| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 25 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3a dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W przypadku realizacji przez Agencję zadań określonych w Specjalnym Programie Akcesyjnym na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanym dalej «programem SAPARD», minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) określa podział środków programu SAPARD między poszczególne działania tego programu,

2) może określić podział środków w ramach działań programu SAPARD między poszczególne województwa albo sektory: mleczarski, mięsny, rybny oraz owoców i warzyw

– uwzględniając postanowienia właściwych umów międzynarodowych.

7. Podziału, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w odniesieniu do:

1) środków określonych w umowach finansowych zawartych między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących programu SAPARD,

2) krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie programu SAPARD.”

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Agencji określający jej organizację, w tym siedziby oddziałów regionalnych Agencji, a także sposób i tryb działania Rady Agencji, o której mowa w art. 6, kierując się odpowiednio zakresem zadań Agencji i Rady Agencji oraz potrzebą zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania.”

3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezesa Agencji odwołuje Prezes Rady Ministrów.”

4) w art. 6:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada składa się z 15 członków, z których 5 jest przedstawicielami ministrów: właściwego do spraw rozwoju wsi, właściwego do spraw finansów publicznych, właściwego do spraw środowiska, właściwego do spraw pracy oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego; pozostali członkowie są przedstawicielami związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, rolniczych związków spółdzielczych o zasięgu krajowym oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.”,

b) dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. Do zadań Rady należy opiniowanie:

1) projektu rocznego planu finansowego Agencji,

2) sprawozdań z działalności Agencji,

3) innych spraw przedstawionych przez Prezesa Agencji w ramach zadań realizowanych przez Agencję.

7. Członkom Rady za udział w posiedzeniach Rady przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) 80% dla przewodniczącego Rady,

2) 70% dla zastępcy przewodniczącego Rady,

3) 60% dla pozostałych członków Rady

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

8. Zamiejscowym członkom Rady oraz innym osobom zapraszanym na jej posiedzenia i posiedzenia Prezydium Rady przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na zasadach określonych w przepisach prawa pracy dotyczących zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”

5) w art. 7:

a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. W rocznym planie finansowym Agencji może być utworzona rezerwa obejmująca środki na pokrycie:

1) nadpłat lub

2) niedoboru środków finansowych wynikającego z niemożności ich odzyskania

– powstałych przy realizacji programu SAPARD.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, kierując się zasadami określonymi w przepisach o finansach publicznych.”

6) użyte w art. 5 w ust. 3, w art. 7 w ust. 3 i 5, w art. 8, w art. 10a w ust. 1 i w art. 11 w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”.

Art. 2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »