| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1460)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów.

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów poprzez wycinanie zbędnych drzew. Hodowla sadzonek do odnowień drzewostanów.

2

Zamieranie drzewostanów na skutek żerów owadów i występowania grzybów pasożytniczych.

Wycinanie drzew opanowanych przez owady i grzyby. Odłowy owadów w pułapki, zwalczanie owadów przez korowanie drewna.

3

Szkody powodowane przez silne wiatry.

Bieżące usuwanie połamanych i wywróconych drzew.

4

Uszkodzenia odnowień i młodników przez jelenie.

Grodzenie i zabezpieczanie upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami), odstrzał redukcyjny jeleni.

5

Wydeptywanie, zaśmiecanie i niszczenie przez ludzi roślinności leśnej wzdłuż szlaków turystycznych.

Grodzenie niszczonych miejsc drewnianymi barierami, wystawianie tablic informacyjnych, utrzymanie czystości na szlakach turystycznych.

6

Zagrożenie pożarowe.

Usuwanie materiałów łatwopalnych z zagrożonego terenu, głównie w pobliżu pól biwakowych i szlaków komunikacyjnych. Utrzymanie punktów poboru wody.

7

Zanikanie niektórych gatunków roślin zielnych w następstwie zaprzestania użytkowania pasterskiego i koszenia polan górskich.

Wykaszanie łąk i wypas zwierząt w celu utrzymania różnych siedlisk roślin zielnych.

8

Naturalne pojawianie się niepożądanych gatunków roślin (sukcesja) w ekosystemach nieleśnych.

Usuwanie niepożądanych gatunków roślin.

 

9

Wydeptywanie i niszczenie przez ludzi roślinności hal wysokogórskich wzdłuż szlaków turystycznych.

Grodzenie najbardziej narażonych miejsc drewnianymi barierami, wykonanie podwyższonych, kamiennych krawężników wzdłuż szlaków turystycznych. Wystawianie tablic informacyjnych, kontrolowanie szlaków turystycznych.

10

Zagrożenie wścieklizną.

Współpraca przy akcjach wykładania szczepionek, ocena skuteczności szczepień.

11

Zagrożenie bytowania głuszca i cietrzewia przez nadmierną populację lisa.

Odstrzał redukcyjny lisów.

12

Zagrożenie niektórych gatunków ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim oraz zagrożenie wynikające z ograniczonej ilości miejsc lęgowych.

Dokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim, pozostawianie starych i suchych drzew dziuplastych, wywieszanie budek lęgowych.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

Usuwanie drzew opanowanych przez owady i grzyby, połamanych i wywróconych (cięcia przygodne i sanitarne), korowanie świerków zasiedlonych przez kornika drukarza, na powierzchni 2110,00 ha.

11a, 11b, 11d, 12a, 12c, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a, 15b, 66a, 66b, 66c, 67a, 67b, 67c, 67d, 67f, 67g, 68a, 68b, 69a, 69c, 69f, 70a, 70b, 70c, 70d, 71a, 72a, 72b, 72d, 72i, 72l, 73a, 73b, 73c, 74a, 74b, 74c, 75a, 75b, 75c, 76a, 76b, 76d, 77a, 78a, 78b, 79a, 79b, 79c, 79f, 80a, 81a, 81b, 81c, 82a, 82b, 82f 1b,1c, 1h, 1i, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 10c, 10d, 10f, 53a, 53b, 53c, 54a, 54b, 54c, 54d, 55a, 55b, 55c, 56a, 56b, 56c, 56f, 56g, 57a, 57g, 58a, 58b, 59a, 59b, 59c, 60a, 60b, 60c, 61a, 61b, 62a, 62b, 62c, 63a, 63b, 64a, 65a, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 17a, 29a, 30a, 30b, 31a, 31b, 32a, 32b, 33a, 33b, 33c, 34a, 35a, 35b, 36a, 37a, 38a, 39a, 39b, 39c, 40a, 41a, 41b, 41c, 42a, 42b, 43a, 43d, 43f, 44a, 44d, 44f, 45a, 45b, 45c, 46a, 46b, 46c, 46d, 46f, 46g, 47a, 48a, 49a, 49b, 49c, 50a, 50b, 50c, 51a, 51b, 51c, 51f, 51g, 51h, 51i, 52a, 88a, 88b, 88c, 88d, 89a, 89b, 89c, 90d, 90f, 90g, 90h, 91a, 91b, 92a, 92b, 93a, 93b, 93c, 94a, 94b, 94c, 95a, 95b, 95c, 96b, 96d, 96f, 96g, 96i, 96j, 97a, 97c, 97d, 97f, 97g, 98a, 99a, 99g, 100a, 100b, 101a.

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (czyszczenia późne), na powierzchni 7,54 ha.

77a, 65a, 64a.

Ręczne spulchnianie gleby za pomocą motyki i wykaszanie niepożądanych roślin na uprawach leśnych (pielęgnacja upraw), na powierzchni 19,38 ha.

14a, 66c, 77a, 79c, 80a, 81b, 81c, 11a, 14a, 70c, 69c, 58a, 58d, 64a, 4a, 5b, 6b, 6a, 48a, 45c, 51d.

Odnowienia powierzchni leśnej, na powierzchni 3,42 ha.

78b,c, 45c, 51d.

Pozyskanie sadzonek buka z odnowień naturalnych do odnowień sztucznych, w ilości 7500 sztuk.

50, 70.

 

 

Hodowla sadzonek drzew w szkółce leśnej, na powierzchni 0,99 ha.

57f, 69d.

Zbiór nasion jodły, buka, jaworu, jesionu, wiązu oraz gatunków domieszkowych, w ilości 212 kg.

4, 5, 6, 7, 16.

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną poprzez grodzenie oraz innymi środkami mechanicznymi (spirale, tuby), na powierzchni 3,25 ha.

80a, 81b, 81c, 78b, 78c.

Zabezpieczenie upraw leśnych i młodników przed szkodami od jeleni poprzez stosowanie środków zapachowych (repelentów), na powierzchni 45,31 ha.

4a, 5b, 6a, 6b, 45c, 48a, 51d, 53a, 54b, 55b, 56d, 58a, 59a, 60c, 63a, 65a, 77a, 14a, 66c/b, 14a, 15a, 67d, 70c, 77a, 66c, 66a, 77a, 79c, 89a, 90d, 91a, 92a, 95c, 96i, 96d, 96g, 96i, 98a, 99a, 101a.

Monitorowanie populacji i prognozowanie zagrożeń ze strony owadów w drzewostanach, na 30 powierzchniach próbnych.

Obszar objęty ochroną częściową.

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na korniki świerka i brudnicę mniszkę, w ilości 120 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

Wykładanie drzew pułapkowych (pułapki klasyczne) na korniki świerka, w ilości 81 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

Usuwanie materiałów łatwopalnych z terenów leśnych wzdłuż szlaków turystycznych i wokół pól biwakowych, na powierzchni 3,00 ha.

12a, 72b, 75a, 11a,c,d, 2b, 3b,c, 17a, 44b, 101d.

Budowa barier w celu likwidacji ścieżek i skrótów wydeptanych przez pieszych, o długości 50 m.

17a, 18a,b,c.

Wykonanie odstrzału redukcyjnego jeleni, w ilości 5 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

2. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

Mechaniczne i ręczne koszenie łąk i pastwisk, na powierzchni 10,00 ha.

72c,d,h, 90b, 99b,h, 101b, 43b,c,d, 1a, 53d.

Wypasanie bydła, na powierzchni 8,56 ha.

90b, 99b, 101b, 43b,c,d, 1a, 53d, 57c.

 

 

Usuwanie drzew i krzewów w celu przeciwdziałania pojawianiu się samosiewu drzew na łąkach (sukcesja), na powierzchni 0,85 ha.

72b,h.

 

Budowa barier drewnianych przy szlaku turystycznym, na długości 29 m.

19c,d,g,

 

Naprawa nawierzchni szlaków turystycznych, na długości 140 m.

23n,m.

 

Wykonanie podwyższonych kamiennych krawężników wzdłuż szlaków turystycznych, na długości 40 m.

18d,g.

 

Wystawianie tablic informacyjnych z apelem o nie niszczenie roślinności hal wysokogórskich, w ilości 20 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

3. Ochrona fauny.

Odstrzał redukcyjny lisów, w ilości 3 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie ciężkiej zimy, w ilości 310 kg.

1f, 43d, 53f, 53d, 99c.

 

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne, podany zgodnie z mapą gospodarczą Babiogórskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie w skali 1:5000, według stanu na 1.01.1999 r., arkusze nr 1-9.

Podział na obszary objęte ochroną częściową, podany zgodnie z mapą przeglądową form ochrony, sporządzoną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1999 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Babiogórskiego Parku Narodowego w miejscowości Zawoja.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »