| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antysubsydyjnego.

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych (Dz. U. z 2002 r. Nr 125, poz. 1063) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia przez organy celne ewidencji towarów objętych postępowaniem antysubsydyjnym, zwanej dalej „ewidencją”

2) dane, które umieszcza się w prowadzonej ewidencji;

3) rodzaje dokumentów, na podstawie których dokonuje się wpisów do ewidencji;

4) sposób powiadamiania przez organy celne zgłaszającego o wpisie do ewidencji.

§ 2.
1. Dla celów postępowania antysubsydyjnego prowadzona jest, we wszystkich izbach celnych, ewidencja towarów objętych postępowaniem antysubsydyjnym, o symbolu E-SUBS.

2. W ewidencji umieszcza się następujące dane:

1) w pozycji „1” – kolejny numer pozycji ewidencji towarów;

2) w pozycji „2” – datę objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu;

3) w pozycji „3” – szczegółowe dane dotyczące towaru:

a) kod towaru według Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN),

b) łączną masę netto wszystkich towarów podlegających ewidencjonowaniu, przywożonych w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie z polem 38 formularza SAD), oraz ilość towaru wyrażoną w uzupełniającej jednostce miary (zgodnie z polem 41 formularza SAD),

c) wartość celną łączną wszystkich towarów podlegających ewidencjonowaniu, przywożonych w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie z polem 46 formularza SAD), oraz wartość celną jednostkową,

d) warunki dostawy (zgodnie z polem 20 formularza SAD),

e) wartość towaru w walucie faktury (zgodnie z polem 22 formularza SAD),

f) kurs waluty (zgodnie z polem 23 formularza SAD),

g) koszty transportu i ubezpieczenia (zgodnie z polem 12 formularza SAD),

h) nazwę producenta towaru;

4) w pozycji „4” – dane osoby dokonującej zgłoszenia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu, osoby dokonującej przywozu towaru na polski obszar celny (odbiorcy) i eksportera;

5) w pozycji „5” – dane osoby zobowiązanej do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego;

6) w pozycji „6” – nazwę kraju pochodzenia i wysyłki towaru, a także, jeżeli jest to możliwe do ustalenia, dane dotyczące producenta towaru;

7) w pozycji „7” – należności celne i podatkowe:

a) wysokość cła wynikająca z taryfy celnej,

b) wysokość cła wyrównawczego,

c) wysokość podatku akcyzowego,

d) wysokość podatku od towarów i usług (VAT),

e) inne pobrane należności,

wraz z adnotacją, czy należności zostały pobrane;

8) w pozycji „8” – pozycję kasowego wykazu szczegółowego, jeżeli uiszczone zostały należności celne, i pozycję rejestru długu celnego, jeżeli dług celny powstał;

9) w pozycji „9” – oznaczenie pozycji innej ewidencji prowadzonej przez organ celny na podstawie przepisów Kodeksu celnego;

10) w pozycji „10” – inne informacje istotne dla pozycji ewidencji;

11) w pozycji „11” – imię, nazwisko i stopień służbowy funkcjonariusza celnego, który dokonał wpisu do ewidencji.

3. Wzór ewidencji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Jeżeli w ewidencji wymagane jest umieszczenie danych przedsiębiorcy, należy umieścić nazwę i adres siedziby oraz numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.

2. Jeżeli w ewidencji wymagane jest umieszczenie daty, wpisu dokonuje się cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

§ 4.
1. W przypadku gdy określona kolumna ewidencji nie wymaga wypełnienia, w polu tym stawia się poziomą kreskę, a w przypadku gdy dane nie są dostępne, umieszcza się zapis „brak danych”.

2. Każdą dostawę ewidencjonuje się na oddzielnej stronie.

3. W ewidencji nie powinno się umieszczać skreśleń ani poprawek dotyczących wpisów. Jeżeli jednak w wyjątkowych okolicznościach dokonanie ich jest niezbędne, zmiany powinny umożliwiać odczytanie skreślonego zapisu. W pozycji „uwagi” umieszcza się wówczas adnotację o dokonaniu zmiany według wzoru: „w pozycji nr .... skreślono wyraz/cyfrę ... i wpisano wyraz/cyfrę ...”. Dokonanie zmian funkcjonariusz celny potwierdza swoim podpisem i pieczątką imienną.

§ 5.
Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się wpisów do ewidencji, jest zgłoszenie celne.
§ 6.
1. Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2, dane dotyczące towaru określonego w postanowieniu ministra właściwego do spraw gospodarki o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego i dopuszczanego do obrotu na polskim obszarze celnym w okresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki we wniosku.

2. Wpisowi do ewidencji nie podlegają dane dotyczące towaru, którego dopuszczenie do obrotu na polskim obszarze celnym, zgodnie z przepisami prawa celnego, jest zwolnione od cła lub nie wymaga udokumentowania.

3. Wpisu do ewidencji dokonuje się niezależnie od ewidencjonowania dokonywanego przez organy celne na podstawie przepisów Kodeksu celnego.

§ 7.
Ewidencję prowadzi się w formie książkowej.
§ 8.
1. Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden, a każdą kartę oznacza się przez podanie daty postanowienia ministra właściwego do spraw gospodarki wszczynającego postępowanie antysubsydyjne oraz numeru i pozycji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w którym postanowienie to zostało opublikowane, a także rodzaju towaru.

2. Po zakończeniu prowadzenia ewidencji karty ewidencji podlegają zszyciu. Zszycie to opatruje się plombą przy użyciu plombownicy stosowanej w celu plombowania innych ewidencji prowadzonych przez urząd celny, a ewidencję opisuje się przez wskazanie liczby pozycji i kart oraz złożenie podpisu przez dyrektora izby celnej lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 9.
Po dokonaniu wpisu do ewidencji funkcjonariusz celny obowiązany jest poinformować zgłaszającego o wykonanej czynności poprzez doręczenie mu dokumentu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 10.
Izby celne przekazują niezwłocznie kopię ewidencji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki po zakończeniu okresu, w którym była prowadzona.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 października 2002 r. (poz. 1492)

Załącznik nr 1

 infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »