REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2059

USTAWA

z dnia 20 grudnia 2002 r.

o organizacji niektórych rynków rolnych1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
[1] Ustawa określa zadania oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów w zakresie dotyczącym zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, udzielania pomocy finansowej dla pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno, zwanych dalej „przetwórcami”, oraz osób traktowanych jako przetwórcy, określonym w następujących przepisach Unii Europejskiej:

1) rozporządzenie nr 1766/93/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (Dz. Urz. WE L 181 z 01.07.1992, z późn. zm.),

2) rozporządzenie nr 2131/EWG z dnia 28 lipca 1993 r. wyznaczające procedury i warunki wystawiania na sprzedaż zbóż posiadanych przez instytucje interwencyjne (Dz. Urz. WE L 191 z 31.07.1993, z późn. zm.),

3) rozporządzenie nr 2273/93/EWG z dnia 28 lipca 1993 r. ustalające centra interwencyjne dla zbóż (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.1993, z późn. zm.),

4) rozporządzenie nr 2148/96/WE z dnia 9 listopada 1996 r. określające zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 288 z 09.11.1996, z późn. zm.),

5) rozporządzenie nr 824/2000/WE z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przyjęcia zbóż przez agencje interwencyjne i ustalające metody oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. WE L 100 z 20.04.2000, z późn. zm.),

6) rozporządzenie nr 1709/2003/WE z dnia 26 września 2003 r. w sprawie deklaracji w zakresie zbiorów i zapasów ryżu (Dz. Urz. WE L 243 z 27.09.2003),

7) rozporządzenie nr 1673/2000/WE z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, z późn. zm.),

8) rozporządzenie nr 245/2001/WE z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia nr 1673/2000/WE w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 35 z 06.02.2001, z późn. zm.).

Art. 2.
1. Zadania w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, przewidziane w przepisach Unii Europejskiej dla agencji interwencyjnej, realizuje Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej „Agencją”.

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Agencja prowadzi w szczególności:

1) zakup i sprzedaż interwencyjną zbóż;

2) wykaz przedsiębiorców, z którymi zawarta umowy o przechowywanie zboża, zakupywanego w ramach działań interwencyjnych;

3) wykaz laboratoriów dokonujących oceny jakości zboża, zakupywanego w ramach działań interwencyjnych;

4) kontrole w zakresie ilości i jakości zboża, objętego zakupem lub sprzedażą interwencyjną, oraz warunków jego przechowywania.

3. Oferta sprzedaży zboża jest składana na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Art. 2a.
[2] 1. Zadania w zakresie udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 1, realizuje dyrektor oddziału terenowego Agencji, wydając decyzje administracyjne w sprawie udzielania dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno, zwanych dalej „dopłatami do przetwarzania”.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi kontrole w zakresie uznawania przetwórców, stanów magazynów słomy lnianej lub konopnej, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.

Art. 3.
[3] 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2, zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 10 pkt 2.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu do magazynów, w których jest przechowywane zboże zakupione w ramach działań interwencyjnych;

2) wstępu do obiektów produkcyjnych i przechowalniczych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

5) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;

6) pobierania próbek do badań.

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.

10. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.

Art. 4.
1. Do działalności prowadzonej przez Agencję na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie dotyczącym ochrony konkurencji.

2. Do działalności, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Art. 5.
[4] 1. Przetwórca może ubiegać się o dopłaty do przetwarzania, jeżeli zostanie wpisany do rejestru uznanych przetwórców, prowadzonego przez Agencję.

2. Przetwórca składa wniosek o wpis do rejestru uznanych przetwórców do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny przetwórcy do nieruchomości, na której będzie przetwarzana słoma lniana lub konopna;

2) zaświadczenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty przeznaczone do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony środowiska.

4. Po dokonaniu kontroli w zakładzie przetwórczym i potwierdzeniu zgodności danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy, wydaje decyzję administracyjną o wpisie przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców.

Art. 6.
[5] (uchylony).
Art. 7.
[6] (uchylony).
Art. 8.
[7] (uchylony).
Art. 9.
[8] (uchylony).
Art. 10.
1. [9] (uchylony).

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. (uchylony).

Art. 11.
1. Przetwórca wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1 [10] , oprócz dokumentów określonych w przepisach Unii Europejskiej sporządza:

1) protokół ze zbioru słomy lnianej lub konopnej, zawierający w szczególności:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przetwórcy,

b) numer i datę jego sporządzenia,

c) datę zbioru słomy lnianej lub konopnej,

d) numery działek ewidencyjnych, z których zebrano słomę lnianą lub konopną,

e) określenie masy słomy lnianej lub konopnej zebranej z poszczególnych działek gruntu – w tonach,

f) datę i podpis osoby sporządzającej protokół;

2) protokół z przetworzenia słomy lnianej lub konopnej na włókno, pochodzącej od każdego dostawcy, zawierający w szczególności:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przetwórcy,

b) numer i datę jego sporządzenia oraz numery działek ewidencyjnych, z których została zebrana słoma lniana lub konopna użyta do przetworzenia na włókno,

c) datę rozpoczęcia i zakończenia przetwarzania słomy lnianej lub konopnej, z podziałem na poszczególne dni,

d) określenie masy słomy lnianej lub konopnej użytej do przetwarzania na włókno – w tonach, z podaniem numeru protokołu ze zbioru słomy lnianej lub konopnej i dnia, w którym dokonano jej zbioru, albo numeru i daty wystawienia dokumentu zakupu słomy lnianej lub konopnej,

e) określenie numeru partii wyprodukowanego włókna lnianego lub konopnego z podziałem na jego rodzaje,

f) określenie masy otrzymanego włókna lnianego lub konopnego – w tonach,

g) datę i podpis osoby sporządzającej protokół.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy przetwórcy, który nie jest jednocześnie producentem lnu lub konopi włóknistych.

3. Osoba traktowana jako przetwórca sporządza, oprócz dokumentów określonych w przepisach Unii Europejskiej, protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane sporządza, oprócz dokumentów wymienionych w przepisach Unii Europejskiej, protokół z czyszczenia krótkiego włókna lnianego, zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poddającego czyszczeniu krótkie włókno lniane;

2) numer i datę jego sporządzenia;

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres uznanego przetwórcy;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia czyszczenia krótkiego włókna lnianego, z podziałem na poszczególne dni;

5) określenie masy nieoczyszczonego i oczyszczonego krótkiego włókna lnianego – w tonach;

6) datę i podpis osoby sporządzającej protokół.

5. W przypadku przetwarzania słomy lnianej lub konopnej przez uznanego przetwórcę na podstawie umowy z osobą traktowaną jako przetwórca, uznany przetwórca przekazuje jej kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane przekazuje uznanemu przetwórcy kopię protokołu, o którym mowa w ust. 4.

7. [11] Przetwórca wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, do wniosku o przyznanie dopłaty do przetwarzania dołącza kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie oznaczenia procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego dla każdej partii tych włókien.

Art. 12.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia:

1) określi:

a) obszary wchodzące w skład poszczególnych centrów interwencyjnych, mając na względzie obszary towarowej produkcji zbóż oraz możliwości ich składowania.

b) corocznie współczynnik średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych, mając na względzie wielkość krajowego limitu produkcji tych włókien oraz wielkość powierzchni upraw lnu lub konopi włóknistych objętych dopłatami do przetwarzania,

c) metodę oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, mając na względzie jednakowy sposób określania procentowej zawartości zanieczyszczeń,

d) [12] (uchylona),

e) [13] (uchylona),

f) [14] (uchylona),

g) [15] (uchylona),

h) [16] (uchylona),

i) [17] (uchylona),

j) [18] (uchylona),

k) [19] (uchylona),

l) [20] (uchylona),

m)[21] (uchylona),

n) [22] (uchylona);

2) [23] (uchylony).

3) [24] może określić wyższy niż 7,5% poziom procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, do uzyskiwania którego przysługuje przetwórcy, wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, dopłata do przetwarzania w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie zapotrzebowanie na krótkie włókno lniane lub włókno konopne.

Art. 13.
1. [25] Prezes Agencji pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane oraz na ich podstawie sporządza informacje określone w przepisach Unii Europejskiej w zakresie rynków rolnych, których dotyczy ustawa, oraz zapasów na rynku ryżu i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej.

Art. 13a.
[26] Przetwórcy wpisani do rejestru uznanych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno lub podmioty ubiegające się o wpis do tego rejestru przekazują w terminie do dnia 31 lipca 2004 r. informacje o stanach magazynowych słomy lnianej lub konopnej na włókno, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego na dzień 30 czerwca 2004 r.
Art. 13b.
[27] 1. Kto będąc przetwórcą wpisanym do rejestru uznanych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno lub podmiotem ubiegającym się o wpis do tego rejestru nie przekazuje Prezesowi Agencji w terminie, o którym mowa w art. 13a, informacji o stanach magazynowych słomy lnianej lub konopnej na włókno, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego lub przekazuje niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje w tym zakresie podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 14.
W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1085) po art. 4b dodaje się art. 4c w brzmieniu:

„Art. 4c. 1. Agencja dokonuje interwencyjnego zakupu zbóż:

1) o odpowiedniej jakości, a w szczególności cechującego się zdrowym ziarnem, o typowej dla danego gatunku barwie, wolnym od obcych zapachów oraz od organizmów szkodliwych na każdym etapie ich rozwoju,

2) o radioaktywności nieprzekraczającej dopuszczalnego poziomu określonego w odrębnych przepisach.

2. Badanie poziomu radioaktywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dana partia zboża może być napromieniowana.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji oraz metody oceny jakości zbóż, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”.

Art. 15.
(uchylony).
Art. 16.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1) art. 14, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.;

2) art. 10 ust. 2–6 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

 

1) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik 1. [WYKAZ PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH]

Załącznik do ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. (poz. 2059)

(uchylony).

[1] Odnośnik nr 1 do tytułu ustawy dodany przez art. 83 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

Art. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40) oraz przez art. 83 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

Załącznik uchylony przez art. 83 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[2] Art. 2a w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40) oraz przez art. 83 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[3] Art. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[4] Art. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[5] Art. 6 uchylony przez art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[6] Art. 7 uchylony przez art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[7] Art. 8 uchylony przez art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[8] Art. 9 uchylony przez art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[9] Art. 10 ust. 1 uchylony przez art. 9 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[10] Art. 11 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[11] Art. 11 ust. 7 dodany przez art. 83 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[12] Art. 12 pkt 1 lit. d) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[13] Art. 12 pkt 1 lit. e) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[14] Art. 12 pkt 1 lit. f) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[15] Art. 12 pkt 1 lit. g) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[16] Art. 12 pkt 1 lit. h) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[17] Art. 12 pkt 1 lit. i) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[18] Art. 12 pkt 1 lit. j) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[19] Art. 12 pkt 1 lit. k) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[20] Art. 12 pkt 1 lit. l) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[21] Art. 12 pkt 1 lit. m) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[22] Art. 12 pkt 1 lit. n) uchylona przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[23] Art. 12 pkt 2 uchylony przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[24] Art. 12 pkt 3 dodany przez art. 83 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[25] Art. 13 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 83 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[26] Art. 13a dodany przez art. 83 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

[27] Art. 13b dodany przez art. 83 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA