szkoła artystyczna, wydaje uczniom indeksy, jeżeli stanowią tak odrębne przepisy.
§ 16.
1. Druki wszystkich świadectw i dyplomów posiadają na pierwszej stronie mikrodruk.

2. Druki świadectw dojrzałości oznacza się w miejscu wskazanym we wzorach serią i numerem ustalanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania odrębnie dla każdego producenta.

§ 17.
1. Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły wymagają legalizacji. Legalizacji dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku szkół artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie:

1) klauzuli w brzmieniu: „Stwierdza się autentyczność dokumentu”,

2) podpisu osoby upoważnionej do legalizacji dokumentu, z czytelną pieczęcią imienną,

3) pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1,

4) nazwy miejscowości i daty.

3. Przedłożone do legalizacji dokumenty wielostronicowe powinny być zszyte i w miejscach zszycia opieczętowane pieczęcią urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.

§ 18.
1. Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości oraz indeksy i legitymacje szkolne są wydawane przez szkoły nieodpłatnie.

2. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu oraz za stwierdzenie równoważności, o której mowa w § 19.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, indeksu lub legitymacji szkolnej oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Opłatę wnosi się na konto wskazane przez dyrektora szkoły lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

§ 19.
1. Na wniosek osoby zainteresowanej organ, o którym mowa w ust. 2, potwierdza równoważność świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy, który nie określa poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół.

2. Równoważność świadectwa lub dyplomu, o których mowa w ust. 1, potwierdza kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, a w przypadku szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na jej pisemny wniosek i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu.

3. Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły jest zaświadczenie określające istotną część przedstawionego świadectwa lub dyplomu, tj. nazwę szkoły, datę i miejsce wystawienia świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową organu, o którym mowa w ust. 2, datą oraz oznacza numerem sprawy.

4. Zasady uznawania w drodze nostryfikacji świadectw ukończenia szkoły oraz świadectw maturalnych uzyskanych za granicą za równoważne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świadectwom dojrzałości, określonym w ustawie, regulują odrębne przepisy.

§ 20.
1. W przypadku uzyskania z zajęć edukacyjnych, z których nauka zakończyła się w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym), oceny końcowej miernej, w świadectwach i dyplomach ukończenia szkoły oraz w świadectwach dojrzałości wpisuje się dla tych zajęć ocenę końcoworoczną dopuszczającą.

2. W świadectwach ukończenia szkoły oraz dyplomach ukończenia szkoły kształcącej w zawodach pielęgniarki i położnej dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 1999/2000 w grudniu lub styczniu, w dyplomach uzyskania tytułu zawodowego dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 1999/2000 w grudniu lub w styczniu i zdali egzamin zawodowy w terminie do dnia 31 stycznia 2000 r., oraz w świadectwach dojrzałości dla absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości w roku szkolnym 1999/2000 w sesji zimowej – wydawanych na drukach według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu, jako datę wystawienia odpowiednio świadectwa lub dyplomu wpisuje się dzień 31 stycznia 2000 r.

§ 21.
1. Arkusze ocen uczniów klas I–VI sześcioletniej szkoły podstawowej, klas VIII dotychczasowych szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów szkół artystycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, prowadzone są do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole na tych drukach, z zastrzeżeniem ust. 2–6.

2. W arkuszach ocen uczniów prowadzonych w szkołach dla młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych i pomaturalnych, wpisuje się wyłącznie wyniki klasyfikacji końcoworocznej. W rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen końcowych wpisuje się oceny końcoworoczne uzyskane w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem ust. 3. W rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen za I okres wstawia się poziomą kreskę.

3. W arkuszach ocen uczniów klas IV–VI sześcioletniej szkoły podstawowej w kolejnych rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen rocznych wpisuje się nazwy zajęć edukacyjnych realizowanych w danej klasie, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, a w następnych rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen końcowych wpisuje się oceny końcoworoczne uzyskane przez uczniów w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w kolejnych latach szkolnych. W rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen za I okres stawia się poziomą kreskę.

4. W arkuszach ocen prowadzonych w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych i pomaturalnych dla młodzieży wpisuje się wyniki klasyfikacji semestralnej przeprowadzanej po każdym semestrze.

5. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, a w szkołach policealnych i pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych – w wyniku klasyfikacji semestralnej. Nie wpisuje się informacji dotyczących egzaminu sprawdzającego.

6. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i nadpisać odpowiednio oceny zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, a w części dotyczącej ocen z przedmiotów nauczania należy przekreślić wyraz „mierny” i nadpisać wyraz „dopuszczający”. Obok należy umieścić adnotację „Skala ocen obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.”, a w przypadku szkół artystycznych – „Skala ocen obowiązuje od dnia 11 lutego 2000 r.”, oraz datę, pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

7. Dla uczniów klas I–III sześcioletniej szkoły podstawowej i uczniów klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia zakłada się i prowadzi arkusze ocen na drukach według wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu. W arkuszach ocen założonych dla uczniów klas II i III wpisuje się wyniki klasyfikacji końcoworocznej począwszy od roku szkolnego 1999/2000. Arkusze te dołącza się do arkuszy ocen założonych dla tych uczniów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 22.
1. Indeksy wydane na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone odpowiednio do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole lub zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów.

2. Legitymacje szkolne mogą być wydawane na drukach według dotychczasowych wzorów do czasu wyczerpania zapasów tych druków.

§ 23.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 102, poz. 467 i z 1997 r. Nr 109, poz. 708).
§ 24.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

Załącznik 1. [WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. (poz. 73)

Załącznik nr 1

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

1. Informacje ogólne

1. Świadectwa i dyplomy drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną – giloszem, w następujących kolorach:

1) świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – niebieskim,

2) świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia gimnazjum – pomarańczowym,

3) świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły zasadniczej – żółtym,

4) świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych – różowym,

5) świadectwa ukończenia szkół policealnych i pomaturalnych, dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego – brązowym,

6) świadectwa i dyplomy szkół artystycznych wszystkich typów – zielonym.

2. Pierwsza strona każdego świadectwa i dyplomu jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z literami RP Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione giloszem bez tych liter. Wzory giloszy określa załącznik nr 2.

3. Dla wszystkich świadectw i dyplomów ustala się format A4 (210 x 297 mm). Odległość marginesu gilosza od krawędzi formatu A4 wynosi z każdej strony 15 mm.

4. Świadectwo stwierdzające uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na stronie pierwszej biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

5. Świadectwo szkoły z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim, część drugą – świadectwo według tego samego wzoru, drukowane i wypełnione w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej. W symbolu świadectwa dodaje się na końcu literę wskazującą język danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, np. L – litewski, U – ukraiński, S – słowacki.

6. W świadectwach wydawanych uczniom szkół (klas) dwujęzycznych oraz innych drukach szkolnych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie”.

7. W świadectwach wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na stronie pierwszej przed określeniem miejscowości i daty wystawienia świadectwa umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program klasy specjalnej”.

8. W świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych w części przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych dodatkowych, a w przypadku szkół artystycznych – zajęć edukacyjnych nadobowiązkowych, wpisuje się te zajęcia przewidziane w szkolnym planie nauczania, których prowadzenie nie jest związane z realizacją zadań wynikających z podstawy programowej.

9. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

10. W świadectwach i dyplomach, z wyjątkiem świadectw i dyplomów uzyskiwanych na podstawie egzaminu eksternistycznego, oraz w indeksach, z wyjątkiem indeksu wydawanego osobom przystępującym do egzaminu eksternistycznego, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. W świadectwach i dyplomach uzyskiwanych na podstawie egzaminu eksternistycznego, w indeksach wydawanych osobom przystępującym do egzaminu eksternistycznego oraz w dyplomach uzyskania tytułu zawodowego w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer z ewidencji, o której mowa w § 2 ust. 7 rozporządzenia.

11. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

12. Protokoły egzaminu dojrzałości opatruje się pieczęcią urzędową szkoły albo kuratorium oświaty, przy którym została powołana państwowa komisja egzaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycznych oraz indeksy wydawane osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych – pieczęcią urzędową szkoły, zespołu szkół lub centrum kształcenia ustawicznego, przy których została powołana państwowa komisja egzaminacyjna.

2. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych o symbolu MEN-II

2.1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

1

MEN-II/1/2

dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

2

MEN-II/2/2

dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

3

MEN-II/2-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

4

MEN-II/8-SZ/2

dla uczniów klas I-III szkól podstawowych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

5

MEN-II/8-a-SZ/2

dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

 

2.2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

6

MEN-II/6/2

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

7

MEN-II/6-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

8

MEN-II/6-a/2

dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych

9

MEN-II/6-b/2

dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminu
eksternistycznego

10

MEN-II/10/2

dla uczniów klasy VIII dotychczasowej szkoły podstawowej dla dzieci i
młodzieży

11

MEN-II/10-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

12

MEN-II/11/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i
znacznym uczęszczających do klasy VIII dotychczasowej szkoły
podstawowej

13

MEN-II/12/2

dla słuchaczy klasy VIII dotychczasowej szkoły podstawowej dla
dorosłych

14

MEN-II/13/2

dla osób kończących dotychczasową szkołę podstawową na podstawie egzaminu eksternistycznego

15

MEN-II/14/2

dla słuchaczy podstawowego studium zawodowego dla dorosłych

16

MEN-II/15/2

dla osób kończących podstawowe studium zawodowe na podstawie
egzaminu eksternistycznego

17

MEN-II/16/2

dla uczniów klasy VIII dotychczasowej szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej

18

MEN-II/18/2

dla uczniów klasy VIII dotychczasowej specjalnej szkoły
przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym i znacznym

19

MEN-II/20/2

dla uczniów klasy VIII przysposabiającej do pracy zawodowej dotychczasowej szkoły podstawowej

20

MEN-II/22-a-SZ/2

dla uczniów szkół podstawowych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

21

MEN-II/22-SZ/2

dla uczniów klas VIII dotychczasowych szkól podstawowych przy
placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej,
realizujących uzupełniający plan nauczania

 

2.3. Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

22

MEN-II/7/2

dla uczniów klasy I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży

23

MEN-II/7-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

24

MEN-II/7-a-SZ/2

dla uczniów klas I i II gimnazjów przy placówkach dyplomatycznych i
konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan
nauczania

 

2.4. Świadectwa ukończenia gimnazjum

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

25

MEN-II/8/2

dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży

26

MEN-II/8-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

27

MEN-II/8-a/2

dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych

28

MEN-II/8-b/2

dla osób kończących gimnazjum na podstawie egzaminu
eksternistycznego

29

MEN-II/9-SZ/2

dla uczniów gimnazjów przy placówkach dyplomatycznych i
konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający
plan nauczania

 

2.5. Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

30

MEN-II/25/2

dla uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

31

MEN-II/25-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

32

MEN-II/31-SZ/2

dla uczniów liceów ogólnokształcących przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

 

2.6. Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

33

MEN-II/35/2

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

34

MEN-II/35-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

35

MEN-II/35-a/2

dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

36

MEN-II/37/2

dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminu
eksternistycznego

37

MEN-II/39-SZ/2

dla uczniów liceów ogólnokształcących przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

 

2.7. Świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

38

MEN-II/45/2

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

39

MEN-II/45-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

40

MEN-II/47/2

dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 

2.8. Świadectwa szkolne promocyjne liceum technicznego

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

41

MEN-II/62/2

dla uczniów klas I-III liceum technicznego dla młodzieży

42

MEN-II/62-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

 

2.9. Świadectwa ukończenia liceum technicznego

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

43

MEN-II/87/2

dla uczniów liceum technicznego dla młodzieży

44

MEN-II/87-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

45

MEN-II/88/2

dla słuchaczy liceum technicznego dla dorosłych

 

2.10. Świadectwa dojrzałości liceum technicznego

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

46

MEN-II/133/2

dla uczniów liceum technicznego dla młodzieży

47

MEN-II/133-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

48

MEN-II/134/2

dla słuchaczy liceum technicznego dla dorosłych

 

2.11. Świadectwa szkolne promocyjne szkół zawodowych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

49

MEN-II/55/2

dla uczniów klas I i II szkoły zasadniczej dla młodzieży

50

MEN-II/55-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

51

MEN-II/57/2

dla uczniów technikum dla młodzieży

52

MEN-II/57-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

53

MEN-II/59/2

dla uczniów liceum i liceum zawodowego dla młodzieży

54

MEN-II/59-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

 

2.12. Świadectwa ukończenia szkół zawodowych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

55

MEN-II/70/2

dla uczniów szkoły zasadniczej dla młodzieży

56

MEN-II/70-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

57

MEN-II/72/2

dla słuchaczy szkoły zasadniczej dla dorosłych

58

MEN-II/73/2

dla osób kończących szkołę zasadniczą na podstawie egzaminu
eksternistycznego

59

MEN-II/74/2

dla uczniów liceum zawodowego dla młodzieży

60

MEN-II/74-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

61

MEN-II/83/2

dla słuchaczy liceum zawodowego dla dorosłych

62

MEN-II/86/2

dla osób kończących liceum zawodowe na podstawie egzaminu
eksternistycznego

63

MEN-II/75/2

dla słuchaczy średniego studium zawodowego dla dorosłych

64

MEN-II/76/2

dla osób kończących średnie studium zawodowe na podstawie egzaminu eksternistycznego

65

MEN-II/77/2

dla uczniów technikum dla młodzieży

66

MEN-II/77-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

67

MEN-II/78/2

dla słuchaczy technikum dla dorosłych

68

MEN-II/79/2

dla osób kończących technikum na podstawie egzaminu
eksternistycznego

69

MEN-II/80/2

dla uczniów liceów

70

MEN-II/80-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

71

MEN-II/81/2

dla słuchaczy liceum dla dorosłych

72

MEN-II/82/2

dla osób kończących liceum na podstawie egzaminu eksternistycznego

 

2.13. Świadectwa dojrzałości szkół zawodowych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

73

MEN-II/90/2

dla uczniów liceum zawodowego dla młodzieży

74

MEN-II/90-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

75

MEN-II/132/2

dla słuchaczy liceum zawodowego dla dorosłych

76

MEN-II/91/2

dla słuchaczy średniego studium zawodowego dla dorosłych

77

MEN-II/92/2

dla uczniów liceum

78

MEN-II/92-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

79

MEN-II/93/2

dla słuchaczy liceum dla dorosłych

80

MEN-II/94/2

dla uczniów technikum dla młodzieży

81

MEN-II/94-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

82

MEN-II/95/2

dla słuchaczy technikum dla dorosłych

 

2.14. Świadectwa ukończenia szkół policealnych i pomaturalnych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

83

MEN-II/98/2

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i dla słuchaczy szkoły
policealnej dla dorosłych, uzyskujących wykształcenie średnie
zawodowe

84

MEN-II/99/2

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i dla słuchaczy szkoły
policealnej dla dorosłych, uzyskujących wykształcenie zasadnicze
zawodowe

85

MEN-II/100/2

dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminu
eksternistycznego, uzyskujących wykształcenie średnie zawodowe

86

MEN-II/101/2

dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminu
eksternistycznego, uzyskujących wykształcenie zasadnicze zawodowe

 

2.15. Dyplomy ukończenia szkół pomaturalnych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

87

MEN-II/306/2

dla uczniów szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i
położnej

 

2.16. Dyplomy uzyskania tytułu zawodowego

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

88

MEN-II/105/2

dla osób uzyskujących tytuł zawodowy, z wyjątkiem osób uzyskujących tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej

 

2.17. Protokoły egzaminów

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

89

MEN-II/150/2

protokół egzaminu dojrzałości dla liceum ogólnokształcącego i liceum technicznego

90

MEN-II/156/2

protokół egzaminu dojrzałości dla szkoły średniej zawodowej

91

MEN-II/157/2

zbiór protokołów egzaminu dojrzałości

92

MEN-II/153/2

protokół egzaminu z przygotowania zawodowego/nauki zawodu

93

MEN-II/154/2

protokół egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej

94

MEN-II/155/2

protokół egzaminu eksternistycznego

 

2.18. Arkusze ocen

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

95

MEN-II/160-a/2

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej

96

MEN-II/160-b/2

dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzone o w formie stacjonarnej

97

MEN-II/162/2

dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej

98

MEN-II/166/2

dla uczniów szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy szkoły zawodowej dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej

99

MEN-II/167/2

dla uczniów szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży oraz słuchaczy szkoły policealnej i pomaturalnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej

100

MEN-II/168/2

dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej

101

MEN-II/169/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej

102

MEN-II/169-a/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do gimnazjum

103

MEN-II/163/2

zbiór arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów

 

2.19. Indeksy

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

104

MEN-II/170/2

dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

105

MEN-II/171/2

dla uczniów szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży

106

MEN-II/172/2

dla osób kończących szkołę na podstawie egzaminu eksternistycznego

 

2.20. Legitymacje szkolne

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

107

MEN-II/180/2

dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół

108

MEN-II/182/2

dla uczniów niepełnosprawnych

 

3. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych dla szkół artystycznych o symbolu ART-II

3.1. Świadectwa szkolne promocyjne szkół artystycznych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

109

ART-II/200/2

dla uczniów klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

110

ART-II/201/2

dla uczniów klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I, II, IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-V, VII i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I, III, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klas I-III liceum plastycznego

111

ART-II/201-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

112

ART-II/201-a/2

dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla uczniów klas VI ogólnokształcącej szkoły baletowej

113

ART-II/201-w-a/2

jak wyżej z wyróżnieniem

114

ART-II/202/2

dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej

115

ART-II/202-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

116

ART-II/205/2

dla uczniów klas I – III liceum muzycznego

117

ART-II/205-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

118

ART-II/207/2

dla uczniów klas I-V szkoły muzycznej II stopnia

119

ART-II/207-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

120

ART-II/209/2

dla uczniów klasy V szkoły baletowej, stwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej

121

ART-II/209-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

122

ART-II/210/2

dla uczniów klas VI – VIII szkoły baletowej

123

ART-II/210-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

124

ART-II/211/2

dla uczniów klas I-IV liceum sztuk plastycznych

125

ART-II/211-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

126

ART-II/212/2

dla uczniów klas I i II szkoły plastycznej I stopnia

127

ART-II/213/2

dla uczniów klas I-IV szkoły umiejętności plastycznych

 

3.2. Świadectwa ukończenia szkół artystycznych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

128

ART-II/220/2

dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

129

ART-II/220-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

130

ART-II/221/2

dla uczniów klas VIII dotychczasowej podstawowej szkoły muzycznej

131

ART-II/221-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

132

ART-II/222/2

dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia

133

ART-II/222-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

134

ART-II/228/2

dla uczniów szkoły plastycznej I stopnia

 

3.3. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

135

ART-II/223/2

dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia

136

ART-II/223-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

137

ART-II/224/2

dla osób kończących szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminu eksternistycznego

138

ART-II/225/2

dla uczniów szkoły baletowej

139

ART-II/226/2

dla uczniów liceum muzycznego

140

ART-II/227/2

dla uczniów liceum sztuk plastycznych

141

ART-II/229/2

dla osób kończących szkołę baletową na podstawie egzaminu eksternistycznego

142

ART-II/230/2

dla osób kończących liceum sztuk plastycznych na podstawie egzaminu eksternistycznego

143

ART-II/231/2

dla osób kończących liceum muzyczne na podstawie egzaminu eksternistycznego

144

ART-II/232/2

dla uczniów szkoły umiejętności plastycznych

145

ART-II/240/2

dla uczniów szkoły policealnej

146

ART-II/241/2

dla uczniów szkoły pomaturalnej

147

ART-II/242/2

dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminu eksternistycznego

148

ART-II/243/2

dla osób kończących szkołę pomaturalną na podstawie egzaminu eksternistycznego

 

3.4. Świadectwa dojrzałości szkół artystycznych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

149

ART-II/235/2

dla uczniów liceum muzycznego

150

ART-II/235-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

151

ART-II/236/2

dla uczniów szkoły baletowej

152

ART-II/236-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

153

ART-II/237/2

dla uczniów liceum sztuk klasycznych

154

ART-II/237-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem

 

3.5. Protokoły egzaminów przeprowadzanych w szkołach artystycznych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

155

ART-II/270/2

protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej

156

ART-II/271/2

protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie programu, dyplomowego

157

ART-II/272/2

protokół egzaminu dojrzałości dla liceum muzycznego, liceum sztuk plastycznych i szkoły baletowej

158

ART-II/274/2

protokół egzaminu promocyjnego dla wszystkich typów szkół artystycznych

159

ART-II/273/2

protokół egzaminu eksternistycznego dla wszystkich typów szkół artystycznych

 

3.6. Arkusze ocen szkół artystycznych

 

Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

160

ART-II/250/2

dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

161

ART-II/251/2

dla uczniów liceum muzycznego

162

ART-II/251-a/2

dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej

163

ART-II/252/2

dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej

164

ART-II/255/2

dla uczniów liceum sztuk plastycznych

 

Załącznik 2. [WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH]

Załącznik nr 2

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

Uwaga: Załącznik nr 2 do rozporządzenia zawierający wzory świadectw dyplomów i innych. druków

 

szkolnych stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 stycznia 2000 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama