| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 października 2002 r.

w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres i maksymalne wielkości oraz szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.
§ 2.
1. Rozporządzenie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93), działalność obejmującą:

1) świadczenie usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego (PKD 61.10),

2) świadczenie pomocniczych usług transportu morskiego (PKD 63.22.B i PKD 63.22.C)

– w zakresie tej działalności.

2. Rozporządzenie stosuje się również do:

1) przedsiębiorców powiązanych,

2) stoczni produkcyjnych i remontowych

– w zakresie działalności związanej z działalnością określoną w ust. 1.

3. Przez przedsiębiorcę powiązanego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się przedsiębiorcę:

1) który posiada co najmniej 25% akcji lub udziałów w kapitale przedsiębiorcy prowadzącego działalność określoną w ust. 1 lub

2) którego co najmniej 25% kapitału zakładowego należy do przedsiębiorcy prowadzącego działalność określoną w ust. 1.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o statku morskim, należy przez to rozumieć statek morski, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365).
§ 4.
Dopuszczalna jest pomoc publiczna na:

1) restrukturyzację przedsiębiorstw;

2) prace badawczo-rozwojowe;

3) utrzymanie poziomu zatrudnienia;

4) ochronę środowiska morskiego;

5) szkolenia specjalistyczne;

6) inwestycje.

§ 5.
Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 pkt 1–4, jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą", oraz odpowiednio w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 3 oraz art.19 ust. 2 ustawy.
§ 6.
1. Pomoc publiczna na szkolenia specjalistyczne jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być przeznaczona wyłącznie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków załóg pływających na statkach morskich należących do przedsiębiorców określonych w § 2.

§ 7.
1. Pomoc publiczna na inwestycje może być przeznaczona na:

1) zakup nowych lub używanych statków morskich przez przedsiębiorców prowadzących działalność określoną w § 2 lub przebudowę, odbudowę albo modernizację statków morskich należących do tych przedsiębiorców;

2) zakup i wyposażenie statków morskich w urządzenia i aparaturę służącą do poprawy bezpieczeństwa morskiego.

2. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dostosowanie statków morskich do zmienionych potrzeb przewozowych lub do wymogów konwencji międzynarodowych;

2) w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dostosowanie statków morskich polskich armatorów do wymogów bezpieczeństwa morskiego wynikających w szczególności z postanowień wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

3. Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

1) 10% wartości inwestycji – w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczonej na zakup nowych lub używanych statków morskich;

2) 25% wartości inwestycji – w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczonej na przebudowę, odbudowę lub modernizację statków morskich;

3) 50% łącznych kosztów poniesionych bezpośrednio i wyłącznie na finansowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa morskiego – w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej (Dz. U. Nr 28, poz. 309).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »