reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 26 maja 2000 r.

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Art. 1.
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1121, z 1999 r. Nr 108, poz. 1226 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22:

a) w ust. 2 wyrazy „Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw finansów publicznych",

b) w ust. 4 wyrazy „ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami „Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast";

2) art. 33a otrzymuje brzmienie:

„Art. 33a. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej jest Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

3. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

4. Wiceprezesów Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na wniosek Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.";

3) w art.33b:

a) w pkt 5 wyraz „projektów" zastępuje się wyrazem „programów",

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wykonywanie przewidzianych przepisami szczególnymi zadań związanych z funkcjonowaniem pracowniczych ogrodów działkowych.”;

4) w art. 33c:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej projekty ustaw, rozporządzeń i uchwał dotyczących polityki mieszkaniowej i rozwoju miast,”

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykonuje inne zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określone w odrębnych przepisach.”;

5) w art. 33d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uwzględniając jego organizację wewnętrzną i tryb pracy."

Art. 2.
W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 86, poz. 965) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 2 i 3:

a) wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej" zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw pracy",

b) wyrazy „Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw finansów publicznych";

2) w art. 30 w ust. 3 wyrazy „ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast”.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama