| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, niewykorzystywanego przez te jednostki do realizacji ich zadań, zwanego dalej „mieniem ruchomym":

1) muzeom oraz państwowym szkołom wyższym, państwowym wyższym szkołom zawodowym – na cele muzealne, wystawiennicze lub szkoleniowe;

2) stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność związaną z obronnością Państwa – na cele ich działalności statutowej

– zwanymi dalej „podmiotami".

§ 2.
1. Przekazanie mienia ruchomego następuje na pisemny wniosek podmiotu.

2. Wniosek składa się do Ministra Obrony Narodowej.

3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie sześćdziesięciu dni od daty jego wpływu.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Organ wojskowy właściwy do spraw współpracy ze społeczeństwem na podstawie wniosków złożonych przez podmioty sporządza zbiorcze zestawienie mienia ruchomego. Zestawienie uzgadnia się z organem właściwym do opracowania planu przekazywania mienia Agencji Mienia Wojskowego i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia.
§ 4.
Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego zarządza Minister Obrony Narodowej.
§ 5.
1. Minister Obrony Narodowej, zarządzając przekazanie podmiotom mienia ruchomego, ujętego w zbiorczym zestawieniu, o którym mowa w § 3, określa terminy sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie stron;

2) nazwę, rodzaj, indeks materiałowy, numer katalogowy i kategorię mienia ruchomego;

3) ilość i wartość mienia ruchomego;

4) niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym;

5) miejsce i termin odbioru;

6) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

§ 6.
1. Wartość mienia ruchomego określają:

1) właściwe organy wojskowe odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mienia będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

2) likwidator lub syndyk upadłości likwidowanej osoby prawnej, dla której organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej.

2. Określenie wartości przekazywanego mienia ruchomego odbywa się według wartości księgowej netto albo według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

§ 7.
Odbiór mienia ruchomego następuje na koszt podmiotu.
§ 8.
W przypadku przekazywania broni lub innego uzbrojenia w celach innych niż szkolenie obronne, koszty pozbawienia ich cech bojowych ponosi podmiot.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 października 2002 r. (poz. 1580)

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »