| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych w referendum zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) oraz w związku z § 3 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 66, poz. 613) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Audycje referendalne są rozpowszechniane w programach ogólnokrajowych i w każdym programie regionalnym „Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna", zwanej dalej „Telewizją Polską", oraz w każdym programie regionalnym rozpowszechnianym przez spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej „spółkami radiofonii regionalnej", a także w programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia – Spółka Akcyjna", zwanego dalej „Polskim Radiem", w okresie od 21. dnia przed dniem referendum do zakończenia kampanii referendalnej.
§ 2.
1. Podmiotami uprawnionymi do rozpowszechniania audycji referendalnych są podmioty określone w art. 48 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, które otrzymały zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi".

2. Podmioty uprawnione są reprezentowane przed Telewizją Polską, Polskim Radiem i spółkami radiofonii regionalnej przez przedstawiciela, którego wskazuje organ uprawniony do reprezentowania podmiotu uprawnionego na zewnątrz.

3. Państwowa Komisja Wyborcza najpóźniej w 26. dniu przed dniem referendum przekaże Telewizji Polskiej, Polskiemu Radiu i spółkom radiofonii regionalnej informację o podmiotach uprawnionych do rozpowszechniania audycji referendalnych.

§ 3.
Przydział czasu antenowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez przedstawiciela, o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 4.
1. Przedstawiciele podmiotów uprawnionych przedstawią zarządom Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, właściwym dyrektorom oddziałów Telewizji Polskiej i prezesom zarządów spółek radiofonii regionalnej, zwanych dalej „organami spółek", najpóźniej w 26. dniu przed dniem referendum, wnioski o przydział czasu antenowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) nazwę podmiotu uprawnionego do rozpowszechniania audycji referendalnych;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela podmiotu uprawnionego wraz ze stosownym pełnomocnictwem wystawionym przez podmiot uprawniony;

3) kopię zaświadczenia wydanego przez Państwową Komisję Wyborczą o przysługującym podmiotowi uprawnieniu do rozpowszechniania audycji referendalnych w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu oraz spółkach radiofonii regionalnej.

§ 5.
Przed dokonaniem podziału czasu antenowego organy spółek zwołują zebrania przedstawicieli w celu poinformowania ich o proponowanym ramowym układzie czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, warunkach rejestracji i rozpowszechnienia audycji referendalnych oraz przeprowadzenia losowania kolejności rozpowszechnienia audycji referendalnych.
§ 6.
Po rozpatrzeniu wniosków przedstawicieli, najpóźniej w 24. dniu przed dniem referendum, organy spółek dokonują ustaleń i informują na piśmie przedstawicieli o:

1) czasie antenowym przyznanym podmiotowi uprawnionemu;

2) terminach emisji audycji referendalnych podmiotu uprawnionego;

3) terminach i czasie rejestracji audycji referendalnych;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji referendalnych przygotowanych samodzielnie przez podmioty uprawnione.

§ 7.
Jeżeli materiały audycji referendalnych przygotowanych samodzielnie przez podmioty uprawnione nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości przedstawicieli. Telewizja Polska, Polskie Radio oraz spółki radiofonii regionalnej wzywają przedstawicieli do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji referendalnej, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechnienia audycji.
§ 8.
1. Audycje referendalne są rozpowszechniane w blokach, w ramach których kolejność rozpowszechniania audycji referendalnych poszczególnych podmiotów uprawnionych jest ustalana w drodze losowania odbywającego się z udziałem przedstawicieli, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Losowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się najpóźniej w 23. dniu przed dniem referendum.

§ 9.
Telewizja Polska, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej zobowiązane do rozpowszechniania audycji referendalnych ogłaszają, co najmniej dwukrotnie, w swoich audycjach informacyjnych, harmonogram rozpowszechniania bloków audycji referendalnych i codziennie informują o rozpowszechnianiu audycji referendalnych w zapowiedziach programowych, a także za pośrednictwem prasy, w trybie przyjętym dla informowania o treści programu.
§ 10.
1. Rejestracja i rozpowszechnianie audycji referendalnych jest dokonywana na koszt Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i spółek radiofonii regionalnej.

2. Rejestracja telewizyjnej audycji referendalnej i przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) przegranie audycji referendalnej dostarczonej przez podmiot uprawniony na kasecie magnetycznej w formie BETACAM SP. na dostosowane do emisji nośniki;

2) udostępnienie studia, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Telewizję Polską i podanych do wiadomości podmiotu uprawnionego zgodnie z § 6 pkt 3, wraz z realizatorem, w celu nagrania audycji referendalnej, na czas nie dłuższy niż pięciokrotność czasu trwania danej audycji referendalnej, nie krótszy jednak niż 15 minut.

3. Rejestracja radiowej audycji referendalnej i przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) przegranie na antenową taśmę radiową audycji referendalnej dostarczonej przez podmiot uprawniony na płycie CD, kasecie DAT lub kasecie analogowej;

2) udostępnienie studia, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej i podanych do wiadomości podmiotów uprawnionych zgodnie z § 6 pkt 3, wraz z realizatorem, w celu nagrania audycji referendalnej, na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania danej audycji referendalnej, nie krótszy jednak niż 10 minut.

§ 11.
1. Telewizja Polska, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej udostępniają studia i urządzenia techniczne w celu przygotowania audycji referendalnych przez podmioty uprawnione.

2. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych składa przedstawiciel do dyrektora właściwego programu nie później niż na 24 godziny przed rejestracją audycji referendalnej.

§ 12.
1. Spółkami radiofonii regionalnej, które rozpowszechniają programy regionalne, są spółki z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

2. Telewizja Polska rozpowszechnia programy regionalne w następujących oddziałach: w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Lodzi, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Szczecinie, w Warszawie, we Wrocławiu.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: D. Waniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »