| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w celu rolniczego wykorzystania ścieków;

2) miejsce i częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom;

3) substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz l), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II).

§ 2.
Ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w nich takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody określonych dla nich wymagań jakościowych, związanych z ich użytkowaniem wynikającym z warunków korzystania z wód regionu wodnego.
§ 3.
1. Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określony w tym załączniku.

2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, potwierdza się oceną przeprowadzoną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków, wykonaną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

3. Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, zwaną dalej „RLM", od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów.

4. Ścieki wprowadzane do wód z indywidualnych systemów oczyszczania nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2000.

§ 4.
1. Próbki ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych, a także próbki ścieków dopływających do oczyszczalni należy pobierać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu.

2. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych nie może być mniejsza niż;

1) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM poniżej 2000 – 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 2 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki;

2) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM od 2000 do 14 999 – 12 próbek podczas pierwszego roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 4 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie12 próbek;

3) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM od 15 000 do 49 999 – po 12 próbek w ciągu roku;

4) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM większej niż 50 000 – po 24 próbki w ciągu roku.

§ 5.
1. Ścieki komunalne, z zastrzeżeniem ust. 2, odpowiadają wymaganym warunkom, w przypadku gdy:

1) liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły warunków dotyczących wartości lub procentowej redukcji BZT5, ChZT i zawiesin ogólnych, nie jest większa od określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz próbki te nie wykazują odchyleń od najwyższych dopuszczalnych wartości większych niż o 100% zarówno dla BZT5, jak i ChZT oraz odchyleń od najwyższej dopuszczalnej wartości zawiesin ogólnych większych niż o 150%;

2) średnie roczne wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości lub spełniają minimalny procent redukcji.

2. Przy ocenie, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom, nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości, jeżeli są one następstwem intensywnych opadów wywołujących co najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego odpływu z oczyszczalni, określonego dla okresu bezdeszczowego.

§ 6.
1. Ścieki przemysłowe wprowadzane do wód nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Ścieki przemysłowe wprowadzane do wód pochodzące z sektorów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zwane dalej ściekami biologicznie rozkładalnymi, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Ścieki wprowadzane do wód pochodzące z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się oceną przeprowadzoną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków wykonaną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

5. W przypadku gdy ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe określone w tabeli l w załączniku nr 3 do rozporządzenia podlegała rozcieńczeniu innymi ściekami, najwyższe dopuszczalne wartości tych substancji w ściekach, wyrażone w mg/l, należy podzielić przez wielokrotność rozcieńczenia.

§ 7.
1. Ścieki przemysłowe wprowadzane do wód, z wyjątkiem ścieków, o których mowa w § 6 ust. 3, odpowiadają wymaganym warunkom w przypadku, gdy:

1) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w tabeli l w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) średnie roczne wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) we wszystkich próbkach średnich dobowych zmierzone wartości temperatury, odczynu pH oraz toksyczności dla ryb nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) co najmniej w czterech z pięciu kolejnych średnich dobowych próbek ścieków zmierzone wartości pozostałych wskaźników zanieczyszczeń obecnych w ściekach nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5) dla ścieków biologicznie rozkładalnych – w próbce niespełniającej wymagań najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń są przekraczane nie więcej niż o 100% dla wskaźników zanieczyszczeń o Ip. 3, 5, 6, 8, 14, 25, 30, 40, 45, 54, 55, 59 określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

6) dla pozostałych ścieków – w próbce niespełniającej wymagań dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń są przekraczane nie więcej niż o 100% dla wskaźników zanieczyszczeń o lp. 3–10 i 13–18 określonych w tabeli II i w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz nie więcej niż o 50% dla wskaźników zanieczyszczeń o Ip. 19–60 określonych w tej tabeli;

7) nie przekraczają dopuszczalnych mas substancji przypadających na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, określonych w przepisach odrębnych.

2. W celu sprawdzenia, czy ścieki spełniają warunek najwyższej dopuszczalnej średniej miesięcznej masy odprowadzanej substancji szczególnie szkodliwej, określonej w przepisach odrębnych, dodaje się masy tej substancji odprowadzane każdego dnia danego miesiąca i dzieli się otrzymaną sumę odpowiednio przez masę substancji wykorzystanej w tym miesiącu lub przez zainstalowaną zdolność produkcyjną.

3. Jeżeli ustalenie masy substancji szczególnie szkodliwej wykorzystanej w okresie miesiąca nie jest możliwe w sposób, o którym mowa w ust. 2, masę tę można ustalić na podstawie masy tej substancji zużywanej zgodnie ze zdolnością produkcyjną określoną w pozwoleniu wodnoprawnym.

§ 8.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2:

1) pobór próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód oraz pomiary przepływu ścieków i ich jakości powinny być dokonywane w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące;

2) pobór próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód oraz pomiary jakości i ilości ścieków powinny być wykonywane w miejscu, w którym ścieki opuszczają zakład, a jeżeli to konieczne – w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.

2. Pobieranie próbek ścieków przemysłowych oraz pomiary stężeń substancji szczególnie szkodliwych określonych w tabeli l w załączniku nr 3 do rozporządzenia, a także pomiary przepływu ścieków powinny być wykonywane codziennie, w miejscu reprezentatywnym dla wszystkich ścieków odprowadzanych z zakładu, które mogą być zanieczyszczone tymi substancjami.

3. Jeżeli ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe określone w tabeli l w załączniku nr 3 do rozporządzenia są oczyszczane poza zakładem przemysłowym, w zakładzie oczyszczania przeznaczonym do usuwania tych substancji, dopuszcza się pobieranie próbek w miejscu, w którym ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe opuszczają zakład oczyszczania.

§ 9.
1. Spełnienie wymagań, o których mowa w § 6 ust. 3, potwierdza się oceną przeprowadzoną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków.

2. Pomiarów ilości i jakości ścieków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:

1) w sposób ciągły dla pH, temperatury i przepływu;

2) raz na dobę dla zawiesin ogólnych;

3) co najmniej raz na miesiąc dla rtęci, kadmu, talu, arsenu, ołowiu, chromu, miedzi, niklu, cynku i ich związków;

4) co najmniej raz na sześć miesięcy dla dioksyn i furanów, z tym że w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji – co najmniej raz na trzy miesiące.

3. Pobór próbek ścieków z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów wprowadzanych do wód oraz pomiary jakości i ich ilości powinny być wykonywane w miejscu, w którym ścieki opuszczają zakład, a jeżeli to konieczne – w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.

4. Jeżeli ścieki z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów są oczyszczane razem ze ściekami z innych źródeł miejscowych, na podstawie pomiarów, należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia bilansu masy w celu wyznaczenia w ostatecznie odprowadzanych ściekach wartości wskaźników zanieczyszczeń, jakie mogą zostać przypisane ściekom powstającym z oczyszczania gazów odlotowych, aby sprawdzić zgodność z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń zawartymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 10.
Ścieki wprowadzane do wód pochodzące z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów odpowiadają wymaganym warunkom w przypadku, gdy:

1) dla zawiesin ogólnych 95% i 100% wartości zmierzonych nie przekracza odpowiednich najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) dla metali ciężkich, nie więcej niż jeden wynik pomiaru w ciągu roku przekracza najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

3) dla dioksyn i furanów wyniki dwukrotnych pomiarów w ciągu roku nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, oczyszczone ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą powierzchniowych urządzeń infiltracyjnych oraz deszczowni, jeżeli:

1) przeprowadzone badania hydrogeologiczne wykażą, że ścieki nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi oraz

2) odpowiadają co najmniej wymaganiom dla:

a) ścieków komunalnych, określonych dla aglomeracji o RLM od 2000 do 9999,

b) ścieków przemysłowych;

3) najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 3 m pod dnem urządzenia infiltracyjnego – w przypadku wprowadzania ścieków za pomocą powierzchniowych urządzeń infiltracyjnych;

4) najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 3 m pod powierzchnią terenu – w przypadku wprowadzania ścieków za pomocą deszczowni.

2. Ścieki bytowe mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą podpowierzchniowych urządzeń infiltracyjnych, w granicach gruntu stanowiącego własność odprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) ścieki pochodzą z wolno stojących budynków mieszkalnych niepodłączonych do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanych poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej;

2) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

3) ścieki są oczyszczane wstępnie za pomocą procesów, w których BZT5 dopływających ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

4) najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem urządzenia rozsączającego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ścieków oczyszczanych w gruncie i odprowadzanych systemem drenażowym do wód powierzchniowych oraz do ścieków wykorzystywanych rolniczo.

§ 12.
1. Ścieki przeznaczone do rolniczego wykorzystania należy poddać co najmniej wstępnemu oczyszczaniu, za pomocą procesów, w których BZT5 dopływających ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%.

2. Ścieki, o których mowa w ust. 1:

1) powinny odpowiadać warunkom sanitarnym określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów;

2) nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla substancji o Ip. 21–59 określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla substancji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi, takich jak metale ciężkie, oraz dla substancji utrudniających samooczyszczanie się wód i gleby, do których należy zaliczyć substancje nieorganiczne niebezpieczne i organiczne niebezpieczne.

§ 13.
1. Gleby, na których przewiduje się rolnicze wykorzystanie ścieków, nie mogą zawierać metali ciężkich w ilościach większych niż określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w § 12, potwierdza się okresowymi badaniami ścieków i gleby, prowadzonymi przez zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków.

3. Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się co najmniej raz na dwa miesiące.

4. Badania zawartości metali ciężkich w glebach, na których ścieki będą rolniczo wykorzystywane, przeprowadza się raz na rok.

§ 14.
1. Rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych nieodizolowanych od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną.

2. Położenie gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania ścieków oraz urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków powinno odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 15.
Urządzenia i instalacje przeznaczone do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania powinny być szczelne, a teren, na którym są zlokalizowane, powinien być ogrodzony.
§ 16.
Przy ustalaniu dawek ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania uwzględnia się:

1) dawki azotu wprowadzane do gleby z nawozami naturalnymi;

2) potrzeby pokarmowe roślin, żyzność gleby, warunki klimatyczne, nawadnianie, zagospodarowanie gruntów i systemy płodozmianu.

§ 17.
1. Oczyszczone wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych spełniają wymagane warunki, jeżeli przyrost ilości substancji w tych wodach nie przekracza najwyższych dopuszczalnych przyrostów ilości substancji określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. Do miejsca zrzutu lub miejsca odprowadzania do odbiornika wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych powinny być odprowadzane wyłącznie wody zawierające zanieczyszczenia, które powstały w efekcie procesów metabolicznych u ryb i są biologicznie rozkładalne, a ilość tych wód nie przekracza 75% SNQ (średni niski przepływ wody w rzece) w miejscu poboru.

3. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek wód dopływających i wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie może być mniejsza niż 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 2 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że wody wykorzystane spełniają wymagane warunki.

4. Przy ocenie jakości wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych przyrostów ilości substancji określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia, jeżeli są one następstwem wyjątkowych warunków pogodowych, w szczególności intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu, wysokiej temperatury powietrza, suszy.

§ 18.
1. Wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki przemysłowe o zawartości sumy chlorków i siarczanów powyżej 1500 mg/l, które nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z wyłączeniem sodu i potasu występujących w tych chlorkach i siarczanach, mogą być wprowadzane:

1) do morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych – bez ograniczeń;

2) do śródlądowych wód powierzchniowych płynących – jeżeli nie narusza to przepisu § 2, a sumaryczna zawartość chlorków i siarczanów w tych wodach, wyliczona przy założeniu pełnego wymieszania, nie przekroczy 1 g/l w ciągu 328 dni w roku.

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania odpowiedniego rozwiązania technicznego lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione i nie można dotrzymać parametrów określonych w ust. 1 pkt 2, na krótkich odcinkach rzek poniżej miejsca wprowadzania wód zasolonych można dopuścić w tych wodach sumaryczną zawartość chlorków i siarczanów większą niż 1 g/l, jeżeli nie spowoduje to szkód w środowisku wodnym i nie utrudni korzystania z wód przez innych użytkowników.

§ 19.
1. Temperatura wód chłodniczych wprowadzanych do wód z otwartych układów chłodzenia oraz z zamkniętych obiegów chłodzących nie powinna być wyższa niż 35°C, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wprowadzania wód chłodniczych do morza terytorialnego.

§ 20.
1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne:

1) z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, centrów miast, dróg ekspresowych, dróg krajowych i wojewódzkich oraz parkingów o natężeniu odpływu co najmniej 15 l na sekundę, na 1 hektar powierzchni szczelnej,

2) z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw o natężeniu odpływu wyższym od spowodowanego opadem o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut

– powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych – nie większa niż 15 mg/l.

2. Przed urządzeniami służącymi do oczyszczania ścieków należy zastosować przelewy burzowe umożliwiające bezpośredni zrzut ilości wód opadowych i roztopowych powyżej wartości, o której mowa w ust. 1, do odbiornika.

3. Wody opadowe z dachów obiektów na terenach wymienionych w ust. 1 odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi nie wymagają oczyszczania.

§ 21.
1. Ścieki z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej mogą być wprowadzane do wód śródlądowych płynących oraz wód przybrzeżnych, z wyjątkiem wód przyległych do pasa technicznego, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10.

2. Dopuszcza się zrzut wód opadowych z przelewów kanalizacji deszczowej do jezior oraz innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli roczna liczba zrzutów nie jest większa niż 5.

3. Średnią roczną liczbę zrzutów określa się na podstawie obserwacji opadów z okresu co najmniej 10 lat, lub wyników badań działania istniejących przelewów burzowych.

4. W przypadku braku danych potrzebnych do zastosowania kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wprowadzane do wód ścieki z przelewów kanalizacji ogólnospławnej spowodowane opadami o intensywności większej niż 6 l na sekundę, na 1 hektar, jeżeli w chwili rozpoczęcia działania przelewu ilość odprowadzanych wód opadowych jest co najmniej trzy razy większa niż średnia dobowa ilość ścieków komunalnych w okresach bez opadów, odprowadzanych ze zlewni kanalizacyjnej określonego przelewu burzowego.

§ 22.
Oceny spełnienia przez wody opadowe oraz zrzuty burzowe stawianych im wymagań dokonuje się na podstawie kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających, przeprowadzanych co najmniej raz na sześć miesięcy.
§ 23.
W badaniach próbek ścieków oraz próbek wód, do których ścieki są wprowadzane, stosuje się metodyki referencyjne analizy określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§ 24.
1. W przypadkach gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną złego stanu wód odbiornika są odprowadzane do niego wody opadowe lub zrzuty burzowe, ustala się ilość wód opadowych lub wielkość zrzutów burzowych z uwzględnieniem ich zmienności w ciągu roku na podstawie bezpośrednich pomiarów, a wyjątkowo oblicza się przy zastosowaniu zweryfikowanych dla danego systemu kanalizacyjnego modeli symulacyjnych lub metod obliczeniowych.

2. Pomiaru natężenia przepływu ścieków dokonuje się z dokładnością:

1) dla oczyszczalni ścieków o RLM poniżej 2 000 –15%;

2) dla oczyszczalni ścieków o RLM od 2 000–14 999 – 10%;

3) dla oczyszczalni ścieków o RLM od 15 000 – 5%.

§ 25.
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz l), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II), określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§ 26.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Środowiska: w z. C. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

Załącznik 1. [NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ LUB MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH1)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 listopada 2002 r. (poz. 1799)

Załącznik nr 1

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ LUB MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH1)

Lp.

Nazwa wskaźnika3)

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalny procent redukcji zanieczyszczeń przy RLM2):

poniżej 2 000

od 2 000 do 9 999

od 10 000 do 14 999

od 15 000 do 99 999

powyżej 100 000

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

mg O2/l min. % redukcji4)

40

25
lub
70–90

25
 lub
70–90

15
lub
90

15
lub
90

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową

mg O2/l min. % redukcji4)

150

125
lub
75

125
 lub
75

125
 lub
75

125
 lub
75

3

Zawiesiny ogólne

mg/l min. % redukcji4)

50

35
 lub
90

35
lub
90

35
 lub
90

35
 lub
90

4

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego)

mg N/l min. % redukcji4)

305)

155)

155)

35

15
lub
80

10
lub
85

5

Fosfor ogólny

mg P/l min. % redukcji4)

55)

25)

25)

2
lub
85

1
lub
90

40

 

Objaśnienia:

1) Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości:

– pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych – dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych, proporcjonalnych do przepływu, zmieszanych z próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych; z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2 000 dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

– azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 120C,

– fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku.

2) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku.

3) Analizy wykonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

4) Redukcja określana w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.

5) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach odprowadzanych do jezior i ich dopływów.

Załącznik 2. [LICZBA ŚREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGANYCH WARUNKÓW]

Załącznik nr 2

LICZBA ŚREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGANYCH WARUNKÓW

Lp.

Liczba próbek średnich dobowych pobranych w ciągu roku

Liczba próbek, które mogą nie spełniać wymaganych warunków

1

1–3

0

2

4–7

1

3

8–16

2

4

17–28

3

5

29–40

4

6

41–53

5

7

54–67

6

8

68–81

7

9

82–95

8

10

96–110

9

11

111–125

10

12

126–140

11

13

141–155

12

14

156–171

13

15

172–187

14

16

188–203

15

17

204–219

16

18

220–235

17

19

236–251

18

20

252–268

19

21

269–284

20

22

285–300

21

23

301–317

22

24

318–334

23

25

335–350

24

26

351–365

25

 

Załącznik 3. [NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH*)]

Załącznik nr 3

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH*)

TABELA I

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO1)

Lp.

Nazwa wskaźnika

Rodzaj produkcji

Jednostka miary

Najwyższa dopuszczalna wartość

średnia dobowa

średnia miesięczna

1

2

3

4

5

6

1

Rtęć (Hg)

Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych

mg Hg/l ścieków2)

0,2

0,05

Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe:

 

0,1

 

a) w produkcji chlorku winylu

mg Hg/l ścieków

0,05

b) w innych procesach

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci, z wyjątkiem katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Produkcja baterii galwanicznych zawierających rtęć

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Przemysł metali nieżelaznych:

 

 

 

a) zakłady odzysku rtęci

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

b) wydobycie i rafinacja metali nieżelaznych

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Zakłady oczyszczania toksycznych odpadów zawierających rtęć

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Inne zakłady

mg Hg/l ścieków

0,06

0,03

2

Kadm (Cd)

Wydobycie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja związków kadmu

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja barwników

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja stabilizatorów

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Powlekanie elektrolityczne

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Przemysł szklarski

mg Cd/l ścieków

0,1

 

Przemysł ciepłowniczy

mg Cd/l ścieków

0,05

 

Przemysł ceramiczny

mg Cd/l ścieków

0,07

 

Produkcja kwasu fosforowego i/lub nawozów fosforowych z fosforytów

mg Cd/l ścieków

3)

3)

Inne zakłady

mg Cd/l ścieków

 

0,2

 

1

2

3

4

5

6

3

Heksachlorocyklo­heksan (HCH)

Zakłady produkcji heksachlorocykloheksanu

mg HCH/l ścieków

4,0

2,0

Zakłady ekstrakcji lindanu

mg HCH/l ścieków

4,0

2,0

Zakłady produkcji heksachlorocykloheksanu i ekstrakcji lindanu

mg HCH/l ścieków

4,0

2,0

Inne zakłady

mg HCH/l ścieków

4,0

2,0

4

Tetrachlorometan

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie obejmującym pranie

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

 

(czterochlorek węgla)

 

(CCl4)

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie nieobejmującym prania

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

 

 

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru ) i z metanolu

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

 

 

Inne zakłady

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

5

Pentachlorofenol

 

 

 

 

 

(PCP)

 

 

 

 

 

2,3,4,5,6- pięciochloro-

Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu

mg PCP/l ścieków

2,0

1,0

 

1-hydroksybenzen

 

 

 

 

 

i jego sole

Inne zakłady

mg PCP/l ścieków

2,0

1,0

6

Aldryna (C12H8Cl6)

Produkcja aldryny i/lub dieldryny i/lub endryny łącznie z

mg/l ścieków4)

0,01

0,002

 

Dieldryna

konfekcjonowaniem tych substancji w tym samym zakładzie

 

 

 

 

(C12H8CI16O)

 

 

 

 

 

Endryna

 

 

 

 

 

(C12H8CI6O)

Inne zakłady

mg/l ścieków4)

0,01

0,002

 

Izodryna (C12H8Cl6)

 

 

 

 

7

Heksachlorobenzen

Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu (HCB)

mg HCB/l ścieków

2,0

1,0

 

(HCB)

Produkcja nadchloroetylenu (PER) i tetrachloroetanu ( CCl4) przez nadchlorowanie

mg HCB/l ścieków

3,0

1,5

 

 

Przemysł metali nieżelaznych

mg HCB/l ścieków

0,003

 

 

 

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i/lub nadchloroetylenu (PER) za pomocą innych procesów

mg HCB/l ścieków

3)

3)

 

 

Inne zakłady

mg HCB/l ścieków

2,0

1,0

8

Heksachlorobutadien

Produkcja nadchloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie

mg HCBD/l ścieków

3,0

1,0

 

(HCBD)

 

 

Inne zakłady

mg HCBD/l ścieków

3,0

1,0

9

Trichlorometan

Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu)

mg CHCI3/l ścieków5)

2,0

1,0

 

(chloroform)

 

(CHCl3)

 

 

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu

mg CHCl3/l ścieków5)

2,0

1,0

 

 

Inne zakłady

mg CHCl3/l ścieków5)

2,0

1,0

 

1

2

3

4

5

6

10

1,2-dichloroetan

Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie

mg EDC/l ścieków przy 2 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC

2,5

1,25

 

(EDC)

 

 

Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie6)

mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC

5,0

2,5

 

 

Przetwarzanie 1 ,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu

mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności przetwarzania EDC

2,0

1,0

 

 

Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC7)

mg EDC/l ścieków

0,2

0,1

 

 

Inne zakłady7)

mg EDC/l ścieków

0,2

0,1

11

Trichloroetylen

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i nadchloroetylenu (PER)

mg TRI/l ścieków

1.0

0,5

 

(TRI)

Stosowanie TRI do odtłuszczania metali8)

mg TRI/l ścieków

0,2

0,1

 

 

Inne zakłady

mg TRI/l ścieków

0,2

0,1

12

Nadchloroetylen

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i nadchloroetylenu (PER);

mg PER/l ścieków przy 5 m3/t produkcji

1,0

0,5

 

(PER)

proces TRI-PER

TRI+PER

 

 

 

 

Produkcja tetrachlorometanu i nadchloroetylenu (PER);

mg PER/l ścieków przy 2 m3/t produkcji

2,5

1,25

 

 

proces TETRA-PER

TETRA+PER

 

 

 

 

Inne zakłady

mg PER/l ścieków

1,0

0,5

13

Trichlorobenzen

Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie

mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji TCB

2,0

1.0

 

(TCB)

heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu

 

 

 

 

jako suma trzech

Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie

mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji lub

0,1

0,05

 

izomerów

benzenu

przetworzenia jedno- lub dwuchlorobenzenu

 

 

 

(1,2,3,-TCB +

Inne zakłady

mg TCB/l ścieków

0,1

0,05

 

1,2,4-TCB +

 

 

 

 

 

1,2,5-TCB)

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

*) Nie dotyczy ścieków z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów.

1) Określone w tabeli I w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości substancji szczególnie szkodliwych w ściekach przemysłowych, wyrażone w mg/l:

– średnie dobowe – dotyczą średniej dobowej próbki ścieków proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych, z tym że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

– średnie miesięczne – dotyczą wartości obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości zmierzonych w próbkach średnich dobowych pobranych w danym miesiącu; z tym że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości netto odprowadzanych zanieczyszczeń.

Uproszczony sposób pobierania próbek nie dotyczy zakładów, które odprowadzają w ciągu roku substancje szczególnie szkodliwe w ilości większej niż:

a) 7,5 kg rtęci (Hg),

b) 10 kg kadmu (Cd),

c) 3 kg heksachlorocykloheksanu (HCH),

d) 30 kg tetrachlorometanu (czterochlorek węgla)(CCl4),

e) 3 kg pentachlorofenolu (PCP),

f) 1 kg heksachlorobenzenu (HCB),

g) 1 kg heksachlorobutadienu (HCBD),

h) 30 kg trichlorometanu (chloroformu) (CHCl3),

i) 30 kg 1,2-dichloroetanu (EDC),

j) 30 kg trichloroetylenu (TRI),

k) 30 kg nadchloroetylenu (PER).

W przypadku galwanizerni pobieranie próbek w sposób uproszczony w celu pomiaru stężenia kadmu może być stosowane tylko wtedy, gdy łączna objętość wanien elektrolitycznych jest mniejsza niż 1,5 m3.

2) Wartości dopuszczalne stosuje się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.

3) Normy zostaną ustalone do końca 2003 r. po przeprowadzeniu niezbędnych badań.

4) Wartości dopuszczalne dotyczą sumarycznego zrzutu aldryny, dieldryny, endryny i izodryny.

5) Jeżeli to możliwe, wartość średniodobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.

6)Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.

7)Wartości dopuszczalne stosuje się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.

8)Wartości dopuszczalne stosuje się do zrzutów przekraczających 30 kg TRI na rok.

Tabela II

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ1):

Lp.

Nazwa wskaźnika2)

Jednostka miary

Najwyższa dopuszczalna wartość

Zakres stosowania

dla ścieków przemysłowych innych niż biologicznie rozkładalne, z sektorów wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia

dla ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, z sektorów wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia

1

Temperatura

0C

35

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

2

Odczyn

pH

6,5–8,5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

3

Zawiesiny ogólne3)

mg/l

35

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

70

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 7 i 11

4

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

0,5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

5

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)4)

ma O2/l

25

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

50

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 7, 8, 11 i 12

6

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)5)

mg O2/l

125

Pozostałe sektory

Pozostałe sektory

250

Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego

Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 7, 8, 11 i 12

7

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

mg C/l

30

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

8

Azot amonowy6)

mg

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

NNH4/l

20

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 5, 7, 11 i 12

9

Azot azotanowy

mg NNO3/l

30

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

10

Azot azotynowy

mg NNO2/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

11

Azot ogólny7)

mg N/l

308)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

12

Fosfor ogólny

mg P/l

10

Dotyczy przemysłu nawozów sztucznych

Nie dotyczy

3

Pozostałe sektory

Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 2, 5, 7 i 9

2

Nie dotyczy

Dotyczy pozostałych sektorów z zał. nr 3

13

Chlorki

mg Cl/l

1000

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

14

Siarczyny

mg SO3/l

1

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 4 i 7 (tylko ścieki z destylacji alkoholu z win i produkcji win owocowych)

15

Siarczany

mg SO4/l

500

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

16

Sód

mg Na/l

800

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków z wyłączeniem sodu występującego w chlorkach i siarczanach zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia.

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

 

1

2

3

4

5

6

17

Potas

mg K/l

80

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków z wyłączeniem potasu występującego w chlorkach i siarczanach zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 18

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

18

Żelazo ogólne

mg Fe/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

19

Glin

mgAl/l

3

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

20

Antymon

mg Sb/l

0,3

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

21

Arsen

mg As/l

0.1

Pozostałe sektory

Nie dotyczy

 

 

 

0,3

Dotyczy przemysłu szklarskiego

22

Bar

mg Ba/l

3

Dotyczy przemysłu szklarskiego

Nie dotyczy

 

 

 

2

Pozostałe sektory

23

Beryl

mg Be/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

24

Bor

mg B/l

1

Nie dotyczy ścieków oczyszczonych z instalacji oczyszczania spalin metodą mokrą wapienną

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

25

Cynk

mgZn/l

2

Nie dotyczy

Dotyczy sektora z zał. nr 4 lp. 6

26

Cyna

mgSn/l

2

Pozostałe sektory

Nie dotyczy

 

 

 

1

Dotyczy ścieków z produkcji farb powłokowych i żywic lakierniczych

27

Chrom+6

mg Cr/l

0,5

Dotyczy przemysłu ciepłowniczego

Nie dotyczy

 

 

 

0,1

Pozostałe sektory

 

 

 

0,05

Dotyczy ścieków z produkcji skór i futer

28

Chrom ogólny

mg Cr/l

1

Dotyczy ścieków z produkcji skór i futer

Nie dotyczy

 

 

 

0,5

Pozostałe sektory

29

Kobalt

mg Co/l

1

Pozostałe sektory

Nie dotyczy

 

 

 

0,1

Dotyczy przemysłu ceramicznego

30

Miedź

mgCu/l

0,5

Pozostałe sektory

Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 3, 6 i 7

 

 

 

0,1

Dotyczy przemysłu ceramicznego

Nie dotyczy

31

Molibden

mg Mo/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

32

Nikiel

mg Ni/l

0,5

Pozostałe sektory

Nie dotyczy

 

 

 

0,1

Dotyczy przemysłu ceramicznego

33

Ołów

mg Pb/l

0,5

Pozostałe sektory

Nie dotyczy

 

 

 

0,1

Dotyczy przemysłu ciepłowniczego

34

Selen

mg Se/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

35

Srebro

mg Ag/l

0,1

Dotyczy wszystkie rodzajów ścieków

36

Tal

mg Tl/l

1

Dotyczy wszystkie rodzajów ścieków

37

Tytan

mg Ti/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

38

Wanad

mg V/l

2

Dotyczy wszystkie rodzajów ścieków

39

Chlor wolny

mg Cl2/l

0,2

Dotyczy wszystkie rodzajów ścieków

40

Chlor całkowity

mg Cl2/1

0,4

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 1, 2, 3, 5, 6, 11 i 13.

 

1

2

3

4

5

6

41

Cyjanki wolne

mg CN/l

0,1

Pozostałe sektory

Dotyczy wszystkich sektorów wymienionych w zał. nr 4

42

Cyjanki związane

mg CN/l

5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

43

Fluorki

mg F/l

15

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

44

Rodanki

mg CNS/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

45

Siarczki

mg S/l

0,2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów przemysłowych z zał. nr 4 lp. 3 i 7

46

Aldehyd mrówkowy

mg/l

2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

47

Akrylonitryl

mg/l

20

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

48

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

49

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

µg/l

0,5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

50

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

µg/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

51

Kaprolaktam

mg/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

52

Substancje powierzchniowo-czynne – detergenty anionowe

mg/l

5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Nie dotyczy

53

Substancje powierzchniowo-czynne – detergenty niejonowe

mg/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Nie dotyczy

54

Suma detergentów anionowych i niejonowych

mg/l

1

Nie dotyczy

Dotyczy tylko sektorów z zał. nr 4 lp. 3

55

Substancje ekstrahujące się eterem

mg/l

50

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Nie dotyczy

 

naftowym

 

20

Nie dotyczy

Dotyczy tylko sektorów z zał. nr 4 lp. 1, 2, 4, 5, 9, 11 i 12

56

Substancje ropopochodne

mg/l

15

Pozostałe sektory

Dotyczy wszystkich sektorów wymienionych w zał. nr 4

 

 

 

5

Dotyczy rafinerii ropy naftowej

Nie dotyczy

57

Lotne związki chloroorganiczne – VOX (chlorowane węglowodory lotne)

mg Cl/l

0,5

Pozostałe sektory

Nie dotyczy

 

 

0,1

Dotyczy przemysłu maszynowego i obróbki powierzchniowej metali

58

Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, toluen, ksylen)

mg/l

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

59

Adsorbowalne związki chloroorganiczne – AOX

mg Cl/I

0,5

Pozostałe sektory

Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (tylko ścieki z gorzelni) i 11

 

 

0,1

Dotyczy ścieków z produkcji lakierów, żywic, skór i futer, przeróbki ropy i przemysłu kamieniarskiego

Nie dotyczy

60

Toksyczność dla ryb GF

st. rozcień­czenia

≤ 2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Nie dotyczy

 

Objaśnienia:

1) Określone w tabeli II załącznika najwyższe dopuszczalne wartości:

– azotu ogólnego i fosforu ogólnego – dotyczą średnich rocznych wartości tych wskaźników w ściekach, obliczonych jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości zmierzonych w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku. W przypadku biologicznego usuwania azotu ze ścieków przemysłowych najwyższe dopuszczalne wartości dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 120C,

– pozostałych wskaźników zanieczyszczeń – dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych proporcjonalnych do przepływu, zmieszanych z próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.

2) Analizy wykonywane z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych; nie dotyczy odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia zanieczyszczeń z wyjątkiem zawiesin ogólnych należy wykonać z próbek przefiltrowanych.

3) W niefiltrowanej próbce odpływu ze stawów biologicznych 150 mg/l.

4) Oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji.

5) Oznaczane metodą dwuchromianową.

6) Dotyczy ścieków oczyszczanych przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 120C.

7) Suma azotów: organicznego, amonowego, azotynowego i azotanowego.

8) Nie dotyczy zakładów i instalacji objętych wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Dla takich zakładów najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika będzie uzależniona od stosowanej technologii oraz lokalizacji zakładu.


Załącznik 4. [SEKTORY PRZEMYSŁOWE, Z KTÓRYCH ODPROWADZANE SĄ ŚCIEKI BIOLOGICZNIE ROZKŁADALNE]

Załącznik nr 4

SEKTORY PRZEMYSŁOWE, Z KTÓRYCH ODPROWADZANE SĄ ŚCIEKI BIOLOGICZNIE ROZKŁADALNE

 

Lp.

Sektory przemysłowe

1

Przetwórstwo mleka

2

Przetwórstwo owoców i warzyw

3

Produkcja i butelkowanie napojów bezalkoholowych

4

Przetwórstwo ziemniaków

5

Przemysł mięsny

6

Browary

7

Produkcja alkoholu i napojów alkoholowych

8

Produkcja pasz zwierzęcych z surowców roślinnych

9

Produkcja żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych

10

Słodownie

11

Przetwórstwo rybne

12

Produkcja tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

13

Cukrownie

 

Załącznik 5. [NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH, Z PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW1)]

Załącznik nr 5

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH, Z PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW1)

 

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Najwyższa dopuszczalna wartość2)

1

Temperatura

0C

35

2

Odczyn

pH

6,5–8,5

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

303)

454)

4

Rtęć i jej związki w przeliczeniu na rtęć (Hg)

mg/l

0,03

5

Kadm i jego związki w przeliczeniu na kadm (Cd)

mg/l

0,05

6

Tal i jego związki w przeliczeniu na tal (Tl)

mg/l

0,05

7

Arsen i jego związki w przeliczeniu na aresen (As)

mg/l

0,15

8

Ołów i jego związki w przeliczeniu na ołów (Pb)

mg/l

0,2

9

Chrom i jego związki w przeliczeniu na chrom (Cr)

mg/l

0,5

10

Miedź i jej związki w przeliczeniu na miedź (Cu)

mg/l

0,5

11

Nikiel i jego związki w przeliczeniu na nikiel (Ni)

mg/l

0,5

12

Cynk i jego związki w przeliczeniu na cynk (Zn)

mg/l

1,5

13

Dioksyny i furany, określone jako suma indywidualnych dioksyn i furanów

mg/l

0,3

 

Objaśnienia:

1) Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków pochodzących z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów stosuje się od dnia 28 grudnia 2005 r.

2) Analizy wykonuje się z próbek niefiltrowanych.

3) Dotyczy 95% próbek ścieków.

4) Dotyczy 100% próbek ścieków.

Załącznik 6. [WARUNKI SANITARNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ ŚCIEKI PRZEZNACZONE DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA]

Załącznik nr 6

WARUNKI SANITARNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ ŚCIEKI PRZEZNACZONE DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA

 

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość dopuszczalna

1

Bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella

niewykrywalne w 1l

2

Obecność żywych jaj pasożytów

do 10 w litrze

(Ascaris sp., Trichuris, Toxocara sp.)

 

Załącznik 7. [DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH]

Załącznik nr 7

DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH

 

Pierwiastek

Jednostka

Zawartość w glebach

lekkich

średnich

ciężkich

Ołów (Pb)

mg/kg suchej masy

40

60

80

Kadm (Cd)

mg/kg suchej masy

1

2

3

Rtęć (Hg)

mg/kg suchej masy

0,8

1,2

1,5

Nikiel (Ni)

mg/kg suchej masy

20

35

50

Cynk (Zn)

mg/kg suchej masy

80

120

180

Miedź (Cu)

mg/kg suchej masy

25

50

75

Chrom (Cr)

mg/kg suchej masy

50

75

100

 

Załącznik 8. [WARUNKI POŁOŻENIA GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA ŚCIEKÓW ORAZ URZĄDZEŃ l INSTALACJI PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA l PRZYGOTOWANIA ŚCIEKÓW DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA1)]

Załącznik nr 8

WARUNKI POŁOŻENIA GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA ŚCIEKÓW ORAZ URZĄDZEŃ l INSTALACJI PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA l PRZYGOTOWANIA ŚCIEKÓW DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA1)

 

A

Położenie gruntów

Min. odległość

Odległość gruntów, na których stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków:

 

 

1. Od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy rozprowadzaniu ścieków:

 

 

a) grawitacyjnym

100 m

 

b) za pomocą deszczowni

200 m

 

2. Od dróg publicznych i linii kolejowych przy rozprowadzaniu ścieków:

 

 

a) grawitacyjnym

20 m

 

b) za pomocą deszczowni

70 m

 

3. Od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:

 

 

a) do 2%

30 m

 

b) od 2 do 10%

50 m

 

c) ponad 10%

70 m

 

4. Od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku terenu:

 

 

a) do 2%

50 m

 

b) od 2 do 10%

80 m

 

c) ponad 10%

100 m

 

5. Od studni stanowiącej:

 

 

a) indywidualne źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia

250 m2)

 

b) źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia

250 m2)

 

B

Położenie urządzeń i instalacji

Min. odległość

Odległość urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania:

 

 

1. Od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy ilości ścieków:

 

 

a) do 5000 m3/dobę

300 m

 

b) ponad 5000 m3/dobę

500 m

 

2. Od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:

 

 

a) do 2%

50 m

 

b) ponad 2%

80 m

 

3. Od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku terenu:

 

 

a) do 2%

100 m

 

b) ponad 2%

150 m

 

4. Od studni stanowiącej:

 

 

a) indywidualne źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia

250 m2)

 

b) źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia

100 m2)

 

Objaśnienia:

1) W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych opinią wojewódzkiego inspektora sanitarnego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może ustalić odległości mniejsze niż określone w załączniku.

2) Jeżeli zasięg terenu ochrony bezpośredniej studni przekracza wymagane min. odległości położenia gruntów, urządzeń i instalacji, należy przyjmować odległości większe niż zasięg strefy ochrony bezpośredniej.

Załącznik 9. [NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE PRZYROSTY ILOŚCI SUBSTANCJI DLA OCZYSZCZONYCH WÓD WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB ŁOSOSIOWATYCH]

Załącznik nr 9

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE PRZYROSTY ILOŚCI SUBSTANCJI DLA OCZYSZCZONYCH WÓD WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB ŁOSOSIOWATYCH

 

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Najwyższy dopuszczalny przyrost ilości substancji

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

6

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

mg O2/l

15

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

12

4

Azot ogólny

mg N/l

3

5

Fosfor ogólny

mg P/l

0,3

 

Załącznik 10. [METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PRÓBEK ŚCIEKÓW ORAZ PRÓBEK WÓD, DO KTÓRYCH ŚCIEKI SĄ WPROWADZANE]

Załącznik nr 10

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PRÓBEK ŚCIEKÓW ORAZ PRÓBEK WÓD, DO KTÓRYCH ŚCIEKI SĄ WPROWADZANE

 

Lp.

Nazwa wskaźnika

Metody referencyjne analizy

Wykrywalność, dokładność i precyzja1)

1

2

3

4

1

Aldryna, dieldryna, endryna i izodryna

- chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 400 ng/l dla każdej substancji, zależnie od zawartości obcych substancji w próbce
dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

2

Akrylonitryl

- chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo jonizacyjną (GC-FID)

 

- metoda miareczkowa merkaptoetanolowa

3

Aldehyd mrówkowy

- spektrometria UV-VIS

 

4

Antymon

- atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

- atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

5

Arsen

- atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

- atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

6

Azot azotanowy

- spektrometria UV/VIS

 

- chromatografia jonowa (IC-HPLC)

7

Azot azotynowy

- spektrometria UV/VIS

 

- chromatografia jonowa (IC-HPLC)

8

Azot Kjeldahla (Norg+NNH4)

- metoda Kjeldahla

 

9

Bar

- atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

- atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

10

Beryl

- atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

- atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

11

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

- pomiar tlenu po 5 dniach przed i po inkubacji w 200C ± 10C w całkowitej ciemności z dodatkiem inhibitora nitryfikacji, metodą Winklera lub elektrochemiczną

 

12

Bor

- atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

- atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

13

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr,

- metoda miareczkowa z dwuchromianem potasu

 

14

Chlor całkowity

- metoda miareczkowa

 

- spektrometria UV/VIS

15

Chlor wolny

- metoda miareczkowa

 

- spektrometria UV/VIS

 

1

2

3

4

16

Chlorki

– metoda miareczkowa

 

– chromatografia jonowa (IC-HPLC)

– spektrometria UV/VIS

17

Chrom, w tym chrom sześciowartościowy

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

18

Cyjanki wolne

– spektrometria UV/VIS

 

19

Cyjanki związane

– spektrometria UV/VIS

 

20

Cyna

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

21

Cynk

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

22

DDT

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 1 µg/l dla każdego izomeru z osobna dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

23

1,2-dichloroetan (EDC)

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 10 µg/l dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

24

Fenol (indeks fenolowy)

– spektrometria UV/VIS

 

25

Fluorki

– elektroda jonoselektywna

 

– chromatografia jonowa (IC-HPLC)

– spektrometria UV/VIS

26

Fosfor ogólny

– spektrometria UV/VIS

 

27

Glin

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

28

Heksachlorobenzen (HCB)

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 0,5 – 1 µg/l w zależności od zawartości obcych substancji w próbce dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

29

Heksachlorobutadien (HCBD)

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 0,5 – 1 µg/l w zależności od zawartości obcych substancji w próbce dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

30

Heksachlorocykloheksan (HCH)

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania próbki
dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

31

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

 

32

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

– chromatografia gazowa z detektorem azotowo-fosforowym (NPD)

 

 

1

2

3

4

33

Jaja pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)

– wyizolowanie z próbki przez wstrząsanie lub mieszanie, płukanie z zastosowaniem wirowania oraz flotację, a następnie badanie mikroskopowe

 

34

Kadm

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania próbek
dokładność i precyzja ± 30% przy stężeniu równym wykrywalności

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

35

Kaprolaktam

– chromatografia gazowa z detekcją spektometrii mas (GC-MS)

 

36

Kobalt

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

37

Miedź

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

38

Molibden

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

39

Nadchloroetylen (PER)

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 10 µg/l dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

40

Nikiel

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

41

Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella

– hodowla na podłożach namnażających i różnicująco-selektywnych oraz potwierdzenie wyników badaniem biochemicznym

 

42

Odczyn pH

– metoda elektrometryczna

 

43

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

– spektrofotometria IR po katalitycznym spaleniu do CO2

 

44

Ołów

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

45

Pentachlorofenol (PCP)

– wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC

wykrywalność 2 µg/l dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

46

Polichlorowane dibenzodioksyny (PCDDs)

– chromatografia gazowa z detekcją mas (GC-MS)

 

47

Polichlorowane dibenzofurany (PCDFs)

– chromatografia gazowa z detekcją mas (GC-MS)

 

48

Potas

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

 

1

2

3

4

49

Rodanki

– metoda kolorymetrycznego miareczkowania z solami żelazowymi

 

50

Rtęć

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania próbek
dokładność i precyzja ± 30% przy stężeniu równym wykrywalności

51

Selen

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

52

Siarczany

– metoda wagowa

 

– chromatografia jonowa (IC-HPLC)

– spektrometria UV/VIS

53

Siarczki

– metoda kolorymetryczna z fluoresceiną i kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym

 

54

Siarczyny

– chromatografia jonowa (IC-HPLC)

 

– spektrometria UV/VIS

55

Sód

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

56

Srebro

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

57

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

– metoda wagowa

 

58

Substancje powierzchniowo-czynne

– spektrometria UV/VIS

 

59

Substancje ropopochodne

– spektrofotometria IR

 

60

Tal

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

61

Temperatura

– termometria, pomiar in situ podczas pobierania próbki

 

62

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCI4)

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 0,1 µg/l przy stężeniach niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach wyższych od 0,5 mg/l
dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

63

Trichlorobenzen (TCB)

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 1 µg/l dla każdego izomeru z osobna dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

64

Trichloroetylen (TRI)

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 10 µg/l dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

1

2

3

4

65

Trichlorometan (chloroform) (CHCI3)

– chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu (GC-ECD)

wykrywalność 0,1 µg/1 przy stężeniach niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach wyższych od 0,5 mg/l
dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

66

Tytan

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

67

Wanad

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

68

Węglowodory aromatyczne lotne BTX

– chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID)

 

69

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

– wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną lub detekcją UV – HPLC/Fluorescence lub PHLC/UV

 

70

Zawiesiny łatwo opadające

– pomiar w leju Imhoffa

 

71

Zawiesiny ogólne

– filtracja przez membranę 0,45 µm lub odwirowanie przynajmniej przez 5 minut ze średnim przyspieszeniem 2800–3200 g, suszenie w temp. 1050C i ważenie

 

72

Związki chloroorganiczne adsorbowalne AOX

– adsorpcja na węglu aktywnym i pomiar kulometryczny

 

73

Związki chloroorganiczne lotne VOX

– adsorpcja na węglu aktywnym i pomiar kulometryczny

 

74

Żelazo

– atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)

 

Objaśnienia:

1) Stosując metodyki referencyjne analizy, uwzględnia się:

– „wykrywalność" rozumianą jako takie stężenie analitu, jakie można wykryć w badanej próbce daną metodą pomiarową, które odpowiada sygnałowi obliczonemu z wartości ślepej próby plus trzykrotność odchylenia standardowego. Wyznacza się ją również jako średnią po odrzuceniu wyników odbiegających testem Dixona z oznaczeń minimum 10 próbek ślepych,

– „precyzję" rozumianą jako stopień zgodności wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki w określonych warunkach. Miarą precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub względne odchylenie standardowe (RSD),

– „dokładność" rozumianą jako stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.

Załącznik 11. [SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE NALEŻY ELIMINOWAĆ (WYKAZ l) ORAZ SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE NALEŻY OGRANICZAĆ (WYKAZ II)]

Załącznik nr 11

SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE NALEŻY ELIMINOWAĆ (WYKAZ l) ORAZ SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE NALEŻY OGRANICZAĆ (WYKAZ II)

WYKAZ l

Substancje szczególnie szkodliwe powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować, stanowią poszczególne substancje – z wyjątkiem tych, które charakteryzują się niewielką toksycznością, trwałością i bioakumulacją, i z tego powodu są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w wodzie w substancje biologicznie nieszkodliwe – należące do następujących rodzin i grup substancji:

1) związki fluoroorganiczne lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym;

2) związki fosforoorganiczne;

3) związki cynoorganiczne;

4) substancje, które mają własności rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne w środowisku wodnym lub przez to środowisko;

5) rtęć i jej związki;

6) kadm i jego związki;

7) trwałe oleje mineralne i węglowodory1);

8) trwałe syntetyczne substancje, które mogą pływać, pozostawać w zawieszeniu lub tonąć i które mogą kolidować z jakimikolwiek sposobami wykorzystania wód powierzchniowych;

9) cyjanki.

Dla 16 substancji z wykazu l zostały ustalone najwyższe dopuszczalne wartości określone w tabeli l w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

WYKAZ II

Substancje szczególnie szkodliwe powodujące zanieczyszczenie wód, które należy ograniczać, stanowią:

1) substancje należące do rodzin i grup substancji z wykazu l, nieujęte w tabeli l załącznika nr 3 do rozporządzenia;

2) niektóre substancje lub kategorie substancji należące do rodzin i grup substancji wymienionych niżej, które mają szkodliwy wpływ na środowisko wodne na określonym obszarze:

a) następujące niemetale i metale oraz ich związki: cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, selen, arsen, antymon, molibden, tytan, cyna, bar, beryl, bor, uran, wanad, kobalt, tal, tellur, srebro,

b) biocydy i ich pochodne nieujęte w wykazie l,

c) substancje, które mają szkodliwy wpływ na smak lub zapach pochodzących ze środowiska wodnego produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz związki, które mogą spowodować powstanie takich substancji w wodzie, co spowodowałoby, że wody te nie nadawałyby się do spożycia przez ludzi,

d) toksyczne lub trwałe związki organiczne krzemu oraz substancje, które mogą spowodować powstanie takich związków w wodzie, z wyjątkiem tych, które są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w wodzie w substancje nieszkodliwe,

e) nieorganiczne związki fosforu i fosfor niezwiązany,

f) nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne2),

g) fluorki,

h) substancje, które ujemnie wpływają na bilans tlenu w wodzie, szczególnie amoniak i azotyny.

Dla wybranych substancji z wykazu II zostały ustalone najwyższe dopuszczalne wartości określone w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Jeżeli pewne substancje z wykazu II są rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne, zostają włączone do grupy 4 wykazu l.

 

 

Objaśnienia:

1)Trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne są substancjami ciekłymi pochodzącymi z ropy naftowej lub przeróbki chemicznej węgla, a także sama ropa naftowa charakteryzujące się trudną rozpuszczalnością w wodzie, niską i bardzo niską prężnością par, a przez to pozostające przez długi okres w środowisku wodnym przy praktycznym braku emisji ich składników do atmosfery.

2)Nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne są substancjami gazowymi lub ciekłymi o niskich temperaturach wrzenia (charakteryzujące się wysoką prężnością par i trudno emulgujące się w wodzie), które w normalnych warunkach łatwo odparowują, przemieszczając się tym samym ze środowiska wodnego do powietrza atmosferycznego. Dotyczy tylko wód powierzchniowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »