| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 27 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „ , w tym ogniska artystyczne,”

b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,”

2) w art. 5:

a) w ust. 2 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 3a–3c”,

b) ust. 3c otrzymuje brzmienie:

„3c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.”,

c) w ust. 5a wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 6c” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 3c i 6c”,

d) po ust. 5c dodaje się ust. 5d w brzmieniu;

„5d. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu terytorialnego.”,

e) w ust. 6 i 6a kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3c.”

3) w art. 7:

a) w ust. 1a po wyrazach „za zgodą kuratora oświaty,” dodaje się wyrazy „ a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,”

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”

4) w art. 32a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu, a także w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 7, w odniesieniu do szkół i placówek przez siebie prowadzonych może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań, o których mowa w art. 5 ust. 7.”,

b) w ust. 4 wyrazy „szkół i placówek, o których mowa w ust. 1,” zastępuje się wyrazami „szkół i placówek artystycznych”

5) w art. 36a:

a) w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych – z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych – z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8.”

6) w art. 38:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „szkoły artystycznej” zastępuje się wyrazami „szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych”,

b) w ust. 2 wyrazy „pozytywnej opinii kuratora oświaty” zastępuje się wyrazami „opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2,”

7) w art. 51 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W szkołach artystycznych przepisy ust. 1a i 9 stosuje się odpowiednio.”

8) w art. 58:

a) w ust. 3 po wyrazach „zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego” dodaje się wyrazy „w odniesieniu do szkół realizujących kształcenie ogólne”,

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 3, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”

9) w art. 60 w ust. 2 wyrazy „szkół artystycznych” zastępuje się wyrazami „szkół i placówek artystycznych”

10) w art. 78 w ust. 1 po wyrazach „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania” dodaje się wyrazy „ , a w odniesieniu do placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,”

11) w art. 79 w ust. 2a w zdaniu pierwszym po wyrazach „placówki artystyczne” dodaje się przecinek i wyrazy „placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych”

12) w art. 82:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Organ, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , a w przypadku szkół artystycznych również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”,

d) w ust. 3a wyrazy „w ust. 3” zastępuje się wyrazami „w ust. 2b i 3”,

e) w ust. 4 i 5 wyrazy „w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w ust. 1 i 1a”

13) w art. 84 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „w art. 82 ust. 1” zastępuje się wyrazami „w art. 82 ust. 1 i 1a”

14) w art. 85:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „a w przypadku szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,”

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1a, na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone w art. 7 ust. 3, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – także po przedstawieniu przez osobę prowadzącą pozytywnej opinii kuratora oświaty.”

15) w art. 89 wyrazy „szkół artystycznych” zastępuje się wyrazami „szkół i placówek artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych”

16) w art. 90 w ust. 3b wyrazy „w art. 2 pkt 3, 4 i 10” zastępuje się wyrazami „w art. 2 pkt 3, 3b, 4 i 10”.

Art. 2.
Przepis art. 5 ust. 3c ustawy wymienionej w art. 1 nie dotyczy publicznych szkół artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy wymienionej w art. 1, dla uczniów szkół artystycznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne lub osoby fizyczne.
Art. 3.
Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie upoważnień, które zostały zmienione niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »