| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 października 2002 r.

w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa kryteria oraz sposób, w tym formy i warunki, udzielania pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

2) „planie restrukturyzacyjnym” – rozumie się przez to plan mający na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, w oparciu o restrukturyzację majątkową, finansową, organizacyjną lub zatrudnienia, a także mającą na celu modernizację lub racjonalizację produkcji, w tym zmianę profilu produkcyjnego, którego zrealizowanie spowoduje, że przedsiębiorca będzie pokrywał wszystkie koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bez udziału środków publicznych;

3) „pomocy doraźnej” – rozumie się przez to pomoc, której celem jest umożliwienie przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej kontynuowania działalności gospodarczej przez czas niezbędny do opracowania planu restrukturyzacyjnego;

4) „pomocy na restrukturyzację” – rozumie się przez to pomoc przewidzianą w planie restrukturyzacyjnym zaakceptowanym lub pozytywnie zaopiniowanym przez właściwy organ lub podmiot do tego uprawniony, w szczególności: organ założycielski, walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników.

§ 3.
Pomoc doraźna jest dopuszczalna, jeżeli jest udzielana:

1) w formie pożyczki lub kredytu, pod warunkiem że okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę ostatniej transzy kredytu lub pożyczki, a ich oprocentowanie nie odbiega w istotny sposób od stopy odniesienia obliczonej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy;

2) w formie poręczeń lub gwarancji, pod warunkiem że kredyt lub pożyczka, na które poręczenie lub gwarancja zostały udzielone, zostaną spłacone w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę ostatniej transzy kredytu lub pożyczki;

3) w formie odroczenia lub rozłożenia na raty płatności świadczeń pieniężnych, stanowiących krajowe środki publiczne, pod warunkiem że okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy liczonych od dnia udzielenia pomocy.

§ 4.
Pomoc doraźna może być udzielona dla określonego przedsiębiorcy wyłącznie jeden raz.
§ 5.
1. Pomoc doraźna, z zastrzeżeniem ust. 2, może być udzielana z różnych źródeł, w formach, o których mowa w § 3, przez okres 6 miesięcy, poczynając od dnia, w którym udzielenie pomocy z tego tytułu nastąpiło po raz pierwszy.

2. Jeżeli przedsiębiorca, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawi organowi udzielającemu pomocy plan restrukturyzacyjny, termin, w którym pomoc doraźna może być udzielana, ulega przedłużeniu do czasu wydania przez organ nadzorujący opinii, o której mowa w art. 25 ustawy.

§ 6.
Jeżeli plan restrukturyzacyjny nie zostanie przedstawiony przez przedsiębiorcę w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, przedsiębiorca przedstawia plan likwidacji przedsiębiorstwa lub dokument potwierdzający, że:

1) pożyczka lub kredyt zostały spłacone lub

2) gwarancja lub poręczenie wygasło, lub

3) świadczenie pieniężne stanowiące krajowe środki publiczne zostało zapłacone.

§ 7.
1. Plan restrukturyzacyjny powinien co najmniej:

1) wskazywać przyczyny, które doprowadziły do powstania trudności restrukturyzowanego przedsiębiorstwa;

2) zawierać informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy oraz analizę rynku, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą;

3) przewidywać działania konieczne do usunięcia przyczyn trudnej sytuacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem źródeł ich finansowania, w tym pomocy publicznej ograniczonej do wielkości niezbędnej do osiągnięcia celów restrukturyzacji, przy uwzględnieniu środków własnych przedsiębiorcy;

4) zawierać prognozę sytuacji przedsiębiorcy po przeprowadzeniu restrukturyzacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mały przedsiębiorca, prognoza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględnia przewidywania w zakresie popytu i podaży na rynku, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność.

§ 8.
Przy wydawaniu opinii, o której mowa w art. 25 ustawy, organ nadzorujący ocenia również zgodność planu restrukturyzacyjnego i przewidzianej w nim pomocy z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 9.
Pomoc na restrukturyzację na podstawie programu pomocowego może być udzielana wyłącznie małym lub średnim przedsiębiorcom, przy czym wartość pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać równowartości 10 mln euro.
§ 10.
1. Jeżeli pomoc na restrukturyzację, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość udziału w rynku przedsiębiorcy, spowoduje istotne naruszenie konkurencji na tym rynku, pomoc może być udzielona pod warunkiem, że plan restrukturyzacyjny przewiduje ograniczenie udziału w rynku restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

2. Jeżeli restrukturyzowane przedsiębiorstwo prowadzi działalność na rynku, na którym ma miejsce strukturalna nadwyżka zdolności produkcyjnych, pomoc może być udzielona pod warunkiem, że plan restrukturyzacyjny przewiduje trwałą redukcję zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

§ 11.
1. Realizacja planu restrukturyzacyjnego powinna przebiegać zgodnie z jego założeniami, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Modyfikacja postanowień planu restrukturyzacyjnego lub przewidywanej w nim pomocy publicznej jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy nastąpiły okoliczności o charakterze wyjątkowym, których przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec.

§ 12.
1. Pomoc na restrukturyzację może być udzielona określonemu przedsiębiorcy wyłącznie jeden raz, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pomoc na restrukturyzację może być udzielona określonemu przedsiębiorcy po raz kolejny, jeżeli od zakończenia lub zaprzestania realizacji poprzedniego planu restrukturyzacyjnego upłynęło co najmniej 10 lat lub zaistniały okoliczności o charakterze wyjątkowym, których przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, a które uzasadniają ponowne udzielenie pomocy na restrukturyzację.

§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 listopada 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »