| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 26 sierpnia 2002 r.

w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb przeprowadzania badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w sposób zapewniający ochronę jej zdrowia, oraz osoby właściwe do przeprowadzenia badań, przypadki użycia specjalnego środka transportu oraz sposób dokumentowania przypadków uniemożliwienia przeprowadzenia badania.
§ 2.
1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy, zwanej dalej „osobą zatrzymaną”, przeprowadza się na jej prośbę lub jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że osoba ta znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu.

2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po dokonaniu przez Biuro Ochrony Rządu niezbędnych czynności związanych z zatrzymaniem, chyba że osoba ta ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność i wymaga udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

§ 3.
Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po wyrażeniu na nie zgody przez tę osobę. Zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej uniemożliwia złożenie przez nią oświadczenia w tym przedmiocie lub jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.
§ 4.
1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie pisemnego wniosku szefa komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu, która dokonała zatrzymania, lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające natychmiastowe udzielenie pomocy medycznej, wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej może być złożony w formie ustnej. Wniosek ten powinien być następnie potwierdzony na piśmie.

§ 5.
1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz Biura Ochrony Rządu, a jeżeli nie jest to możliwe – lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz Biura Ochrony Rządu, jest ono przeprowadzane na terenie jednostki Biura Ochrony Rządu.

§ 6.
1. Biuro Ochrony Rządu zapewnia:

1) przewiezienie osoby zatrzymanej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia w czasie przeprowadzania badania lekarskiego osoby zatrzymanej.

2. Jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego – przewiezienia dokonuje się takim środkiem, a w szczególności środkiem pogotowia ratunkowego.

§ 7.
1. Po przeprowadzeniu badania lub udzieleniu pomocy medycznej osobie zatrzymanej lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania.

2. W przypadku gdy osoba zatrzymana swym zachowaniem uniemożliwia przeprowadzenie badania lekarskiego, okoliczność tę lekarz odnotowuje w zaświadczeniu lekarskim, o którym mowa w ust. 1.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje osoba zatrzymana oraz funkcjonariusz, który dołącza je do meldunku skierowanego do Szefa Biura Ochrony Rządu.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »