| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 października 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1431) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2002 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ GRZYWIEN ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU l PORZĄDKOWI W KOMUNIKACJI, NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 października 2002 r. (poz. 1484)

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU l PORZĄDKOWI W KOMUNIKACJI, NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO

Grupa

Kwalifika­cja prawna Kodeksu wykro­czeń

Naruszenie

Naruszane przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych według opisu pod tabelą*

Grzywna w zł

1

2

3

4

5

A

Przepisy o ruchu pieszych

 

 

 

 

Wchodzenie na jezdnię:

 

 

art. 90

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściach dla pieszych

art. 14 pkt 1 lit. a

do 200

art. 90

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b

do 200

art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi

art. 14 pkt 2

do 100

art. 90 lub art. 97

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3

do 100

art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4

do 50

art. 97

Chodzenie po torowiskach

art. 14 pkt 5

do 100

art. 97

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6

do 160

art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni się one znajdują

art. 14 pkt 7

do 100

art. 97

Naruszenie przepisów o obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza

art. 11 ust. 1

do 100

art. 97

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2

do 40

art. 97

Naruszenie przez pieszego przepisów o obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 3

do 100

art. 90 lub art.97

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 11 ust. 4

do 100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących pieszych poruszających się w kolumnach

art. 12 lub art. 45 ust. 1 pkt 1

do 100

art. 97

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 13

do 100

art. 97

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 3 lub 4

do 100

art. 92 § 1 lub art. 90

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub § 39 w zw. z § 40 lub § 98 ust. 2

do 100

 

1

2

3

4

5

B

Przepisy dotyczące ruchu rowerów, motorowerów i pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

I

Zasady ogólne i przepisy porządkowe

 

 

 

art. 90 lub art. 97

Niestosowanie się do obowiązku ruchu prawostronnego

art. 16 ust. 1

do 200

 

art. 97

Naruszenie obowiązku jazdy po prawej jezdni na drogach dwujezdniowych albo obowiązku zajmowania pasów ruchu znajdujących się na prawej połowie jezdni na jezdniach dwukierunkowych o co najmniej czterech pasach ruchu

art. 16 ust. 2 lub ust. 3

do 200

 

art. 90 lub art. 97

Naruszenie obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni

art. 16 ust. 4

do 200

art. 90 lub art. 97

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 16 ust. 4

do 200

art. 90 lub art. 97

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem ręcznym oraz osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem idącą obok takiego pojazdu

art. 16 ust. 5

do 100

art. 90

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6

do 300

art. 97

Nieużywanie przez kierującego motorowerem, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

art. 40 ust. 1

do 100

art. 97

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1

do 200

art. 97

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze

art. 45 ust. 2 pkt 2

do 200

art. 97

Kierowanie motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

art. 45 ust. 2 pkt 3

do 100

art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5

do 160

II

Włączanie się do ruchu

 

 

 

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

art. 17

do 400

 

art. 90

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu kierującemu autobusem (trolejbusem), sygnalizującemu kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1

do 400

 

art. 92 § 1

Niezastosowanie się do sygnału nakazującego zatrzymanie pojazdu, podanego przez kierującego autobusem szkolnym

art. 18a ust. 1 pkt 1

do 500

 

art. 90

Uniemożliwienie kierującemu autobusem szkolnym wjazdu na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on taki zamiar

art. 18a ust. 1 pkt 2

do 500

 

1

2

3

4

5

III

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 

 

 

art. 90

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu bez zachowania szczególnej ostrożności

art. 22 ust. 1

do 400

art. 90 lub art. 97

Zawracanie:

art. 22 ust 6

 

a) w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

pkt 4

do 400

b) w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

pkt 1

do 400

art. 90

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 3 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 5

do 300

art. 90 lub art. 97

Naruszenie obowiązku odpowiedniego umiejscowienia pojazdu przed skręceniem

art. 22 ust. 2

do 300

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego pas ruchu

art. 22 ust. 4

do 500

art. 97

Naruszenie obowiązku sygnalizowania zawczasu i wyraźnie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo zaprzestania sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru

art. 22 ust. 5

do 200

IV

Omijanie

 

 

 

 

art. 90 lub art. 97

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 26 ust. 3 pkt 2

do 500

art. 90 lub art. 97

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4

do 400

V

Wyprzedzanie

 

 

 

art. 97

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

art. 26 ust. 3 pkt 1

do 500

art. 97

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4

do 500

art. 97 lub art. 90

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się, czy:

art. 24 ust. 1

 

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu

pkt 1

do 400

2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania

pkt 2

do 400

3) kierujący jadący przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

pkt 3

do 400

art. 97

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

art. 24 ust. 7

 

a) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

pkt 1

do 500

b) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

pkt 2

do 500

c) na skrzyżowaniach

pkt 3

do 500

art. 97

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych (tramwajowych) lub bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3

do 500

art. 97

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu

art. 24 ust. 2, ust. 3, ust. 4 lub ust. 5

do 300

 

art. 90 lub art. 97

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6

do 400

 

art. 90 lub art. 97

Niestosowanie się do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i – w razie potrzeby – zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia przez kierującego pojazdem bez silnika

art. 24 ust. 6

do 300

art. 97

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11

do 500

 

1

2

3

4

5

VI

Przecinanie się kierunków ruchu

 

 

 

art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym:

art. 26

 

a) znajdującym się na oznakowanym przejściu

ust. 1

do 500

b) przy skręcaniu w drogę poprzeczną

ust. 2

do 500

c) przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę (ścieżkę) dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni

ust. 4 albo ust. 5

do 500

art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi:

art. 27

 

a) znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

ust. 1

do 500

b) przy przejeżdżaniu przez drogę (ścieżkę) dla rowerów poza jezdnią

ust. 3

do 500

art. 90 lub art. 97

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

art. 26 ust. 7

do 500

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 

 

a) na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

art. 25 ust. 1

do 500

b) pojazdom szynowym

art. 25 ust. 2

do 500

c) w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunku ruchu pojazdów

art. 25 ust. 3

do 550

art. 90 lub art. 97

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi o niebezpieczeństwie w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4

do 500

art. 90 lub art. 97

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodne dojście do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6

do 200

art. 97

Naruszenie zakazu:

art. 28

 

a) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

ust. 3 pkt 1

do 500

b) wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

ust. 3 pkt 2

do 500

art. 90 lub art. 97

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem innym niż silnikowy

art. 26 ust. 3 pkt 3

do 100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego zakazu:

art. 25 ust. 4

 

a) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

pkt 1

do 500

b) rozdzielania kolumn pieszych

pkt 2

do 400

VII

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 

 

art. 88 lub art. 90

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. a

do 300

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b

do 200

 

1

2

3

4

5

 

art. 97

Naruszenie zakazu:

art. 29 ust. 2

 

a) nadużywania sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

pkt 1

do 100

b) używania sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

pkt 2

do 100

VIII

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o ruchu zwierząt

 

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o przewożeniu dziecka do lat 7

art. 33 ust. 2

do 100

art. 90

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi (ścieżki) dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1

do 100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu:

art. 33 ust. 3

 

a) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

pkt 1

do 100

b) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

pkt 2

do 100

c) czepiania się pojazdów

pkt 3

do 200

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu:

art. 33 ust. 4

 

a) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd

pkt 1

do 500

b) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny

pkt 2

do 100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

art. 33 ust. 5 i 6

do 100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego zaprzęgiem obowiązku:

art. 34

 

a) używania do zaprzęgu zwierząt niepłochliwych, sprawnych fizycznie i dających sobą kierować

ust. 1

do 150

b) utrzymywania pojazdu i zaprzęgu w takim stanie, aby mógł nad nim panować

ust. 2

do 150

c) prowadzenia zwierząt za uzdę przy wjeżdżaniu na drogę twardą w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi

ust. 4

do 150

art. 90 lub art. 97

Jazda bezpośrednio jeden za drugim więcej niż pięcioma pojazdami zaprzęgowymi lub niezachowanie wymaganej odległości między pojazdem piątym a następnym

art. 34 ust. 3

do 100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu:

art. 34 ust. 5

 

a) jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

pkt 2

do 200

b) pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

pkt 3

do 100

c) jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

pkt 4

do 50

 

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

art. 35 ust. 1

do 100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez jeźdźca obowiązku:

art. 35 ust. 2 w zw. z art.

 

a) używania do jazdy zwierząt niepłochliwych, sprawnych fizycznie i dających sobą kierować

34 ust. 1

do 100

b) utrzymywania wierzchowca w takim stanie, aby mógł nad nim panować

34 ust. 2

do 100

 

1

2

3

4

5

 

art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazu jazdy wierzchem:

art. 36 ust. 1

 

a) bez uzdy

pkt 1

do 100

b) obok innego uczestnika ruchu na jezdni

pkt 2

do 100

c) po określonych drogach

pkt 3 lub pkt 4

do 100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności prowadzenia zwierząt luzem

art. 36 ust. 2 lub art. 37 ust. 3

do 60

art. 97

Pędzenie zwierząt:

art. 35 ust. 2

 

w zw. z art.

 

a) płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

34 ust. 1

do 60

b) utrzymanych w takim stanie, że nie można nad nimi panować

34 ust. 2

do 500

art. 97

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

art. 37 ust. 1

do 50

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez poganiacza obowiązku:

art. 37 ust. 2

 

a) poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

pkt 1

do 50

b) używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

pkt 2

do 100

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez poganiacza zakazu:

art. 37 ust. 4

 

a) pędzenia zwierząt po określonych drogach

pkt 1

do 100

b) przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

pkt 3

do 60

c) zatrzymywania zwierząt na jezdni

pkt 4

do 60

d) dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi (ścieżki) dla pieszych lub rowerów

pkt 5

do 60

art. 97

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 3

do 60

art. 90 lub art. 91

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 5

do 60

art. 97

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

art. 37 ust. 5

do 60

IX

Zatrzymanie i postój

 

art. 90 lub art. 97

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1

do 300

Naruszenie zakazu zatrzymywania pojazdu:

art. 49 ust. 1

 

a) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

pkt 1

do 400

b) na przejściach dla pieszych lub na przejazdach dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tymi przejściami lub przejazdami lub za nimi na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu

pkt 2

do 300

 

1

2

3

4

5

 

 

c) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

pkt 3

do 300

d) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są. zmuszeni do najeżdżania na tę linię

pkt 4

do 160

 

 

e) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

pkt 5

do 160

 

 

f) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

pkt 6

do 160

 

 

g) przy lewej krawędzi jezdni

pkt 7

do 160

 

 

h) na pasie między jezdniami

pkt 8

do 200

 

 

i) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek komunikacji publicznej, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

pkt 9

do 200

 

 

j) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

pkt 10

do 160

k) na drodze (ścieżce) dla rowerów

pkt 11

do 160

 

art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazu pozostawiania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) w czasie postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku lub zapobieżenia uruchomieniu pojazdu przez osobę niepowołaną

art. 46 ust. 5

do 200

 

art. 90 lub art. 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2

do 200

 

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

art. 47

do 200

 

art. 90 lub art. 97

Naruszenie nakazu:

 

 

a) zatrzymywania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

art. 46 ust. 2

do 100

b) umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

art. 46 ust. 3

do 100

Naruszenie zakazu postoju:

art. 49 ust. 2

 

a) w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

pkt 1

do 200

b) w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

pkt 2

do 200

c) przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

pkt 3

do 200

d) w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone w tym celu

pkt 4

do 200

e) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dmc przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

pkt 5

do 200

 

1

2

3

4

5

X

Używanie świateł zewnętrznych

 

art. 88

Jazda bez wymaganych przepisami świateł przez:

art. 51 ust. 1

 

a) kierującego rowerem lub pojazdem zaprzęgowym:

 

 

– od zmierzchu do świtu

pkt 1

do 400

– w tunelu

pkt 3

do 200

 

– w zw. z art. 51 ust. 6

 

b) przez kierującego motorowerem

art. 51 ust. 4

do 160

art. 88

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2

do 300

XI

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 

art. 97

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1

do 400

art. 97

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

art. 60 ust. 1 pkt 2

do 200

art. 97

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3

do 100

art. 97

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 60 ust. 2 pkt 1

do 100

art. 97

Używanie motoroweru na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2

do 300

art. 97

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 60 ust. 2 pkt 3

do 100

art. 97

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

art. 60 ust. 2 pkt 4

do 300

art. 97

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi

art. 60 ust. 2 pkt 5

do 200

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

art. 32

 

a) przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów

ust. 1

do 200

b) niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

ust. 2

do 200

art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej

art. 32 ust. 6

do 400

art. 90

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego rowerem, motorowerem, pojazdem zaprzęgowym

art. 57 ust. 2

do 300

art. 90

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego rowerem, motorowerem, pojazdem zaprzęgowym

art. 58 ust. 2

do 300

 

1

2

3

4

5

XII

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

 

art. 97

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

 

 

a) powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu

art. 61 ust. 1

do 500

b) naruszający stateczność pojazdu

art. 61 ust.2 pkt 2

do 500

c) utrudniający kierowanie pojazdem

art. 61 ust. 2 pkt 3

do 500

d) ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4

do 500

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu

art. 61 ust. 3

do 300

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia

art. 61 ust. 3

do 200

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9

do 200

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1

do 300

XIII

Przewóz osób

 

art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1

do 300

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym

art. 63 ust. 1

do 200

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

art. 63 ust. 3

do 200

C

Kierujący

 

art. 94 § 1

Kierowanie bez uprawnień pojazdami innymi niż silnikowe

art. 87 ust. 1 pkt 1

do 200

w zw. z

art. 88 lub

art. 95, lub

art. 96

art. 95

Kierowanie pojazdem przez osobę niemającą przy sobie wymaganych dokumentów

art. 38

do 200

art. 97

Kierowanie pojazdem przez osobę niesprawną pod względem fizycznym

art. 87 ust. 1

do 300

D

Inne wykroczenia

 

art. 89

Dopuszczenie, wbrew obowiązkowi opieki lub nadzoru, do przebywania małoletniego do lat 7 na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego

art. 43 ust. 1

do 300

art. 90 lub art. 91

Nieoznaczenie, wbrew obowiązkowi, w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny jakiegokolwiek przedmiotu pozostawionego na drodze, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu ruchu

art. 45 ust. 1 pkt 6

do 500

art. 90

Niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego

art. 9

do 500

art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi

art. 45 ust. 1 pkt 9

do 200

art. 92 § 1

Niestosowanie się do wiążących poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lub pkt 7

do 500

 

1

2

3

4

5

 

art. 96 § 1

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

 

do 500

 

pkt 2

 

 

 

art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10

do 160

 

art. 99 § 1

Niszczenie lub uszkadzanie drogi publicznej lub drogi w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowego

 

do 500

 

pkt 2

 

 

 

art. 99 § 1

Usuwanie lub niszczenie zasłon odśnieżnych

 

do 500

 

pkt 3

 

 

 

art. 100

Zaorywanie lub zawężanie w inny sposób pasa drogowego lub przydrożnego

art. 39 ust. 1 pkt 81)

do 500

 

pkt 1

 

 

 

art. 100

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1

do 500

 

pkt 2

pkt 21)

 

 

art. 100

Włóczenie lub porzucanie przedmiotów na drodze publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 21)

do 500

 

pkt2

 

 

art. 100

Uszkadzanie rowu, skarpy, nasypu lub wykopu albo samowolne rozkopywanie drogi publicznej

art. 39 ust. 1

do 500

 

pkt 3

pkt 71)

 

 

art. 100

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1

do 100

 

pkt 4

pkt 101)

 

 

art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 301)

do 300

E

Znaki i sygnały drogowe

 

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem:

 

 

 

 

a) A-7 „ustąp pierwszeństwa"

§ 5 ust. 5, 6 lub 7 w zw. z § 1 ust. 2 pkt 1

do 500

 

 

b) C-12 „ruch okrężny" łącznie ze znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa"

§ 36 ust. 2

do 500

 

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem B-20 „stop"

§ 21 ust. 1 pkt 2, ust. 4 lub ust. 5

do 500

 

art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop"

§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 albo ust. 4

do 200

 

art. 90 lub

Niestosowanie się do znaków:

 

 

 

art. 92 § 1

1) B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach"

§ 16

do 500

 

 

2) B-2 „zakaz wjazdu"

§ 17

do 500

 

 

3) B-8 do B-12 „zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 9 do 13

do 200

 

 

4) B-21, B-22 „zakaz skręcania..."

§ 22 ust. 1–4

do 400

 

 

5) B-23 „zakaz zawracania"

§ 22 ust. 5

do 500

 

 

6) B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

§ 24 ust. 1

do 100

 

 

7) B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§ 25

do 200

 

 

8) B-32 „stój – kontrola celna" lub jego odpowiedników

§ 26

do 200

 

 

9) B-35 „zakaz postoju"

§ 28 ust. 1 z uwzgl. ust. 3, 5, 7 i 8

do 200

 

 

10) B-36 „zakaz zatrzymywania się"

§ 28 ust. 2 z uwzgl. ust. 3 do 5, 7 i 8

do 200

 

 

11) B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni..."

§ 28 ust. 6 z uwzgl. ust. 7 i ust. 8

do 200

 

 

12) B-39 „strefa ograniczonego postoju"

§ 29 ust. 1 i 2

do 200

 

1

2

3

4

5

 

 

13) C-1 do C-11 „nakaz jazdy..."

§ 35

do 400

 

 

14) C-12 „ruch okrężny"

§ 36 ust. 1

do 400

 

 

15) C-13 „droga dla rowerów"

§ 37 ust. 1

do 200

 

art. 90 lub

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:

 

 

 

art. 92 § 1

 

 

1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 „pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 „BUS"

§ 49 ust. 1 i 2

do 200

 

 

§ 91 ust. 1

 

 

 

2) D-13 „początek pasa ruchu powolnego"

§ 49 ust. 3

do 200

 

 

3) D-18 lub D-18a „parking ..."

§ 52 ust. 1–3 i 6 lub ust. 4

do 200

 

 

4) D-19 „postój taksówek"

§ 53

do 200

 

 

5) F-10 „kierunki na pasach ruchu" lub F-11 „kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c „strzałka kierunkowa..."

§ 72, § 87 ust. 1 i 2

do 400

 

art. 90 lub

Niestosowanie się do znaków:

 

 

 

art. 92 § 1

1) P-2 „linia pojedyncza ciągła"

§ 86 ust. 3

do 160

 

 

2) P-3 „linia jednostronnie przekraczalna"

§ 86 ust. 4

do 300

 

 

3) P-4 „linia podwójnie ciągła"

§ 86 ust. 5

do 400

 

 

4) P-7b „linia krawędziowa ciągła"

§ 86 ust. 8 pkt 2

do 160

 

 

5) P-17 „linia przystankowa"

§ 90 ust. 1

do 160

 

 

6) P-18 „stanowisko postojowe"

§ 90 ust. 2

do 160

 

 

7) P-20 „koperta"

§ 90 ust. 4

do 160

 

 

8) P-21 „powierzchnia wyłączona"

§ 90 ust. 5

do 200

 

art. 90 lub

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych,

 

 

 

art. 92 § 1

w tym:

 

 

 

 

niezastosowanie się do sygnałów zakazujących wjazdu za sygnalizator

§ 95 ust. 1 pkt 2, 3 albo 4

 

 

 

§ 96 ust. 3

do 500

 

 

§ 97 ust. 1 i 2

 

 

 

wjazd na pas ruchu, nad którym umieszczony jest sygnalizator S-4 nadający sygnał czerwony

§ 98 ust. 1 pkt 2

do 500

 

 

wjazd na przejazd dla rowerzystów, jeżeli sygnalizator S-6 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 3 pkt 2

do 500

 

 

wjazd za sygnalizator nadający sygnał zielony, kiedy jest to zabronione

§ 95 ust. 2

do 500

 

 

§ 97 ust. 2

 

 

 

utrudnianie ruchu pojazdom i pieszym, dla których ruch jest otwarty przez kierującego pojazdem opuszczającego skrzyżowanie przy wyświetlanym sygnale czerwonym

§ 95 ust. 4

do 500

 

 

wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 2 pkt 2

do 300

 

 

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

§ 100

do 400

 

art. 90 lub

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99

do 200

 

art. 92 § 1

§ 102 ust. 4

 

 

 

 

§ 107

 

 

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984).

*) Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy ustawy (art.) lub rozporządzenia (§) oznaczają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) oraz przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »