| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 marca 2001 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych:

a) jednostek budżetowych,

b) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych jednostek budżetowych,

c) funduszy celowych,

d) szkół wyższych będących jednostkami sektora finansów publicznych – w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń,

2) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych,

3) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań finansowych, w tym budżetowych, których mogą dotyczyć szczególne zasady rachunkowości, terminy sporządzania tych sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań.

2. Rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

1) z wykonania planów finansowych,

2) w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji

– pozostałych jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, określają odrębne przepisy.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

2) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324),

3) ustawa – Ordynacja podatkowa – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U, Nr 137, poz. 926 i Nr 160. poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166),

4) placówka – jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

5) samorządowa jednostka budżetowa – odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową,

6) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku,

7) dysponenci środków budżetu państwa – dysponentów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335),

8) klasyfikacja budżetowa – klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880 oraz z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688),

9) rok budżetowy – rok kalendarzowy,

10) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy – również dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji.

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań

§ 3. [Rodzaje sprawozdań budżetowych]

Ustala się następujące rodzaje sprawozdań budżetowych:

1) Rb-23 – miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

2) Rb-23PL – kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

3) Rb-24 – miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych dla gromadzenia dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

4) Rb-27 – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,

5) Rb-27PL – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia,

6) Rb-27S–miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia,

7) Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia,

8) Rb-PDP – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy, miasta na prawach powiatu oraz Związku Komunalnego m.st. Warszawy; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia,

9) Rb-28 – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia,

10) Rb-28PL – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia,

11) Rb-28NW – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia,

12) Rb-28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia,

13) Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia,

14) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia,

15) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia,

16) Rb-30 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia,

17) Rb-31 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia,

18) Rb-32 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia,

19) Rb-33 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia,

20) Rb-40 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia,

21) Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia,

22) Rb-70 – kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 4. [Podmioty obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych]

1. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych są obowiązani:

1) w zakresie budżetu państwa:

a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni – Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N, Rb-70,

b) kierownicy państwowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
– Rb-32,

c) dysponenci państwowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej –
Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

d) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych – Rb-28NW,

e) dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (sprawozdania łączne),

f) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organów podatkowych, w zakresie dochodów budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu państwa – Rb-24, Rb-27,

g) kierownicy państwowych zakładów budżetowych – Rb-30, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

h) kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych – Rb-31, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

i) kierownicy placówek – Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-32,

j) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ,

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS,

b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N,

c) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych dysponujący wyodrębnionymi rachunkami środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-32,

d) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, dysponujący funduszem celowym nie posiadającym osobowości prawnej – Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

e) kierownicy gminnych, powiatowych, wojewódzkich zakładów budżetowych – Rb-30, Rb-Z, Rb-N,

f) kierownicy gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych – Rb-31, Rb-Z, Rb-N,

g) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organów podatkowych, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa – Rb-27,

h) przewodniczący zarządów gmin warszawskich, w zakresie opłaty skarbowej – Rb-27S,

3) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w państwowych szkołach wyższych rektorzy państwowych szkół wyższych – Rb-70,

4) w zakresie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, określonych w ustawie budżetowej na dany rok – dysponenci państwowych funduszy celowych – Rb-40.

2. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań łącznych są obowiązani dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponenci główni środków budżetu państwa.

3. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań zbiorczych są obowiązani przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 5.
1. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33, Rb-PDP do właściwych terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych.

2. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dane ze sprawozdania Rb-PDP są przekazywane w formie elektronicznej i w formie dokumentu.

§ 6.
1. Dysponenci główni przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania łączne w formie dokumentu oraz na nośnikach elektronicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawozdania Rb-23 i Rb-40 są sporządzane wyłącznie w formie dokumentu.

Rozdział 4

Okresy sprawozdawcze

§ 7. [Sprawozdania miesięczne]

1. Sprawozdania miesięczne sporządza się za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Sprawozdania kwartalne sporządza się za każdy kolejny kwartał roku budżetowego.

3. Sprawozdania półroczne sporządza się za I półrocze roku budżetowego.

4. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa – z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym, o których mowa w rozdziale 5 rozporządzenia wymienionego w § 2 pkt 7.

5. Sprawozdania miesięczne urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa sporządza się za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.

Rozdział 5

Zasady sporządzania sprawozdań

§ 8. [Sprawozdania]

1. Sprawozdania:

1) jednostkowe – są sporządzane przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie ksiąg rachunkowych,

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – są sporządzane przez:

a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

b) izby skarbowe na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych jako organów podatkowych,

3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu.

2. Sprawozdania:

1) jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem jednostkowego sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego Rb-PDP i Rb-NDS, które sporządza się w złotych, oraz sprawozdań jednostkowych placówek, które sporządza się w walucie, w której jest prowadzona rachunkowość,

2) łączne i zbiorcze sporządza się w złotych.

3. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne, z wyjątkiem sprawozdania Rb-23, sporządza się odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

§ 9.
1. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych,

2) w zakresie wykonania – narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

2. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej,

3. Sprawozdania sporządza się w ilości egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie. Jednostce uprawnionej do otrzymywania sprawozdań przekazuje się pierwszy egzemplarz (oryginał) sprawozdania.

4. Kierownicy jednostek, sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej, zachowują na dowolnym nośniku elektronicznym kopie tych sprawozdań.

§ 10.
1. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.

4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 11.
Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

1) w zakresie budżetu państwa określa instrukcja, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa instrukcja, stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Uzgadnianie sprawozdań

§ 12. [Sprawozdania jednostkowe]

1. Państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem placówek, uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany rachunków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego – subkonto dochodów i subkonto wydatków – wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-23.

2. Urzędy skarbowe uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany dochodów na rachunkach bieżących na koniec okresu sprawozdawczego – według subkont – wykazywanych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-24.

3. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia odciśnięciem stempla dziennego na sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 i 2.

4. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2:

1) miesięcznych – według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

2) rocznych:

a) państwowych jednostek budżetowych – według stanu na dzień 16 stycznia,

b) urzędów skarbowych – według stanu na dzień 26 stycznia.

5. Jednostka nadrzędna, przyjmując sprawozdania jednostkowe, jest obowiązana sprawdzić potwierdzenie oddziału okręgowego, o którym mowa w ust. 3.

6. Dysponenci środków budżetu państwa, z wyjątkiem jednostek określonych w § 8 ust. 5 i 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 7, uzgadniają sprawozdanie Rb-23:

1) za marzec, czerwiec, wrzesień i rok – w zakresie kwot dochodów przekazanych do urzędów skarbowych – z urzędami skarbowymi; urzędy skarbowe potwierdzają zgodność kwot przez odciśnięcie stempla, datę i podpis,

2) za wszystkie okresy sprawozdawcze – w zakresie kwot środków otrzymanych i przekazanych – z dysponentami środków budżetu państwa wyższego i niższego stopnia.

7. Urzędy skarbowe uzgadniają z Ministerstwem Finansów, za pośrednictwem izb skarbowych, kwoty przekazanych dochodów do Ministerstwa Finansów, Departamentu Budżetu Państwa na subkonta centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazane w sprawozdaniach Rb-24.

Rozdział 7

Przekazywanie sprawozdań budżetowych

§ 13. [Terminy przekazywania sprawozdań]

1. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2, są obowiązane do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań łącznych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetu państwa, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14.
1. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, są obowiązane do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań zbiorczych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 15. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 16, poz. 209),
§ 16.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze, poczynając od sprawozdań miesięcznych za marzec 2001 r. i kwartalnych za l kwartał roku 2001.
§ 17.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

Załącznik 1. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
 z dnia 13 marca 2001 r. (poz. 279)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-23 miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bankowych

§ 1. 1. W sprawozdaniach jednostkowych:

1) w wierszu 11 – „Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane według sprawozdania
Rb-27 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy,

2) w wierszu 12 wykazuje się dochody, które państwowa jednostka budżetowa przekazała do właściwego urzędu skarbowego na rachunek bieżący dla gromadzenia dochodów budżetowych –subkonto dochodów państwowych jednostek budżetowych lub na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335),

3) w wierszu 13 wykazuje się stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym państwowej jednostki budżetowej – subkonto dochodów w Narodowym Banku Polskim, który obejmuje kwoty dochodów wyszczególnione w wierszach:

a) 14 „Dochody państwowych jednostek budżetowych",

b) 15 „Podatki pobrane przez urzędy celne, a nieprzekazane jeszcze do urzędów skarbowych",

c) 16 „Pozostałe wpływy", w szczególności opłaty manipulacyjne bądź inne wpływy pozostające przejściowo na rachunku dochodów, niezaliczone do dochodów państwowych jednostek budżetowych i nieujęte w sprawozdaniu Rb-27,

4) w wierszu 21 dysponent główny wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia – od dysponenta głównego, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta głównego, na realizację planu wydatków bieżącego roku,

5) w wierszu 22 wykazuje się wykonane wydatki według sprawozdania Rb-28 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy,

6) w wierszu 23 dysponent główny lub dysponent drugiego stopnia wykazuje środki przekazane podległym dysponentom na realizację wydatków bieżącego roku,

7) w wierszu 24 wykazuje się stan środków na rachunku bieżącym państwowej jednostki budżetowej – subkonto wydatków w Narodowym Banku Polskim, obejmujący sumę kwot wykazanych w wierszach 25 i 26,

8) w wierszu 25 wykazuje się środki dotyczące wydatków danego roku budżetowego,

9) w wierszu 26 wykazuje się środki na sfinansowanie wydatków, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych,

10) w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z dołu" za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących – subkonto wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego,

11) w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry" – przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nie ujęte w sprawozdaniu Rb-28).

12) w wierszu 33 urzędy celne wykazują, w szczegółowości do paragrafów, podatki pobrane, a nieprzekazane do urzędów skarbowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego; jest to uszczegółowienie danych z wiersza 15,

13) w wierszach 41–47 wykazuje się środki na rachunkach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych z wyodrębnieniem: środków specjalnych, środków na akredytywę budżetową, środków sum depozytowych oraz sum na zlecenie, w tym środków innych jednostek organizacyjnych na finansowanie inwestycji z wydzieleniem środków państwowych jednostek budżetowych.

2. W sprawozdaniu jednostkowym rocznym kwoty wykazane w wierszu 11 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12, a kwoty wykazane w wierszu 21 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 22.

§ 2. 1. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych, przy uwzględnieniu następujących uwag:

1) kwoty wykazane w wierszu 21 i wierszu 23 nie podlegają sumowaniu,

2) stan środków wykazany:

a) w wierszu 13 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 14–16, z wyjątkiem sprawozdań łącznych dysponentów części, którym podlegają placówki,

b) w wierszu 24 powinien być zgodny z wyliczeniem kwot z wierszy: 21–22+31–32+26, z wyjątkiem sprawozdań łącznych dysponentów części, którym podlegają placówki.

2. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdanie sporządza się łącznie dla wszystkich części; w kolumnie 1 sprawozdania wyszczególnia się numery wszystkich części, których sprawozdanie dotyczy.

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-24 miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych dla gromadzenia dochodów budżetowych

§ 3. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w sposób określony w formularzu, na którym są naniesione szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wypełniania.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-27 miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych

§ 4. Sprawozdania jednostkowe miesięczne i roczne składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni,

2) naczelników urzędów skarbowych, jako organów podatkowych

– są sporządzane w układzie: dział, rozdział, paragraf;

sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 5. 1. Dysponenci środków budżetu państwa, o których mowa w § 4 pkt 1, wypełniają następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień – „Plan" i „Dochody wykonane",

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym – „Plan", „Należności", „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów", „Dochody wykonane" oraz dotyczące salda końcowego kolumny: „należności pozostałe do zapłaty ogółem", „w tym zaległości" oraz „nadpłaty".

2. Sprawozdania jednostkowe z wykonania dochodów budżetowych, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan" wykazuje się kwoty planu wynikające z układu wykonawczego na dany rok,

2) w kolumnie „Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną; jeżeli dochody budżetowe zostały wykonane bez przypisu należności, a przepisy odrębne nie przewidują przypisu dla tego rodzaju dochodów, w kolumnie „Należności" należy wykazać kwotę zrealizowanych dochodów na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego dochodów jednostki budżetowej,

3) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" wykazuje się zmniejszenia dochodów, dokonane na podstawie odrębnych przepisów,

4) w kolumnie „Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów,

5) w odpowiednich kolumnach salda końcowego (13–15) wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone).

3. Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań rządowych, uzyskane przez te jednostki w wyniku realizacji tych zadań dochody budżetu państwa wykazują w swoich sprawozdaniach w paragrafie „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego" następująco:

1) w sprawozdaniach za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień:

a) w kolumnie „Plan" – kwoty wynikające z układu wykonawczego dysponenta środków budżetu państwa na dany rok,

b) w kolumnie „Dochody wykonane" – kwoty dochodów otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów,

2) w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok:

a) w kolumnach „Plan" i „Dochody wykonane" – zgodnie z pkt 1,

b) w kolumnie „Należności" – zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie „Należności",

c) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" – zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie „w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego",

d) w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty" – różnice pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności" a kwotami wykazanymi w kolumnach „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" i „Dochody wykonane",

e) w kolumnie „w tym zaległości" – zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie „w tym zaległości",

f) w kolumnie „nadpłaty" – zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie „nadpłaty".

4. Sprawozdanie miesięczne za marzec, czerwiec, wrzesień oraz sprawozdanie roczne, z wyjątkiem sprawozdań zawierających dane dotyczące placówek (w rozdziałach dotyczących placówek), powinno się bilansować w następujący sposób: kwota wykazana w kolumnie „Należności" minus kwota wykazana w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" minus kwota wykazana w kolumnie „Dochody wykonane" równa się kwocie wykazanej w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty" minus kwota wykazana w kolumnie „nadpłaty".

5. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sporządza sprawozdania dla poszczególnych części budżetowych, na odrębnych formularzach.

§ 6. 1. Urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, wypełniają w sprawozdaniu Rb-27 następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień – „Dochody wykonane" i „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym",

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym: „Należności", „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów", „Dochody wykonane", „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" oraz „Saldo końcowe", odpowiednie kolumny: należności pozostałe do zapłaty, zaległości i nadpłaty.

2. Urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe Rb-27 w zakresie:

1) budżetu państwa za okresy sprawozdawcze wymienione w ust. 1,

2) wykonania dochodów poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok.

3. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych:

1) dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych:

a) w kolumnie „Należności" – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

b) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" – zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, odpowiednio do art. 28 § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa,

c) w kolumnie „Dochody wykonane" – na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

d) w kolumnie „Saldo końcowe" – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty, ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych,

2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

a) w kolumnie „Należności" – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie „Dochody wykonane" – wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie „Saldo końcowe" – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości, tj. należności, których termin przekazania minął, oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

– wykazuje się ze znakiem minus,

3) odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne:

a) w kolumnie „Należności" – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty oraz należne odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie „Dochody wykonane" – wykonane oraz należne, a nie przekazane do końca okresu sprawozdawczego odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane kwoty odpisów na rachunek środków specjalnych, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" – przekazane kwoty odpisów na rachunek środków specjalnych; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie „Saldo końcowe" – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin przekazania minął) oraz nadpłaty wynikające z rozliczeń poszczególnych urzędów skarbowych

– wykazuje się ze znakiem minus.

4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się za dany okres sprawozdawczy:

1) dochody gmin z tytułu podatków i opłat:

a) w kolumnie „Należności" – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

b) w kolumnie „Dochody wykonane" – na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

c) w rubryce „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" – przekazane kwoty dochodów do jednostek samorządu terytorialnego; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie „Saldo końcowe" – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty, ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych,

2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy:

a) w kolumnie „Należności" – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie „Dochody wykonane" – wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie „Saldo końcowe" – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin przekazania minął) oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego,

3) odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne:

a) w kolumnie „Należności" – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty oraz należne odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie „Dochody wykonane" – wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane kwoty odpisów na rachunek środków specjalnych, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" – przekazane kwoty odpisów na rachunek środków specjalnych; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie „Saldo końcowe" – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości (należności, których termin przekazania minął) oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń poszczególnych urzędów skarbowych

– wykazuje się ze znakiem minus.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny bilansować się w następujący sposób:

1) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 – należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty,

2) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 2 i 3 – należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 7. Sprawozdania łączne, w szczegółowości określonej dla sprawozdań jednostkowych, sporządzają:

1) dysponenci główni i dysponenci drugiego stopnia środków budżetu państwa o dochodach budżetu państwa w zakresie ustalonym w § 5,

2) izby skarbowe o dochodach budżetu państwa w zakresie ustalonym w § 6.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-28 miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa

§ 8. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Dysponenci środków budżetu państwa wypełniają następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za:

a) styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad – „Plan" i „Wykonanie",

b) za grudzień – wymienione w lit. a) oraz kolumnę – „Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego",

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień – „Plan", „Zaangażowanie", „Wykonanie" oraz kolumny dotyczące zobowiązań (11–13): „ogółem", „wymagalne", „wobec urzędów skarbowych z tytułu potrąceń",

3) w sprawozdaniu rocznym – kolumny wymienione w pkt 2 oraz kolumnę „Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego".

3. Sprawozdanie sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" – wykazuje się dane o planowanych wydatkach według układu wykonawczego z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych,

2) w kolumnie „Zaangażowanie", którą wypełnia się, poczynając od sprawozdania za marzec 2002 r., wykazuje się, wynikające z ewidencji księgowej, zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego – według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy – z tytułu:

a) wykonanych wydatków.

b) podjętych zobowiązań (w tym niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych) związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnieniem przez nią określonych zadań statutowych,

3) w kolumnie „Wykonanie" – wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej,

4) w kolumnie „Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie uznane przez jednostki zobowiązania, nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego,

5) w kolumnie „zobowiązania wymagalne" wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone,

6) w kolumnie „zobowiązania wobec urzędów skarbowych z tytułu potrąceń" wykazuje się zobowiązania państwowych jednostek budżetowych wobec urzędów skarbowych z tytułu potrąceń dokonanych na podstawie właściwych decyzji urzędu skarbowego o potrąceniu zobowiązań podatkowych podatników z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec państwowej jednostki budżetowej – wydanych na podstawie art. 64 ustawy – Ordynacja podatkowa,

7) w kolumnie „wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego", wykazuje się wydatki ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie finansowym, o którym mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i w sprawozdaniu rocznym.

4. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu; niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku – jako liczbę ujemną.

Rozdział 5

Sprawozdanie Rb-28 NW miesięczne z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

§ 9. 1. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych, sporządzają sprawozdania z wykonania planów tych wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. W kolumnie „Plan" wykazuje się, ustalony przez Radę Ministrów, plan finansowy, o którym mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych.

3. W kolumnie „Wykonanie" – wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej.

4. Dane w sprawozdaniach wykazuje się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym ustalony został plan przez Radę Ministrów.

Rozdział 6

Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

§ 10. 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa,

2) kierowników państwowych zakładów budżetowych,

3) kierowników gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

4) dysponentów państwowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

– są sporządzane w układzie określonym w formularzu.

2. Osoby:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 – sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy ze strony pierwszej formularza, oznaczonych symbolami: E, E4 i E41,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 – sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy ze strony pierwszej formularza, oznaczonych symbolami: E, E2, E21, E4 i E41

– przy uwzględnieniu określeń, o których mowa w § 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Sprawozdania łączne, w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych, sporządza się:

1) odrębnie dla:

a) państwowych jednostek budżetowych,

b) państwowych zakładów budżetowych,

c) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

d) państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,

2) zbiorczo dla wszystkich jednostek, o których mowa w pkt 1.

Rozdział 7

Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności

§ 11. 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa,

2) kierowników państwowych zakładów budżetowych,

3) kierowników gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

4) dysponentów państwowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

– są sporządzane w układzie określonym w formularzu.

2. Osoby:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 – sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy oznaczonych symbolami: N, N4 i N41,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 – sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy oznaczonych symbolami: N, N2, N21, N4 i N41

– przy uwzględnieniu określeń, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 4 i § 20 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Sprawozdania łączne, w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych, sporządza się:

1) odrębnie dla:

a) państwowych jednostek budżetowych,

b) państwowych zakładów budżetowych,

c) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

d) państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,

2) zbiorczo dla wszystkich jednostek, o których mowa w pkt 1.

Rozdział 8

Sprawozdanie Rb-30 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

§ 12. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W dziale A. „Przychody":

1) w kolumnach: „Plan", „Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów:

– przychody,

– dotacje (bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji),

b) w wydzielonych wierszach:

– „K 100" – pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie),

– „K 110" – stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego,

2) w kolumnie „Należności" wykazuje się, według paragrafów, nieuzyskane w danym okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu przychodów.

3. W dziale B. „Koszty i inne obciążenia":

1) w kolumnach: „Plan" i „Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów:

– koszty,

– obciążenia działalności bieżącej wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych oraz inne obciążenia, z wyjątkiem wymienionych w wierszach „P 110" i „P 120",

b) w wydzielonych wierszach:

– „P 100" – zmniejszenia środków obrotowych, poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, utworzone rezerwy na należności wątpliwe,

– „P 110" – podatek dochodowy od osób prawnych,

– „P 120" – wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych,

– „P 130" – stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego,

2) w kolumnie „Zobowiązania" wykazuje się nieopłacone koszty i nieponiesione wydatki z tytułu obowiązkowych obciążeń.

4. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

1) środki pieniężne,

2) należności,

3) pozostałe środki obrotowe,

4) zobowiązania i inne rozliczenia, wyodrębniając spośród nich zobowiązania wobec inwestycji, finansowane z:

a) środków własnych,

b) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) środków z innych źródeł.

5. W dziale D. „Dane uzupełniające" wykazuje się:

1) w części 1. „Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego":

a) w kolumnie „Plan" – planowane wydatki inwestycyjne oraz źródła ich finansowania,

b) w kolumnie „Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego":

– poniesione wydatki inwestycyjne od początku roku do końca okresu sprawozdawczego,

– źródła, z których zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne,

– stan zobowiązań inwestycyjnych z tytułu wykonywanej inwestycji,

– stan zobowiązań wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji w części, w jakiej nie została wykorzystana w roku budżetowym,

2) w części 2. „Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem" – stan rozliczeń kasowych z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budżetowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłaty nadwyżki środków obrotowych; z wyszczególnieniem wpłat dokonanych w danym roku budżetowym za poprzedni rok budżetowy i wpłat zaliczek za dany rok budżetowy; informację tę sporządza się w sprawozdaniu rocznym.

Rozdział 9

Sprawozdanie Rb-31 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

§ 13. 1. Sprawozdanie jednostkowe roczne sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W sprawozdaniu jednostkowym półrocznym nie wypełnia się działu C. oraz informacji z działu F.

3. W dziale A. „Przychody":

1) w kolumnach: „Plan" i „Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów:

– przychody,

– dotacje z budżetu,

b) w wydzielonym wierszu – „K 100":

– pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej,

– inne zwiększenia środków obrotowych, w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie,

2) w kolumnie „Należności" wykazuje się, według paragrafów, nieuzyskane w danym okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu przychodów.

4. W dziale B. „Koszty i inne obciążenia":

1) w kolumnach: „Plan" i „Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów:

– koszty,

– inne obciążenia,

b) w wydzielonym wierszu – „P 100":

– inne obciążenia, które nie są wykazane w paragrafach,

– zmniejszenia środków obrotowych, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, utworzone rezerwy na należności wątpliwe,

2) w kolumnie „Zobowiązania" wykazuje się, według paragrafów, nieopłacone koszty i nieponiesione wydatki z tytułu obowiązkowych obciążeń".

5. W dziale C. w kolumnach „Plan" i „Wykonanie" w odpowiednich wierszach wykazuje się:

1) wynik finansowy brutto,

2) podatek dochodowy od osób prawnych,

3) kwotę podatku od osób prawnych stanowiącą zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

4) inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,

5) zysk do podziału,

6) wpłatę z zysku do budżetu,

7) zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym,

8) stratę.

6. W dziale D. w kolumnach „Plan" i „Wykonanie", w odpowiednich wierszach wykazuje się:

1) podział wyniku finansowego netto – zysku na:

a) zwiększenie środków obrotowych,

b) dofinansowanie inwestycji,

c) inne cele,

2) zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego – straty.

7. W dziale E. w kolumnach „Stan na początek okresu sprawozdawczego" i „Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się:

1) środki pieniężne, łącznie z gotówką w kasie,

2) należności,

3) pozostałe środki obrotowe,

4) zobowiązania,

5) stan środków obrotowych netto.

8. W dziale F. „Dane uzupełniające" w „Informacji o rozliczeniu kasowym z budżetem" wykazuje się stan rozliczeń kasowych z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca roku budżetowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłaty z zysku z wyszczególnieniem wpłat dokonanych w danym roku budżetowym za poprzedni rok budżetowy i wpłat zaliczek za dany rok budżetowy.

§ 14. W sprawozdaniach łącznych rocznych sumuje się ze sprawozdań jednostkowych oddzielnie wynik finansowy netto – zysk i oddzielnie wynik finansowy netto – strata.

Rozdział 10

Sprawozdanie Rb-32 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych

§ 15. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla poszczególnych tytułów środków specjalnych. W przypadku gdy jednostka dysponuje wieloma środkami specjalnymi w jednym rozdziale, sporządza dodatkowo sprawozdanie jednostkowe, grupujące wszystkie środki specjalne w danym rozdziale i sprawozdanie to przekazuje odbiorcom jako sprawozdanie jednostkowe.

2. W dziale A. „Przychody":

1) w kolumnach: „Plan" i „Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów klasyfikacji budżetowej – wpływy środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy ze źródeł określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) w wydzielonym wierszu „K 110" – stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego.

3. W dziale B. „Wydatki":

1) w kolumnach: „Plan" i „Wykonanie" wykazuje się:

a) według paragrafów klasyfikacji budżetowej – wydatki poniesione na cele określone w art. 21 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

b) w wydzielonym wierszu „P 120" – stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

4. W dziale C. wykazuje się stany należności i zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 11

Sprawozdanie Rb-33 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych funduszy celowych (nie posiadających osobowości prawnej)

§ 16. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w pełnym zakresie danych, wynikającym z formularza, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla każdego funduszu. W kolumnie identyfikującej fundusz należy wstawić odpowiedni symbol.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące fundusze:

1) 301 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,

2) 302 – Fundusz Emerytalno-Rentowy,

3) 303 – Fundusz Pracy,

4) 304 – Fundusz Alimentacyjny,

5) 305 – Państwowy Fundusz Kombatantów,

6) 306 – Fundusz Administracyjny,

7) 308 – Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,

8) 310 – Fundusz Prewencji i Rehabilitacji,

9) 312 – Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

10) 313 – Fundusz Promocji Twórczości.

3. W przypadku utworzenia nowego funduszu Minister Finansów, na wniosek dysponenta funduszu, dokonuje nadania symbolu funduszu dla celów sprawozdawczości budżetowej.

4. W dziale A „Przychody" w kolumnach: „Plan" i „Wykonanie" wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) przychody własne,

b) dotacje z budżetu,

2) w wydzielonym wierszu:

a) „K 100" – pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych,

b) „K 110" – stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego,

3) w kolumnie „Należności" – nieuzyskane, w danym okresie sprawozdawczym, wpływy z tytułu przychodów.

5. W dziale B „Koszty i inne obciążenia" w kolumnach: „Plan" i „Wykonanie" wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) koszty,

b) transfery na rzecz ludności i inne obciążenia,

2) w wydzielonych wierszach:

a) „P 100" – inne obciążenia, niewykazane w paragrafach, oraz zmniejszenia środków obrotowych,

b) „P 130" – stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

6. W dziale C.: w kolumnach „Stan na początek okresu sprawozdawczego" i „Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się:

1) środki pieniężne,

2) należności,

3) pozostałe środki obrotowe,

4) zobowiązania,

5) stan środków obrotowych netto.

Rozdział 12

Sprawozdanie Rb-40 półroczne/roczne z wykonania, określonych w ustawie budżetowej na dany rok, planów finansowych państwowych funduszy celowych

§ 17. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych i zarządy państwowych funduszy celowych sporządzają sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy w zakresie danych i w szczegółowości wynikającej z ustawy budżetowej.

2. Sprawozdania państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, przed ich przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinny być parafowane przez ministra nadzorującego działalność danego funduszu.

Rozdział 13

Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 18. 1. Dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sporządzają za II i IV kwartał, na podstawie sprawozdań otrzymanych od zarządów tych jednostek, łączne sprawozdania Rb-50, oddzielnie dla gmin, powiatów oraz samorządów województw, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf na odrębnych formularzach:

1) dla dotacji,

2) dla wydatków.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, dysponenci główni środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 14

Sprawozdanie Rb-70 kwartalne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

§ 19. 1. Sprawozdanie jednostkowe Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form finansowania, kierownicy:

1) jednostek budżetowych,

2) zakładów budżetowych,

3) gospodarstw pomocniczych,

4) szkół wyższych

– w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.

2. Wymienione w ust. 1 państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględniania:

1) środków specjalnych,

2) osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 189, z 1997 r. Nr 25, poz. 134, z 1998 r. Nr 166, poz. 1242, z 1999 r. Nr 111, poz. 1307 oraz z 2000 r. Nr 44, poz. 514),

3) bezrobotnych absolwentów.

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia dla zadań wymienionych w ust. 2 wykazuje się na oddzielnych formularzach, z dokładnym określeniem w tytule formy finansowania i rodzaju zadania, przy czym dla:

1) środków specjalnych jednostek budżetowych, wykazuje się dane w sprawozdaniu Rb-70 tylko wtedy, jeżeli w tej formie finansowania występują zatrudnienie i wynagrodzenia,

2) prac interwencyjnych, robót publicznych i bezrobotnych absolwentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wyłącznie dotyczące wykonania. W kolumnie 14 – „Wykonanie wynagrodzeń osobowych" należy podać wielkość wynagrodzeń finansowanych przez daną jednostkę organizacyjną (bez ujmowania wynagrodzeń w części finansowanej z Funduszu Pracy).

4. Państwowe jednostki organizacyjne, wymienione w ust. 1, sporządzają sprawozdania dla wszystkich zatrudnionych według statusu zatrudnienia; w odrębnych pozycjach należy wymienić oddzielnie:

1) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

3) członków korpusu służby cywilnej,

4) etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych,

5) sądowych kuratorów zawodowych,

6) komorników sądowych,

7) asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich,

8) funkcjonariuszy Służby Celnej,

9) sędziów i prokuratorów,

10) żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.,

11) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.,

12) pracowników Rządowego Centrum Legislacji nie zaliczonych do grup pracowniczych wymienionych w pkt 1–11,

13) osadzonych.

§ 20. 1. W poszczególnych kolumnach sprawozdania ujmuje się:

1) w kolumnie 1 – symbol części budżetowej,

2) w kolumnie 2 – symbol statystyczny województwa,

3) w kolumnie 3 – dysponenci części budżetowych mogą wprowadzać oznaczenie dysponentów podległych (nie należy wypełniać w sprawozdaniu łącznym dysponenta części budżetowej i wprowadzać do rekordu na dyskietce),

4) w kolumnie 4 – wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia form organizacyjno-prawnych:

a) 020 – jednostki budżetowe,

b) 031 – zakłady budżetowe dotowane,

c) 032 – zakłady budżetowe niedotowane,

d) 050 – szkoły wyższe,

e) 061 – gospodarstwa pomocnicze dotowane,

f) 062 – gospodarstwa pomocnicze niedotowane,

g) 100–środki specjalne,

5) w kolumnie 5 – wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia rodzaju zadania:

a) A – podstawowa działalność jednostki organizacyjnej (nie obejmuje zadań wymienionych jako B),

b) B – osoby zatrudnione do prac interwencyjnych i robót publicznych oraz bezrobotni absolwenci,

6) w kolumnach 6 i 7 – wprowadza się odpowiednio dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej,

7) w kolumnie 8 – podaje się następujące symbole dla statusu zatrudnienia:

a) 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

b) 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

c) 03 – członkowie korpusu służby cywilnej,

d) 04 – etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych,

e) 05 – sądowi kuratorzy zawodowi,

f) 06 – komornicy sądowi,

g) 07 – asesorzy i aplikanci sądowi i prokuratorscy,

h) 08 – funkcjonariusze Służby Celnej,

i) 09 – sędziowie i prokuratorzy,

j) 10 – żołnierze i funkcjonariusze, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.,

k) 11 – żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.,

l) 12 – pracownicy Rządowego Centrum Legislacji niezaliczeni do grup pracowniczych wymienionych w lit. a)–k),

ł) 13 – osadzeni,

8) w kolumnie 9 – „Plan po zmianach" wykazuje się zatrudnienie, na które jednostka sprawozdawcza otrzymała wynagrodzenia osobowe, nie wliczając osób zatrudnionych poza granicami kraju; przyznane zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku, z późniejszym terminem uruchomienia, a także w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy likwidacji lub przekształceniu, należy wykazać w planie, w ujęciu średniorocznym; jednostki zaliczone do działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – podają zatrudnienie ustalone we własnym zakresie; w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń jest to plan zatrudnienia jednostki,

9) w kolumnie 10 – „Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym" wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (z dokładnością do osoby) w okresie sprawozdawczym, przy czym:

a) przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym oblicza się, dodając przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca okresu sprawozdawczego i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy; przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu oblicza się, dodając połowę stanu zatrudnionych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15 dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca; otrzymaną sumę dzieli się przez 2,

b) do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób będących na urlopach bezpłatnych i wychowawczych,

c) w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy przekształceniu lub likwidacji, podaje się w wykonaniu przeciętną liczbę zatrudnionych za okres, w którym te jednostki funkcjonowały w państwowej sferze budżetowej; oznacza to, że jeżeli jednostka np. funkcjonowała przez 4 miesiące i zatrudniała 15 osób, to średniorocznie wykazuje 5 osób (15 osób x 4 miesiące : 12 miesięcy),

d) zatrudnienie osób niepełnosprawnych należy ujmować tylko z tych miesięcy, w których wynagrodzenia tych osób były finansowane z wynagrodzeń danej jednostki, w przeliczeniu na przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym; oznacza to, że jeżeli w ciągu roku były zatrudnione 4 osoby niepełnosprawne, których wynagrodzenia co drugi miesiąc były finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to średniorocznie wykazuje się 2 osoby,

10) w kolumnie 11 – „Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się liczbę zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (z dokładnością do osoby), tj. podaje się stan ewidencyjny pełnozatrudnionych (po przeliczeniu),

11) w kolumnach 12 i 13 – wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz uposażenia i nagrody roczne żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (§ 401–405 i 407 klasyfikacji budżetowej) ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych; w kolumnie „Plan po zmianach":

a) w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej „Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych", powiększone o:

– wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

– wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych,

b) w państwowych zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz państwowych szkołach wyższych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 64, poz. 750),

12) w kolumnach 14–16 – wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz uposażeń i nagród rocznych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (§ 401–405 i 407 klasyfikacji budżetowej) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy). Wynagrodzenia w kolumnach 14–16 należy wykazywać w ujęciu kosztowym, z wyjątkiem kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Dysponenci środków budżetowych nie mogą zwiększać planu wynagrodzeń ustalonego w ust. 1 pkt 11 lit. a).

§ 21. 1. W kolumnach 14–16 kwoty wynagrodzeń powinny być ujmowane w wysokości zgodnej z kwotami brutto listy płac (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne opłacanymi przez ubezpieczonych oraz z zaliczką na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń, niezależnie od terminu płatności zaliczek na ten podatek do urzędu skarbowego za miesiąc grudzień). Dane liczbowe wykazane w „Wykonaniu" według list płac brutto nie mogą przekraczać ustalonego zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 11 planu po zmianach wynagrodzeń, z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń ponad ustalony poziom wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 64, poz. 750).

2. Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją urzędu zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) ujmuje się w kolumnie 16.

3. Dla państwowych szkół wyższych, przy przeliczaniu zatrudnienia na pełnozatrudnionych oraz rozliczaniu wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należy stosować zasady wynikające z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485).

4. Jednostki, w których występują wynagrodzenia wypłacane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 – w sprawozdaniu, w kolumnach 14 i 16, powinny wykazać łączne wynagrodzenia, w kolumnie 15 zaś – wynagrodzenia wypłacone ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

§ 22. 1. Dysponenci części budżetowych sporządzają sprawozdanie łączne w szczegółowości określonej dla sprawozdań jednostkowych i przekazują na formularzu oraz na dyskietce do Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej – Zakład w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Planty 39/45.

2. Sprawozdanie na dyskietce sporządza się według wytycznych Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej.

3. W sporządzonych przez dysponentów części budżetowych sprawozdaniach Rb-70 nie wykazuje się pozycji zbiorczych.

Rozdział 15

Sprawozdania sporządzane przez placówki i sposób ich włączania do sprawozdań łącznych dysponentów głównych

§ 23. 1. Kierownik placówki sporządza i przekazuje do dysponenta głównego środków budżetu państwa sprawozdania jednostkowe:

1) Rb-23PL – kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki,

2) Rb-27PL – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki,

3) Rb-28PL – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki,

4) Rb-32 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych.

2. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu – w kwotach wynikających z planów finansowych placówki,

2) w zakresie wykonania – narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

3. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się, wykazując:

1) w rubrykach 2 i 3 – nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie,

2) w wierszu 1 – stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasie – suma sald konta 101 „Kasa" i 131 „Rachunki bieżące",

3) w wierszu 2 – pozostałość dochodów wykonanych w roku ubiegłym – saldo konta 750 „Przychody budżetowe",

4) w wierszu 3 – pozostałość środków budżetowych otrzymanych w roku ubiegłym na wykonywanie wydatków, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią – część salda konta 810 „Fundusz środków na wydatki budżetowe",

5) w wierszach 4 i 6 – dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych, dla środków specjalnych i sum obcych,

6) w wierszu 5 – stałą zaliczkę – część salda konta 200 „Rozrachunki",

7) w wierszu 7 – środki budżetowe przyznane przez dysponenta głównego w okresie sprawozdawczym na wykonywanie wydatków budżetowych,

8) w wierszu 8 – wykonane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym,

9) w wierszu 9 – wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym,

10) w wierszu 10 – stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie – suma sald konta 101 „Kasa" i 131 „Rachunki bieżące",

11) w wierszu 11 – pozostałość dochodów budżetowych wykonanych w placówce; saldo konta 750 „Przychody budżetowe",

12) w wierszu 12 – pozostałość środków budżetowych przyznanych przez dysponenta głównego na wykonywanie wydatków; część salda konta 810 „Fundusz środków na wydatki budżetowe",

13) w wierszach 13 i 15 – dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla środków specjalnych i sum obcych,

14) w wierszu 14 – stałą zaliczkę – część salda konta 200 „Rozrachunki".

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się, wykazując:

1) w rubryce 2 i 3 – nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie,

2) w kolumnie „Plan" – kwoty wynikające z planu finansowego dochodów placówki,

3) w kolumnie „Wykonanie" – na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów budżetowych prowadzonej do konta 750 „Przychody budżetowe", kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się, wykazując:

1) w rubryce 2 i 3 – nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie,

2) w kolumnie „Plan" – kwoty wynikające z planu finansowego wydatków placówki,

3) w kolumnie „Wykonanie" – kwoty wykonanych wydatków budżetowych placówki na podstawie danych ewidencji analitycznej kosztów budżetowych, prowadzonej do konta 400 „Koszty budżetowe".

7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza się zgodnie z zasadami określonymi w § 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

1) w dziale „Przychody" wykazuje się:

a) w kolumnie „Plan" – kwoty planowanych przychodów w planie finansowym środków specjalnych,

b) w kolumnie „Wykonanie" – kwoty przychodów na podstawie danych ewidencji analitycznej przychodów środków specjalnych,

2) w dziale „Wydatki" wykazuje się:

a) w kolumnie „Plan" – kwoty planowanych wydatków w planie finansowym środków specjalnych,

b) w kolumnie „Wykonanie" – kwoty wydatków, na podstawie danych ewidencji analitycznej wydatków środków specjalnych,

3) w wierszach „Stan środków pieniężnych na początek roku" – stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla środków specjalnych,

4) w wierszach „Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego" – stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla środków specjalnych.

8. Sprawozdania jednostkowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane są dysponentowi głównemu środków budżetu państwa w terminie 15 dni po upływie l, II i III kwartału i do 8 lutego po upływie IV kwartału.

§ 24. 1. Dysponent główny, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o dochodach wykazuje odpowiednio:

1) dane ze sprawozdań placówek,

2) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym,

3) kwoty przekazanych środków pieniężnych – z rachunku bieżącego subkonto wydatków na rachunek bieżący subkonto dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce, jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

2. Sprawozdanie łączne o dochodach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent główny sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-27 w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za l kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za l kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za l kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek,

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za IV kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący rok budżetowy, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie, określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

3. Dysponent główny, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o wydatkach (Rb-28) wykazuje odpowiednio:

1) dane ze sprawozdań placówek,

2) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym,

3) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych – z rachunku bieżącego subkonto wydatków na rachunek bieżący subkonto dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

4. Sprawozdanie łączne o wydatkach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent główny sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za l kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za l kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za l kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe,

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za IV kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący rok budżetowy, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy sumą tak przeliczonych kwot a wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, po uwzględnieniu zwrotów środków z placówek, wykazuje w jednym paragrafie określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

5. Dysponent główny sporządza sprawozdanie łączne o środkach specjalnych następująco:

do sprawozdań łącznych Rb-32 włącza:

a) za l półrocze – dane ze sprawozdań placówek z wykonania planów finansowych środków specjalnych za l półrocze – przeliczając je na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy,

b) za rok – dane ze sprawozdań placówek z wykonania planów finansowych środków specjalnych za rok – przeliczając je na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący rok budżetowy.

6. Dysponent główny sporządza sprawozdanie łączne ze sprawozdań jednostkowych Rb-23PL, sporządzonych przez placówki według stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego w zakresie danych dotyczących wierszy od 1 do 6 i od 10 do 15 i, po ich przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego NBP aktualnego na dzień kończący rok budżetowy, przekazuje do Ministerstwa Finansów, jako załącznik do sprawozdania Rb-23, w terminie do dnia 20 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

7. Dysponent główny na otrzymanych sprawozdaniach jednostkowych umieszcza adnotację o kursie waluty, według którego przeliczane są dane ze sprawozdań jednostkowych.

8. Do czasu otrzymania oryginałów sprawozdań dane ze sprawozdań przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną mogą być włączone do sprawozdań łącznych dysponenta głównego.

9. Przesłanie sprawozdania faksem lub pocztą elektroniczną nie zwalnia kierownika placówki z obowiązku przekazania oryginału sprawozdania.

10. Dysponent główny sprawdza, czy otrzymany oryginał sprawozdania jest zgodny ze sprawozdaniem przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli dane wykazane w sprawozdaniu przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną są niezgodne z danymi wykazanymi w oryginale sprawozdania placówki, dysponent główny koryguje sprawozdanie łączne za odpowiedni okres sprawozdawczy.

Rozdział 16

Ustalanie kompletności oraz prawidłowości sprawozdań łącznych

§ 25. 1. Dla ustalenia kompletności sprawozdań łącznych sporządza się następujące zestawienia kwot:

1) według działów – dla sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-50, na odpowiednich formularzach tych sprawozdań,

2) według rozdziałów (wiersze H i N) – dla sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-32, na odpowiednich formularzach tych sprawozdań,

3) według symboli poszczególnych funduszy celowych (wiersze H i N) – na formularzu sprawozdania Rb-33

– zestawienia kwot wymienionych w pkt 1–3, należy podsumować.

2. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych w sprawozdaniach łącznych należy stosować odpowiednie liczby kontrolne:

1) dla sprawozdań Rb-27, Rb-28 oraz Rb-50 – liczbę kontrolną stanowi suma symboli: działu, rozdziału, paragrafów, którą zamieszcza się w rubryce „paragraf" z wyrównaniem prawostronnym w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału,

2) dla sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-32 i Rb-33 – liczby kontrolne stanowią po stronie „Przychody" i „Koszty i inne obciążenia" / „Wydatki" sumę symboli odpowiednio: zakładów budżetowych, środków specjalnych jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz działu, rozdziału, paragrafów; liczby kontrolne zamieszcza się w rubryce „paragraf" w wierszu „H" dla przychodów (obok „Razem" z wyrównaniem prawostronnym) w wierszu „N" dla kosztów i innych obciążeń lub wydatków (obok „Razem" z wyrównaniem prawostronnym).

3. Przyjmuje się następujące symbole, umieszczane w rubryce 7 sprawozdań Rb-30, Rb-31,
Rb-32, Rb-33:

1) 100 – dla zakładów budżetowych,

2) 400 – dla gospodarstw pomocniczych,

3) 200 – dla środków specjalnych,

4) 300 – dla funduszy celowych.

Rozdział 17

Struktury zbiorów sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych

§ 26. 1. Dane ze sprawozdań łącznych: Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-50, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33, dysponenci główni przekazują do Ministerstwa Finansów na nośnikach elektronicznych (dyskietka 3 1/2" lub poczta elektroniczna) w postaci zbiorów typu baza danych lub tekstowych, bez sum zbiorczych i pozycji kontrolnych.

Struktura zbiorów sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych jest następująca:

1) nazwa zbioru

Zxnnrrmc, gdzie:

x – rodzaj sprawozdania

D – dla dochodów ew. dotacji,

W – dla wydatków,

P – dla sprawozdań Rb 30–33,

nn – nr sprawozdania, np. 27, 28, 30,

rr – rok sprawozdawczy,

mc – miesiąc sprawozdawczy, przykłady nazw zbiorów:

dla sprawozdań Rb-27 za marzec roku 2001 – ZD270103,

dla sprawozdań Rb-30 za czerwiec roku 2001 – ZP300106,

2) zbiór (plik) może być przedstawiony jako:

– baza danych (dbf),

– zbiór tekstowy (txt)

o stałej długości pól (patrz pkt 3) w rekordzie, bez „separatorów" między polami w zbiorze tekstowym,

3) struktura zbiorów:

a) dla sprawozdań Rb-24

 

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

Izba

Numeryczny

2

symbol izby

SUBK

Znakowy

5

symbol pozycji z kol. 4

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 5

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 6

KW3

Numeryczny

16

kwota z kol. 7

KW4

Numeryczny

16

kwota z kol. 8

KW5

Numeryczny

16

kwota z kol. 9

KW6

Numeryczny

16

kwota z kol. 10

 

b) dla sprawozdań Rb-27

 

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 1

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 2

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

PAR

Numeryczny

4

symbol paragrafu

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 8

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 9

KW3

Numeryczny

16

kwota z kol. 10

KW4

Numeryczny

16

kwota z kol. 11

KW5

Numeryczny

16

kwota z kol. 12

KW6

Numeryczny

16

kwota z kol. 13

KW7

Numeryczny

16

kwota z kol. 14

KW8

Numeryczny

16

kwota z kol. 15

 

c) dla sprawozdań Rb-28

 

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 1

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 2

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

PAR

Numeryczny

4

symbol paragrafu

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 8

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 9

KW3

Numeryczny

16

kwota z kol. 10

KW4

Numeryczny

16

kwota z kol. 11

KW5

Numeryczny

16

kwota z kol. 12

KW6

Numeryczny

16

kwota z kol. 13

KW7

Numeryczny

16

kwota z kol. 14

 

d) dla sprawozdań Rb-28NW

 

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 1

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 2

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

PAR

Numeryczny

4

symbol paragrafu

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 8

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 9

 

e) dla sprawozdań Rb-50

 

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 8

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 2

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

PAR

Numeryczny

4

symbol paragrafu

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 13

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 14

 

f) dla sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33

 

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 8

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr.1

RTT

Numeryczny

3

symbol typu środka z rubr. 7

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

KOD

Znakowy

1

symbol pozycji – kol. 11

PAR

Numeryczny

4

symbol z kol. 12 (par/symbol)

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 13

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 14

KW3

Numeryczny

16

kwota z kol. 15*)

*) Nie dotyczy sprawozdania Rb-32.

 

2. Dane ze sprawozdań łącznych Rb-Z i Rb-N dysponenci główni przekazują do Ministerstwa Finansów – Departamentu Długu Publicznego, na nośnikach elektronicznych (dyskietka 3 1/2" lub poczta elektroniczna) w postaci zbiorów typu baza danych.

1) struktura zbiorów sprawozdania Rb-Z o nazwie: RBZkrr,

gdzie:

k – oznacza cyfrę kwartału, za który sporządzane jest sprawozdanie,

rr – oznacza dwie cyfry roku sprawozdawczego, jest następująca:

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON

Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

Wprowadzać

z początkowymi

zerami

2

WK

Znakowe

2

 

Niewypełniane

3

PK

Znakowe

2

 

Niewypełniane

4

GK

Znakowe

2

 

Niewypełniane

5

GT

Znakowe

1

 

Niewypełniane

6

PT

Znakowe

2

Oznaczenie typu grupy jednostek sprawozdawczych

10 – jednostki budżet.

20 – zakłady budżet.

30 – gospodar. pom.

40 – fundusze celowe

99 – zbiorczo

7

ROK

Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

 

8

KWARTAŁ

Znakowe

1

Cyfra kwartału

 

9

DAT SKW

Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

 

10

UWAGI

Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

 

11

E2

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki – kwota zadłużenia OGÓŁEM

 

12

E2KO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – OGÓŁEM

 

13

E2KF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – sektor finansów publicznych

 

14

E2KR

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – grupa l

 

15

E2KP

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – Skarb Państwa

 

 

16

E2KS

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – grupa II

 

17

E2KU

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – grupa III

 

18

E2KC

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – bank centralny

 

19

E2KK

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – banki komercyjne

 

20

E2ZO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (zagraniczne) –OGÓŁEM

 

21

E2ZZ

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (zagraniczne) – rządy i agendy rządowe innych państw

 

22

E2ZF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (zagraniczne) –międzynarodowe instytucje finansowe

 

23

E21

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe – kwota zadłużenia OGÓŁEM

 

24

E21KO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – OGÓŁEM

 

25

E21KF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – sektor finansów publicznych

 

26

E21 KR

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – grupa l

 

27

E21KP

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - Skarb Państwa

 

28

E21KS

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – grupa II

 

29

E21 KU

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – grupa III

 

30

E21KC

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – bank centralny

 

31

E21KK

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – banki komercyjne

 

32

E21ZO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) – OGÓŁEM

 

33

E21ZZ

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) – rządy i agendy rządowe innych państw

 

 

34

E21ZF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) – międzynarodowe instytucje finansowe

 

35

E4

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania – kwota zadłużenia OGÓŁEM

 

36

E4KO

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) –OGÓŁEM

 

37

E4KF

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) –sektor finansów publicznych

 

38

E4KR

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) –grupa l

 

39

E4KP

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) –Skarb Państwa

 

40

E4KS

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) –grupa II

 

41

E4KU

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) -grupa III

 

42

E4KC

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) –bank centralny

 

43

E4KK

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) –banki komercyjne

 

44

E4ZO

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) – OGÓŁEM

 

45

E4ZZ

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) – rządy i agendy rządowe innych państw

 

46

E4ZF

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) – międzynarodowe instytucje finansowe

 

47

E41

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zadłużenia OGÓŁEM

 

48

E41KO

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – OGÓŁEM

 

49

E41KF

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – sektor finansów publicznych

 

50

E41 KR

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – grupa l

 

 

51

E41KP

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – Skarb Państwa

 

52

E41KS

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – grupa II

 

53

E41KU

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – grupa III

 

54

E41KC

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – bank centralny

 

55

E41KK

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – banki komercyjne

 

56

E41ZO

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) – OGÓŁEM

 

57

E41ZZ

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) – rządy i agendy rządowe innych państw

 

58

E41ZF

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) – międzynarodowe instytucje finansowe

 

 

2) struktura zbiorów sprawozdania Rb-N o nazwie: RBNkrr, gdzie;

k – oznacza cyfrę kwartału, za który sporządzane jest sprawozdanie,

rr – oznacza dwie cyfry roku sprawozdawczego,

jest następująca:

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba

znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON

Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

Wprowadzać

z początkowymi

zerami

2

WK

Znakowe

2

 

Niewypełniane

3

PK

Znakowe

2

 

Niewypełniane

4

GK

Znakowe

2

 

Niewypełniane

5

GT

Znakowe

1

 

Niewypełniane

6

PT

Znakowe

2

Oznaczenie typu grupy jednostek sprawozdawczych

10 – jednostki budż.

20 – zakłady budż.

30 – gospodar. pom.

40 – fundusze celowe

99 – zbiorczo

7

ROK

Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

 

8

KWARTAŁ

Znakowe

1

Cyfra kwartału

 

9

DAT SKW

Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

 

10

UWAGI

Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

 

11

N2

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki – kwota OGÓŁEM

 

12

N2KO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – OGÓŁEM

 

13

N2KF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – sektor finansów publicznych

 

14

N2KR

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa l

 

15

N2KP

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – Skarb Państwa

 

16

N2KS

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – grupa II

 

17

N2KU

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – grupa III

 

18

N2KC

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – bank centralny

 

19

N2KK

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) – banki komercyjne

 

20

N2ZO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (zagraniczne) –OGÓŁEM

 

21

N2ZZ

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (zagraniczne) – rządy i agendy rządowe innych państw

 

22

N2ZF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (zagraniczne) –międzynarodowe instytucje finansowe

 

23

N21

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe –kwota OGÓŁEM

 

24

N21 KO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – OGÓŁEM

 

 

25

N21 KF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – sektor finansów publicznych

 

26

N21 KR

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – grupa l

 

27

N21 KP

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – Skarb Państwa

 

28

N21 KS

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – grupa II

 

29

N21 KU

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – grupa III

 

30

N21 KC

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – bank centralny

 

31

N21 KK

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) – banki komercyjne

 

32

N21ZO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) – OGÓŁEM

 

33

N21ZZ

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) – rządy i agendy rządowe innych państw

 

34

N21ZF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) – międzynarodowe instytucje finansowe

 

35

N4

Numeryczne

15

Wymagalne należności – kwota OGÓŁEM

 

36

N4KO

Numeryczne

15

Wymagalne należności (krajowe) OGÓŁEM

 

37

N4KF

Numeryczne

15

Wymagalne należności (krajowe) – sektor finansów publicznych

 

38

N4KR

Numeryczne

15

Wymagalne należności (krajowe) –grupa l

 

39

N4KP

Numeryczne

15

Wymagalne należności (krajowe) – Skarb Państwa

 

40

N4KS

Numeryczne

15

Wymagalne należności (krajowe) –grupa II

 

41

N4KU

Numeryczne

15

Wymagalne należności (krajowe) –grupa III

 

42

N4KC

Numeryczne

15

Wymagalne należności (krajowe) – bank centralny

 

 

43

N4KK

Numeryczne

15

Wymagalne należności (krajowe) – banki komercyjne

 

44

N4ZO

Numeryczne

15

Wymagalne należności (zagraniczne) – OGÓŁEM

 

45

N4ZZ

Numeryczne

15

Wymagalne należności (zagraniczne) – rządy i agendy rządowe innych państw

 

46

N4ZF

Numeryczne

15

Wymagalne należności (zagraniczne) – międzynarodowe instytucje finansowe

 

47

N41

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług – kwota OGÓŁEM

 

48

N41KO

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – OGÓŁEM

 

49

N41KF

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – sektor finansów publicznych

 

50

N41KR

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – grupa l

 

51

N41KP

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – Skarb Państwa

 

52

N41 KS

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – grupa II

 

53

N41 KU

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – grupa III

 

54

N41 KC

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – bank centralny

 

55

N41 KK

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) – banki komercyjne

 

56

N41ZO

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) – OGÓŁEM

 

57

N41 ZZ

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) – rządy i agendy rządowe innych państw

 

58

N41 ZF

Numeryczne

15

Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) międzynarodowe instytucje finansowe

 

 

Załącznik 2. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik nr 2

INSTRUKCJA
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, województwa samorządowe, związki jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 2. 1. Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:

1) z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z § 3 ust. 1 – oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, stosując odpowiednio przepis § 6 ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) dochodów jednostki budżetowej – zgodnie z § 3 ust. 2,

3) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

4) dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa,

5) dotacji celowych z funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" – wykazują dochody budżetowe, pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości otrzymanych wpływów na rachunek bieżący.

3. Jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych zgodnie z § 3 ust. 2.

§ 3. 1. Sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – sporządza się na podstawie danych księgowości podatkowej, w sposób następujący:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" – wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

2) w kolumnie „Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

3) w kolumnie „Potrącenia" ujmuje się skutki wykorzystania szczególnych przypadków wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa; skutków tych nie wykazuje się w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)",

4) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów,

5) w kolumnie „Dochody otrzymane" wykazuje się kwoty równe dochodom wykazanym w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)",

6) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków; odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się przy pomocy wskaźników, wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym,

7) w odpowiednich kolumnach „Saldo końcowe" wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych,

8) w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności" oraz kwotami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)",

9) w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina lub miasto na prawach powiatu mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu; w przypadku zastosowania przez gminę lub miasto na prawach powiatu obniżenia górnej stawki różnicę – pomiędzy stawką górną a przyjętą w uchwale przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu, przemnożoną przez podstawę opodatkowania – wykazuje się w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek..." sprawozdań dotyczących dochodów budżetowych narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego; skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wykazują również gminy, w których liczba mieszkańców nie przekracza 15 tysięcy,

10) w kolumnie „Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń..." wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez gminę lub miasto na prawach powiatu za okres sprawozdawczy: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków i opłat, stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych), a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień; wykazywane w tej kolumnie skutki ulg powinny wynikać z decyzji właściwych organów gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności; wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrami przepisów i odpisów, z wyjątkiem decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu płatności na raty; w kolumnie tej wykazuje się również skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków i opłat, stanowiących dochód budżetu gminy, udzielane w trybie art. 17 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119 oraz z 2000 r. Nr 95, poz. 1041); w kolumnie tej nie wykazuje się skutków finansowych, wynikających z ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym, a także będących wynikiem orzeczeń podjętych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ II instancji albo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek budżetowych sporządza się w zakresie wpływów planowanych i wykonanych oraz zaległości (salda końcowego niezmniejszonego o ewentualne salda nadpłat), z zastrzeżeniem ust. 5. Dochody wykonane wykazuje się na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego – subkonto dochodów.

3. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazuje się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" – wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

2) w kolumnie „Należności" – należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

3) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów tych jednostek we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy,

4) w kolumnie „Dochody otrzymane" – kwoty udziałów, które wpłynęły na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym,

5) w kolumnach „Saldo końcowe" – odpowiednio: należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty wynikające z rozliczeń budżetu państwa z jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, wykazuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w następujący sposób:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" – wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach; kwoty planowanych dochodów powinny być zgodne w zakresie:

a) subwencji ogólnej – z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansowo przyznanych kwotach subwencji ogólnej i jej poszczególnych części,

b) dotacji celowych z budżetu państwa – z decyzjami dysponentów części budżetowych o przyznanych kwotach dotacji celowych,

2) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" – wykazane kwoty powinny być zgodne z kwotami subwencji ogólnej i jej poszczególnych części przekazanymi przez Ministra Finansów oraz kwotami dotacji celowych, przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 7,

3) w kolumnie „Dochody otrzymane" – kwoty subwencji ogólnej i dotacji celowych, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.

5. Dochody budżetowe wykonane bez przypisu należności, dla których przepisy odrębne nie przewidują przypisu, w kolumnie „Należności" należy wykazać w wysokości zrealizowanych dochodów, na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego – subkonto dochodów.

6. Związek Komunalny m.st. Warszawy włącza odpowiednio do sprawozdania jednostkowego z wykonania planu dochodów budżetowych dane ze sprawozdań sporządzanych przez gminy warszawskie o dochodach z tytułu opłaty skarbowej.

7. W sprawozdaniach rocznych jednostki samorządu terytorialnego wykazują wysokość otrzymanych dotacji celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

§ 4. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych:

1) jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – wypełniają w zakresie wpływów planowanych i wykonanych,

2) jednostki budżetowe, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: „Plan (po zmianach)", „Należności", „Potrącenia", „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", „Dochody otrzymane", „Saldo końcowe",

3) gminy oraz miasta na prawach powiatu za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: „Plan (po zmianach)", „Należności", „Potrącenia", „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", „Dochody otrzymane", „Saldo końcowe", „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy", „Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń...".

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 5. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się zgodnie z treścią formularza w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa, nie są wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. W sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania wykazuje się:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" – kwoty wynikające z planu finansowego jednostki realizującej zadanie,

2) w kolumnie „Należności" – salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

3) w kolumnie „Dochody wykonane ogółem" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej,

4) w kolumnie „Dochody przekazane" wykazuje się dochody przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego,

5) w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone),

6) jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny „Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego".

2. Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

1) „Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego" wykazują dochody wykonane, należne jednostce samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów,

2) „Dochody przekazane" wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący – subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-PDP półroczne/roczne z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy, miasta na prawach powiatu oraz Związku Komunalnego m.st. Warszawy

§ 7. 1. W sprawozdaniach z wykonania podstawowych dochodów podatkowych dane zamieszczone w kolumnie „Wykonanie", dotyczące:

1) dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w sporządzanych przez urzędy skarbowe sprawozdaniach jednostkowych Rb-27 o dochodach budżetowych w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)",

2) dochodów z tytułu:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacaną w formie karty podatkowej,

b) podatku od czynności cywilnoprawnych

– wykazuje się w wysokości pomniejszonej o dokonane przez urząd skarbowy potrącenia na środek specjalny z tytułu odpisu od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,

3) dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego – powinny być zgodne z dochodami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kwoty poszczególnych dochodów, wykazane w kolumnie „Wykonanie", powinny być zgodne z sumą odpowiadających tym dochodom paragrafów we wszystkich działach wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego w kolumnie „Dochody wykonane" (wpływy minus zwroty)", odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

3. Kwoty dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków i opłat – obliczonych za okres sprawozdawczy – wykazane w odpowiednich kolumnach sprawozdania powinny być zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 8. 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, samorządy województw, związki jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" – wykazuje się dane o planowanych wydatkach,

2) w kolumnie „Zaangażowanie", którą wypełnia się, poczynając od sprawozdania za marzec 2002 r., wykazuje się, według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, wynikające z ewidencji księgowej zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego z tytułu:

a) wykonanych wydatków,

b) podjętych zobowiązań, w tym niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych, związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych,

3) w kolumnie „Wydatki wykonane" wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego,

4) w kolumnie „Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego,

5) w kolumnie „Zobowiązania wymagalne" wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone,

6) w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego" wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić zgodnie z art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu za 4 kwartały roku sprawozdawczego.

3. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 9990 zamiast paragrafu. Niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznanie rachunku – jako liczbę ujemną.

4. Pojęcie wydatków majątkowych określa art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych z wykonania planu wydatków budżetowych, w tym o wydatkach budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Rozdział 5

Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

§ 10. W sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:

1) dochody:

a) w kolumnie „Plan (po zmianach)" – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Plan (po zmianach)" sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych,

b) w kolumnie „Wykonanie" – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych,

2) wydatki – powinny być zgodne z danymi ze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych,

3) nadwyżka/deficyt – stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem,

4) finansowanie – stanowi różnicę pomiędzy przychodami ogółem a rozchodami ogółem jednostki samorządu terytorialnego, której wysokość powinna zapewnić pokrycie kwoty deficytu, w przypadku jego wystąpienia,

5) dane dotyczące przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie planu powinny być zgodne z planem budżetu uchwalonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego,

6) dane po stronie wykonania dotyczące przychodów z tytułu:

a) kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – zawierają łączne kwoty zobowiązań dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,

b) spłat pożyczek udzielonych, papierów wartościowych, prywatyzacji majątku – powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi przychodami wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,

c) nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł – wykazuje się w wysokości środków faktycznie osiągniętych za lata ubiegłe, w tym, w odniesieniu do nadwyżki z lat ubiegłych, również kwotę zaangażowaną na pokrycie deficytu,

7) dane dotyczące rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi rozchodami, wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy.

Rozdział 6

Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

§ 11. W sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego, w pozycjach odnoszących się do zobowiązań według tytułów dłużnych, wykazuje się kwoty zadłużenia ogółem, w tym zadłużenie długoterminowe, przy czym przez pojęcie zadłużenie „długoterminowe" rozumie się zadłużenie, którego okres spłaty, czy też wykupu na koniec okresu sprawozdawczego, za który jest sporządzane sprawozdanie, jest dłuższy niż rok.

§ 12. 1. Pojęcie wartości nominalnej zobowiązań według tytułów dłużnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 109, poz. 1244), z zastrzeżeniem § 13,15 i 16.

2. Przez wymagalne zobowiązania należy rozumieć wszystkie bezsporne zobowiązania, wynikające z ewidencji księgowej obciążające budżet, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są one przedawnione ani umorzone.

3. Do państwowego długu publicznego zalicza się wymagalne zobowiązania jednostek, o których mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych, zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 38, poz. 364). W przypadku jednostek samorządu terytorialnego dotyczy to zobowiązań wymagalnych jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 13. 1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie. W przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją).

2. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oznacza kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie w danym roku budżetowym.

3. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę wymagalnych zobowiązań – świadczeń poręczyciela (gwaranta) należnych do zapłaty w dniu wymagalności.

4. Przez wartość wierzytelności, wynikających ze spłat dokonanych za dłużników w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji, należy rozumieć sumę należności (wierzytelności), przysługujących jednostce samorządu terytorialnego od dłużników, z tytułu spłat dokonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego za tych dłużników w wyniku realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji; wierzytelności te stanowią sumę: łącznej kwoty dokonanych spłat (należności głównej) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej.

5. Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) oznacza wartość wydatkowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków – tytułem spłaty zobowiązań, zaciągniętych i niespłaconych przez dłużników, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – obejmującą wartość faktycznie spłaconych środków (należności głównej i należności ubocznych) w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji.

6. Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody) oznacza sumę faktycznie odzyskanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kwot: należności głównej (kwot wcześniej dokonanych spłat przez jednostkę samorządu terytorialnego za dłużników z tytułu realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej.

7. Przez wartość poręczeń i gwarancji, udzielonych w okresie sprawozdawczym, należy rozumieć nominalną wartość poręczeń i gwarancji, udzielonych w okresie sprawozdawczym, obejmującą łączną wysokość należności głównej oraz należności ubocznych, poręczonych lub gwarantowanych.

§ 14. Przez wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, rozumie się wartość nominalną niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych z tego tytułu, z tym że wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę świadczenia poręczyciela (gwaranta) należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.

§ 15. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą:

1) w ostatnim dniu roku budżetowego – w przypadku gdy okres sprawozdawczy dotyczy roku budżetowego albo

2) w ostatnim dniu kwartału roku budżetowego – w przypadku gdy okres sprawozdawczy dotyczy kwartału roku budżetowego.

§ 16. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, objętego poręczeniem lub gwarancją płatnego w walucie obcej, stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, odpowiednio w terminach, o których mowa w § 15, a w przypadku, gdy kurs taki nie jest ogłoszony, średni kurs walut, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.

§ 17. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, objętego poręczeniem lub gwarancją, których wartość jest nieoznaczona, przyjmuje się prognozowaną wartość zobowiązania z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Rozdział 7

Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności

§ 18. W sprawozdaniu o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego, w pozycjach odnoszących się do tytułów należności, wykazuje się kwoty należności ogółem, w tym należności długoterminowe, przy czym przez pojęcie należności „długoterminowe" rozumie się należności, których termin zapłaty, czy też wykupu na koniec okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie, jest dłuższy niż rok.

§ 19. 1. Należności danej jednostki, stanowiące zobowiązanie innych jednostek wobec jednostki sporządzającej sprawozdanie, wykazuje się według tytułu, z którego wynika, oraz dłużnika.

2. Należności wykazuje się według następujących tytułów:

1) papiery wartościowe, poza papierami udziałowymi, dopuszczone do publicznego obrotu, dla których istnieje płynny rynek wtórny, z uwzględnieniem podziału na:

a) krótkoterminowe papiery wartościowe, których termin pozostały do wykupu jest krótszy niż rok (bony skarbowe, obligacje, bony komercyjne, pozostałe papiery wartościowe),

b) długoterminowe papiery wartościowe, których termin pozostały do wykupu jest nie krótszy niż rok (obligacje, pozostałe papiery wartościowe),

2) pożyczki i kredyty, w tym papiery wartościowe, poza papierami udziałowymi, nieujęte w pkt 1, których zbywalność jest ograniczona z uwzględnieniem podziału na:

a) pożyczki i kredyty krótkoterminowe, których termin pozostający do zapłaty jest krótszy niż rok,

b) pożyczki i kredyty długoterminowe, których termin pozostający do zapłaty jest nie krótszy niż rok,

3) depozyty, przez które należy rozumieć:

a) depozyty zbywalne, przez które należy rozumieć takie depozyty, które można natychmiast wymienić na pieniądze, lub które są zbywalne, w szczególności na podstawie czeku, bankowego zlecenia płatniczego, zarówno bez jakichkolwiek ograniczeń, jak i bez kary pieniężnej,

b) inne depozyty, których nie można używać do dokonywania płatności w dowolnym czasie i nie są one wymienialne na pieniądze lub depozyty zbywalne bez znaczących ograniczeń lub kary pieniężnej,

4) należności wymagalne, przez które należy rozumieć wszystkie bezsporne należności wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone, w szczególności należności wynikające z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji; w przypadku jednostek samorządu terytorialnego dotyczyło należności wymagalnych: jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 20. 1. Należności określa się według wartości nominalnej.

2. Do określenia wartości nominalnej należności stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia wymienionego w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem poręczeń i gwarancji, do których stosuje się odpowiednio § 13, 15 i 16.

Rozdział 8

Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 21. 1. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania Rb-50 sporządza się oddzielnie dla:

1) dotacji,

2) wydatków.

3. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się w kolumnie:

1) „Plan (po zmianach)" – wynikające z planu finansowego kwoty dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji,

2) „Wykonanie" – kwoty otrzymanych dotacji.

4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się w kolumnie:

1) „Plan (po zmianach)" – planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – finansowane z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1,

2) „Wykonanie" – wykonane wydatki z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Jednostki organizacyjne, bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie jednostkowe w szczegółowości wymienionej w ust. 1 i przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

6. Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.

§ 22. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdanie w szczegółowości sprawozdań jednostkowych i przekazują je do dysponentów budżetu państwa przekazujących dotacje.

Rozdział 9

Sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

§ 23. 1. Sprawozdania półroczne/roczne z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych samorządowych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządza się, z uwzględnieniem § 25 załącznika nr 1 do rozporządzenia, odpowiednio dla:

1) zakładów budżetowych – Rb-30 – zgodnie z zasadami określonymi w § 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych – Rb-31 – zgodnie z zasadami określonymi w § 13 i § 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

3) środków specjalnych samorządowych jednostek budżetowych – Rb-32 – zgodnie z zasadami określonymi w § 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

4) funduszy celowych – Rb-33 – zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 1, 3–6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przyjmując symbole określone w ust. 2.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące poszczególne fundusze celowe dla funduszy celowych dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:

1) 307 – Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,

2) 311 – Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

3) 322 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

4) 323 – Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

5) 324 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

6) 325 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

7) 321 – Fundusz Socjalny Wsi; może być dysponowany do czasu wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku tego Funduszu i do tego czasu powinien być włączany do sprawozdawczości budżetowej gmin.

3. Nadania symbolu nowemu funduszowi dokonuje Minister Finansów na wniosek dysponenta funduszu.

Rozdział 10

Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań

§ 24.1. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych na nośniki danych w sprawozdaniach zbiorczych zarówno o dochodach, jak i wydatkach budżetowych należy stosować liczby kontrolne obliczane jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów w ramach każdego rozdziału. Liczby kontrolne zamieszcza się w kolumnie „Paragraf" w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.

2. Dla ustalenia kompletności sprawozdań zbiorczych sporządza się zestawienia zbiorcze według działów.

3. Składane komplety sprawozdań powinny zawierać numerację stron poszczególnych formularzy sprawozdawczych.

Rozdział 11

Struktury zbiorów sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych

§ 25. Pliki sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych posiadają następujące struktury:

1) struktura pliku Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz.161 i z 2001 r. Nr 12, poz. 100).

2) struktura pliku Rb-PDP sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

infoRgrafika

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz.161 i z 2001 r. Nr 12, poz. 100).

3) struktura pliku Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz.161 i z 2001 r. Nr 12, poz.100).

4) struktura pliku Rb-NDS sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

infoRgrafika

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz.161 i z 2001 r. Nr 12, poz.100).

5) struktura pliku Rb-Z sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

a) część l

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

b) część II – uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

infoRgrafika

c) część III – uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz.161 i z 2001 r. Nr 12, poz.100).

6) struktura pliku Rb-N sprawozdanie o stanie należności wg tytułów jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz.161 i z 2001 r. Nr 12, poz. 100).

7) struktura pliku Rb-30 sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157 poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz.161 i z 2001 r. Nr 12, poz. 100).

8) struktura pliku Rb-31 sprawozdania z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz.161 i z 2001 r. Nr 13, poz. 100).

9) struktura pliku Rb-32 sprawozdania z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz.161 i z 2001 r. Nr 12, poz. 100).

10) struktura pliku Rb-33 sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego (nieposiadających osobowości prawnej);

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

infoRgrafika

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161 i z 2001 r. Nr 12, poz. 100).


 11) symbolika nazwy pliku sprawozdania przesyłanego w formie elektronicznej z jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej:

infoRgrafika

Przykłady nazw plików:

infoRgrafika


Załącznik 3. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 3

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ
ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

1) Sprawozdania miesięczne za styczeń i grudzień – o 8 dni później.

2) Sprawozdania za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.

3) Sprawozdania za IV kwartał o 30 dni później.

4) Po uzgodnieniu z ministrem nadzorującym fundusz.


 

Załącznik 4. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik nr 4

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ
ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 1. Terminy sporządzania i obieg sprawozdań:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

1) Sprawozdania miesięczne za styczeń i grudzień – o 8 dni później.

§ 2. 1. Sprawozdania jednostkowe:

1) miesięczne/roczne Rb-27S i Rb-28S są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,

2) miesięczne Rb-27S – w zakresie opłaty skarbowej, zarządy gmin warszawskich przekazują Zarządowi Związku Komunalnego m.st. Warszawy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,

3) kwartalne za 1, 2, 3 kwartały Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-50 oraz sprawozdania półroczne Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,

4) kwartalne za 1, 2, 3 kwartały Rb-27ZZ są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 8 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,

5) kwartalne za 4 kwartały Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27ZZ, Rb-50 oraz sprawozdania roczne Rb-27S, Rb-28S, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 stycznia roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje – po jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej – do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej niżej wymienione sprawozdania zbiorcze:

1) Rb-27S oraz Rb-28S za marzec, czerwiec oraz wrzesień – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie okresu, za który sporządzane są sprawozdania,

2) Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za 1, 2 i 3 kwartały – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za który sporządzane są sprawozdania,

3) Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 za półrocze – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie półrocza,

4) Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za 4 kwartały – w terminie do 28 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania,

5) Rb-27S, Rb-28S, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 za rok – w terminie do 28 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.

3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie Rb-PDP przekazuje w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej – do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej:

1) za półrocze – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie,

2) za rok – w terminie do 28 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

4. Dane ze sprawozdań, przekazywane w formie elektronicznej, muszą być zgodne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, korekty sprawozdań oraz skorygowane dane w formie elektronicznej jednostki samorządu terytorialnego przekazują do regionalnych izb obrachunkowych wciągu 5 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 3. 1. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów:

1) za marzec, czerwiec, wrzesień oraz za 1, 2 i 3 kwartały – dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z,Rb-N i za półrocze – dane ze sprawozdań Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 – w terminie do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie,

2) za 4 kwartały – dane ze sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N i za rok – dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 – w terminie do 15 marca roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

2. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje do Ministerstwa Finansów oryginały sprawozdań Rb-PDP sporządzonych przez gminy, miasta na prawach powiatu oraz Związek Komunalny m.st. Warszawy.

3. Korekty sprawozdań oraz skorygowane dane w formie elektronicznej, otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów.

4. Nazwy plików baz danych przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z wzorem zawartym w § 25 pkt 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia, a struktury tych plików – z wzorami zawartymi odpowiednio w § 25 pkt 1–10 załącznika nr 2 do rozporządzenia.


 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

strona 2 sprawozdania Rb-23

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika


Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika


 

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika


Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika


 

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika


Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika


Załącznik 14.

Załącznik nr 14

infoRgrafika

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

infoRgrafika


Załącznik 16.

Załącznik nr 16

infoRgrafika

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

infoRgrafika


Załącznik 18.

Załącznik nr 18

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20.

Załącznik nr 20

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 21.

Załącznik nr 21

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 22.

Załącznik nr 22

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 23.

Załącznik nr 23

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 24.

Załącznik nr 24

infoRgrafika

Załącznik 25.

Załącznik nr 25

infoRgrafika


Załącznik 26.

Załącznik nr 26

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 kwietnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »