| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1478)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

 

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane udostępnieniem turystycznym terenu Parku.

Ustawienie kabin sanitarnych na szlakach turystycznych w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Wykonanie zabezpieczenia przed przenikaniem do potoku substancji ropopochodnych na parkingu na Palenicy Białczańskiej.

2

Zmiany w składzie chemicznym gleby spowodowane przenikaniem substancji powstających z rozkładu starych odpadów znajdujących się na nielegalnych wysypiskach śmieci z lat 1950–1990. Przenikanie szkodliwych substancji do wód podskórnych.

Rekultywacja zdegradowanych terenów.

3

Erozja gleby spowodowana ruchem pieszym.

Inwentaryzacja zjawiska oraz ograniczenie występowania erozji poprzez wykonanie zabezpieczeń miejsc zerodowanych, zmiana przebiegu szlaku turystycznego, dostosowanie jego szerokości do natężenia ruchu.

4

Erozja gleby spowodowana uprawianiem sportów zimowych.

Inwentaryzacja zjawiska oraz ograniczenia występowania erozji poprzez wykonanie zabezpieczenia geowłókniną.

5

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów, oraz ich nieprawidłowa struktura przestrzenna i wiekowa.

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej. Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego i sztucznego gatunków zgodnych z siedliskiem. Hodowla sadzonek drzew do nasadzeń na powierzchniach leśnych. Sadzenie gatunków drzew odpowiednich dla danego siedliska.

 

6

Zamieranie drzew w drzewostanach świerkowych wskutek żeru owadów i występowania pasożytniczych grzybów.

Usuwanie drzew opanowanych przez owady i grzyby. Wykładanie pułapek na owady.

7

Uszkadzanie odnowień i młodników przez jelenie.

Grodzenie upraw leśnych. Zabezpieczanie spiralami, tubami, środkami zapachowymi (repelentami) drzew przed zgryzaniem przez zwierzęta leśne.

8

Ekspansja niepożądanych gatunków roślin na obszary Parku.

Eliminacja niepożądanych gatunków roślin.

9

Zadeptywanie i zgryzanie roślinności przez owce na cennych przyrodniczo powierzchniach położonych w pobliżu pastwisk.

Utrzymywanie (konserwacja) istniejących ogrodzeń chroniących sąsiadujące z pastwiskami ekosystemy.

10

Zmiany w ekosystemach łąk i pastwisk spowodowane zaniechaniem ich użytkowania.

Wykaszanie powierzchni, wypas owiec i krów, wycinanie niepożądanych drzew i krzewów.

11

Wyjałowienie łąk i pastwisk na skutek wieloletniego użytkowania.

Nawożenie obornikiem oraz koszarowanie owiec.

12

Podchodzenie niedźwiedzi do osad ludzkich i szlaków turystycznych.

Obserwacja przemieszczania się niedźwiedzi, odstraszanie ich od osad i szlaków turystycznych, bieżące opróżnianie pojemników na śmieci oraz instalacja koszy, które nie mogą być opróżniane przez niedźwiedzie. Grodzenie obiektów turystycznych wewnątrz Parku pastuchami elektrycznymi.

13

Zagrożenie ssaków i ptaków w okresie zimowym.

Dokarmianie w okresie zalegania dużej pokrywy śnieżnej.

14

Brak efektu lęgowego u pary orła przedniego.

Wprowadzenie zakazu przebywania ludzi w obszarze bezpośredniego otoczenia gniazd oraz zmiana organizacji ruchu turystycznego na sąsiadujących terenach.

15

Techniczne zużycie obiektów zabytkowych należących do Parku.

Inwentaryzacja, remonty i konserwacje obiektów.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

 

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1. Ochrona ekosystemów wodnych.

Ustawienie kabin sanitarnych przy szlakach turystycznych w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, w ilości 57 sztuk.

Obwód Ochronny: Łysa Polana, Zazadnia, Brzeziny, Kuźnice, Strąźyska, Kościeliska, Chochołowska.

 

Wykonanie zabezpieczenia przed przenikaniem substancji ropopochodnych do potoku na parkingu na Palenicy Białczańskiej, na powierzchni 1,5 ha.

82 km.

2. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb.

 

 

 

Rekultywacja zdegradowanych terenów, na powierzchni 0,15 ha.

Obwód Ochronny: Kośne Hamry, Kościeliska, Morskie Oko, Gąsienicowa.

 

Rekultywacja i zabezpieczanie terenów zagrożonych występowaniem erozji – szlaki turystyczne, na długości 256 km.

Obszar całego Parku.

 

Wykonanie zabezpieczeń geowłókniną miejsc zdegradowanych w wyniku turystyki narciarskiej, na powierzchni 2,60 ha.

167i.

3. Ochrona ekosystemów leśnych.

 

 

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 201,68 ha.

4a, 12c, 116h, 194a, 200n, 237x, 242j, 291j, 292d, 80b, 89b, 89g, 33j, 35a, 35b, 100l, 111b, 119a, 122a, 132h, 147a, 147f, 147i, 166a, 166b, 166c, 173f, 173g, 188c, 194f, 200j, 200I, 229a, 229d, 237d, 240i, 242b, 272l, 187d.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 11,58 ha,

15a, 24i, 170c, 304c.

 

 

Usuwanie drzew opanowanych przez owady i grzyby oraz drzew wywróconych i połamanych (cięcia sanitarne i przygodne) w drzewostanach objętych ochroną częściową.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Hodowla sadzonek drzew w szkółkach leśnych, na powierzchni 2,03 ha.

25c, 35i, 37a, 37l, 199o, 229f.

 

Zalesienia gruntów porolnych, na powierzchni 0,44 ha.

228k.

 

Sadzenie jodły, buka, świerka pod osłoną drzewostanów (przebudowa drzewostanów), na powierzchni 4,91 ha.

19h, 25b, 26i, 271b, 271m.

 

Sadzenie pożądanych gatunków drzew (poprawki i uzupełnienia) na uprawach leśnych uszkodzonych przez jelenie i sarny, na powierzchni 0,85 ha.

107j, 118h.

 

Przygotowanie gleby pod naturalny obsiew jodły, na powierzchni 12,00 ha.

3–7, 80–89, 15–22, 99–107, 109–114, 116–127, 158–161, 173–174, 228–229, 231–236, 246–248, 270–272.

 

Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych (pielęgnacja upraw), na powierzchni 60,00 ha.

1a, 6h, 7c, 9a, 15j,k, 17j,h, 21i, 23a, 24a, 28c, 29a,f,g,h, 84b, 79l, 22d,f,k, 99f, 102a, 103c, 105i, 106f, 107x, 108h, 110f,g, 111d, 111i,k, 112d, 113f, 118h, 120f, 121j, 123a,d, 124b, 126g, 158t, 159c, 161a, 167b,c, 168i, 169f, 175a, 181h, 186g, 188a,f,h,m,r, 192a, 193w,x,y, 195a,d,g,h, 199cx,gx,lx, 200a,b,n, 223k,g,f, 222m, 225j,k,p,n, 224o, 226d, 228k, 231a, 232f,g,h, 234d, 236b,d, 237g, 239a, 271b,m, 290c,f, Błociska, Palenica i Brzanówka.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne), na powierzchni 83,94 ha.

3d, 4bf, 5d, 6g,i, 9g, 10c, 18g, 21i, 22d, 41c, 80a, 83a, 84l, 88d,g, 100m, 101g, 106c, 107b,l,m, 108g,h,k, 109n, 110b, 116f,l,m,o, 141l, 147j, 164k, 178f, 193ax,cx, 235I, 240a,c, 241b, 271m, 272d, 273h.

 

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne) na powierzchni 354,55 ha.

5c, 12g, 14a,f,i, 16c,d, 18h, 20a,c,d, 22f,h, 23c,g,h, 24b, 81m, 85a, 86b, 87b, 99a, 100b,c,n, 105c, 114b, 115f, 117b,c, 131b, 132a, 141s, 142d, 146d, 153c,n, 163h, 165n, 173c, 186a,d, 188b, 194b, 224n, 229h, 236b, 237n, 238f,h, 240h,k, 241c, 246f, 291l.

 

Ręczne porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia sztuczne, na powierzchni 4,50 ha.

19h, 25b, 26bi, 81b, 82b, 107j, 118h, 271b, 271m.

 

Pielęgnowanie plantacji limbowej poprzez wykaszanie i obcięcie części gałęzi (podkrzesanie), na powierzchni 0,88 ha.

199o,p,m,n.

 

Wykładanie drzew pułapkowych na korniki świerka i ich korowanie, w ilości 270 sztuk.

Obwód Ochronny: Łysa Polana, Kośne Hamry, Zazadnia, Brzeziny, Kuźnice, Strążyska, Kościeliska, Chochołowska.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na korniki świerka, w ilości 190 sztuk.

Obwód Ochronny: Łysa Polana, Kośne Hamry, Zazadnia, Brzeziny, Kuźnice, Strążyska, Kościeliska, Chochołowska.

 

Ogrodzenie upraw leśnych siatką w celu ochrony przed zwierzętami, na powierzchni 1,00 ha.

Obwód Ochronny: Kośne Hamry.

 

Zabezpieczanie upraw leśnych osłonkami i palikami przed zwierzętami, na powierzchni 75,44 ha.

Obwód Ochronny: Łysa Polana, Kośne Hamry, Zazadnia, Brzeziny, Kuźnice, Strążyska, Kościeliska.

 

Naprawa istniejących ogrodzeń powierzchni upraw leśnych oraz likwidacja zbędnych ogrodzeń, na długości 200 m.

Obwód Ochronny: Łysa Polana, Kośne Hamry, Zazadnia, Brzeziny, Kuźnice, Strążyska, Kościeliska.

 

 

Konserwacja miejsc czerpania wody w ilości 9 sztuk.

Obwód Ochronny: Łysa Polana, Kośne Hamry, Zazadnia, Brzeziny, Kuźnice, Strążyska, Kościeliska, Chochołowska.

 

Porządkowanie terenów wzdłuż dróg i szlaków z odpadów zrębowych i innych materiałów łatwopalnych na powierzchni 60,00 ha.

Obszar objęty ochroną częściową,

 

Monitorowanie populacji owadów i prognozowanie zagrożenia drzewostanów, na 30 powierzchniach próbnych.

Obszar objęty ochroną częściową,

4. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

 

 

 

Eliminacja gatunków obcych i niepożądanych gatunków rodzimych (synantropijnych) na łąkach i pastwiskach. Wykaszanie ręczne, na powierzchni 4,25 ha.

295b, 292n, 290k, 291i.

 

Wypas owiec i krów oraz nawożenie części polan przez ciągłe pozostawanie zwierząt na polanach w sezonie wypasu (koszarowanie), na powierzchni 111,12 ha.

89d, 161m,164a, 159h, 160m, 162o, 163c, 196a,194c, 194d, 193g, 235n, 273b, 236h, 303c, 303g, 294m, 290k, 291i, 291n, 291g, 292g, 295b, 292n.

 

Koszenie mechaniczne łąk i pastwisk na powierzchni 22,34 ha, nawożenie obornikiem krowim, na powierzchni 5,60 ha.

2a, 2c, 2d, 15d, 16b, 24g, 25i, 25k, 25s, 29k, 33g, 37j, 37k, 79d, 149b, 158a, 158d, 158o, 228, 228b, 228c, 234a, 294j.

 

Wypas owiec na powierzchni 34,99 ha oraz nawożenie części polan przez ciągłe pozostawanie zwierząt na polanach w sezonie wypasu (koszarowanie), na powierzchni 6,90 ha.

167x, 193a, 193b, 193c,228b, 229f, 229m, 229s, 230a, 230b, 230d, 234a, 235i, 235d, 272b, 294e, 294j, 294k.

5. Ochrona zwierząt.

 

 

1) Ochrona niedźwiedzia brunatnego.

 

Stała obserwacja (znakowanie i radiolokacja) niedźwiedzi, w ilości 14 osobników.

Cały obszar Parku.

 

Odstraszanie niedźwiedzi podchodzących do siedlisk ludzkich, pociskami gumowymi.

Cały obszar Parku.

 

Grodzenie obiektów turystycznych wewnątrz Parku pastuchami elektrycznymi, w ilości 9 obiektów.

Obwód Ochronny: Morskie Oko, Łysa Polana, Gąsienicowa, Kuźnice.

 

 

Wykonanie oraz wystawienie zamykanych koszy na śmieci, w ilości 30 sztuk.

Obwód Ochronny: Morskie Oko, Łysa Polana, Gąsienicowa, Kuźnice.

2) Ochrona orła przedniego.

Zmiana ruchu turystycznego w celu ochrony jednej pary orła.

Kominiarski Wierch.

3) Ochrona pozostałych ptaków.

Zimowe dokarmianie ptaków, w ilości 500 kg karmy.

Obszar objęty ochroną częściową.

4) Dokarmianie zwierząt.

Wykładanie paszy objętościowej, treściwej, w ilości 15 000 kg.

Obszar ochrony częściowej.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

 

1) Konserwacja zabytkowych szałasów pasterskich.

Remont szałasów, w ilości 9 sztuk.

78i, 161m, 178c, 295b, 303c.

 

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Tatrzańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Krakowie w skali 1:20 000, według stanu na 1.01.1991 r.

Podział na obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z opracowaniem pod tytułem „Operat ochrony ekosystemów leśnych TPN”, wykonanym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie tom 1 elaborat, według stanu na 25.11.1996 r.

Mapa i opracowanie znajdują się w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zakopane.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »