| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1481)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi odpadami komunalnymi.

Likwidacja starych składowisk odpadów.

2

Niezgodność z siedliskiem składu gatunkowego, struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów.

Kształtowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów, przygotowanie gleby pod odnowienia, sadzenie gatunków zgodnych z siedliskiem, pielęgnacja upraw leśnych.

3

Zagrożenie drzewostanów ze strony owadów.

Poszukiwania larw owadów w glebie, wykładanie pułapek na owady, korowanie surowca drzewnego, pocięcie na kawałki (zrębkowanie) gałęzi, usuwanie drzew opanowanych przez owady.

4

Zagrożenie drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych przez grzyby chorobotwórcze.

Zwalczanie huby korzeniowej poprzez zabezpieczanie pniaków preparatem biologicznym.

5

Szkody wyrządzane w drzewostanach przez duże zwierzęta roślinożerne.

Zabezpieczanie mechaniczne oraz preparatami odstraszającymi (repelentami) upraw leśnych, wykonanie nowych i naprawa starych ogrodzeń, redukcja ilości jeleni i saren, zwiększenie bazy żerowej dla zwierząt poprzez uprawę poletek żerowych.

 

6

Uszkodzenia w drzewostanach w wyniku działania wiatru, śniegu i lodu.

Usuwanie drzew połamanych i wywróconych.

7

Zagrożenie pożarowe lasów.

Wykonanie pasów przeciwpożarowych, utrzymanie dróg umożliwiających dojazd do pożarów.

8

Pojawianie się niepożądanych gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów (sukcesja) w lądowych ekosystemach nieleśnych.

Koszenie łąk oraz usuwanie drzew i krzewów w celu zachowania nieleśnych zbiorowisk roślinnych.

9

Spadek różnorodności gatunkowej ryb w ekosystemach wodnych Parku.

Zarybianie wód gatunkami ryb zagrożonych wyginięciem: sielawą, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową, sumem, linem. Odłowy tarlaków, odłowy regulacyjne.

10

Zagrożenie siedlisk owadów gniazdujących w glinie, spowodowane zanikaniem tradycji budowania obiektów gospodarczych z gliny oraz usuwaniem starych budynków zbudowanych z gliny.

Budowa i rozmieszczenie w terenie obiektów z gliny.

11

Zagrożenie miejsc rozrodu płazów (głównie rzekotki drzewnej i kumaka nizinnego) spowodowane zbyt wczesnym wysychaniem zbiorników wodnych.

Odtwarzanie i pogłębienie naturalnych zbiorników wodnych.

12

Zagrożenie miejsc gniazdowania ptaków, spowodowane brakiem naturalnych miejsc do gniazdowania.

Budowa i rozmieszczenie w terenie budek lęgowych dla sów (włochatki oraz płomykówki).

13

Wypadki i zranienia zwierząt dziko żyjących.

Hodowla i leczenie rannych zwierząt w wolierze zlokalizowanej w Maćkowej Rudzie.

14

Zagrożenie miejsc bytowania nietoperzy.

Budowa ścianki zastępczej dla kolonii letniej karlika malutkiego. Budowa schronów zimowych dla nietoperzy.

15

Niszczenie kapliczek nadrzewnych.

Wykonanie nowych oraz renowacja istniejących kapliczek nadrzewnych.

16

Dewastacja obiektów zabytkowych.

Zabezpieczenie miejsca wypalania wapnia z kamieni narzutowych.

 

17

Dewastacja urządzeń turystycznych.

Remonty istniejących urządzeń turystycznych, zagospodarowanie ścieżki kulturowo-przyrodniczej „Puszcza”, zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej „Historia eksploatacji dóbr puszczańskich”.

 

Załącznik 2. [ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1. Ochrona przyrody nieożywionej.

 

 

1) Likwidacja starych składowisk odpadów

Wywiezienie odpadów i rekultywacja terenu po 2 składowiskach.

Czerwony Folwark, Huta, Czerwony Krzyż.

2. Ochrona ekosystemów leśnych

 

 

 

Sadzenie pożądanych gatunków drzew w lukach i przerzedzonych fragmentach drzewostanów na powierzchni 6,68 ha.

4b, 39h, 67g, 59c, 58c, 40m, 44g, 93d, 80b, 121g, 85h, 80g, 115d2, 160c, 260c, 243a, 241a, 338f, 284b, 355g.

 

Sadzenie pożądanych gatunków drzew w drzewostanie (poprawki, uzupełnienia) na powierzchni 3,33 ha.

93B, 52f, 82f, 82d, 130h, 114f, 115d1, 116d, 122r, 126c, 133b, 123a, 137a, 395i, 261d, 225d, 224h, 224f, 338c, 340d.

 

Przygotowanie gleby pod odnowienia lasu na powierzchni 6,37 ha.

31f, 23d, 22d, 20m, 20k, 78r, 77g, 44h, 71b, 93a, 93b, 122f, 115d, 138i.

 

Porządkowanie gleby pod odnowienia lasu na powierzchni 8,18 ha.

23d, 22d, 20m, 20k, 31f, 78r, 77g, 71b, 93b, 93a, 115d, 122f, 138i, 241a,

 

Pielęgnowanie gleby, wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych, na powierzchni 49,54 ha.

4b, 7b, 18i, 21h, 30l, 26l, 44g, 64a, 39h, 40m, 41c, 45b, 58c, 60b, 66f, 67a, 67g, 77d, 79c, 79k, 59c, 82d, 52f, 69a, 71b, 72a, 80b, 80g, 52c, 82f, 85h, 93b, 93d, 93i, 95b, 96b, 108f, 81h, 121g, 80i, 119f, 118h, 108h, 121g, 80i, 119f, 118h, 108h, 87i, 106f, 103f, 92d, 90b, 90a2, 89a, 112b, 88b1, 111m3, 74c, 83f3, 73b, 88b2, 130f, 105f, 130h, 114f, 129i, 127J1, 127b, 126c, 122r, 117b, 116d, 115d2, 115d1, 114g2, 123a, 133b, 155b, 135g, 136a, 137a, 137a2, 138b, 142d, 142f, 144a, 145g, 151b, 156b, 156f, 157a, 159g, 160b, 160c, 160c2, 163a,146d.

 

 

Regulacja zwarcia górnych i dolnych warstw drzewostanu (poprzez usunięcie części gałęzi drzew), w celu poprawy warunków dla rozwoju charakterystycznych gatunków roślin zielnych w zbiorowisku świetlistej dąbrowy, na powierzchni 1,50 ha.

263b, 263a, 245c.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne i późne) na powierzchni 126,55 ha.

37f, 79c, 67g, 47k, 41c, 117b, 106f, 92d, 160c, 144a, 389c, 382d, 244g, 241b, 370g, 13b, 25i, 25h, 22d, 21h, 20o, 20n, 68c, 65d, 64g, 178l, 108g, 98m, 97k, 115c, 169d, 397b, 380i, 282g, 362j, 348f, 347j, 347c, 345c, 331c, 313b, 298g, 297g, 289g, 221Aa, 272b, 239h, 239d, 238h, 233h, 225c, 220c, 322f, 352d, 350o, 350n, 338a, 333b, 323a, 352f.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna) na powierzchni 174,11 ha.

2h, 2m, 20k, 20m, 22a, 22f, 22h, 24k, 25g, 26g, 30l, 33d, 36g, 41d, 42a, 42b, 43h, 43s, 61o, 61p, 76b, 76f, 76i, 51d, 51f, 81c, 81f, 98b, 98c, 119a, 106c, 115a, 122d, 169c, 377i, 378k, 391c, 394k, 395b, 395h, 398h, 207a, 214h, 214g, 236h, 239b, 239f, 239i, 239h, 239n, 240m, 240r, 241a, 248a, 254b, 269a, 276d, 276f, 304a, 321b, 326c, 339c, 344c, 356a, 363a, 363f.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna) na powierzchni 92,41 ha.

33c, 76a, 76d, 81h, 87z, 145g, 146a, 393g, 393h, 394c, 394d, 395a, 395c, 202b, 206i, 206j, 206I, 293a, 295a, 326a, 303a, 315f, 315g, 315i, 321a, 339a, 339b, 239g.

 

Poszukiwania szkodliwych owadów w ilości 163 prób.

2g, 3h, 4c, 5k, 7g, 8j, 10f, 12h, 14l, 16b, 18c, 19g, 20c, 23g, 24r, 25f, 30i, 32j, 33a, 34a, 35c, 37c, 44c, 49o, 46f, 48h, 53l, 58c, 60a, 63b, 66a, 68a, 77a, 51a, 83a, 84c, 85h, 95b, 93f, 108d, 110a, 120b, 121a, 90a, 92a, 101a, 112b, 125, 126a, 130a,138d, 139b, 144d, 157f, 160i, 163a, 171a, 173o, 376h, 378g, 381a, 385a, 387c, 388h, 390c, 391a, 394h, 396a, 242b, 245c, 291 b, 254b, 255a, 258a, 262c, 264b, 274d, 276f, 278a, 203a, 208g, 210i, 211a, 221c, 222a, 224a, 227g, 228b, 233c, 234a, 237a, 238i, 239k, 265h, 267d, 268b, 269a, 270a, 271a, 272i, 289a, 290b, 295c, 296a, 297d, 298b, 310a, 311a,

 

 

 

312a, 313f, 328a, 329c, 330a, 331a, 346a, 365c, 371d, 372h, 373f, 374a, 324a, 326a, 344a, 345a, 359g, 360b, 284b, 285f, 287a, 303a, 304d, 305c, 315d, 317a, 319a, 321c, 323b, 333a, 335a, 336c, 340a, 340b, 351c, 352b, 353g, 354h, 355g, 356g, 358a, 367b, 369b.

 

Wykładanie drzew pułapkowych w ilości16sztuk.

Obwody Ochronne: Krzywe, Gawarzec, Słupie; 52c, 93d, 71b.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) do odłowu kornika, w ilości 70 sztuk.

5g, 16b, 18i, 23d, 26d, 26c, 30l, 37g, 39g, 68g, 77d, 78b, 79a, 50d, 52c, 69a, 71b, 72c, 80c, 81h, 82d, 93b, 96b, 108h, 121a, 73f, 74c, 89a, 90a, 103f, 104d, 112c, 114g, 117b, 122g, 127j, 130f, 135h, 136a, 138b, 144a, 146d, 151b, 156b, 157c, 160b, 160c, 375d, 380b, 383c, 388d, 389d, 389c, 244g, 248c, 249f, 259c, 260b, 260d, 262b, 263a, 264a, 204g, 209d, 235f, 265a, 268g, 269c, 345a, 362f, 374c, 284b, 284d, 288f, 302d, 304d, 388f, 355g, 367b.

 

Korowanie surowca drzewnego opanowanego przez korniki w drzewostanach objętych ochroną częściową.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Rozdrabnianie (zrębkowanie) gałęzi i resztek po wyróbce drewna opanowanych przez korniki.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Smarowanie pniaków po ściętych drzewach preparatem przeciwgrzybowym w ilości 15 556 sztuk.

13b, 178l, 241a, 240m, 240r, 214g,h, 239b,d,f,h,i,l,n, 220c.

 

Zabezpieczanie spiralami i osłonkami sadzonek drzew na uprawach leśnych przed jeleniami i sarnami, w ilości 80 900 sztuk sadzonek.

39h, 40m, 44g, 58c, 59c, 67g, 121g, 127k, 114d, 114g, 73f2, 111 m, 127j, 131d, 134b, 142f, 151c, 152a, 142d, 137a, 383c1, 389g, 395i, 204p, 208f, 223c, 239m,n, 272a, 235a, 266m, 235d,f, 239m, 224h,f, 225d, 284b, 302d, 320d, 303f, 304f, 304c, 340d.

 

Zabezpieczanie upraw leśnych zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami), przed jeleniami i sarnami na powierzchni 89,89 ha.

4b, 6c,f, 7b, 12g, 18i, 19k, 20i, 21h, 26d,l, 30l,m, 36a, 37f, 38k, 39n, 39p, 40l, 45b, 46k, 47k, 55a, 60b, 64a, 67a, 68g, 77d, 78b, 79a, 79c, 79f,g,k, 50d, 52c, 52f, 69a, 70j, 71b, 71j, 72a,c, 80b,g, 81b,h, 82d,f, 85h, 93b,d,l, 94a,b, 95b, 96b, 108h,f,

 

 

 

118h, 119f, 121g, 73f,1, 73f3,74d, 74c, 87i, 88b1, 88b2, 89a, 90a1, 90a2, 90b, 92d, 103f, 104d, 111 m, 112b, 114f, 114g, 117a,b, 106f, 116d, 115d, 122r, 105d, 123a, 126c, 127b, 127k, 129i, 130f, 130h, 133b, 91d, 135, 136a, 137a,b, 138b, 143a, 144a, 145f, 146d, 151b, 153b, 156b, 157c, 160b,c, 163a, 169c, 142j, 159g, 142d, 375d, 380a,b, 383b, 388d, 384a, 389c, 391b, 395i, 249f, 261d, 262b, 241b, 223c, 235d, 235f, 239m, 224f,h, 266m, 204r, 209d, 235d1, 284b, 302d, 320d, 303f, 304c, 352h.

 

Wykonanie nowych i naprawa starych ogrodzeń na długości 4 300 m.

80b, 93d, 85h, 69a, 71b, 52c, 72c, 85h, 82f, 115d, 382d, 383b1, 395i2, 243a, 241a, 260c, 224f, 225d, 355g, 338f, 352h.

 

Redukcja liczebności populacji zwierząt, w ilości 29 sztuk jeleni, 32 sztuk saren, 50 sztuk dzików.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Uprawa poletek w celu powiększenia bazy żerowej dla zwierząt na powierzchni 4,85 ha.

84k, 106f, 138f, 393b, 366b, 307b, 338b.

 

Wycinanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady i grzyby oraz drzew wywróconych i złamanych (cięcia sanitarne i przygodne) na powierzchni 8 445,88 ha.

1–36, 37–49, 53–68, 75–77, 77A, 78, 79, 36A, 50–52, 69–72, 80–86, 93, 93A, 94–98, 98A, 107–110, 118–121, 175–179, 183, 183A, 128, 73, 74, 87–92, 99–106, 111–117, 122–127,129–134, 180–181, 135–174, 182, 219, 232A, 375–398, 216–218, 229–232, 240–264, 273–282, 289–298, 306–313, 324–331, 342–349, 359–366, 370–374, 201, 201A, 202, 202A, 203–215, 220, 221, 221A, 222–228, 233–239, 265–272, 339–400, 283–288, 299–305, 314–323, 332–341, 350–358, 367–369, 401.

 

Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych: mechaniczne, ręczne i zaprzęgiem konnym (mineralizacja gleby) na długości 24 km.

Obwody Ochronne: Krusznik, Mikołajewo, Wysoki Most.

 

Powiększanie prześwitów dróg umożliwiających dojazd do pożarów, bieżące naprawy korony dróg, na łącznej długości 21 km.

Obwody Ochronne: Krusznik, Lipniak, Słupie, Gawarzec, Lipowe, Wysoki Most, Mikołajewo.

 

 

Usuwanie gałęzi i resztek drzew z pasa o szerokości 50 m od skraju dróg publicznych na powierzchni 122,85 ha.

Obwody Ochronne: Lipniak, Krzywe, Leszczewek, Słupie, Powały, Krusznik, Lipowe, Mikołajewo, Wysoki Most.

3. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

 

 

 

Koszenie łąk i usuwanie krzewów na powierzchni 6,24 ha.

2k, 21m,n, 24g, 205f, 220b,x.

 

Utrzymanie zespołów roślin uprawnych na gruntach rolnych.

62i,j,k,l, 376c, 393d, 243k, 214i.

4. Ochrona ekosystemów wodnych.

 

 

 

Zarybianie sielawą:

 

 

18 900 000 sztuk,

Jezioro Wigry.

 

2 450 000 sztuk,

Jezioro Pierty.

 

200 000 sztuk.**

Jezioro Mulaczysko.

 

Zarybianie sieją:

 

 

2 100 000 sztuk,

Jezioro Wigry.

 

230 000 sztuk,

Jezioro Pierty.

 

200 000 sztuk.**

Jezioro Mulaczysko.

 

Zarybianie szczupakiem:

 

 

2 100 000 sztuk,

Jezioro Wigry.

 

230 000 sztuk,

Jezioro Pierty.

 

30 000 sztuk,

Jezioro Mulaczysko.

 

30 000 sztuk,

Jezioro Leszczewek.

 

30 000 sztuk.**

Jezioro Omułówek.

 

Zarybianie trocią jeziorową:

 

 

1 000 sztuk,

Jezioro Wigry.

 

500 sztuk.**

Jezioro Pierty.

 

Zarybianie sumem:

 

 

3 000 sztuk,

Jezioro Wigry.

 

1 000 sztuk,

Jezioro Pierty.

 

500 sztuk.**

Jezioro Mulaczysko.

 

Zarybianie linem:

 

 

7 000 sztuk,

Jezioro Wigry.

 

3 000 sztuk.**

Jezioro Pierty.

 

Odłowy tarlaków – 6 200 kg, w tym:

Jezioro Wigry.

 

szczupaka

– 1 200 kg,

 

 

sielawy

– 4 000 kg,

 

 

siei

– 1 000 kg.

 

 

Odłowy regulacyjne w łącznej ilości

Jezioro Wigry.

33 000 kg.

 

5. Ochrona zwierząt.

Budowa i rozmieszczenie w terenie obiektów z gliny dla owadów gniazdujących w glinie w ilości 15 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Odtwarzanie naturalnych zbiorników wodnych dla płazów w ilości 2 sztuk.

70, 71.

 

Budowa i rozmieszczenie w terenie budek lęgowych dla sów (włochatki i płomykówki) w ilości 35 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Leczenie rannych, dziko żyjących zwierząt – w wolierze.

Wieś Maćkowa Ruda.

 

Budowa ścianki zastępczej o powierzchni 6 m2 dla kolonii letniej karlika malutkiego.

Wieś Leszczewo.

 

Budowa schronu zimowego dla nietoperzy, jeden obiekt.

Wieś Słupie.

6.Ochrona wartości kulturowych.

 

 

 

Renowacja kapliczek nadrzewnych, 5 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Zabezpieczenie miejsca wypalania wapna kamieniem narzutowym, jeden wapiennik.

Wieś Leszczewo.

7.Ochrona walorów krajobrazowych.

 

 

 

Remonty istniejących urządzeń turystycznych na obszarze ochrony częściowej w ilości 10 sztuk.

Teren Parku.

 

Budowa infrastruktury turystycznej na ścieżce kulturowo-przyrodniczej „Puszcza”.

Obwód Ochronny Wysoki Most.

 

Postawienie tablic informacyjnych na ścieżce edukacyjnej „Historia eksploatacji dóbr puszczańskich” w ilości 7 sztuk.

Obwody Ochronne: Powały, Gawrychruda, Leszczewek, Wysoki Most, Studziany Las.

 

*Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapą przeglądową obrębu ochronnego Wigry i obrębu ochronnego Maćkowa Ruda Wigierskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Warszawie w skali 1:20 000, według stanu na 1.01.1996 r.

Podział na obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Wigierski Park Narodowy w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2001 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe.

**Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Parku Narodowego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »