| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 listopada 2002 r.

w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych;

2) skład komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowadzania egzaminów;

3) tryb, formę i terminy powoływania komisji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów.

§ 2.
Ustala się zakres tematów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, zwanego dalej „Przewodniczącym", wyznacza komendant wojewódzki Policji, spośród podległych mu policjantów.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą, wyznaczeni na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) Komendanta Głównego Policji;

4) komendanta szkoły Policji;

5) prezesa sądu okręgowego;

6) prokuratora okręgowego;

7) środowisk naukowych, reprezentujący dziedziny wiedzy, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, wskazani przez władze szkół wyższych lub innych ośrodków naukowych.

§ 4.
1. Komendant wojewódzki Policji występuje z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie później niż 30 dni przed datą egzaminu. We wniosku wskazuje się termin i miejsce egzaminu.

2. Komisję egzaminacyjną powołuje się na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

§ 5.
1. Centrum Szkolenia Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, opracowuje tematy egzaminu pisemnego.

2. Centrum Szkolenia Policji dostarcza komisji egzaminacyjnej tematy egzaminu w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, określając jednocześnie czas trwania egzaminu pisemnego.

§ 6.
1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Przewodniczący otwiera koperty, o których mowa w § 5 ust. 2, na sali egzaminacyjnej i ogłasza tematy uczestnikom egzaminu.

3. Egzamin rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia tematów.

4. Tematy egzaminu są, do chwili ich ogłoszenia, dokumentem poufnym w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5. Przewodniczący może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać, jeżeli tematy egzaminacyjne ujawniono przed jego rozpoczęciem.

§ 7.
1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Osobie posiadającej dyplom szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych lub tytuł magistra prawa zalicza się, bez egzaminu, tematy egzaminacyjne objęte programem szkoły wyższej.

3. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje komisja egzaminacyjna na podstawie okazanego dyplomu.

4. Osobie będącej: policjantem, funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub posiadającej świadectwo służby wydane przez jeden z wymienionych organów zalicza się bez egzaminu tematy dotyczące odpowiednio znajomości ustaw o: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej.

5. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje komisja egzaminacyjna na podstawie legitymacji służbowej lub świadectwa służby.

6. Przy ocenie stosuje się dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna.

7. Komisja egzaminacyjna decyduje większością głosów o ocenie egzaminowanego.

8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

9. Wynikiem egzaminu jest ocena końcowa – pozytywna lub negatywna.

§ 8.
1. Z egzaminu jest sporządzany protokół, który podpisuje Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej.

2. Przewodniczący przekazuje protokół, o którym mowa w ust. 1, komendantowi wojewódzkiemu Policji.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się w komendzie wojewódzkiej Policji, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik 1. [ZAKRES TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 listopada 2002 r. (poz. 1559)

ZAKRES TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

Blok ogólnoprawny

Temat l

Przepisy regulujące zasady wykonywania usług detektywistycznych

1. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

2. Zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

3. Wymagania kwalifikacyjne detektywów.

4. Prawa i obowiązki detektywów.

5. Ochrona danych osobowych uzyskanych przez detektywa w toku wykonywanych przez niego czynności detektywa.

6. Ochrona źródeł informacji.

7. Ustawowe ograniczenia uzyskiwania informacji przez detektywa.

8. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywów.

Temat II

Wybrane elementy prawa karnego

1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.

2. Podział formalny na przestępstwa i wykroczenia, konsekwencje prawnomaterialne i procesowe.

3. Podział przestępstw na zbrodnie i występki.

4. Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej.

5. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

6. Instytucja obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności.

7. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

8. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.

9. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

10. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów.

11. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i obrotowi pieniędzmi.

Temat III

Wybrane elementy prawa karnego procesowego

1. Uprawnienia pokrzywdzonego.

2. Prawa i obowiązki świadka.

3. Prawa i obowiązki oskarżonego.

4. Dowody w procesie karnym.

5. Ujęcie osoby.

6. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat IV

Wybrane elementy prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego

1. Zobowiązania – pojęcie ogólne.

2. Czyny niedozwolone i odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyny niedozwolone.

3. Prawa i obowiązki wierzyciela i dłużnika.

4. Ochrona dóbr osobistych.

5. Małżeństwo – zawarcie i ustanie związku małżeńskiego.

6. Stosunki majątkowe między małżonkami.

7. Obowiązek alimentacyjny.

Temat V

Wybrane elementy prawa cywilnego procesowego

1. Uprawnienia powoda.

2. Prawa i obowiązki pozwanego.

3. Dowody w postępowaniu cywilnym.

4. Postępowanie w sprawach małżeńskich.

5. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Temat VI

Wybrane elementy kryminalistyki

1. Pojęcie i zakres kryminalistyki.

2. Problematyka metod przestępczych – zagadnienia wybrane:

1) przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu;

2) przestępczość związana z narkotykami;

3) podpalenia;

4) oszustwo, fałszerstwo;

5) pranie pieniędzy;

6) przestępczość komputerowa;

7) wypadki i przestępstwa drogowe;

8) przemyt.

3. Problematyka metod śledczych –zagadnienia wybrane:

1) czynniki sprzyjające efektywności śledztwa;

2) oględziny śledcze.

4. Identyfikacja kryminalistyczna — zagadnienia wybrane:

1) ślady i dowody;

2) identyfikacja osób, samochodów i narkotyków.

Temat VII

Wybrane elementy kryminologii

1. Pojęcie kryminologii.

2. Metody badań kryminologicznych – zagadnienia wybrane:

1) obserwacja;

2) wywiady i kwestionariusze;

3) wykorzystanie dokumentów.

Temat VIII

Wybrane elementy wiktymologii

1. Pojęcie wiktymologii.

2. Rola ofiary w genezie przestępstwa.

Temat IX

Wybrane elementy psychologii sądowej

1. Psychologia sądowa – pojęcie.

2. Psychologia zeznań.

3. Diagnoza psychologiczna – pojęcie.

Blok: przepisy dotyczące działalności niektórych organów Państwa

Temat l

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela – zasady ogólne.

2. Wolności i prawa osobiste.

3. Środki ochrony wolności i praw.

Temat II

Przepisy dotyczące działalności Policji – zagadnienia wybrane

1. Ustawowe zadania Policji.

2. Prawa policjantów wykonujących czynności służbowe.

3. Ustawowe środku przymusu.

4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze – pojęcie ogólne.

Temat III

Przepisy dotyczące działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

1. Zakres uprawnień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

2. Prawa funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Temat IV

Przepisy dotyczące działalności Straży Granicznej – zagadnienia wybrane

1. Zakres uprawnień Straży Granicznej.

2. Prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności służbowe.

Blok: przepisy dotyczące ochrony informacji

Temat l

Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.

2. Organy ochrony danych osobowych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.

5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Temat II

Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.

2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.

3. Klasyfikacja informacji niejawnych.

4. Zasady ochrony informacji niejawnych.

5. Dostęp do informacji niejawnych.

6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.

7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »