| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1480)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

 

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Niewłaściwa struktura gatunkowa zwierząt i roślin wodnych powodująca szybki wzrost żyzności wód (eutrofizacji) i zarastanie rowów melioracyjnych.

Zarybianie jezior, koszenie głównych rowów, wykonywanie przerębli w przypadku wystąpienia w wodzie zimowego deficytu tlenowego, dopuszczanie wędkowania, odłowy regulacyjne ryb.

2

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów, nieprawidłowa struktura przestrzenna i wiekowa, zamieranie drzew na skutek żerów owadów i chorób grzybowych.

Przebudowa składu gatunkowego oraz struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów. Usuwanie drzew zasiedlonych przez owady, wywróconych, złamanych i uszkodzonych przez grzyby. Dosadzanie gatunków zgodnych z siedliskiem, materiałem sadzeniowym wyhodowanym na szkółce leśnej.

3

Zagrożenie drzewostanów przez owady, grzyby pasożytnicze.

Prognozowanie występowania owadów.

Ograniczenie liczebności owadów przez wykładanie pułapek na owady, korowanie drewna, niszczenie kory, oraz usuwanie drzew złamanych i wywróconych.

Ograniczenie występowania grzybów przez ich chemiczne zwalczanie na szkółce leśnej.

Ochrona przed szkodami od zwierząt poprzez grodzenie upraw leśnych oraz indywidualne zabezpieczanie sadzonek.

4

Zagrożenie nietoperzy i niektórych gatunków ptaków.

Wywieszanie schronów i budek lęgowych oraz dokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim.

5

Nadmierny wzrost liczebności populacji jeleniowatych i dzików, powodujący szkody w uprawach leśnych i w uprawach rolnych.

Zmniejszenie liczebności populacji jeleni, saren i dzików.

 

6

Zagrożenie pożarami i szkodnictwem leśnym.

Oranie pasów przeciwpożarowych i usunięcie materii organicznej. Ochrona przed szkodnictwem: budowa nowych rogatek, naprawa starych rogatek.

 

Załącznik 2. [ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1. Ochrona ekosystemów wodnych.

 

 

 

Wykonanie przerębli w celu zapewnienia dotlenienia wód w okresie zlodzenia jezior, w ilości 135 sztuk.

107b, 166Aa, 91 Dk,131 b.

 

Odgarnianie śniegu podczas występowania grubej pokrywy lodowej w celu naświetlenia akwenu, na powierzchni 0,37 ha.

91 Dk.

 

Odłowy redukcyjne: leszcza, płoci, sandacza, tołpygi, węgorza, łącznie 10 200 kg.

193A.135A.

 

Zarybianie: sumem i węgorzem, łącznie 500 kg materiału zarybieniowego.**

135A.

 

Konserwacja rowów – wykaszanie roślinności na dnie i na skarpach, na powierzchni 1,00 ha.

127Ba.

 

Czyszczenie przepustów wodnych, w ilości 5 sztuk.

127Ba.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

 

 

 

Usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady i grzyby oraz drzew wywróconych i złamanych (cięcia sanitarne i przygodne).

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Regulacja składu gatunkowego, zagęszczenia oraz struktury drzewostanów (trzebież), na powierzchni 38,28 ha.

1g, 1h, 66a, 76g, 153p, 161f, 161g, 61i, 160d, 160f, 160h, 161h, 161j, 161l, 153f, 161c.

 

Produkcja sadzonek drzew i krzewów w szkółce leśnej, na powierzchni 3,71 ha.

112b.

 

Zalesienia gruntów rolnych na powierzchni 38,00 ha.

4c,189c, 118C.

 

 

Rozluźnianie drzewostanu w ramach przebudowy, mające na celu odsłonięcie odnowień pod osłoną drzew, na powierzchni 3,00 ha.

30d, 179a, 75f.

 

Dosadzanie sadzonek drzew gatunków liściastych, na powierzchni 7,00 ha.

50c, 104a, 117d, 132b,c.

 

Sadzenie sadzonek drzew i krzewów (poprawki i uzupełnienia) na uprawach leśnych i w młodnikach, na powierzchni 5,00 ha.

55c, 10a, 5t, 51a, 44f, 40h, 39f, 30g, 43h, 36c, 32f, 95f, 170i, 182b, 183h, 196a, 85b, 118Da, 162a, 78Ca, 78Ch, 78Ci, 91Ca, 91Cg, 91Co, 122Aa, 148d, 127a, 126b, 126c.

 

Przygotowanie gleby (ręczne i mechaniczne) pod uprawy leśne na powierzchni 4,50 ha.

132b,c, 148h.

 

Usuwanie drzew i krzewów obcego pochodzenia z drzewostanów na powierzchni 10,50 ha.

50c, 10d, 30d, 104a, 75f, 117d, 132b,c.

 

Pielęgnowanie gleby i koszenie niepożądanej roślinności zielnej na uprawach leśnych na powierzchni 154,00 ha.

4b, 5o, 5Af, 10a, 51a, 50d, 52a, 15o, 55c, 50c, 116Aa, 59a, 44f, 40h, 36c, 38f, 39f, 30d, 104a, 210c, 95f, 32f, 43h, 42r, 189g, 186a, 179c, 181a, 182b, 182g, 183h, 187c, 123Kd, 123Ki, 196a, 169b, 167c, 169d, 174c, 191b, 191j, 200b, 184g, 192l, 169g, 69b, 118d, 121i, 121l, 85, 112, 117, 70b, 81b, 82j, 80a, 117d, 75f, 65g, 118C, 78Ah, 91Bf, 91 Cb, 91 B, 162, 202h, 202m, 128Ab, 125Ah, 148b, 147f, 148d.

 

Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne) na powierzchni 17,00 ha.

52f, 48c, 63p, 63r, 51a, 20i, 32h, 30g, 29l, 97l, 75f, 82f, 122Aa, 140b, 145c, 145g, 145k.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia w młodnikach, (czyszczenia późne) na powierzchni 11,00 ha.

28f, 187a, 120Kd, 125Kh, 154Ak, 154Ai, 91Ad, 130d, 145b, 145d, 145j.

 

Poszukiwanie owadów w glebie w ilości 210 prób.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wyłożenie pułapek zapachowych (feromonowych) na cetyńce w ilości 50 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Usuwanie i korowanie (wraz z niszczeniem kory) drzew opanowanych przez szkodniki owadzie na powierzchni 450,00 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

 

Zabezpieczenie siewek i sadzonek preparatami biologicznymi przed infekcjami grzybowymi, w szkółce leśnej na powierzchni 1,55 ha.

112b.

 

Naprawa ogrodzeń upraw leśnych, przed jeleniami i sarnami, na długości 300 m.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Ochrona sadzonek na uprawach leśnych, przez nakładanie runa owczego na pączki szczytowe, na powierzchni 4,57 ha.

4b, 64c, 118d, 71a, 121j, 104a, 32f.

 

Nakładanie indywidualnych osłonek siatkowych na sadzonki drzew, w ilości 25 800 sztuk.

4c, 50c, 189c, 118C.

 

Wykonanie ogrodzenia upraw leśnych przeciw jeleniom i sarnom, na długości 2 850 m.

30d, 170i, 182b, 184g, 179a.

 

Palikowanie sadzonek drzew na uprawach leśnych w ilości 600 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

3. Ochrona zwierząt.

 

 

 

Wywieszenie schronów dla nietoperzy i budek lęgowych dla ptaków w ilości 240 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Dokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim, wyłożenie do 400 kg karmy.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Zabezpieczenie upraw rolnych przed zwierzętami zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami) na powierzchni 650,00 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Regulacja liczebności populacji zwierząt łownych przez odstrzały redukcyjne w ilości: 19 sztuk jeleni, 90 sztuk dzików, 15 sztuk saren.

Obszar objęty ochroną częściową.

4. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem.

 

 

 

Orka pasów przeciwpożarowych na długości 21 450 m.

110c, 116Aa, 189b,d, 189Aa,b,c, 163l, 164r, 23-27A, 91Cw.

 

Porządkowanie terenu poprzez usuwanie gałęzi i innych materiałów łatwopalnych oraz ich wyniesienie na odległość 50 m od drogi na powierzchni 32,24 ha.

186, 187, 188, 189, 85a, 62c, 163l, 91Cw, 164r, 23-27A.

 

 

Budowa przy drogach leśnych 8 nowych rogatek, naprawa 15 sztuk starych rogatek.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Naprawa i konserwacja drogi przeciwpożarowej o długości 700 m.

5Ba.

 

Oczyszczanie przepustów wodnych, w ilości 10 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową obwodów ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Poznaniu w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1998 r.

Podział na obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą zabiegów ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Poznaniu w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.1998 r

Mapy znajdują się w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Jeziory. .

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Parku Narodowego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »