| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1466)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Penetracja przez ludzi obszarów objętych ochroną ścisłą.

Oznaczenie w terenie granic ochrony ścisłej.

2

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów, nieprawidłowa struktura przestrzenna drzewostanów.

Produkcja sadzonek gatunków drzew z nasion rodzimego pochodzenia, sadzenie gatunków drzew zgodnych z siedliskiem.

3

Zamieranie drzewostanów iglastych na skutek żerów owadów.

Usuwanie zaatakowanych drzew, korowanie zasiedlonego drewna. Wykładanie pułapek na owady.

4

Uszkadzanie odnowień i młodników leśnych przez zwierzęta.

Zabezpieczanie odnowień młodników przed szkodami od zwierząt. Odstrzały redukujące liczebność populacji jelenia.

5

Naturalne pojawianie się gatunków drzew i krzewów oraz niepożądanych gatunków roślin zielnych w cennych przyrodniczo ekosystemach nieleśnych, powodujące obniżenie ich różnorodności biologicznej.

Wykaszanie, usuwanie krzewów i drzew z powierzchni ekosystemów nieleśnych.

6

Zanikanie niektórych gatunków roślin w następstwie zaniechania gospodarki pasterskiej.

Wykaszanie w celu zatrzymania degradacji cennych zespołów roślinnych.

7

Zanikanie miejsc rozrodu dla płazów i wielu bezkręgowców związanych ze stojącą wodą.

Zachowanie i odtwarzanie niewielkich zbiorników wodnych wykorzystywanych przez płazy oraz wodne bezkręgowce jako miejsca rozrodu.

8

Duża śmiertelność płazów w okresie godowym podczas ich przechodzenia przez drogi w Parku.

Wykonywanie zabezpieczeń przy drogach w miejscach wędrówek płazów.

9

Zagrożenie ptaków w okresie zimowym.

Dokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim.

10

Niszczenie szałasów związanych z dawną gospodarką pasterską.

Remont zagrożonych obiektów.

11

Niszczenie oraz zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej i miejscach historycznych.

Utrzymanie istniejących obiektów zabytkowych. Utrwalenie i wyeksponowanie obiektów związanych z II wojną światową.

 

Załącznik 2. [ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1. Ochrona ścisła.

 

 

 

Odświeżanie znaków granicznych obszarów ochrony ścisłej, na długości 57,4 km.

Przebieg całej granicy pomiędzy obszarami ochrony ścisłej i częściowej.

 

Usuwanie nieaktualnych oznakowań, na długości 32,5 km granic.

Przebieg całej granicy pomiędzy obszarami ochrony ścisłej i częściowej.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

 

 

 

Usunięcie krzewów i podrostów na trasie ścieżki edukacyjnej, na powierzchni 0,03 ha.

50f.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 1,10 ha.

56b, 195b, 110d, 145k.

 

Kształtowanie ściany lasu i wnętrza dawnej polany Spaleniec, na powierzchni 0,50 ha.

111c.

 

Produkcja sadzonek drzew, na powierzchni 0,39 ha.

77d, 64f, 210s.

 

Utrzymanie powierzchni 0,32 ha w ugorze.

210m.

 

Usuwanie usychających drzew (posusz czynny) oraz korowanie ściętych świerków.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na kornika drukarza i drwalnika paskowanego, w ilości 1 100 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wyłożenie drzew pułapkowych przygotowanych z drzew połamanych i przewróconych, w ilości 76 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

 

Mechaniczne zabezpieczanie upraw i młodników jodłowych (spiralami) przed zgryzaniem przez zwierzęta, na powierzchni 181,80 ha.

1a,b, 2a,b,c, 3b,c, 9a, 79c,d, 80a, 85a, 108b,c,d,f, 109a, 110a,c, 114b, 116a,b, 119a,b, 121a, 122b, 123c,d, 128a, 131c,d, 10a,b, 11dg,h, 18c, 22a,b,g, 23a,b,c, 31a, 32f,g, 36a,b,d, 37b, 38a,b, 39a, 42a,b,d, 43a,b,c,d, 45g, 47a,b, 48b,c, 49a, 50b, 51b,c, 52c, 56c,d, 58a, 59a, 194a, 195a, 197a,b,c,g, 199i,j, 203b, 206a, 207a, 208a,b, 209b, 145h,f, 146f, 147b, 148a, 161ab, 173a,b, 175f, 176a,b, 181h, 182f,h,i, 183i, 190b, 191a, 192a,b.

Zabezpieczanie upraw i młodników jodłowych zapachowymi środkami odstraszającymi przed zwierzętami (repelentami), na powierzchni 45,60 ha.

116a, 119a, 11d,h, 37b, 43b,c, 44f, 45f, 46c, 47c,d, 48a, 49f, 50c, 51a,b, 62a, 196f, 198a,b,d,f, 199b,c,h, 207a, 208a,d,f, 209a,b, 183i,j, 191a, 192b.

Zabezpieczenie drzewek tubami, w ilości 300 sztuk.

11d, 43b,c, 47c,d, 45f, 46c.

Odstrzały redukujące nadmierną populację jelenia, w ilości 45 sztuk.

Obwody Ochronne: Turbacz, Kudłoń, Suhora.

3. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

 

 

Wycinanie krzewów na polanie, na powierzchni 3,00 ha.

Polana Jonkówki – d,e2

Koszenie mechaniczne i ręczne polan, na powierzchni:

 

Polany:

–10,41 ha,

Dwór – 210f,i,j,k,l,p,r,

– 1,23 ha,

U Mikołajczyka – 162c,f,

– 1,64 ha,

Łonna – a,

– 0,89 ha,

Borysówka – b, d,

– 1,21 ha,

Borysówka –148d,

– 1,39 ha,

Przehybka – 156c,

– 1,16 ha,

Morgi – 145i,

– 2,43 ha,

Morgi – 145d,

– 1,53 ha,

Hucisko – 62c, 56i,

– 1,60 ha,

Łąki – b,

– 1,84 ha,

Starmaszka – a,

– 0,75 ha,

Suhora – c,

– 2,54 ha,

Śmierdząca – a,

– 2,27 ha,

Tobołów – a,

– 1,58 ha,

Gąsiorowska – a,

– 0,35 ha,

Oberówka – a,b,

– 2,37 ha,

Średnie – a,

– 4,08 ha,

Wyżnia – a,b,

 

 

– 1,00 ha.

Szałasisko – a,

 

– 8,20 ha,

Osada – 107a,d,h,j,

 

– 0,33 ha,

Gorc – a,

 

– 5,81 ha,

Podskały – a,

 

– 4,98 ha,

Stawieniec – a,b,c,

 

– 3,26 ha,

Trusiówka – a,b,c,

 

– 9,65 ha,

Wzorowa – a,

 

– 6,23 ha,

Sieniowe – b,d,e,

 

– 0,68 ha,

Wolarnia – 88c,

 

– 1,54 ha.

Świnkówka – a,

 

– 4,78 ha,

Hala Długa – a,

 

– 2,91 ha,

Jonkówki – a,

 

– 1,04 ha,

Skole – a,c,

 

– 3,80 ha,

Wysznia – 182g,

 

– 0,95 ha,

Zielenica, Rąbaniska,

 

– 0,84 ha,

Francisyna – a,

 

– 0,90 ha,

Józefowa – a,

 

– 0,52 ha.

Gabrowska – a,

 

– 0,96 ha,

Kopa – a,

 

– 0,80 ha,

Mostownica – a,

 

– 1,80 ha,

Podmostownica – a,

 

– 6,74 ha.

Turbaczyk–ab,d,f.

4. Ochrona zwierząt.

 

 

Odtworzenie miejsc rozrodu płazów przez pogłębienie zarastających zbiorników wodnych, w ilości 6 sztuk.

110c,f, 89a, 38d, 37g, 195a,b, 196b.

Wystawianie płotków zabezpieczających przy drogach, na długości 1 300 m.

110f,d, 38d, 32d,h, 46g,h,i, 48i, 48d, 49f, 50f, 56a, 210h,p,

Dokarmianie ptaków w okresie zimowym, poprzez wyłożenie 340 kg karmy.

Obszar objęty ochroną częściową.

5. Ochrona wartości kulturowych.

 

 

Wymiana dachu szałasu, w jednym obiekcie.

148d.

Usunięcie pojedynczych krzewów i podrostów przy alejkach w sadzie i wykoszenie roślinności zielnej w kompleksie zabytkowego parku dworskiego w Porębie Wielkiej, na powierzchni 2,45 ha.

210f,g,h,m,n.

Uporządkowanie otoczenia, usunięcie pojedynczych krzewów, wykoszenie fragmentów runa, utrwalenie i wyeksponowanie pozostałości po bunkrach AK z okresu II wojny światowej, na powierzchni 0,20 ha.

140c.

 

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową Gorczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez ProGea Consulting w Krakowie w skali 1:20 000, według stanu na 1.01.1998 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Poręba Wielka.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »