reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 września 2001 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwanych dalej „maszynami roboczymi”,
§ 2.
1. Niedopuszczalne jest:

1) obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych wymaganych odrębnymi przepisami,

2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,

4) odtłuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyną etylizowaną lub innymi rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub wybuchowych.

2. Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa się na terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych i gruntowych.

§ 3.
1. Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności:

1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

2) w pobliżu budynków i budowli,

3) w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

4) w wykopach szerokoprzestrzennych,

5) na terenie bagiennym lub w wodzie,

6) na pochyłościach lub stokach

– zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Podczas współpracy maszyn roboczych z:

1) dodatkowym osprzętem przeznaczonym do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa

– stosuje się zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń lub linii technologicznych.

§ 4.
1. Teren robót prowadzonych przy użyciu wielozadaniowych agregatów do naprawy nawierzchni drogi ogradza się w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób niezatrudnionych oraz oznakowuje się zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W zależności od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi się przy:

1) zamkniętym ruchu na drodze lub

2) wyłączeniu z ruchu drogowego części jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego części, lub

3) ograniczonej prędkości pojazdów poruszających się na remontowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy roboty są prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydrożnych skarpach.

3. W warunkach ograniczonej widoczności miejsce pracy maszyn roboczych oświetla się.

§ 5.
W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach.
§ 6.
Podczas załadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wyładunku, przestrzega się następujących wymagań:

1) załadunek na środki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza się w sposób zmechanizowany z rampy czołowej, zgodnie z instrukcją załadunku i transportu poszczególnych maszyn,

2) w przypadku załadunku ciężkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy użyciu wciągarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynności osoby nie mogą znajdować się w pobliżu naciągniętej liny lub osi jej przedłużenia oraz za wciąganą maszyną,

3) operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym lub drogowym podlegają uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa transportu maszyn roboczych tymi środkami lokomocji.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 7. [Informowanie o zasadach BHP, czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny oraz zakazy związane z wykonywaniem robót ziemnych]

1. Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 1, osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych.

2. Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

3. Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych:

1) wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu,

2) używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

§ 8.
1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala się z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie.

2. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót.

3. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

§ 9.
1. Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się przed uszkodzeniami.

2. Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi:

1) miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami,

2) mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.

§ 10.
1. Podczas wykonywania robót ziemnych i przemieszczania maszyn roboczych na pochyłościach i stokach zachowuje się wymagania określone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.

2. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,

2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają odrębne przepisy,

6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.

3. Wyładowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robót ziemnych może nastąpić nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokości nie większej niż:

1) 0,5 m przy ładowaniu materiałów sypkich,

2) 0,25 m przy ładowaniu materiałów kamiennych lub zbrylonych.

§ 11.
1. Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu.

2. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów:

1) prowadzenie jednocześnie innych robót,

2) przebywanie osób niezatrudnionych.

§ 12.
1. Podczas wykonywania robót ziemnych na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie maszynę roboczą umieszcza się na podkładach stabilnych i trwale połączonych ze sobą.

2. Podczas wbijania pali na terenie, o którym mowa w ust. 1, operatora maszyn roboczych wyposaża się w środki ochrony indywidualnej chroniące przed utonięciem, a na pomostach umieszcza się koła ratunkowe z linką.

3. Podczas wbijania pali sprawdza się:

1) czy zachowane zostały dopuszczalne parametry obciążenia pomostu określone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny roboczej,

2) równomierność obciążenia pomostu roboczego,

3) stan podmycia jarzm podtrzymujących pomosty robocze,

4) stan techniczny pomostu roboczego po opadach i wyładowaniach atmosferycznych.

§ 13.
Samobieżne maszyny do transportu zaprawy betonowej wyposaża się w:

1) widoczny napis zabraniający zbliżania się do podniesionego kosza wyładowczego,

2) urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej, uruchamiane przed każdą czynnością podnoszenia i opuszczania kosza wyładowczego lub uruchamiania wysięgnika.

§ 14.
1. Montaż i usytuowanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub masy bitumicznej prowadzi się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i właściwe funkcjonowanie tych linii.

2. Demontaż lub przedłużanie linii technologicznych, o których mowa w ust. 1, wykonuje się po zredukowaniu ciśnienia roboczego w urządzeniu podającym.

§ 15.
1. Ręczne narzędzia udarowe nie mogą posiadać rękojeści krótszej niż 0,15 m oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania używają rękawic antywibracyjnych.

2. Ręczne narzędzia, w szczególności kliny, przecinaki lub przebijaki, wyposaża się w uchwyty, jeżeli ich nie posiadają.

§ 16.
1. Podczas pracy maszyn roboczych do kruszenia materiałów skalnych niedopuszczalne jest wrzucanie do leja zasypowego materiałów skalnych lub ich wyjmowanie.

2. Lej zasypowy wyposaża się w zabezpieczenie chroniące pracowników przed odrzutem materiałów skalnych na zewnątrz.

§ 17.
1. Zespół maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa instaluje się na stabilnym fundamencie oraz wyposaża się w instalację przeciwporażeniową i w urządzenia odpylające.

2. Podczas pracy zespołu maszyn roboczych, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest przebywanie lub przechodzenie pod zasobnikiem.

3. Niedopuszczalne jest uruchamianie zespołu maszyn roboczych, o którym mowa w ust. 1, bez uprzedniego upewnienia się, czy obsługa zajęta wyznaczone stanowiska robocze.

§ 18.
Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej będącej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.
§ 19.
Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń.
§ 20.
Podcinanie lub wycinanie drzew rosnących w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, wiatrołomów, drzew spróchniałych, rosnących na stromych skarpach i na terenie zabudowanym wykonuje się pod nadzorem i przez co najmniej dwóch pracowników.
§ 21.
1. Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy użyciu maszyn roboczych, w szczególności zgarniarek, wykonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.

2. Niedopuszczalne jest:

1) przewożenie osób w skrzyniach ładunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy poniżej parametrów określonych przez producenta zgarniarki.

§ 22.
1. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych mają spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.

2. Niedopuszczalny jest montaż i demontaż rusztowania:

1) podczas ograniczonej widoczności oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oświetlenia,

2) w czasie opadów deszczu i śniegu,

3) podczas gołoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

§ 23.
Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
§ 24.
1. Szkolenie, o którym mowa w § 23, obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

2. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

1) dokumentacji technicznej maszyn roboczych,

2) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,

3) technologii wykonywania robót ziemnych,

4) użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

3. Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

§ 25.
Szkolenie, o którym mowa w § 23, może prowadzić podmiot, który posiada:

1) warunki lokalowe do prowadzenia wykładów,

2) park maszynowy wraz z placem manewrowym,

3) kadrę wykładowców,

4) warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.

§ 26.
1. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w § 23, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora.

2. Wzór książki operatora zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w § 25, opracowuje programy szkolenia, prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27. [Zachowanie w mocy uprawnień nabytych na podstawie dotychczasowych przepisów]

Potwierdzenia odbycia szkoleń, stwierdzające uprawnienia uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują moc.
§ 28.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [MASZYNY l URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH l DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA l UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 września 2001 r. (poz. 1263)

Załącznik nr 1

MASZYNY l URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH l DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA l UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

Grupa l. Maszyny do robót ziemnych

 

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

l

1

2

3

4

5

6

1

Koparki jednonaczyniowe

pojemność naczynia m3

do 0,8

do 1,5

wszystkie typy

2

Koparkoładowarki

-

wszystkie typy

-

-

3

Koparkospycharki

-

wszystkie typy

-

-

4

Koparki wielonaczyniowe

wydajność m3/h

do 100

do 500

wszystkie typy

5

Koparki drenarskie

moc silnika kW

do 175

wszystkie typy

-

6

Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe

-

wszystkie typy

-

-

7

Spycharki

moc silnika kW

do 110

do 220

wszystkie typy

8

Równiarki

moc silnika kW

do 110

do 220

wszystkie typy

9

Zgarniarki

pojemność skrzyni m3

do 10

do 15

wszystkie typy

10

Ładowarki jednonaczyniowe

pojemność naczynia m3

do 2,5

do 5,0

wszystkie typy

11

Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające

pojemność czerpaka m3

do 1,5

wszystkie typy

-

12

Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające

wydajność m3/h

do 75

wszystkie typy

-

13

Pogłębiarki ssące śródlądowe

-

wszystkie typy

-

-

14

Palownice

Ø pala w mm

do 600

wszystkie typy

-

15

Kafary

typ maszyny

bez klasy

16

Młoty spalinowe

-

wszystkie typy

-

-

17

Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania

-

wszystkie typy

-

-

18

Wiertnice do kotwi

typ maszyny

bez klasy

19

Wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym

Ø rury w mm

do 600

wszystkie typy

-

20

Świdroustawiacze słupów

-

wszystkie typy

-

-

21

Maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych

-

wszystkie typy

-

-

 

Grupa II. Maszyny do robót drogowych

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

 

III

II

I

1

2

3

4

5

6

1

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych

wydajność m3/h

do 60

do 140

wszystkie typy

2

Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych

maks. szerokość rozkładania m

do 8

wszystkie typy

-

3

Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych

pojemność zbiornika m3

do 7

wszystkie typy

-

4

Repavery i remixery

typ maszyny

bez klasy

5

Remontery nawierzchni

-

wszystkie typy

-

-

6

Recyklery

-

wszystkie typy

-

-

7

Frezarki do nawierzchni dróg

szerokość frezowania mm

do 1200

do 2200

wszystkie typy

8

Przecinarki do nawierzchni dróg

-

wszystkie typy

-

-

9

Narzędzia udarowe ręczne

rodzaj zasilania

bez klasy

10

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

wydajność t/h

do 100

wszystkie typy

 

11

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych *)

wydajność m3/h

do 60

wszystkie typy

 

12

Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych

wydajność m3/h

do 30

wszystkie typy

-

13

Maszyny do stabilizacji gruntów

-

wszystkie typy

-

-

14

Walce drogowe

masa walca t

do 18

wszystkie typy

-

15

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

-

wszystkie typy

-

-

16

Samojezdne malowarki znaków na jezdni

-

wszystkie typy

-

-

17

Piły mechaniczne do ścinki drzew

-

wszystkie typy

-

-

18

Odśnieżarki mechaniczne

moc silnika kW

do 120

do 220

wszystkie typy

*) Kwalifikacje operatora w tej specjalności upoważniają do obsługi betoniarek (grupa IV Ip. 8).

 

Grupa III. Maszyny do transportu pionowego

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

l

1

2

3

4

5

6

1

Żurawie wieżowe

montaż

bez klasy

 

Grupa IV. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

 

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

1

2

3

4

5

6

1

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

typ maszyny

bez klasy

2

Wyładowarki wagonów

wszystkie typy

3

Lokomotywki wąskotorowe

moc silnika kW

do 37

wszystkie typy

4

Sprężarki przewoźne

wydajność m3/min

do 10

do 25

wszystkie typy

5

Elektrownie polowe

moc kVA

do 125

do 250

wszystkie typy

6

Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne

wydajność pomp hydraulicznych l/min.

wszystkie typy

7

Maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów

wszystkie typy

8

Betoniarki*)

wszystkie typy

9

Pompy do mieszanki betonowej

wszystkie typy

10

Agregaty tynkarskie

wszystkie typy

11

Podajniki do betonu

wszystkie typy

12

Wózki podnośnikowe

napęd spalinowy

bez klasy

13

Wózki podnośnikowe

akumulatorowe

bez klasy

14

Wózki platformowe

napęd spalinowy

bez klasy

15

Wózki platformowe

akumulatorowe

bez klasy

16

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe

montaż

bez klasy

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Nie dotyczy napędu silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.


 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 30 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama