| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 września 2002 r.

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;

2) rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany;

3) szczegółowe kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

§ 2.
1, Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w § 1 pkt 1, wymagają następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) w przemyśle chemicznym – instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, służące do:

a) rafinacji gazu lub ropy naftowej, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej,

b) zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznego w ilości nie niższej niż 500 ton na dobę,

c) wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, w tym farb i lakierów, elastomerów, gum lub nadtlenków,

d) wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, w tym nadtlenków,

e) wytwarzania nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu,

f) wytwarzania środków ochrony roślin, w rozumieniu ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398), oraz produktów biobójczych,

g) wytwarzania produktów farmaceutycznych, w tym z zastosowaniem procesów biologicznych,

h) wytwarzania materiałów wybuchowych;

2) w przemyśle energetycznym:

a) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o łącznej mocy nie niższej niż 300 MWt rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu,

b) elektrownie jądrowe lub inne reaktory jądrowe, z wyjątkiem instalacji badawczych służących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów rozszczepialnych lub paliworodnych o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 kWt rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu,

c) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kV,

d) instalacje związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi:

– instalacje do przerobu wypalonego paliwa jądrowego,

– instalacje do wytwarzania lub wzbogacania paliwa jądrowego,

– instalacje do przerobu napromieniowanego paliwa jądrowego lub przetwarzania wysoko aktywnych odpadów promieniotwórczych,

– instalacje do składowania wypalonego paliwa jądrowego,

– instalacje wyłącznie do składowania odpadów promieniotwórczych,

– instalacje wyłącznie do przechowywania, planowanego przez okres dłuższy niż 10 lat, napromieniowanego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w miejscu innym niż miejsce ich powstawania,

e) instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii planowane na lądzie, o sumarycznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, lub instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii planowane w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w hutnictwie, przemyśle metalurgicznym i maszynowym:

a) instalacje do pierwotnego i wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali,

b) instalacje do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, z wyjątkiem rud żelaza,

c) instalacje do pierwotnej produkcji metali nieżelaznych z rud, koncentratów lub produktów z odzysku przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych,

d) instalacje do prażenia i spiekania rudy żelaza o przerobie nie mniej niż 500 000 ton rudy żelaza rocznie,

e) instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali, z wyłączeniem metali szlachetnych,

f) instalacje do powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, w których całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3,

g) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie,

h) instalacje do obróbki metali żelaznych:

– kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,

– odlewnie o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,

– walcownie o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę,

– instalacje do nakładania powłok metalicznych, z wsadem ponad 2 tony stali na godzinę;

4) w przemyśle mineralnym:

a) instalacje do suchej destylacji węgla, w tym piece koksownicze,

b) instalacje do produkcji cementu lub klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,

c) wydobywanie azbestu lub instalacje do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest, w szczególności:

– produktów azbestowo-cementowych w ilości nie niższej niż 200 ton gotowego produktu rocznie,

– materiałów ciernych w ilości nie niższej niż 50 ton gotowego produktu rocznie,

d) transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktów zawierających azbest, w ilości nie niższej niż 200 ton rocznie;

5) w przemyśle drzewnym i papierniczym;

a) instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,

b) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 200 ton na dobę;

6) w geologii i górnictwie:

a) wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha,

b) wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną lub związane z nim instalacje do przerobu kopalin, o wydobyciu lub przerobie nie mniejszym niż 100 000 m3 ilości kopaliny rocznie,

c) wydobywanie ropy naftowej lub gazu ziemnego ze złoża, jeżeli wydobyta ilość kopaliny wynosi nie mniej niż 18 000 ton rocznie w przypadku ropy lub nie mniej niż 70 000 000 m3 rocznie w przypadku gazu ziemnego, oraz wydobywanie ropy naftowej lub gazu z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

7) w rolnictwie i leśnictwie – chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 240 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia;

8) infrastrukturalne:

a) linie kolejowe o znaczeniu państwowym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800),

b) lotniska o podstawowej długości pasa startowego nie niższej niż 2 000 m,

c) autostrady lub drogi ekspresowe,

d) drogi krajowe, niewymienione w lit. c, o długości nie niższej niż 10 km, oraz inne drogi publiczne o nie mniej niż czterech pasach ruchu, o długości nie niższej niż 10 km,

e) śródlądowe porty lub drogi wodne – pozwalające na żeglugę statków o nośności nie niższej niż 1 350 ton, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085),

f) porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 i Nr 166, poz. 1361), w tym infrastruktura portowa służąca do załadunku i rozładunku, połączona z lądem lub położona poza linią brzegową, do obsługi statków o nośności nie mniejszej niż 1 350 ton, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, z wyłączeniem przystani dla promów,

g) sztuczne zbiorniki wodne o pojemności nie mniejszej niż 10 mln m3, zapory wodne lub inne urządzenia do spiętrzania, retencjonowania lub utrzymania stałego zapasu wody, o wysokości piętrzenia nie niższej niż 5 m,

h) do poboru wód podziemnych, systemy odwadniające lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie niższej niż 500 m3/h,

i) urządzenia wodne do przerzutu wody w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych:

– w ilościach nie mniej niż 100 mln m3 rocznie,

– kiedy średni przepływ z wielolecia w zlewni, z której woda jest pobierana, wynosi nie mniej niż 2 mld m3 rocznie oraz ilość przesyłanej wody przekracza 5% tego przepływu;

9) inne przedsięwzięcia:

a) instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów rafinacji ropy naftowej, substancji chemicznych lub gazu, o przekrojach nie mniejszych niż 800 mm i długości nie mniej niż 40 km wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, w tym instalacje lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

b) instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów rafinacji ropy naftowej lub produktów chemicznych, o łącznej pojemności nie niższej niż 10 000 m3, wraz z urządzeniami do przeładunku,

c) instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 100 000 równoważnych mieszkańców, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112),

d) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych,

e) instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

f) składowiska odpadów obojętnych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujące nie mniej niż 20 ton odpadów na dobę,

g) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,

h) chów lub hodowla innych zwierząt w liczbie nie niższej niż 240 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), niewymienionych w pkt 7; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia.

2. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają przedsięwzięcia:

1) realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1, będące przedsięwzięciami:

a) wymienionymi w § 3 ust. 1,

b) niewymienionymi w ust. 1 lub w § 3 ust. 1, jeżeli ich realizacja spowoduje:

– zaliczenie zakładu lub obiektu do przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 lub

– wzrost emisji o nie mniej niż 20%, lub

– wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o nie mniej niż 20%;

2) realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1, będące przedsięwzięciami, których realizacja spowoduje zaliczenie zakładu lub obiektu do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1;

3) rozbiórka przedsięwzięć wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. b.

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, jeżeli są powiązane technologicznie, kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także gdy jest realizowane przez różne podmioty.

§ 3.
1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) w przemyśle chemicznym:

a) instalacje do wytwarzania końcowych produktów użytkowych przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych,

b) instalacje do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznego, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub instalacje do wytwarzania smarów z ropy naftowej;

2) w przemyśle energetycznym:

a) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, o łącznej mocy nominalnej, rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie niższej niż 25 MWt, a przy stosowaniu paliwa stałego – nie niższej niż 10 MWt,

b) stacje elektroenergetyczne lub linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c,

c) przemysłowe instalacje do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego,

d) instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d,

e) elektrownie wodne o mocy nominalnej nie niższej niż 2,5 MWe,

f) instalacje o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii;

3) w hutnictwie, przemyśle metalurgicznym i maszynowym:

a) instalacje do prażenia i spiekania rud żelaza, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. d,

b) instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e,

c) instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. f,

d) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. g,

e) instalacje do obróbki metali żelaznych:

– kuźnie, odlewnie, walcownie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. h,

– ciągarnie,

f) instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach,

g) instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników,

h) stocznie produkcyjne lub remontowe,

i) instalacje do budowy lub naprawy statków powietrznych,

j) instalacje do produkcji lub naprawy sprzętu kolejowego,

k) instalacje do wytłaczania eksplozyjnego;

4) w przemyśle mineralnym:

a) instalacje do produkcji klinkieru cementowego, cementu lub wapna, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b,

b) instalacje do produkcji betonu lub mas bitumicznych,

c) instalacje do unieszkodliwiania azbestu lub produktów zawierających azbest, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. d, instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest,

d) instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego,

e) instalacje do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych,

f) instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych, za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton na rok;

5) w przemyśle tekstylnym, skórzanym, drzewnym, papierniczym i poligraficznym:

a) instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych,

b) tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, wiórowych, sklejek lub mebli,

c) instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór,

d) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b, instalacje do przetwarzania celulozy,

e) drukarnie;

6) w przemyśle gumowym – instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów;

7) w geologii i górnictwie:

a) wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. a, z wyłączeniem, na etapie decyzji wymienionej w art. 46 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wydobywania złóż kopalin pospolitych o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha lub wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3 rocznie, gdy działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,

b) wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b i lit. c, lub metodą otworów wiertniczych,

c) wydobywanie kopalin z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c, lub ze złoża ze śródlądowych wód powierzchniowych,

d) wiercenia:

– wykonywane w celu ujmowania solanek, wód leczniczych lub termalnych,

– wykonywane w celu składowania odpadów promieniotwórczych,

– wykonywane w celu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, o głębokości przekraczającej 100 m,

e) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych, w tym na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

f) bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze lub składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

g) powierzchniowe instalacje przemysłowe związane z wydobywaniem kopalin, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b;

8) w rolnictwie i leśnictwie:

a) scalanie, wymiana lub podział gruntów rolnych lub leśnych, o powierzchni nie mniejszej niż 50 ha,

b) zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,

c) gospodarowanie wodą w rolnictwie, w tym melioracje, na obszarze nie mniejszym niż 20 ha, z wyłączeniem urządzeń wymienionych w pkt 11 lit. m, oraz stawów rybnych,

d) zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha lub wylesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu,

e) chów lub hodowla zwierząt, w liczbie nie niższej niż 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7,

f) chów lub hodowla zwierząt obcych rodzimej faunie, w liczbie 4 matek lub nie mniej niż 20 sztuk, z wyjątkiem ryb lub skorupiaków,

g) chów lub hodowla ryb w stawach typu karpiowego, jeżeli produkcja przekracza 41 ryb z 1 ha powierzchni użytkowej stawu, oraz chów lub hodowla ryb w stawach typu pstrągowego, jeżeli produkcja przekroczy 11 ryb przy poborze 1 l wody na sekundę w miejscu ujęcia wody,

h) pozyskiwanie gruntu z morza lub ze śródlądowych wód powierzchniowych;

9) w przemyśle spożywczym:

a) instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych,

b) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, surowych ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych,

c) instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie,

d) browary lub słodownie,

e) instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie,

f) instalacje do uboju zwierząt,

g) krochmalnie przemysłowe,

h) instalacje do produkcji tranu lub mączki rybnej,

i) cukrownie,

j) gorzelnie, wytwórnie wódek lub innych wyrobów alkoholowych,

k) instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych;

10) w turystyce i wypoczynku:

a) trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące,

b) stadiony dla nie mniej niż 5 000 osób,

c) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowane na terenie znajdującym się w odległości 500 m od otuliny parku narodowego lub rezerwatu przyrody, a w przypadku braku otuliny w odległości 1 km od granicy rezerwatu przyrody, lub na gruntach graniczących z obszarem terenów rolnych lub leśnych,

d) stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób,

e) przystanie jachtowe zapewniające miejsca do cumowania nie mniej niż 50 statków, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,

f) parki rozrywki o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha;

11) infrastrukturalne:

a) zespoły zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,

b) zespoły zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, na terenie o powierzchni nie mniej niż 2 ha, lub centra handlowe i usługowe, o powierzchni użytkowej nie mniej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

c) przedsięwzięcia na terenach zamkniętych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha,

d) garaże lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów, dla nie mniej niż 100 samochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych,

e) linie kolejowe, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. a, albo terminale przeładunkowe,

f) lotniska, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, albo lądowiska helikopterów,

g) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. c i lit. d, o długości nie mniejszej niż 1 km,

h) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne – metro, kolejki linowe lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, używane głównie do przewozu pasażerów,

i) porty łącznie z portami rybackimi, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. e i lit. f, lub przystanie, z wyjątkiem przystani o długości nabrzeża nieprzekraczającej 80 m, niewymienione w pkt 10 lit. e,

j) śródlądowe drogi wodne, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. e,

k) regulacje rzek i urządzenia przeciwpowodziowe, z wyłączeniem ich konserwacji i rekonstrukcji,

l) sztuczne zbiorniki wodne, zapory wodne, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. g, lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejszą niż 1 m, lub jej magazynowanie,

m) kanały odkryte lub rurociągi o średnicy nie mniejszej niż 400 mm, służące do przesyłania wody,

n) wały ochronne, nabrzeża, pirsy lub inne konstrukcje ochronne lub zmieniające linię wybrzeża morskiego, z wyłączeniem ich konserwacji i rekonstrukcji,

o) do poboru wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. h, o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3/h,

p) do poboru wód powierzchniowych, o zdolności poboru wody nie niższej niż 50 m3/h,

q) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. i,

r) drogowe przejścia graniczne oraz terminale odpraw celnych;

12) pozostałe przedsięwzięcia:

a) instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów rafinacji ropy naftowej, substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. a, w tym instalacje lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

b) instalacje do przesyłu gazu, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. a, pary wodnej lub ciepłej wody oraz towarzyszące tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu 0,5 MPa włącznie oraz osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków,

c) instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów rafinacji ropy naftowej lub substancji chemicznych, w tym stacje paliw, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. b,

d) do podziemnego magazynowania gazów łatwo palnych,

e) do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, niewymienionych w lit. c, lub do naziemnego magazynowania gazu ziemnego, z wyłączeniem przydomowych zbiorników na gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nieprzekraczającej 3 m3,

f) instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. c, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców oraz sieci kanalizacyjne,

g) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. d–f, w szczególności:

– poletka osadowe, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha,

– instalacje do magazynowania złomu żelaznego, w tym złomowania wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, na powierzchni nie niższej niż 0,5 ha,

– instalacje do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

h) zbieranie odpadów niebezpiecznych,

i) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania materiałów wybuchowych,

j) cmentarze, instalacje do spopielania zwłok – krematoria,

k) tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych,

l) stanowiska testowania silników, turbin lub reaktorów,

m) stacje obsługi lub remontowe środków transportu, niewymienione w pkt 3 lit. g–j, stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, składające się z nie mniej niż 3 stanowisk warsztatowych,

n) strzelnice,

o) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. g,

p) instalacje związane z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych i solanek pozabiegowych,

q) instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych,

r) chów lub hodowla zwierząt, w liczbie nie niższej niż 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, niewymienione w pkt 8 lit. e oraz w § 2 ust. 1 pkt 7 i pkt 9 lit. h;

13) przedsięwzięcia wymienione w § 2 ust. 1, realizowane wyłącznie lub głównie w celu opracowania lub wypróbowania nowych metod lub nowych produktów, w okresie nie dłuższym niż dwa lata.

2. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać przedsięwzięcia realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1, będące przedsięwzięciami niewymienionymi w ust. 1 lub w § 2 ust. 1, jeżeli ich realizacja spowoduje:

1) wzrost emisji o nie mniej niż 20% lub

2) wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o nie mniej niż 20%.

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, jeżeli są powiązane technologicznie, kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także gdy jest realizowane przez różne podmioty.

§ 4.
Szczegółowymi kryteriami (uwarunkowaniami) związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w § 3 ust. 1, są:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

2) usytuowanie przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary zamieszkałe przez ludność,

h) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

§ 5.
Do spraw wszczętych, a niezakończonych ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2003 r., przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 6.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz. 589).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE INWENTARZA (DJP)]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 września 2002 r. (poz. 1490)

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE INWENTARZA (DJP)

Rodzaj zwierząt

Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP

1

2

Ogiery

1,2

Klacze, wałachy

1,2

Źrebaki powyżej 2 lat

1

Źrebaki powyżej 1 roku

0,8

Źrebaki od 1/2 do 1 roku

0,5

Źrebięta do 1/2 roku

0,3

Buhaje

1,4

Krowy

1

Jałówki cielne

1

Jałówki powyżej 1 roku

0,8

Jałówki od 1/2 do 1 roku

0,3

Cielęta do 1/2 roku

0,15

Knury

0,3

Maciory

0,3

Warchlaki 2–4-miesięczne

0,1

Prosięta do 2 miesięcy

0,02

Tuczniki

0,25

Bekony

0,2

Tryki powyżej 1 i 1/2 roku

0,12

Matki powyżej 1 i 1/2 roku

0,1

Jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca

0,05

Jarlaki tryczki

0,08

Jarlaki maciory

0,1

Lisy, jenoty

0,04

Norki, tchórze

0,025

Kury, kaczki

0,004

Gęsi

0,008

Indyki

0,024

Gołębie

0,002

Psy

0,05

Króliki

0,007

Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb

1

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »