| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1461)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Zagrożenie drzewostanów przez masowe występowanie owadów i grzybów.

Wykładanie pułapek na owady w drzewostanach świerkowych, zagrożonych masowym występowaniem kornika drukarza. Usuwanie z drzewostanu drzew zaatakowanych przez szkodliwe owady, grzyby oraz korowanie ściętych drzew. Prognozowanie występowania szkodliwych owadów.

2

Szkody od zwierząt, szczególnie jeleniowatych i żubra, w drzewostanach.

Grodzenie upraw leśnych i młodników. Utrzymywanie w sprawności i naprawa istniejących ogrodzeń.

3

Zagrożenia pożarowe.

Utrzymywanie punktów czerpania wody oraz dróg dojazdowych do tych punktów.

4

Zubożony lub zniekształcony skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do składu optymalnego na danym siedlisku.

Inicjowanie odnowienia naturalnego lasu w przerzedzonych drzewostanach.

Podsadzanie brakujących gatunków drzew w lukach drzewostanu. Uzupełnianie składu gatunkowego odnawianego lasu gatunkami drzew właściwymi dla danego zespołu roślinnego.

Poszerzanie istniejących luk w celu

 

 

 

zainicjowania odnowienia naturalnego lub wprowadzenia odnowienia sztucznego.

Pielęgnacja właściwych gatunków drzew dla danego zespołu roślinnego, przy jednoczesnym ograniczeniu liczebności i zapobieganiu dominacji w drzewostanie gatunków niepożądanych.

5

Wydeptywanie roślin.

Budowa ścieżek, pomostów, kładek i innych obiektów małej infrastruktury, remonty istniejących i wyznaczenie nowych szlaków turystycznych.

6

Zagrożenie trwałości populacji żubra.

Prowadzenie hodowli zachowawczej żubrów w zagrodach oraz na wolności.

7

Zagrożenie życia ptaków w okresie zimy.

Wykładanie karmy w okresie mroźnej i śnieżnej zimy.

8

Zubożenie krajobrazu i walorów kulturowych parku.

Utrzymanie alejek dla pieszych i dróg dla pojazdów samochodowych w zabytkowym Parku Pałacowym. Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w kępach drzew i krzewów oraz wykaszanie łąk w celu utrzymania ich różnorodności gatunkowej, usuwanie samosiewów niepożądanych gatunków drzew (sukcesja) oraz zachowanie krajobrazu kulturowego w Parku Pałacowym i dolinie rzeki Narewka.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1 .Ochrona ekosystemów leśnych.

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież) na powierzchni 5,45 ha.

189Bb, 339Dc,105Aa.

Usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady i grzyby, połamanych i wywróconych (cięcia sanitarne i przygodne), na powierzchni 1 100,00 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

Usuwanie z upraw leśnych i młodników niepożądanych gatunków drzew (czyszczenia wczesne i późne), na powierzchni 19,60 ha.

189Bi, 162Dg, 193Dc, 164Bf, 194Ah, 159Ch, 221Bh, 339Dd, 368Aj, 107Bi, 130Bo, 160Ah, 160Cb, 160Bd, 162Bc, 193Db, 194Bh, 228Bd.

Prognozowanie występowania owadów w ściółce, na 18 powierzchniach próbnych.

159Bh, 105Bd, 130Ai, 131Cc, 164Bf, 136Ca, 166Da, 197Cc.

Wykładanie drzew pułapkowych (pułapki klasyczne), w ilości 30 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych), w ilości 60 sztuk.

158Ba, 189Ac, 189Bi, 313Ad, 158Aa, 193Dg, 132Dj, 160Bf, 161Dg, 191Aa, 193Dc, 108Af, 133Cf, 134Af, 134Dd, 164Ba, 164Bf, 195Db, 195Cf, 227Bd, 227Cc, 194Da, 166Db, 166Cf, 196Cg, 228Bf, 260Ch, 261 Bb.

Grodzenie upraw leśnych w celu ich zabezpieczenia przed jeleniami i żubrami, na długości 1 847 m.

190Ac, 313Bc, 313Dc, 160Bf, 161Dg, 133Bd.

Naprawa starych ogrodzeń, na długości 90 m.

253Ab, 261Bb, 166Cf, 166Bhj, 196Cg, 260Ch, 228Bf, 111Ab, 166Db, 111Aa, 136Bl.

Odnowienie sztuczne luk w drzewostanach, na powierzchni 1,77 ha.

190Ac, 313Bc, 161Dg, 133Bd.

 

 

Ręczna pielęgnacja gleby w uprawach leśnych, na powierzchni 2,82 ha.

158Bc, 160Bf, 130An, 130Cd, 161Dg, 193Dc, 225Ab, 130Cc, 194Da, 195Db.

 

Ręczne przygotowanie gleby w talerze pod odnowienie naturalne sosny, na powierzchni 1,92 ha.

160Ab, 105Bc, 161Al, 227Ac, 260Cj, 229Db, 166Bo, 166Ag, 165Cc.

 

Konserwacja punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych, w ilości 3 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Utrzymanie dróg dojazdowych dla celów przeciwpożarowych, na długości 2,5 km.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Orka pasa przeciwpożarowego, na długości 0,2 km.

Obwód Ochronny Hwoźna Leśnictwo Parki.

 

Utrzymanie linii podziału powierzchniowego poprzez usuwanie krzewów i drzew wzdłuż linii oddziałowych, na długości 2,5 km.

130Ab, 105D/130A, 105C/130A, 104B/130A, 104A/104B.

2. Ochrona zwierząt.

 

 

1) Ptaki.

Wykładanie karmy dla ptaków, w ilości 85 kg.

Obszar objęty ochroną częściową.

2) Ośrodek Hodowli Żubrów.

Wykładanie ściętych drzew osiki.

Ośrodek Hodowli Żubrów.

Remont urządzeń hodowlanych, w ilości 18 sztuk.

Ośrodek Hodowli Żubrów.

 

Remont ogrodzenia wybiegu dla żubrów, na długości 2,3 km.

Ośrodek Hodowli Żubrów.

 

Pozyskanie karmy, w ilości 361,7 t.

Ośrodek Hodowli Żubrów.

 

Usuwanie martwych drzew z terenu Ośrodka Hodowli Żubrów.

Ośrodek Hodowli Żubrów.

3. Ochrona krajobrazu i walorów kulturowych.

 

 

Pielęgnacja trawników w Parku Pałacowym, na powierzchni 12,65 ha.

398lb,i,r.

Pielęgnacja zadrzewień w Parku Pałacowym, na powierzchni 19,72 ha.

398lb,i,r.

 

 

Wykaszanie łąk, na powierzchni 10,38 ha.

158Ba, 159Ai, 189Ac, 221Ad, 221 Af, 282Ch, 313Ad, 130Ag, 130Cf, 161Ag, 130Dh, 160Ba, 131Cg, 160Ba, 107Af, 132DJ, 162Ba, 133Ci, 164Ba, 165Ad, 136Cg, 166Af, 165Ba, 135Dk, 135Cgx, 166Bh.

4. Ochrona obszarów udostępnianych turystycznie

Konserwacja obiektów turystycznych, w ilości 6 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

Remont szlaków polegający na wyrównaniu powierzchni i konserwacji oznakowania, na długości 12,5 km.

Obszar objęty ochroną częściową.

Budowa wiat przy szlakach turystycznych, w ilości 4 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

* Podział na oddziały oznaczone liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone małą literą, podano zgodnie z mapą ewidencyjną Białowieskiego Parku Narodowego sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej –oddział w Białymstoku w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1991 r. pod nr 100.

Podział na oddziały oznaczone liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone małą literą, obwody ochronne oraz ochrony częściowej podano zgodnie z mapami przeglądowymi drzewostanów nadleśnictw Białowieża i Browsk, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Białymstoku w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1991 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w miejscowości Białowieża.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »