| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych tworzy, przekształca i likwiduje zakłady opieki zdrowotnej w trybie określonym w art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, zwanej dalej « ustawą».

2. Wniosek o utworzenie i likwidację zakładu opieki zdrowotnej składa dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw zakładów opieki zdrowotnej ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwany dalej «Dyrektorem Departamentu», natomiast o przekształcenie – kierownik zakładu opieki zdrowotnej za pośrednictwem Dyrektora Departamentu.

3. Zarządzenie o utworzeniu lub przekształceniu zakładu opieki zdrowotnej określa nazwę, siedzibę i obszar działania zakładu oraz formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności oraz organ sprawujący nadzór nad zakładem opieki zdrowotnej.

4. Zarządzenie o likwidacji zakładu opieki zdrowotnej powinno określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze nieprzerwane udzielanie tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości świadczeń oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty wydania zarządzenia o likwidacji.";

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizację wewnętrzną oraz ramowy zakres działania komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej określa w regulaminie organizacyjnym kierownik tego zakładu.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Departamentu.";

3) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nawiązuje z kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.",

b) skreśla się ust. 5;

4) w § 5:

a) skreśla się oznaczenie ust. 1,

b) skreśla się ust. 2;

5) po § 5 dodaje się § 5a-5l w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Konkurs na stanowiska, o których mowa w § 5, przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej «komisją».

2. Przewodniczącego komisji oraz członków komisji powołuje kierownik zakładu opieki zdrowotnej, nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem.

3. Powołanie komisji wszczyna postępowanie konkursowe.

§ 5b. 1. Postępowanie konkursowe obejmuje:

1) opracowanie i przyjęcie przez komisję regulaminu konkursu, na podstawie ramowego regulaminu postępowania konkursowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ustawy, oraz projektu ogłoszenia o konkursie,

2) ogłoszenie o konkursie, w terminie nie-przekraczającym 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego,

3) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur,

4) wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.

2. Postępowanie konkursowe prowadzi się z zachowaniem kolejności czynności określonych w ust. 1.

§ 5c.1. W skład komisji nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, kierownik zakładu opieki zdrowotnej dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany; komisja w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję działającą w poprzednim składzie.

§ 5d. 1. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej powiadamia pisemnie przewodniczącego komisji o składzie osobowym komisji.

2. Przewodniczący komisji powiadamia pisemnie członków komisji o posiedzeniu komisji co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. Przyjęcie regulaminu konkursu i projektu ogłoszenia o konkursie może odbywać się w drodze korespondencyjnej; regulamin konkursu i projekt ogłoszenia o konkursie uważa się za przyjęty, jeżeli żaden z członków komisji nie zgłosi uwag w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji.

4. W przypadku nieprzyjęcia dokumentów, o których mowa w ust. 3, przez komisję w drodze korespondencyjnej, przewodniczący komisji zarządza posiedzenie komisji.

§ 5e. 1. Postępowanie konkursowe jest nieważne w razie:

1) niezachowania kolejności czynności, o których mowa w § 5b ust. 1,

2) niedokonania jednej lub więcej czynności określonych w § 5b ust. 1, niespełnienia warunków wymienionych w § 5f bądź rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 5i ust. 1,

3) ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji powołane zostały osoby, o których mowa w § 5c ust. 1,

4) naruszenia tajności głosowania,

5) niepowiadomienia kandydata lub członka komisji o terminie posiedzenia komisji.

2. Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego zgłasza się do kierownika zakładu opieki zdrowotnej, który ogłosił konkurs, w terminie 14 dni od dnia wybrania przez komisję kandydata na stanowisko objęte konkursem.

3. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej, który ogłosił konkurs, w razie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego ogłasza konkurs ponownie; ponowne wszczęcie postępowania konkursowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.

§ 5f. 1. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres zakładu opieki zdrowotnej,

2) stanowisko objęte konkursem,

3) wymagane kwalifikacje kandydata,

4) miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów, nie krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia,

5) przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

2. W ogłoszeniu można zamieścić informację o warunkach pracy i warunkach socjalnych, które zapewnia zakład opieki zdrowotnej.

3. Ogłoszenie o konkursie należy:

1) zamieścić w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz Problemach Lekarskich,

2) podać w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie zakładu opieki zdrowotnej.

§ 5g. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska ordynatora:

a) od trzech do sześciu przedstawicieli ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym przynajmniej jeden lekarz specjalista w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny, powołanych na wniosek Dyrektora Departamentu,

b) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady lekarskiej,

c) kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub jego przedstawiciel,

d) konsultant z danej dziedziny medycyny, powołany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

e) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

f) przedstawiciel Związku Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

g) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej; w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa – po jednym przedstawicielu organizacji związkowej działającej w zakładzie,

h) przedstawiciel rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej,

2) w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek zakładu:

a) od jednego do trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw wewnętrznych, powołanych na wniosek Dyrektora Departamentu,

b) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

c) kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub jego przedstawiciel,

d) przedstawiciel Związku Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej; w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa – po jednym przedstawicielu organizacji związkowej działającej w zakładzie,

f) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady lekarskiej,

g) przedstawiciel rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej,

3) w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska pielęgniarki oddziałowej:

a) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

b) kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub jego przedstawiciel,

c) przełożona pielęgniarek,

d) ordynator oddziału lub kierownik kliniki,

e) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady lekarskiej,

f) przedstawiciel rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej.

§ 5h. Komisja może prowadzić prace, jeżeli w posiedzeniach komisji bierze udział przewodniczący komisji oraz co najmniej 5 osób powołanych w skład komisji.

§ 5i. 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu – dokument potwierdzający to prawo,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, a w przypadku kandydata na stanowisko ordynatora – dodatkowo co najmniej dwie opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej kandydata,

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci składają właściwemu podmiotowi, który ogłosił konkurs; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres.

§ 5j. 1. Komisja wybiera kandydata na dane stanowisko w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.

2. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie został wybrany, przewodniczący komisji zarządza drugie głosowanie.

3. Przeprowadzenie drugiego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust. 1 i może być poprzedzone ponowną dyskusją i rozmową z kandydatem.

§ 5k. Ze swoich czynności komisja sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

§ 5l. 1. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu.

2. W przypadku gdy z żadnym z kandydatów wybranych w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów nie nawiązano stosunku pracy, kierownik zakładu opieki zdrowotnej może powołać nową komisję konkursową.";

6) w § 6:

a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji" zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw wewnętrznych",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przewodniczącego rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.",

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Członków rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

7. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący rady.";

7) w § 8 w ust. 2 i 3 wyrazy „Dyrektora Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw wewnętrznych";

8) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych za pośrednictwem Dyrektora Departamentu.";

9) w § 10 w ust. 1 wyrazy „Dyrektorowi Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" zastępuje się wyrazami „Dyrektorowi Departamentu".

§ 2.
Postępowanie konkursowe wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia toczy się według przepisów dotychczasowych.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 kwietnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »