| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1482)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów oraz drzewostany sztucznego pochodzenia na gruntach porolnych o nieprawidłowej strukturze wiekowej i przestrzennej.

Przebudowa drzewostanów. Stworzenie warunków do powstania odnowienia naturalnego. Sztuczne wprowadzanie gatunków zgodnych z siedliskiem.

Hodowla sadzonek drzew i krzewów w szkółce leśnej.

2

Zagrożenie ze strony owadów i grzybów pasożytniczych.

Wykładanie pułapek na owady. Zabezpieczenie biopreparatem pniaków po ściętych drzewach.

3

Zgryzanie upraw leśnych przez jelenie i sarny.

Naprawy ogrodzeń.

4

Ekspansja trzciny pospolitej na terenie wysp delty Świny oraz na obszarze Drożkowych Łąk.

Mechaniczne i ręczne wykaszanie trzciny.

5

Zagrożenie rzadko występujących chronionych gatunków roślin zielnych przez pojawienie się krzewów i innych pospolitych gatunków roślin.

Usuwanie krzewów i wykaszanie niepożądanych gatunków roślin.

6

Zanikanie pewnych gatunków roślin zielnych na wilgotnych łąkach z powodu zaniechania gospodarczego użytkowania łąk.

Wykaszanie i wywóz traw.

7

Wydeptywanie roślinności przez ludzi.

Naprawa ogrodzeń wydm po sztormach. Utrzymywanie ogrodzeń przy szlakach turystycznych. Utwardzanie i stabilizowanie nawierzchni przy urządzeniach turystycznych. Wykonanie zabezpieczeń technicznych (barier i płotków drewnianych) uniemożliwiających ruch turystyczny poza wyznaczonymi szlakami.

 

8

Zanikanie środowisk gatunków zwierząt powodujące zmniejszanie populacji sów i innych gatunków.

Reintrodukcja puchacza.

Hodowla zachowawcza żubra.

9

Nadmierny odpływ wód powierzchniowych.

Wykonanie zastawek na ciekach wodnych.

10

Zagrożenie pożarowe.

Usuwanie materiałów łatwopalnych z zagrożonego terenu, szczególnie w pobliżu pól biwakowych, ośrodków wczasowych i przy drogach publicznych. Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja).

 

Załącznik 2. [ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

 

 

 

Oranie pasów przeciwpożarowych i usunięcie materiałów łatwopalnych na powierzchni 238,00 ha.

75c, 69p, 70k, 92g, 112c, 69a, 110An, 110Aw, 35b, 70k,l, 71j, 91f, 90g, 109g, 121a, 128b, 7–18, 25–30, 32–34, 36–40, 45, 46, 48, 49, 67, 68, 88–90, 106, 107, 109, 116–118, 129–132.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna) na powierzchni 161,00 ha.

96f, 114b.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach, (trzebież późna) na powierzchni 143,47 ha.

7r, 8d, 10n, 10Ah, 30c, 50l, 44a, 67d, 50k, 100b, 114g, 113h, 113jx, 113l, 113m, 34c, 42b, 63f, 63g, 15Br, 15Bw, 15By, 15Bx, 15Bz, 63d, 83c, 85a, 8b,f, 89c, 108d, 109a, 109h, 134a, 134f, 134h, 134i.

 

Usuwanie części drzew z drzewostanów i podsadzenia pożądanych gatunków drzew (przebudowa drzewostanów) na powierzchni 19,61 ha.

113f, 113fx, 114a, 109d.

 

Produkcja materiału sadzeniowego (dąb bezszypułkowy i buk) na powierzchni 0,46 ha.

110p.

 

Wysadzanie sadzonek pod osłoną drzewostanów na powierzchni 5,80 ha.

26j, 113f, 113fx, 92g, 96d, 128h.

 

Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych (pielęgnowanie upraw) na powierzchni 6,15 ha.

69a, 93i, 93m, 92g, 96d, 70h, 113a, 113f, 113b, 113c.

 

Pielęgnowanie sadzonek na uprawach leśnych przez spulchnianie gleby (motyczenie) na powierzchni 3,50 ha.

128h.

 

Poszukiwania szkodliwych owadów w ilości 41 prób.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę, w ilości 10 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Zabezpieczanie biopreparatem pniaków po ściętych drzewach, przed infekcją huby korzeniowej, na powierzchni 12,76 ha.

113f, 113fx, 43g, 109d.

 

Naprawa ogrodzeń, powierzchni przebudowywanych drzewostanów, na długości 370 m.

26j,k,l, 70k,h, 69a, 92g, 96d, 97n,r,s, 93i,k,m, 113f,g,fx, 12j, 36lx, 37d, 62jx, 43l,m, 65g, 128h, 140a, 148a,b,d.

2. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

 

 

 

Wykaszanie mechaniczne i wywóz trzciny w celu przywrócenia i ochrony stanowisk lęgowych ptaków z rzędu siewkowatych oraz wodniczki na powierzchni 90,00 ha.

202a, 206b, 208c, 211c, 204b, 201i.

 

Wykaszanie trzcinowisk w celu utrzymania cennych gatunków roślin łąkowych na powierzchni 25,00 ha.

206b, 207c, 208c, 211c.

 

Wykaszanie turzycowisk i szuwarów w celu odtworzenia zespołów roślinnych wilgotnych łąk na powierzchni 5,00 ha.

211c.

 

Wykaszanie trzciny w celu zahamowania jej ekspansji na wilgotne łąki na powierzchni 2,50 ha.

202a.

 

Usuwanie odrostów tarniny i samosiewów sosny, osiki i brzozy na łąkach na powierzchni 3,53 ha.

125x,w,s,t, 122ax,bx,cx.

 

Wycinanie odrostów i samosiewów czeremchy amerykańskiej na powierzchni 2,00 ha.

1B.

 

Wykaszanie mechaniczne traw i wywóz pokosu na powierzchni 1,20 ha.

110A.

 

Naprawa ogrodzeń uszkodzonych przez sztorm na długości 680 m.

6r, 7s, 9ax, 10p, 14w, 15b,a.

 

Uprzątnięcie plaży z materiałów wyrzuconych przez morze na długości 565 m strefy brzegowej.

6r, 14w, 15b,a.

 

3. Ochrona roślin.

 

 

 

Wycinanie odrostów tarniny i ostrzegawcze oznakowanie powierzchni (fladrowanie) zabezpieczającej pajęcznicę liliowatą przed zgryzaniem przez sarny na powierzchni 0,03 ha.

90d.

 

Wycinanie odrostów wierzby kaspijskiej wokół stanowisk mikołajka nadmorskiego na powierzchni 0,28 ha.

6a,b,s.

 

Ręczne koszenie trzciny wokół płatu szuwaru kłoci wiechowatej na powierzchni 0,25 ha.

202.

 

Wycinanie odrośli wierzbowych wokół stanowiska rosiczki okragłolistnej na powierzchni 0,30 ha.

50f.

 

Ręczne wyrywanie i wywóz niecierpka drobnokwiatowego w celu ochrony gatunków rodzimych na powierzchni 1,00ha.

17, 118, 86.

4. Ochrona zwierząt.

 

 

 

Hodowla puchacza w celu wypuszczenia go na terenie Parku (reintrodukcja puchacza) w ilości 6 sztuk.

Ośrodek Hodowli Zwierząt.

 

Hodowla żubrów w zagrodzie zamkniętej w ilości 9 sztuk.

Ośrodek Hodowli Zwierząt.

 

Przetrzymywanie rannych zwierząt rodzimych gatunków chronionych w wolierach rehabilitacyjnych.

Ośrodek Hodowli Zwierząt.

 

Odstrzały redukcyjne zwierząt w ilości: 10 sztuk jeleni i 30 sztuk dzików.

Obszar objęty ochroną częściową.

5. Ochrona ekosystemów wodnych.

 

 

 

Wykonanie zastawki na cieku wodnym na długości 10 m.

128Ad.

 

6. Udostępnianie Parku dla turystyki.

 

 

 

Utwardzenie i ustabilizowanie nawierzchni przy urządzeniach turystycznych na powierzchni 0,06 ha.

18k.

 

Wykonanie barier i płotów drewnianych wzdłuż szlaków turystycznych na długości 319 m.

7i, 128A, 128d.

 

*Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Wolińskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Woliński Park Narodowy w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1998 r.

Mapa znajduje się w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego w miejscowości Międzyzdroje.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »