| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 października 2002 r.

w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali.

Na podstawie art.22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres i maksymalne wielkości oraz szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali.
§ 2.
1. Rozporządzenie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93), działalność obejmującą produkcję żeliwa i stali oraz stopów żelaza (PKD 27.10.Z), produkcję rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych (PKD 27.22.Z), pozostałą obróbkę wstępną żeliwa i stali (PKD 27.3), w zakresie tej działalności.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do produkcji konstrukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawanych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 406,4 mm, oraz odlewów i wyrobów kutych.

§ 3.
Dopuszczalna jest pomoc publiczna na:

1) restrukturyzację przedsiębiorstw;

2) prace badawczo-rozwojowe;

3) utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach;

4) ochronę środowiska;

5) szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw;

6) pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę;

7) całkowite zaprzestanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 4.
Pomoc publiczna, o której mowa w § 3 pkt 2–5, jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą", oraz odpowiednio w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 6 ustawy.
§ 5.
1. Pomoc publiczna na restrukturyzację przedsiębiorstw jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana pod warunkiem, że:

1) program restrukturyzacji jest związany z ogólną racjonalizacją i ograniczeniem zdolności produkcyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zapewnia przedsiębiorcom korzystającym z pomocy przetrwanie w normalnych warunkach rynkowych po zakończeniu okresu restrukturyzacji;

3) wielkość i częstotliwość pomocy są ściśle ograniczone do minimum koniecznego do przetrwania i będą stopniowo znoszone.

§ 6.
1. Pomoc publiczna na pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę, jest dopuszczalna pod warunkiem, że te zwolnienia lub przejścia nastąpiły w związku z całkowitym lub częściowym zaprzestaniem prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 50% kwoty wypłat dokonywanych przez przedsiębiorcę.

§ 7.
1. Pomoc przeznaczona na całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem § 8, pod warunkiem że przedsiębiorca:

1) uzyskał wpis do właściwego rejestru przed dniem 1 stycznia 2002 r.;

2) do dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy prowadził działalność, o której mowa w § 2 ust. 1;

3) w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy unieruchomi lub zlikwiduje urządzenia służące do prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1.

2. Wielkość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć wartości księgowej majątku przedsiębiorstwa.

§ 8.
Przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w § 2 ust. 1, należący do grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, może uzyskać pomoc przeznaczoną na całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności po spełnieniu warunków określonych w § 7 oraz pod warunkiem, że:

1) zaprzestanie prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, przez tego przedsiębiorcę spowoduje, w okresie 5 lat od udzielenia pomocy lub otrzymania przez przedsiębiorcę ostatniej części pomocy, znaczne zmniejszenie zdolności produkcyjnych grupy kapitałowej w zakresie produktów wytwarzanych przez tego przedsiębiorcę oraz

2) księgi rachunkowe tego przedsiębiorcy za ostatni rok obrachunkowy poprzedzający rok, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zostały zbadane przez biegłego rewidenta, który potwierdził rzetelność tych ksiąg.

§ 9.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 49, poz. 511).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »