| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 65, poz. 595 i Nr 239, poz. 2051) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w gospodarstwie rolnym nabywcy,

2) sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego do dalszego rozmnażania tego materiału w gospodarstwie rolnym nabywcy,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bonifikata może być udzielona do wytworzonego w kraju materiału siewnego odmian:

1) wpisanych do rejestru odmian roślin uprawnych,

2) o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy o nasiennictwie.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Bonifikata może być udzielona pod warunkiem wyszczególnienia jej wysokości na fakturze albo rachunku wystawionym dla nabywcy oraz umieszczenia na nich oświadczenia nabywcy o posiadanych gruntach rolnych i przeznaczeniu zakupionego materiału siewnego do siewu lub sadzenia.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podmiot uprawniony do prowadzenia obrotu materiałem siewnym składa do właściwego ze względu na swoją siedzibę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa wniosek o wypłatę bonifikaty sporządzony według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wraz z egzemplarzem kopii faktury albo rachunku albo kserokopią faktury albo rachunku potwierdzoną za zgodność z kopią dokumentu przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wnioski o wypłatę bonifikaty sporządza się odrębnie dla każdego gatunku roślin, z podziałem na materiał siewny przeznaczony do siewu lub sadzenia, oraz na reprodukcję.”,

e) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Termin składania wniosków do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o wypłatę bonifikaty za sprzedany kwalifikowany materiał siewny:

1) zbóż jarych, zbytych do dnia 15 maja – upływa z dniem 30 czerwca,

2) sadzeniaków ziemniaka, zbytych od dnia 1 lutego do dnia 31 maja – upływa z dniem 30 czerwca,

3) sadzeniaków ziemniaka, zbytych od dnia 1 września do dnia 20 listopada oraz gatunków wymienionych w części V w załączniku nr 1 do rozporządzenia – upływa z dniem 30 listopada.”

2) uchyla się § 5–7;

3) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogiera urodzonego w kraju, kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów z przeznaczeniem do używania w rozrodzie, wpisanego do księgi głównej koni rasy:

a) polski koń zimnokrwisty, huculskiej i konik polski,

b) śląskiej,

c) małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i pełnej krwi angielskiej przeznaczonego do rozrodu w hodowli koni półkrwi – po ukończeniu 100-dniowego treningu z wynikiem minimum 90 punktów indeksowych,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie skierowania reproduktora na rzeź lub do sprzedaży przed upływem:

1) 5 lat od dnia zakupu – w przypadku ogiera, z wyjątkiem ogiera rasy polski koń zimnokrwisty,

2) 4 lat od dnia zakupu – w przypadku ogiera rasy polski koń zimnokrwisty,

3) 2 lat i 6 miesięcy od dnia zakupu – w przypadku buhaja

– nabywca reproduktora zobowiązany jest, w terminie 14 dni po jego skierowaniu na rzeź lub sprzedaż, do zwrotu dotacji za pośrednictwem właściwego podmiotu prowadzącego księgi. Po tym okresie od dnia niezwróconej kwoty dotacji naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli reproduktor padł, został skierowany do uboju na skutek choroby lub został wycofany z używania w rozrodzie na skutek ujawnienia się cech uniemożliwiających jego dalsze użytkowanie rozpłodowe – na podstawie zaświadczenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.”

4) w § 9:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) krowę pierwiastkę rasy mlecznej: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej rasy – na podstawie wniosku hodowcy potwierdzonego pod względem merytorycznym przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej,”,

– w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) został pozyskany w 2002 lub 2003 r.”,

b) uchyla się ust. 3;

5) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) czystorasową wpisaną do księgi lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i potwierdzone protokołem z oceny kojarzenia lochy sporządzonym przez tę stację,

2) stada podstawowego utrzymywaną w stadzie produkującym:

a) knury i loszki, osiągającym określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie parametry w zakresie oceny rozpłodowej loch, oceny przyżyciowej młodych knurów i loszek, liczby ocenionych i wpisanych do księgi lub zakwalifikowanych do hodowli zwierząt oraz w którym średni stan loch w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej:

– 15 loch rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijskiej zwisłouchej i loch linii 990,

– 25 loch rasy: wielkiej białej polskiej i rasy polskiej białej zwisłouchej lub

b) wyłącznie loszki rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, osiągającym określone przez Instytutu Zootechniki w Krakowie parametry w zakresie oceny rozpłodowej loch, oceny przyżyciowej loszek, liczby ocenionych i zakwalifikowanych do hodowli loszek oraz w którym średni stan loch w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosi co najmniej 25 loch.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być wypłacana hodowcom dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 50% stawki rocznej, jeżeli stado uzyskało określone w ust. 1 pkt 2 wyniki hodowlane, potwierdzone przez podmiot prowadzący księgi i było objęte oceną w dniu 31 marca i w dniu 30 września.”

6) w § 11 w ust. 1 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) każdą samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała co najmniej 18 punktów licencyjnych,

2) samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała co najmniej 95 punktów licencyjnych, z tym że dotacja nie przysługuje za samice królików popielniańskich białych w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych,

3) samce lisów, tchórzy, jenotów oraz norek przeznaczone na remont stada, które uzyskały co najmniej 19 punktów licencyjnych, z tym że dotacja nie przysługuje za samce lisów pospolitych pastelowych i białoszyjnych oraz tchórzy w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych.”

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Podmiotowi prowadzącemu ocenę testową wartości użytkowej drobiu zgodnie z metodyką i programem testowania może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za wykonanie oceny jednej próby testowej kur nieśnych w teście rodzicielskim, za:

1) okres odchowu do 8 tygodni,

2) zakończenie całego odchowu,

3) połowę cyklu produkcyjnego,

4) zakończenie cyklu produkcyjnego i opracowanie wyników.

2. Dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu:

1) 8 tygodnia odchowu,

2) całego odchowu,

3) połowy cyklu produkcyjnego,

4) cyklu produkcyjnego i opracowaniu wyników.”

8) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje, o których mowa w ust. 2, są wypłacane jednorazowo na wniosek zainteresowanego podmiotu.”

9) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 9–13, są składane przez hodowców do podmiotu prowadzącego księgę lub podmiotu prowadzącego ocenę, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i przekazuje do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.”

10) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za owcę matkę:

1) ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym, oraz za matkę utrzymywaną w stadzie uczestniczącym w l poziomie realizowanego „Programu Doskonalenia Plenności Owiec”, zwanego dalej „Programem”,

2) ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie:

a) zarodowym,

b) produkującym tryki, uczestniczącym w II poziomie Programu,

c) nieprodukującym tryków, uczestniczącym w II poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale 50% krwi rasy plennej,

3) utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym lub w stadzie uczestniczącym w III poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale co najmniej 37,5% krwi rasy plennej, oraz w stadzie zarodowym, na którą nie była wypłacana dotacja z tytułu produkcji tryków

– poddawaną ocenie wartości użytkowej,

4) utrzymywaną w stadzie użytkowym, o liczebności co najmniej 10 owiec matek rasy polska owca górska lub 15 owiec matek dla ras pozostałych, nieuczestniczącym w Programie, w którym prace zootechniczne prowadzone są przez właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz, pod warunkiem:

a) zarejestrowania stada we właściwym regionalnym związku owiec i kóz,

b) poddania utrzymywanych owiec matek trwałemu oznakowaniu niepowtarzalnymi w kraju numerami,

c) krycia owiec maciorek trykiem hodowlanym utrzymywanym w stadzie,

d) pozostawienia na remont stada z odchowu własnego lub zakupu ze stad hodowlanych owiec maciorek w liczbie co najmniej 15% stanu owiec matek na dzień 1 stycznia; warunek ten nie dotyczy stad, które w 2002 r. zakończyły udział w III poziomie Programu.”

11) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiotowi może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za prace zootechniczne, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4, oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada.”

12) w § 25:

a) w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych bydła,”,

– dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb.”,

b) w ust. 3 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) suma stanów od stycznia do listopada określona w dniu przeprowadzonego próbnego udoju, podzielona przez 11 – w odniesieniu do bydła,”,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wnioski podmiotów o dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6, sprawdzone pod względem merytorycznym przez podmioty prowadzące księgi – z wyjątkiem wniosków dotyczących ryb, akceptuje minister właściwy do spraw rolnictwa i wypłaca dotacje w odniesieniu do:

1) koników polskich i hucułów – w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej na l półrocze; w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał, a rozliczenie rocznej dotacji na podstawie stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał, złożonym do dnia 10 grudnia,

2) ryb – jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. h); do wniosku dołączony powinien być protokół odłowów tartaków i selektów,

3) materiału biologicznego ryb – po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku powinien być dołączony protokół pobrania nasienia.

5. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ust. 4 i 6, podmiot składa do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, które sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym i akceptuje; sporządza zbiorcze zestawienie wniosków i przekazuje je do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji podmiotom, które dokonuje wypłat dotacji w odniesieniu do:

1) bydła, świń i drobiu – dotacja może być wypłacana na l półrocze w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej; w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał, a rozliczenie rocznej dotacji na podstawie stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał złożonym do dnia 10 grudnia,

2) zwierząt futerkowych i rodzin pszczelich – dotacja wypłacana jest jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c) i g),

3) stad prarodzicielskich gęsi – dotacja może być wypłacana w dwóch ratach; wysokość pierwszej raty ustalana jest przez podzielenie liczby zakontraktowanych jaj wylęgowych przez 40 i pomnożenie przez 1/2 stawki jednostkowej; wysokość drugiej raty wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji, dokonanego na podstawie realizacji kontraktu na dostawę jaj wylęgowych; wysokość każdej z rat nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia stanu dorosłych samic na dzień 1 stycznia przez 1/2 stawki jednostkowej; wniosek o wypłatę dotacji, potwierdzony przez właściwy zakład wylęgowy odnośnie zawarcia umowy kontraktacyjnej na dostawę określonej liczby jaj wylęgowych gęsi, składany jest do dnia 30 października,

4) pszczół za zadania, o których mowa w ust. 1, w:

a) pkt 3 lit. a) – dotacja jest wypłacana jednorazowo na wniosek podmiotu na podstawie oświadczenia o stanie zazimowania pasieki na dzień 1 września, potwierdzonego przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanej M Augustowska,

b) pkt 3 lit. b) – dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu na podstawie identyfikacji matek pszczelich przeprowadzonej przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanych M Kampinoska lub M Augustowska,

c) pkt 4 – dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu w dwóch ratach za zadania zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – na podstawie wniosku podmiotu wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadań i rozliczeniem kosztów ich realizacji,

5) materiału biologicznego bydła – po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku powinien być dołączony protokół pobrania nasienia.”

13) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, w szczególności: wystaw zwierząt hodowlanych (krajowej, regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych, specjalistycznych), pokazów hodowlanych, wydawnictw specjalistycznych, nabycia z importu zasobów genetycznych niezbędnych do realizacji programów hodowlanych – według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.”

14) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. Podmiotowi upoważnionemu do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzenia i dokonywania wpisu do ksiąg lub rejestrów, na jego wniosek złożony do ministra właściwego do spraw rolnictwa, może być udzielona dotacja na:

1) prowadzenie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła w stadach objętych rozrodem kontrolowanym, koni, owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół,

2) prowadzenie ksiąg bydła, świń, koni i drobiu lub rejestrów koni i bydła ras mięsnych,

3) pobranie krwi i wykonanie testu celem sprawdzenia pochodzenia:

a) krów pierwiastek i jałowic cielnych wykorzystywanych do ocen buhajów na podstawie ich potomstwa,

b) potomstwa krów i buhajów rasy polskiej czerwonej z populacji objętej ochroną zasobów genetycznych.

2. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1, wypłacana jest według stawek określonych w Ip. A w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

3. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, owiec, kóz i drobiu dotacja jest wypłacana na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań przedłożonego w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca i do dnia 20 grudnia na grudzień.

4. Podmiotowi prowadzącemu księgi bydła i świń lub rejestry bydła ras mięsnych dotacja jest wypłacana na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań przedłożonego w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca i do dnia 20 grudnia na grudzień, według stanu:

1) bydła wpisanego do ksiąg lub rejestrów bydła ras mięsnych na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do listopada i na dzień 15 grudnia na grudzień,

2) świń wpisanych do ksiąg na dzień 1 stycznia 2003 r.

5. Podmiotowi prowadzącemu księgi drobiu dotacja jest wypłacana jednorazowo według stanu otwartych i prowadzonych ksiąg na dzień 1 stycznia 2003 r.

6. Podmiotowi prowadzącemu ocenę koni oraz księgi lub rejestry koni hodowlanych dotacja jest wypłacana za wykonane zadanie kwartalnie.

7. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej i hodowlanej:

1) zwierząt futerkowych – dotacja wypłacana jest:

a) za okres od stycznia do kwietnia jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stwierdzony na dzień 30 kwietnia stan samic w stadach podstawowych pomnożony przez 4,

b) za pozostałe miesiące na podstawie przedłożonego w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia z wykonanych zadań i do dnia 20 grudnia na grudzień,

2) pszczół – dotacja wypłacana jest:

a) za l półrocze jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stwierdzony na dzień 30 czerwca na podstawie identyfikacji matek pszczelich stan pasiek w ocenie, pomnożony przez 6,

b) w III kwartale za każdy miesiąc na podstawie stanu pasiek w ocenie na ostatni dzień miesiąca,

c) w IV kwartale za każdy miesiąc na podstawie stanu pasiek w ocenie na dzień 30 września, z tym że wniosek o dotację na grudzień należy złożyć do dnia 20 grudnia.

8. Podmiotowi realizującemu zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dotacja udzielana jest na wniosek sporządzony na podstawie protokołów pobrań prób krwi oraz wyników testów krwi wykonanych przez laboratoria uprawnione do przeprowadzania analiz grup krwi, przedłożony w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca i do dnia 20 grudnia na grudzień.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji i wypłaca dotacje na zadania, o których mowa w ust. 1.”

15) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu:

„§ 28a. 1. Podmiotowi posiadającemu zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia zwierząt gospodarskich, wydane na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762), na jego wniosek złożony do ministra właściwego do spraw rolnictwa, może być udzielona dotacja na:

1) utrzymanie buhajów lub przechowywanie ich nasienia w ramach realizacji programów oceny i selekcji buhajów,

2) utrzymanie knurów w ramach realizacji programów oceny i selekcji knurów.

2. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1, może być udzielona według stawek określonych w Ip. B w załączniku nr 10 do rozporządzenia za:

1) buhaja rasy mlecznej lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej, znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu,

b) został wytestowany w kraju,

c) żyje lub zostało zgromadzone jego nasienie w ilości co najmniej:

– 20 000 porcji – dla rasy czarno-białej,

– 15 000 porcji – dla rasy czerwono-białej,

– 10 000 porcji – dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

– 6 000 porcji – dla rasy polskiej czerwonej,

d) w przypadku buhajów, które są po raz drugi w danym roku dopuszczone do użycia w sztucznym unasiennianiu, ilość zgromadzonego nasienia może być niższa niż określona w lit. c),

e) posiada oszacowaną przez Instytut Zootechniki w Krakowie wartość hodowlaną w zakresie cech mlecznych oraz cech typu i budowy o powtarzalności minimum 70% oraz został uszeregowany według wartości indeksu, którego wzór został określony w Ip. B l w ust. 1 w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

f) maksymalna liczba buhajów w poszczególnych rasach, na które po każdej ocenie wartości hodowlanej i dopuszczeniu do użycia w sztucznym unasiennianiu może zostać wypłacona dotacja, wynosi:

– 80 sztuk w rasie czarno-białej,

– 10 sztuk w rasie czerwono-białej,

– 5 sztuk w rasie simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

– 3 sztuki w rasie polskiej czerwonej,

2) buhaja rasy mlecznej znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,

b) nasieniem buhaja, w okresie od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji, unasienniono co najmniej:

– dla rasy czarno-białej i czerwono-białej – 400 sztuk krów i jałowic w okresie do 210 dni,

– dla rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania – 150 krów i jałowic w okresie do 440 dni,

3) buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,

b) nasieniem buhaja w okresie do 120 dni od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji unasienniono co najmniej 120 krów i jałowic,

4) buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu,

b) został oceniony w zakresie cech opasowych i rzeźnych na co najmniej 6 sztukach potomstwa,

5) knura wpisanego do ksiąg lub pochodzącego po rodzicach wpisanych do ksiąg lub linii 990, pod warunkiem że pochodzi po ojcu:

a) ocenionym w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i posiadającym dodatni indeks,

b) o wartości hodowlanej wynoszącej co najmniej 0,1, oszacowanej metodą BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) – model zwierzęcia dla indeksu selekcyjnego.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2, jest wypłacana w odniesieniu do:

1) pkt 1 – w dwóch ratach w wysokości 1/2 stawki rocznej, po wydaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa pierwszej decyzji w danym roku, a następnie kolejnej decyzji o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznym unasiennianiu,

2) pkt 2 i 3 – po przedłożeniu zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego o zakończeniu kwarantanny lub protokołu z selekcji buhajów i oświadczenia o liczbie krów i jałowic pokrytych nasieniem tego buhaja, a także zobowiązaniu się do przechowywania przez dany podmiot świadectw unasiennienia przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia ukończenia testu,

3) pkt 4 – jednorazowo w roku wydania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa decyzji o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznym unasiennianiu,

4) pkt 5 – po przedłożeniu:

a) zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego wystawionego po zakończeniu kwarantanny,

b) świadectwa wpisu do ksiąg lub świadectwa kwalifikacji w przypadku mieszańców,

c) zaświadczenia o wartości hodowlanej ojca knura oszacowanej metodą BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) – model zwierzęcia dla indeksu selekcyjnego wystawionego przez Instytut Zootechniki w Krakowie na wniosek hodowcy lub stacji unasienniania loch zawierający pełny numer knura i jego ojca, datę urodzenia knura oraz datę oceny przyżyciowej knura

– według stanu na dzień 31 marca i 30 września, dwukrotnie, w wysokości 1/2 stawki dotacji, o ile knur pozostaje w stacji unasienniania loch, i nie dłużej niż 24 miesiące.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji i wypłaca dotacje na zadania, o których mowa w ust. 1.”

16) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotacje na dofinansowanie kosztów monitoringu jakości surowców rolnych i produktów spożywczych oraz zasady i tryb ich udzielania”

17) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Podmiotom wykonującym usługi z zakresu monitoringu jakości surowców rolnych i produktów spożywczych może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 13 do rozporządzenia za wykonane badania dotyczące oznaczania zawartości lub pozostałości zanieczyszczeń w surowcach rolnych i produktach spożywczych.”

18) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotacja może być udzielona podmiotowi produkującemu nawozy z produkcji podstawowej (odmiany od 01 do 05), wapno kredowe pochodzenia naturalnego – kopalina (odmiany od 06a do 09a), nawozy wapniowe z pozysku (odmiany od 06 do 09) oraz nawozy wapniowo-magnezowe (odmiany od 01 do 07), po bezpośredniej sprzedaży tych nawozów producentom rolnym do stosowania na użytkach rolnych oraz gruntach pod stawami, według stawek określonych w załączniku nr 14 do rozporządzenia, na jego wniosek sporządzony według wzoru nr 20 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”

19) w § 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot, w celu otrzymania dotacji, o której mowa w § 36 ust. 1, jest zobowiązany do przedłożenia Stacji informacji o przewidywanej wielkości sprzedaży nawozów objętych dotacją i kwoty dotacji w danym roku oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o prowadzeniu działalności z zakresu produkcji wapna nawozowego, wydobywania wapna nawozowego lub jego przetwarzania.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, są archiwizowane w Stacji lub jej właściwym terytorialnie oddziale.”

20) w § 39:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) realizację zadań z ochrony roślin przy zwalczaniu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, na podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w zakresie dofinansowania kosztów:

a) przerobu porażonych ziemniaków i unieszkodliwienia odpadów powstałych w trakcie przerobu,

b) dezynfekcji pomieszczeń,

c) pokrycia rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w przypadku stwierdzenia Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w ziemniakach zgłoszonych do kwalifikacji w stopniu super elity, elity i oryginału

– w wysokości stawek określonych w Ip. 5 w załączniku nr 15 do rozporządzenia.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 7, podmiot składa do właściwego ze względu na swoją siedzibę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa nie później niż do dnia 30 listopada, wraz z kopiami faktur albo rachunków albo kserokopiami faktur albo rachunków potwierdzonych za zgodność z kopią dokumentu przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Decyzje o udzielaniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 7, wydaje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

4. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, wydaje Główny Inspektor na podstawie wniosku podmiotu.”

21) § 40 otrzymuje brzmienie:

 „§ 40. 1. Podmiotowi realizującemu zadania w zakresie:

1) prognozowania i sygnalizacji terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych,

2) kontroli jakości środków ochrony roślin,

3) analizy pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,

4) badań nad techniką stosowania środków ochrony roślin

– może być udzielona na jego wniosek dotacja do wysokości stawek określonych w Ip. 1–3 i 7 w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

2. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania podmiot sporządza według wzoru nr 2a określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje Główny Inspektor na wniosek podmiotu.”

22) w § 41:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) w punkcie zaprawiania prowadzona jest ewidencja usług odbiorców zawierająca: nazwisko i imię producenta rolnego, datę i miejsce wykonania usługi, ilość zaprawionych nasion, nazwę użytej zaprawy i zastosowaną dawkę, podpis producenta rolnego,

4) podmiot powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o zamiarze wykonania usługi w zakresie zaprawiania niekwalifikowanego materiału siewnego pszenicy, wskazując miejsce i termin jej wykonania.”

23) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiotowi upoważnionemu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o ochronie roślin uprawnych, realizującemu usługi w zakresie zakwalifikowania środków ochrony roślin pod względem ich toksyczności dla ludzi, pszczół oraz organizmów wodnych, na jego wniosek może być udzielona dotacja za zaklasyfikowanie w zakresie toksyczności środka ochrony roślin, według stawek określonych w Ip. 8 w załączniku nr 15 do rozporządzenia.”

24) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. 1. Podmiotowi upoważnionemu przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o ochronie roślin uprawnych, do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy na jego wniosek może być udzielona dotacja na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych, polowych i sadowniczych będących w eksploatacji i służących do wykonywania zabiegów ochrony roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, według stawek określonych w załączniku nr 16 do rozporządzenia.

2. Podmiot składa do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wniosek o udzielenie dotacji sporządzony według wzoru nr 2b określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wraz z egzemplarzem kopii faktury albo rachunku albo kserokopiami faktury albo rachunku potwierdzonych za zgodność z kopią dokumentu przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

3. Dotacja może być udzielona pod warunkiem wyszczególnienia jej wysokości na fakturze lub rachunku wystawionym dla nabywcy usługi.

4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski do Głównego Inspektora, łącznie ze zbiorczym zestawieniem wniosków sporządzonym według wzoru nr 2c określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, przekazywane są w terminie do 10 dni po upływie każdego miesiąca oraz do dnia 10 grudnia na grudzień.

6. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje Główny Inspektor."

25) w § 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzje w sprawie zwrotu dotacji, o których mowa w ust. 3, wydaje:

1) dyrektor urzędu kontroli skarbowej — w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli skarbowej, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości,

2) organ udzielający dotacji — w pozostałych przypadkach."

26) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

27) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór nr 1 i wzór nr 18 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze nr 2 dodaje się wzory nr 2a—2c w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

28) załączniki nr 3—10, 13 i 15—19 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3—16 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Podmiotowi na jego wniosek, który przedłożył odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych albo wojewodzie do dnia 31 stycznia 2003 r., ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok 2003 na dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, może być udzielona i wypłacona dotacja należna za zadania wykonane w 2002 r. wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań na 2002 r., jeżeli nie byty one sfinansowane ze środków 2002 r.
§ 3.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do dotacji udzielanych od dnia 1 stycznia 2003 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański

Załącznik 1. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 kwietnia 2003 r. (póz. 685)

Załącznik nr 1

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

I. Punkty i stawki dotacji na dofinansowanie hodowli roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.

1. Ważne gospodarczo gatunki roślin rolniczych i ogrodniczych określa tabela nr 1.

2. Liczbę programów objętych dotowaniem w poszczególnych gatunkach roślin określa tabela nr 1.

3. Znaczenie gospodarcze gatunków roślin w %o określa tabela nr 1. Dla każdego gatunku wylicza się współczynnik znaczenia gospodarczego (WZG) wg wzoru:

 infoRgrafika

4. Wycena programów hodowlanych:

1) zgodność realizowanego kierunku hodowli z potrzebami gospodarki narodowej - od 0 do 5 punktów,

a zwłaszcza:

- hodowla odmian uwzględniająca podniesienie jakości (hodowla jakościowa),

- hodowla odmian przystosowanych do nowych technologii produkcji,

- hodowla odmian uwzględniająca wymogi ochrony środowiska (hodowla odpornościowa),

2) wiarygodność podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie programu hodowlanego - od 0 do 30 punktów łącznie, w tym:

a) rośliny rolnicze, warzywnicze i sadownicze - od 0 do 10 punktów:

- rośliny rolnicze: udział odmian podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2002 r. (w procentach) w powierzchni zakwalifikowanej danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie,

- rośliny warzywnicze: wartość sprzedaży materiału siewnego własnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2002 r. w stosunku do ogólnej wartości sprzedaży materiału siewnego danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie w jednostkach objętych dofinansowaniem,

- rośliny sadownicze: udział drzewek i sadzonek poszczególnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2002 r. w stosunku do ogólnej liczby drzewek i sadzonek danego gatunku zakwalifikowanych w roku poprzedzającym dofinansowanie,

b) procentowy udział wartości opłaty hodowlanej uzyskanej przez dany podmiot w roku poprzedzającym dofinansowanie w stosunku do ogólnej wartości opłat hodowlanych uzyskanych przez wszystkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie hodowli danego gatunku - od 0 do 15 punktów,

c) udział środków własnych w finansowaniu kosztów hodowli roślin poniesionych w okresie 3 ostatnich lat - od 0 do 5 punktów,

3) zaawansowanie prac hodowlanych mierzone liczbą rodów w doświadczeniach rejestrowych w dniu 31 grudnia 2002 r. - od 0 do 5 punktów,

4) posiadana kadra twórców odmian (na podstawie ich udziału w tworzeniu odmian w procentach) - od 0do 5 punktów,

5) współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie dotyczącym wnioskowanego programu hodowlanego - od 0 do 5 punktów.

5. Punkt przeliczeniowy ustala się jako procentowy udział wycenionego programu zgodnie z ust. 4 w łącznej sumie punktów dla programów w ramach danego gatunku.

6. Wartość jednego punktu stanowi iloraz kwoty dotacji i sumy punktów przeliczeniowych dla gatunków wymienionych w tabeli nr 1.

7. Stawka dotacji za jeden punkt wynosi 5 600 zł.

Tabela nr 1

Gatunek

Liczba programów

Znaczenie gospodarcze gatunku w %

1

2

3

1. pszenica ozima

7

102

2. pszenica jara

2

32

3. żyto ozime

3

60

4. pszenżyto ozime

2

47

5. jęczmień jary

4

59

6. jęczmień ozimy

2

12

7. owies

3

30

8. kukurydza

2

40

9. burak pastewny

1

8

10. burak cukrowy

1

58

11. ziemniak

3

176

12.rzepak

1

45

13. groch siewny

2

20

14. łubin żółty

1

12

15. łubin wąskolistny

1

12

16. bobik niskotaninowy

1

6

17. koniczyna łąkowa

1

11

18. kostrzewa łąkowa

1

6

19. życica trwała

1

6

20. życica wielokwiatowa

1

4

21. tymotka łąkowa

1

4

22. festulolium

1

3

23. wiechlina łąkowa

1

5

24. kostrzewa czerwona

1

4

25. trawy gazonowe

1

10

26. mak

1

4

27. len, konopie

1

2

28. chmiel

1

2

29. kapusta biała

2

17

30. pomidor gruntowy

3

16

 

1

2

3

31. papryka pod osłony

1

4

32. pomidor pod osłony

2

7

33. ogórek gruntowy

4

27

34. marchew

3

27

35. cebula

3

27

36. burak ćwikłowy

2

11

37. fasola szparagowa

3

16

38. fasola na suche nasiona

2

4

39. pietruszka

1

2

40. seler

1

3

41. groch

3

14

42. sałata

1

1

43. jabłoń

1

9

44. wiśnia

1

6

45. śliwa

1

6

46. porzeczka czarna

1

6

47. malina

1

5

48. agrest

1

2

49. truskawka

1

7

50. podkładki dla drzewiastych gatunków roślin sadowniczych

1

3

łącznie

87

1000

 

II. Stawki dotacji za zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin

Lp.

Nazwa zadania
z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli

Stawki dotacji w zł

1

2

3

1

Wyprowadzenie form pszenicy ozimej i jarej odpornych na fusariozy kłosa

120.000

2

Wytworzenie linii DH pszenicy ozimej o skróconym źdźble i podwyższonej odporności na seploriozę liści i plew

210.000

3

Analiza zmienności cech jakościowych pszenicy ozimej

34.000

4

Wykorzystanie technik in vitro dla uzyskania homozygotycznych linii pszenic o dobrej wartości wypiekowej

50.000

5

Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności pszenicy ozimej i jarej

120.000

6

Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej tolerancyjnej na zakwaszenie gleby

70.000

7

Wytworzenie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej odpornej na mączniaka prawdziwego i rdze o dobrych cechach jakościowych

200.000

8

Analiza statystyczno-genetyczna wyników doświadczeń hodowlanych celem wyodrębnienia materiałów wyjściowych jako komponentów do hodowli nowych odmian zbóż

30.000

9

Charakterystyka molekularna restorerów żyta i jej wykorzystanie do wytworzenia nowych linii z genami przywracającymi płodność u żyta

230.000

10

Tworzenie męskojałowych linii wsobnych żyta ze sterylizująca cytoplazma. źródła CMS-C

70.000

11

Pszenżyto tetraploidalnejako źródło zmienności dla pszenżyta heksaploidalnego

65.000

 

1

2

3

12

Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenżyta heksaploidalnego o skróconym źdźble, odpornego na Septoria nodorum

120.000

13

Wytworzenie linii męskosterylnych do hodowli heterozyjnych mieszańców F l pszenżyta heksaploidalnego

70.000

14

Poszukiwanie form pszenżyta ozimego o wysokiej odporności na porastanie

50.000

15

Uzyskiwanie linii DH pszenżyta z wykorzystaniem kultur pylnikowych

40.000

16

Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania odrębności materiałów hodowlanych pszenżyta

30.000

17

Poszerzenie zmienności genetycznej pszenżyta poprzez krzyżowania oddalone

50.000

18

Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności materiałów hodowlanych jęczmienia

60.000

19

Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego o wysokiej jakości browarnej

100.000

20

Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego pastewnego odpornego na mączniaka i rdzę karłową

80.000

21

Określenie zmienności jakości browarnej w materiałach hodowlanych jęczmienia jarego

60.000

22

Występowanie chorób wirusowych u jęczmienia, źródła odporności, opracowanie skutecznych metod selekcji

80.000

23

Wytwarzanie materiałów wyjściowych jęczmienia ozimego browarnego odpornego na mączniaka i plamistość siatkowaną

30.000

24

Wykorzystanie gatunków tetraploidalnych w poszerzaniu genetycznej zmienności i wytworzenie linii DH owsa

80.000

25

Wytwarzanie linii wsobnych kukurydzy techniką podwojonych haploidów

70.000

26

Wytwarzanie materiałów wyjściowych kukurydzy o podwyższonej odporności na fuzariozę kolb, zgorzel podstawy łodyg i drobną plamistość liści

65.000

27

Opracowanie wielocechowych indeksów selekcyjnych dla materiałów wyjściowych kukurydzy

65.000

28

Wytwarzanie linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego

50.000

29

Określenie dystansu genetycznego oraz badanie materiałów roślinnych rzepaku ozimego na obecność sterylnej cytoplazmy typu ogura przy pomocy markera PCR-SCAR

100.000

30

Wyprowadzenie materiałów wyjściowych do hodowli maku o wysokiej zawartości tebainy niezawierających morfiny

20.000

31

Określenie zmienności w zawartości glukozynolanów w rzepaku ozimym oraz morfiny w maku

50.000

32

Wytwarzanie mieszańców międzygatunkowych komponentów do hodowli nowych form rzepaku o podwyższonej odporności na patogeny grzybowe

30.000

33

Tworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka przydatnego do przetwórstwa spożywczego

119.700

34

Identyfikacja materiałów wyjściowych do hodowli ziemniaka wyróżniających się wybranymi cechami jakości i odporności

184.200

35

Synteza średniowczesnych tetraploidalnych form rodzicielskich ziemniaka o różnych kierunkach użytkowania

119.700

36

Ocena wybranych genotypów ziemniaka jako materiału wyjściowego dla hodowli odmian przydatnych dla przetwórstwa

41.400

 

1

2

3

37

Badania porażenia PLRV materiałów wyjściowych do hodowli ziemniaka w warunkach naturalnych Polski północnej

27.600

38

Badania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w materiałach wyjściowych do hodowli ziemniaka

41.400

39

Identyfikacja czystości i jednorodności genotypowej roślin ziemniaka w materiałach hodowlanych podczas mikropropagacji w warunkach in vitro

21.200

40

Określenie fizjologicznych wskaźników tuberyzacji i plonowania roślin ziemniaka celem zastosowania ich w hodowli bardzo wczesnych odmian

64.100

41

Opracowanie metody selekcji odpornych genotypów na mątwika ziemniaczanego Globodera rostochiensis na wczesnych etapach hodowli przy zastosowaniu markerów molekularnych

108.900

42

Wykorzystanie zmienności gatunków diploidalnych Solanum w tworzeniu komponentów krzyżowania użytecznych w hodowli nowych odmian ziemniaka

51.800

43

Wytwarzanie materiałów wyjściowych buraka cukrowego do hodowli odmian tolerancyjnych na chwościk (Cercospora beticola)

100.000

44

Opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlanej metodyki uzyskiwania dihaploidów buraka cukrowego

80.000

45

Występowanie rizomanii buraka cukrowego, źródła odporności i opracowanie skutecznych metod selekcji

70.000

46

Poszukiwanie źródeł odporności na antraknozę łubinu

58.000

47

Możliwości poprawy sztywności łodygi grochu

65.000

48

Wytworzenie źródeł genetycznych niskotaninowego bobiku odpornego na askochytozę i czekoladową plamistość oraz grochu siewnego odpornego na zgorzelową plamistość

98.000

49

Pozyskiwanie i wstępna ocena materiałów wyjściowych w życicy trwałej, wiechlinie łąkowej i kostrzewie czerwonej dla potrzeb hodowli odmian traw gazonowych oraz w wiechlinie łąkowej - typ pastewny

70.000

50

Wytwarzanie materiałów wyjściowych traw o podwyższonych: odporności na choroby i wartości gospodarczej

80.000

51

Hodowla linii pomidora z odpornością na bakteryjną plamistość (Pseudomonas syringaepr. tomato)

108.200

52

Wyprowadzenie linii ogórka gruntowego tolerancyjnego na obniżone temperatury, z uwzględnieniem odporności na mączniaka rzekomego i parcha dyniowatych

116.100

53

Wykorzystanie haploidów do otrzymania homozygotycznych materiałów wyjściowych w hodowli odpornościowej kapusty

100.000

54

Uzyskanie nośników odporności na mączniaka rzekomego cebuli (Peronospora destructor) oraz chwościka u buraka ćwikłowego (Cercospora beticola)

85.000

55

Opracowanie i wykorzystanie markerów DNA w tworzeniu materiałów wyjściowych dla hodowli wybranych gatunków warzyw: pomidor, fasola

120.000

56

Uzyskanie linii fasoli zwyczajnej o podwyższonej tolerancji na chłody

77.080

57

Badanie nad odpornością grochu siewnego ogrodowego na porażenie grzybem Mycosphaerella pinodes

77.940

58

Wytworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli twórczej odmian jabłoni odpornych i małopodatnych na groźne patogeny (parch i mączniak jabłoni, zaraza ogniowa) o dobrej jakości owoców (smak, aromat oraz podwyższonej zawartości ekstraktu, witaminy C i kwasowości)

89.880

59

Hodowla klonów porzeczki czarnej (Ribes nigrum) odpornych na wielkopąkowca i wirusa rewersji

65.800

 

1

2

3

60

Otrzymywanie haploidów i podwojonych haploidów ogórka (Cucumis sativus L.) z wartościowych materiałów roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem cech partenokarpii

100.000

61

Wytworzenie j ednonasiennych linii męskosterylnych i dopełniających buraka ćwikłowego oraz zastosowanie markerów molekularnych

100.000

62

Wytwarzanie materiałów wyjściowych dla hodowli maliny o podwyższonej zawartości składników biologicznie czynnych (kwas elagowy, antocjany, witamina C)

60.000

 

III. Stawki dotacji za zadania z zakresu ochrony zasobów genowych roślin

Lp.

Nazwa zadania
z zakresu ochrony zasobów genowych

Stawki dotacji w zł

1

2

3

1

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych pszenżyta i pszenicy twardej

44.000

2

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych fasoli

23.000

3

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych uzyskanych w badaniach genetycznych

22.000

4

Gromadzenie, ocena i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych dla potrzeb hodowli i badań naukowych

852.000

Prowadzenie kolekcji patogenów ziemniaka

Koordynacja krajowego programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych

5

Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin

192.000

6

Gromadzenie i ocena materiałów nasiennych jako banku genów chronionych roślin leczniczych i ocena ich zasobów w stanie naturalnym w kraju

85.500

7

Gromadzenie i ocena zasobów genowych roślin sadowniczych i ozdobnych

291.000

8

Gromadzenie i ocena kolekcji tytoniu oraz odmian uprawnych, ekotypów i roślin męskich chmielu

135.000

9

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych roślin warzywnych, grzybów uprawnych i dziko rosnących

173.000

10

Gromadzenie i ocena kolekcji odmian i ekotypów lnu oraz konopi

41.000

11

Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin zbożowych

73.000

Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni

12

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych z rodzaju łubinów, grochu i seradeli

79.000

13

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych odmian, linii i form roślin dyniowatych

46.500

14

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych ekotypów i uprawowych populacji roślin zielarskich

43.000

 

IV. Stawka dotacji na prowadzenie sadów i materiału szkółkarskiego

1) sadów nasiennych w wieku do dwóch lat

4.026 zł/ha,

2) sadów nasiennych w wieku powyżej dwóch lat

1.503 zł/ha,

3) sadów i plantacji elitarnych

7.987 zł/ha,

4) wyjściowego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych:

 

a) uwalnianych od chorób wirusowych

1.342 zł za odmianę,

b) wolnych od chorób wirusowych

688 zł za odmianę.

 V. Stawki dotacji na obniżenie ceny sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego:

1) wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w posiadanym gospodarstwie rolnym nabywcy:

a) 10 zł - za 100 kg zaprawionych odpowiednimi środkami ochrony roślin nasion zbóż jarych i mieszanek zbóż jarych zbytych do dnia 15 maja 2003 r. i zbóż ozimych zbytych od dnia l sierpnia 2003 r. do dnia 31 października 2003 r.,

b) 20 zł - za 100 kg nasion pszenicy ozimej zaprawionych środkami ochrony roślin zalecanymi do zwalczania śnieci karłowej, zbytych od dnia 15 sierpnia 2003 r. do dnia 31 października 2003 r., pod warunkiem że materiał ten przeznaczony jest do siewu w gospodarstwach wskazanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, położonych w rejonach zagrożonych występowaniem śnieci karłowej,

c) 8 zł - za 100 kg sadzeniaków ziemniaka, zbytych od dnia l lutego 2003 r. do dnia 31 maja 2003 r. oraz zbytych od dnia l września 2003 r. do dnia 20 listopada 2003 r.,

d) 30 zł - za 100 kg sadzeniaków ziemniaka zbytych od dnia l lutego 2003 r. do dnia 31 maja 2003 r. oraz zbytych od dnia l września 2003 r. do dnia 20 listopada 2003 r., odpornych na agresywne patotypy raka ziemniaka - porażające odmiany odporne na rozpowszechniony patotyp raka ziemniaka Dl (l), pod warunkiem że materiał ten kierowany jest do gospodarstw wskazanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, położonych na terenach porażonych oraz zagrożonych porażeniem (tj. w strefie bezpieczeństwa),

2) sprzedanego lub zakupionego i przeznaczonego do dalszego rozmnażania:

a) 10 zł - za 100 kg zaprawionych odpowiednimi środkami ochrony roślin nasion zbóż jarych zbytych do dnia 15 maja 2003 r. oraz zbóż ozimych zbytych od dnia l sierpnia 2003 r. do dnia 31 października 2003 r.,

b) 8 zł - za 100 kg sadzeniaków ziemniaka, zbytych od dnia l lutego 2003 r. do dnia 31 maja 2003 r. oraz zbytych od dnia l września 2003 r. do dnia 20 listopada 2003 r.,

c) za 100 kg nasion traw:

- 70 zł - rajgrasu,

- 90 zł - kostrzewy i kupkówki,

- 110 zł - pozostałych gatunków,

zbytych do dnia 30 września 2003 r.,

d) 200 zł - za 100 kg nasion koniczyny białej zbytych do dnia 30 czerwca 2003 r.,

e) 40 zł - za 100 kg nasion łubinu zbytych do dnia 31 maja 2003 r.


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 infoRgrafika


 

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 3. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ HODOWLANYCH]

Załącznik nr 3

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ HODOWLANYCH

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

1

Nabycie rozpłodnika przeznaczonego do rozrodu:

 

 

1) ogiera urodzonego w kraju, kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów z przeznaczeniem do używania w rozrodzie, wpisanego do księgi głównej koni rasy:

 

 

a) polski koń zimnokrwisty, huculskiej i konik polski

3.000

 

b) śląskiej

4.000

 

c) małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i pełnej krwi angielskiej przeznaczonego do rozrodu w hodowli koni półkrwi, po ukończeniu 100-dniowego treningu z wynikiem:

 

 

– minimum 110 punktów indeksowych

9.000

 

– minimum 90 punktów indeksowych

6.000

 

2) buhaja rasy polskiej czerwonej

1.000

2

Za krowę pierwiastkę rasy mlecznej: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej rasy; dotacja przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji 305-dniowej lub krótszej zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200 dniach doju

500

3

Za krowę pierwiastkę o udokumentowanym pochodzeniu rasy jersey przeznaczoną na remont stada objętego oceną użytkowości po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji 305-dniowej lub krótszej zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200 dniach doju

250

4

Za krowę utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg lub rejestrów hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych lub która po pierwszym wycieleniu w 2003 r. odchowała cielę przez okres co najmniej 3 miesięcy:

 

 

1) rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości

500

 

2) posiadającą co najmniej 75% genotypu rasy mięsnej

300

5

Za buhajka rasy mięsnej zakwalifikowanego do dalszej hodowli

750

6

Za każde cielę urodzone z zarodka pozyskanego w 2002 lub 2003 r. odpowiadającego wymaganiom określonym przez podmiot prowadzący księgi

1.000

7

Za lochę czystorasową wpisaną do księgi lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej

500

8

Za uzyskane wyniki hodowlane przysługuje dotacja do lochy stada podstawowego:

 

 

1) w stadach produkujących knury i loszki

500

 

2) w stadach produkujących wyłącznie loszki

300

9

Za każdą samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała nie mniej niż 18 punktów licencyjnych

23

10

Za każdą samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała me mniej niż 95 punktów licencyjnych

16

 

1

2

3

11

Za samce lisów, tchórzy, jenotów oraz norek przeznaczone na remont stada, które uzyskały nie mniej niż 19 punktów licencyjnych; dotacja przysługuje w proporcji 1 samiec na 4 samice i przy remoncie stada do 30%

46

12

Na prowadzenie programu testowania drobiu przysługuje dotacja za wykonanie oceny jednej próby testowej kur nieśnych w teście rodzicielskim, w tym:

 

 

1) okres odchowu – do 8 tygodni

5.600

 

2) po zakończeniu całego odchowu

5.600

 

3) w połowie cyklu produkcyjnego

2.820

 

4) po zakończeniu cyklu produkcyjnego i opracowaniu wyników

2.820

13

Za matkę pszczelą w pasiece, w której realizowany jest program hodowlany:

 

 

1) unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie liczącej 8–12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej

10

 

2) utrzymywaną i poddaną stacjonarnej ocenie wartości użytkowej i hodowlanej, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga lub rejestr, oraz pochodzącą z importu

80

14

Za terenową ocenę wartości użytkowej i hodowlanej każdej matki pszczelej w grupie testowej liczącej nie więcej niż 12 sztuk, przeprowadzoną przez podmiot prowadzący taką ocenę

20

15

Za każdą sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub naturalnie na trutowisku, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga, wyprodukowaną w pasiece, w której prowadzona jest stacjonarna ocena wartości użytkowej i hodowlanej i w której utrzymywane są matki pszczele wpisane do ksiąg

15

16

Za owcę matkę ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym, oraz za matkę utrzymywaną w stadzie uczestniczącym w I poziomie Programu

120

17

Za owcę matkę ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska utrzymywaną w stadzie:

90

 

1) zarodowym,

 

 

2) produkującym tryki, uczestniczącym w II poziomie Programu,

 

 

3) nieprodukującym tryków, uczestniczącym w II poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale 50 % krwi rasy plennej

 

18

Za owcę matkę utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym lub w stadzie uczestniczącym w III poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale co najmniej 37,5% krwi rasy plennej oraz w stadzie zarodowym, na którą nie była wypłacona dotacja z tytułu produkcji tryków

50

19

Za owcę matkę utrzymywaną w stadzie użytkowym o liczebności minimum 10 owiec matek rasy polska owca górska lub 15 owiec matek dla ras pozostałych, nieuczestniczącym w Programie

32

20

Za zewidencjonowanie owcy matki w stadzie towarowym oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada

3,20

21

Za kozę matkę objętą oceną wartości użytkowej wpisaną do księgi

24

 

1

2

3

22

Za 1 sztukę tarlaka karpia nowej linii lub rasy, zakupionego w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu lub Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego

20

23

Za 1 sztukę wyselekcjonowanego rodzinowo tarlaka pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego

3,50

24

Za 10 sztuk selekta pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego

7

25

Za 10 sztuk narybku troci jeziorowej; dotacja nie dotyczy narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm

7

26

Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta karpia czystych linii stanowiących rezerwę genetyczną

25

27

Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarła

4

28

Za ogiera utrzymywanego w stadzie ogierów, używanego do rozrodu, wpisanego do ksiąg koni rasy:

 

 

1) czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej

4.320

 

2) polski koń zimnokrwisty, konik polski i huculskiej

3.320

29

Za źrebię spełniające warunki wpisu do księgi głównej koni hodowlanych

40

30

Za konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi ocenianego metodą BLUP – model zwierzęcia

100

 

Załącznik 4. [STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA W FINAŁACH PRÓB DZIELNOŚCI PRZEZ KONIE 4–6-LETNIE]

Załącznik nr 4

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA W FINAŁACH PRÓB DZIELNOŚCI PRZEZ KONIE 4–6-LETNIE

Konie

Konkurencja

Stawka dotacji w złotych za lokatę

I

II

III

IV

4–letnie

ujeżdżenie

2.750

2.250

1.750

750

skoki

2.750

2.250

1.750

750

wkkw*

2.750

2.250

1.750

750

powożenie zaprzęgami jednokonnymi

2.750

 

 

 

5–letnie

ujeżdżenie

3.750

2.750

2.250

1.250

skoki

3.750

2.750

2.250

1.250

wkkw*

3.750

2.750

2.250

1.250

powożenie zaprzęgami jednokonnymi

3.750

 

 

 

6–letnie

ujeżdżenie

5.500

3.250

2.750

1.750

skoki

5.500

3.250

2.750

1.750

wkkw*

5.500

3.250

2.750

1.750

powożenie zaprzęgami jednokonnymi

5.500

 

 

 

 

*)Wszechstronny konkurs konia wierzchowego.


Załącznik 5. [STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA PRZEZ KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ HODOWLI KRAJOWEJ NA KRAJOWYM POKAZIE HODOWLANYM – CHAMPIONACIE POLSKI AFILIOWANYM PRZEZ EUROPEJSKA ORGANIZACJĘ KONIA ARABSKIEGO]

Załącznik nr 5

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA PRZEZ KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ HODOWLI KRAJOWEJ NA KRAJOWYM POKAZIE HODOWLANYM – CHAMPIONACIE POLSKI AFILIOWANYM PRZEZ EUROPEJSKA ORGANIZACJĘ KONIA ARABSKIEGO

Klasa

Stawka dotacji w złotych za lokatę

I

II

III

IV

V

Champion

Vicechampion

Klacze roczne

1.000

800

600

400

200

1.800

1.000

Klacze dwuletnie

1.000

800

600

400

200

Ogiery roczne

1.000

800

600

400

200

2.000

1.200

Ogiery dwuletnie

1.000

800

600

400

200

Klacze 4–6-letnie

1.200

1.000

800

500

300

3.500

2.000

Klacze 7–10-letnie

1.200

1.000

800

500

300

Klacze 11-letnie i starsze

1.200

1.000

800

500

300

Ogiery 4—8-letnie

1.500

1.100

700

400

200

4.500

3.000

Ogiery 9-letnie i starsze

1.500

1.100

700

400

200

 


Załącznik 6. [STAWKI DOTACJI DO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, DROBIU, PSZCZÓŁ I RYB ORAZ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH]

Załącznik nr 6

STAWKI DOTACJI DO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, DROBIU, PSZCZÓŁ I RYB ORAZ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH

Lp.

Stada

Stawka dotacji w zł za sztukę

1

2

3

 

Populacje objęte ochroną zasobów genetycznych

 

1

Bydło

720,00

2

Świnie

500,00

3

Owce matki

90,00

4

Koniki polskie

380,00

5

Hucuły

380,00

6

Lisy pospolite pastelowe i lisy pospolite białoszyjne

120,00

7

Tchórze

50,00

8

Króliki popielniańskie białe

50,00

9

Szynszyle beżowe

50,00

10

Kury

18,00

11

Gęsi

122,00

12

Kaczki

95,00

13

Rodziny pszczele rasy środkowoeuropejskiej

80,00

14

Karpie

40,00

15

Pstrągi

40,00

 

Stada zarodowe drobiu

 

16

Kury nieśne

10,00

17

Gęsi

44,00

18

Kaczki

40,00

 

Stada stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu

 

19

Gęsi

88,00

20

Kaczki

80,00

 

Stada prarodzicielskie drobiu

 

21

Gęsi

14,00

 

Utrzymanie rodzin pszczelich

 

22

Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

80,00

23

Rodziny pszczele w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

40,00

 

Stada zachowawcze pszczół

 

24

Zadania w stadach zachowawczych wiodących określone w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej:

 

 

1) linii M Augustowska

do 85.000,00

 

2) lnii M Asta

do 30.000,00

 

3) linii M Kampinoska

do 85.000,00

 

4) linii M Północna

do 15.000,00

 

Materiał biologiczny populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

 

25

Nasienie buhajów

15,00*

26

Nasienie ryb

2,00*

 

* Za jedną porcję.

Załącznik 7. [MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, DROBIU, PSZCZÓŁ I RYB ORAZ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH]

Załącznik nr 7

MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, DROBIU, PSZCZÓŁ I RYB ORAZ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH

Lp.

Stada

Liczba zwierząt w sztukach

1

2

3

 

POPULACJE OBJĘTE OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH:

 

1

Bydła

440 krów

2

Świń:

 

 

1) rasy złotnickiej pstrej*

200 loch i knurów

 

2) rasy złotnickiej białej*

250 loch i knurów

 

3) rasy puławskiej*

500 loch i knurów

3

Owiec:

 

 

1) rasy wrzosówka

1.500 matek

 

2) rasy świniarka

280 matek

 

3) odmiany pomorskiej

350 matek

 

4) odmiany kamienieckiej

289 matek

 

5) odmiany żelaźnieńskiej

110 matek

 

6) odmiany uhruskiej

250 matek

 

7) odmiany wielkopolskiej

700 matek

 

8) odmiany korideila

195 matek

 

9) odmiany merynos-booroola

25 matek

 

10) rasy olkuskiej

141 matek

 

11) rasy polska owca górska barwna

200 matek

 

12) rasy merynos barwny

100 matek

4

Koników polskich**

250**

5

Hucułów**

210**

6

Lisów pospolitych:

 

 

1) pastelowych

33 samice

 

2) białoszyjnych

50 samic

7

Tchórzy

50 samic

8

Królików popielniańskich białych

65 samic

9

Szynszyli beżowych

82 samice

10

Kur:

 

 

1) polbar (Pb)

550 kur

 

2) zielononóżka (Zk)

550 kur

 

3) leghorn (G-99)

550 kur

 

4) leghorn (H-22)

550 kur

 

5) rhode island red (R-11)

550 kur

 

6) sussex (S-66)

550 kur

 

7) żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)

550 kur

 

8) zielononóżka kuropatwiana (Z-11)

550 kur

 

9) K-22, A-33

1.100 kur

11

Gęsi:

 

 

1) biłgorajskiei (Bi)

250 gęsi

 

1

2

3

 

2) zatorskiej (ZD-1)

250 gęsi

 

3) Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Su, Ga, Ro, Go, Po, Sł, SD-01, WD-02, ND-12

1.750 gęsi

12

Kaczek:

 

 

1) A, A-1, A-2, A-3, P-8, P-9, P-33, K-2, Kh-1, O-1, KhO-1

1.800 kaczek

 

2) P-11, P-22

500 kaczek

13

Rodzin pszczelich rasy środkowoeuropejskiej:

 

 

1) linii M Augustowska

125 rodzin

 

2) linii M Północna

110 rodzin

 

3) linii M Asta

150 rodzin

 

4) linii M Kampinoska

130 rodzin

14

Karpi:

 

 

1) linii gołyskiej

100 tarlaków lub selektów

 

2) linii knyszyńskiej

100 tarlaków lub selektów

 

3) linii ukraińskiej

100 tarlaków lub selektów

 

4) linii litewskiej

100 tarlaków lub selektów

 

5) linii zatorskiej

100 tarlaków lub selektów

 

6) linii starzawskiej

100 tarlaków lub selektów

15

Pstrągów:

 

 

1) wiosennego tarła

100 tarlaków lub selektów

 

2) jesiennego tarła

100 tarlaków lub selektów

 

STADA ZARODOWE DROBIU:

 

16

Kur nieśnych:

 

 

1) K-66, K-44, A-22, A-88, WJ-44, N-11, P-11l

14.000 kur

 

2) H-33, V-44, M-55

10.000 kur

 

3) R-55, S-11, S-55, N-88, P-55

8.250 kur

17

Gęsi (W-11, W-33)

4.000 gęsi

18

Kaczek (A-44, A-55, P-77, P-66, K-11)

3.000 kaczek

 

STADA STANOWIĄCE REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO DROBIU:

 

19

Gęsi (Re, Ku)

500 gęsi

20

Kaczek (P-44, P-55)

1.300 kaczek

 

STADA PRARODZICIELSKIE DROBIU:

 

21

Gęsi

4.500 gęsi

 

UTRZYMANIE RODZIN PSZCZELICH:

 

22

Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

300 rodzin

23

Rodziny pszczele w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

330 rodzin

 

MATERIAŁ BIOLOGICZNY POPULACJI OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH:

 

24

Nasienie buhajów rasy polskiej czerwonej

2.000 porcji

25

Nasienie ryb

25.000 porcji

 

* Liczba świń rasy złotnickiej pstrej i białej oraz puławskiej dotyczy łącznie loch i knurów.

** Liczba koników polskich i hucułów dotyczy łącznie: klaczy jednorocznych, dwuletnich, trzyletnich i klaczy matek oraz ogierów używanych do rozrodu w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych, z wyjątkiem ogierów niebędących własnością podmiotów utrzymujących te populacje.

Załącznik 8. [WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ I STAWKI DOTACJI NA ICH DOFINANSOWANIE]

Załącznik nr 8

WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ I STAWKI DOTACJI NA ICH DOFINANSOWANIE

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

1

Organizacja Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

do 550.000

2

Organizowanie regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystaw zwierząt hodowlanych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tych wystawach

do 30.000

3

Organizowanie pokazów hodowlanych zwierząt futerkowych, pszczół oraz stoisk informacyjnych w zakresie hodowli pszczół

do 20.000

4

Wydawnictwa specjalistyczne

do 100.000

5

Nabycie z importu niezbędnych do realizacji programów hodowlanych zasobów genetycznych:

 

 

1) buhaja:

 

 

– rasy: limousine, charolaise

do 8.000

 

– pozostałych ras mięsnych

do 6.000

2) tryka:

 

 

– rasy Berrichon du Cher

do 4.000

 

– pozostałych ras

do 2.000

3) kozła:

 

 

– rasy burskiej

do 2.000

 

– pozostałych ras

do 1.500

4) knura:

 

 

– rasy: wielka biała, landrace

do 3.000

 

– rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha

do 3.500

5) loszki hodowlanej

do 1.500

6) owcy maciorki hodowlanej:

 

 

– rasy Berrichon du Cher

do 2.000

 

– pozostałych ras

do 1.200

7) matki pszczelej

do 150

8) zwierząt futerkowych:

 

 

– lisów polarnych (samce i samice)

do 600

 

– lisów pospolitych (samce i samice)

do 600

 

– norek (samce i samice)

do 300

9) ogiera pełnej krwi angielskiej

do 300.000

10) porcji nasienia:

 

 

– buhaja rasy mięsnej

do 150

 

– ogiera

do 2.000

 

– kozła

do 120

 

Załącznik 9. [WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ l STAWKI DOTACJI NA ICH DOFINANSOWANIE]

Załącznik nr 9

WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ l STAWKI DOTACJI NA ICH DOFINANSOWANIE

 

Lp.

Numer rejestracyjny zadania*)

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

1408.4

Wykorzystanie wyników oceny parametrów genetycznych i środowiskowych do poprawy jakości jaj spożywczych i tuszek brojlerów

do 100.000

2

1601.3

Ocena wartości hodowlanej bydła ras mlecznych

do 310.000

3

1602.3

Szacowanie wartości hodowlanej bydła w zakresie cech pokroju

do 100.000

4

1603.3

Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej metodą BLUP – model zwierzęcia

do 60.500

5

1604.3

Ocena wartości hodowlanej bydła rasy simentalskiej

do 115.000

6

1605.3

Opracowanie i wdrożenie systemu szacowania wartości hodowlanej buhajów i krów metodą BLUP – model zwierzęcia na podstawie próbnych udojów

do 81.500

7

1607.3

Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej

do 1.960.000

8

1608.3

Ocena użytkowości rozpłodowej loch

do 54.000

9

1609.3

Ocena przyżyciowa młodych knurów i loszek hodowlanych

do 63.000

10

1610.4

Wytworzenie w obrębie ras: wielka biała polska i polska biała zwisłoucha wysokoprodukcyjnych populacji świń wolnych od defektów genetycznych

do 320.000

11

1611.3

Wykorzystanie oceny przyżyciowej do określenia wartości hodowlanej świń metodą BLUP – model zwierzęcia

do 154.000

12

1612.3

Ocena wartości użytkowej świń na podstawie wyników oceny poubojowej w zakładach mięsnych

do 280.000

13

1614.3

Wykorzystanie oceny prowadzonej w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej do określenia wartości hodowlanej świń metodą BLUP

do 118.000

14

1615.3

Wykorzystanie oceny użytkowości rozpłodowej loch do określenia wartości hodowlanej świń metodą BLUP – model zwierzęcia

do 118.000

15

1616.3

Wykorzystanie metody BLUP – model zwierzęcia do określenia wartości hodowlanej owiec

do 220.000

16

1617.3

Stacjonarna ocena tryków na podstawie potomstwa

do 468.000

17

1620.3

Wykorzystanie bazy danych w Instytucie Zootechniki i Polskim Związku Owczarskim do oceny wartości hodowlanej i monitoringu stanu hodowli owiec w Polsce

do 200.000

18

2101.3

Organizacja i prowadzenie krajowej informacji o paszach

do 149.000

19

2106.3

Doskonalenie metod identyfikacji białka zwierzęcego w mieszankach paszowych

do 220.000

 

1

2

3

4

20

2501.4

Standaryzacja receptur dawek pokarmowych dla mięsożernych zwierząt futerkowych na podstawie zaktualizowanej bazy regionalnych zasobów paszowych

do 140.000

21

3102.3

Produkcja i standaryzacja surowic testowych niezbędnych w kontroli pochodzenia u bydła

do 970.000

22

3103.4

Badania nad grupami krwi u świń i ich praktyczne wykorzystanie

do 320.000

23

3104.3

Wykorzystanie badań grup krwi i polimorficznych form białka u owiec w praktyce hodowlanej

do 250.000

24

3105.4

Badania nad grupami krwi u koni i ich praktyczne wykorzystanie

do 140.000

25

3310.4

Wykorzystanie komórek blastodermalnych do utrzymania i rekonstrukcji bioróżnorodności kaczek i gęsi ze stad zachowawczych

do 79.000

26

3502.3

Zastosowanie biotechnologicznych metod kierowania rozrodem w hodowli świń

do 260.000

27

3505.3

Opracowanie nowego kryterium laboratoryjnej oceny jakości nasienia buhajów obejmującego strukturę chromatyny plemników

do 250.000

 

*)Numery rejestracyjne zadań oznaczają:

– pierwsza cyfra – numer programu,

– druga cyfra – numer zagadnienia badawczego w obrębie programu,

– trzecia i czwarta cyfra – numer tematu szczegółowego w obrębie zagadnienia badawczego,

– piąta cyfra (podana po kropce) – wykonawcę oraz źródło finansowania; cyframi 3 i 4 oznaczone są zadania finansowane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Załącznik 10. [STAWKI DOTACJI I WYKAZ ZADAŃ NA DOFINANSOWANIE OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, PROWADZENIA KSIĄG I REJESTRÓW ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW OCENY I SELEKCJI ROZPŁODNIKÓW]

Załącznik nr 10

stawki DOTACJI I WYKAZ ZADAŃ NA DOFINANSOWANIE OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, PROWADZENIA KSIĄG I REJESTRÓW ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW OCENY I SELEKCJI ROZPŁODNIKÓW

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

A

OCENA I HODOWLA ZWIERZĄT

za sztukę

I

Ocena krowy:

 

 

1. Ocena krowy rasy mlecznej w gospodarstwie posiadającym co najmniej:

 

 

– 7 sztuk krów w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim

3,00

 

– 10 sztuk krów w pozostałych województwach

3,00

 

2. Ocena krowy rasy polskiej czerwonej i simentalskiej w gospodarstwie posiadającym od 3 do 6 krów łącznie, bez względu na rasę, w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim

9,00

 

3. Ocena krowy w stadach bydła ras mięsnych

2,20

 

4. Ocena typu i budowy krowy pierwiastki rasy mlecznej pochodzącej po buhaju testowanym lub pierwiastki rasy mlecznej o udokumentowanym pochodzeniu

26,00

II

Hodowla bydła zarodowego ras mlecznych i mięsnych:

 

 

1. Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych

0,60

 

2. Prowadzenie ksiąg lub rejestrów bydła ras mięsnych

0,60

 

3. Bonitacja stad krów ras mięsnych

4,00

 

4. Testy krwi wykonywane celem sprawdzenia pochodzenia:

 

 

1) krów pierwiastek i jałowic cielnych wykorzystywanych do oceny buhajów na podstawie ich potomstwa

40,00

 

2) potomstwa krów i buhajów rasy polskiej czerwonej uczestniczących w realizacji programu ochrony zasobów genetycznych

40,00

III

Prowadzenie ksiąg świń

1,00

IV

Ocena owcy maciorki stada podstawowego:

 

 

1. w gospodarstwie do 100 sztuk

1,50

 

2. w gospodarstwie powyżej 100 sztuk

0,50

V

Ocena kozy:

 

1. Metodą A4:

 

 

1) w gospodarstwie do 15 sztuk kóz

8,00

 

2) w gospodarstwie powyżej 15 sztuk kóz

4,00

 

2. Metodą AT:

 

 

1) w gospodarstwie do 15 sztuk kóz

6,00

 

2) w gospodarstwie powyżej 15 sztuk kóz

3,00

 

1

2

3

VI

Ocena stada podstawowego zwierząt futerkowych:

 

 

1. W stadzie lisów, jenotów, norek, tchórzy, szynszyli i nutrii:

 

 

1) do 100 sztuk samic

1,10

 

2) powyżej 100 sztuk samic

0,90

 

2. W stadzie królików

1,40

VII

Ocena pszczół:

 

 

1. Ocena terenowa w pasiece

110,00

 

2. Ocena stacjonarna w pasiece:

 

 

1) do 30 rodzin pszczelich w ocenie

180,00

 

2) od 31 do 60 rodzin pszczelich w ocenie

300,00

 

3) powyżej 60 rodzin pszczelich w ocenie

600,00

VIII

Ocena drobiu:

 

 

1. Ocena stada hodowlanego

300,00

 

2. Ocena terenowa:

 

 

1) okres odchowu

135,00

 

2) okres produkcji

240,00

 

3. Prowadzenie ksiąg drobiu

7,20

IX

Ocena koni:

 

 

1. Klaczy wpisanej do księgi hodowlanej lub rejestru, podlegającej weryfikacji wartości użytkowej lub hodowlanej

41,00

 

2. Klaczy podlegającej ocenie wartości użytkowej w celu wpisania jej do księgi hodowlanej lub rejestru

75,00

 

3. Źrebięcia podlegającego opisowi w celu wystawienia dokumentu hodowlanego

55,00

 

4. Źrebięcia rocznego i dwuletniego podlegającego selekcji hodowlanej

16,00

 

5. Ogiera dopuszczonego do rozrodu podlegającego przeglądowi i selekcji hodowlanej

45,00

 

6. Ogiera młodego podlegającego kwalifikacji i wpisowi do ksiąg koni hodowlanych lub rejestrów

90,00

 

7. Ogiera i klaczy poddanych próbie dzielności

90,00

X

Opracowanie i wydanie drukiem:

 

 

Ksiąg hodowlanych lub dodatków do ksiąg hodowlanych koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

65.000,00

B

UNASIENNIANIE ZWIERZĄT

 

I

Bydło ras mlecznych:

 

 

1. Buhaj lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej oszacowanej przez Instytut Zootechniki w Krakowie w zakresie cech mlecznych oraz cech typu i budowy z powtarzalnością oceny co najmniej 70%, uszeregowany według wartości indeksu wyliczonego według wzoru:

40.000,00

 

I (indeks) = 2 x wartość hodowlana dla kg białka + 1 x wartość hodowlana dla kg tłuszczu

 

 

i decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu

 

 

1

2

3

 

2. Buhaj, którego testowanie zostało zakończone w danym roku:

 

 

1) rasy czarno-białej i czerwono-białej, którego nasieniem unasienniono 400 sztuk krów i jałowic w okresie 210 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji

12.500,00

 

2) rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, którego nasieniem unasienniono 150 sztuk krów i jałowic w okresie 440 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji

12.500,00

II

Bydło ras mięsnych:

 

 

1. Buhaj, którego testowanie zostało zakończone w danym roku i którego nasieniem unasienniono 120 sztuk krów i jałowic w okresie 120 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji

10.000,00

 

2. Buhaj oceniony w zakresie cech opasowych i rzeźnych na co najmniej 6 sztukach potomstwa i decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu

15.000,00

II

Świnie:

 

 

Knur pochodzący po ojcu:

4.000,00

 

1) ocenionym w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i posiadającym dodatni indeks,

 

 

2) o wartości hodowlanej wynoszącej co najmniej 0,1, oszacowanej metodą BLUP – model zwierzęcia dla indeksu selekcyjnego

 

C

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU:

za zadanie

 

1. Nadzorowania zadań związanych z realizacją programów hodowlanych, oceną wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, szkoleń specjalistycznych, rozliczania realizacji zadań oraz wykonywania funkcji jednostki kontrolnej

do 3.500.000,00

 

2. Przetwarzania i publikowania danych z oceny wartości użytkowej

do 2.700.000,00

 

3. Rejestracji, selekcji i doboru bydła zarodowego ras mięsnych oraz tworzenie bazy danych w systemie informatycznym i ich publikacja

do 340.000,00

 

4. Programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

do 165.000,00

 

5. Koordynowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem ksiąg oraz wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz

do 135.000,00

 

6. Przetwarzania i publikowania danych z oceny wartości użytkowej owiec i kóz, kompletowania danych, obsługi krajowej bazy danych dotyczących owiec

do 55.000,00

 

7. Prowadzenia w systemie informatycznym krajowej bazy danych koni hodowlanych ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, konik polski, huculskiej oraz rejestru kuców i koni małych

do 210.000,00

 

8. Koordynowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem ksiąg i oceną wartości użytkowej świń oraz obsługi krajowej bazy danych

do 100.000,00

 

Załącznik 11. [STAWKI DOTACJI ZA BADANIA WYKONYWANE W ZAKRESIE MONITORINGU JAKOŚCI SUROWCÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH]

Załącznik nr 11

STAWKI DOTACJI ZA BADANIA WYKONYWANE W ZAKRESIE MONITORINGU JAKOŚCI SUROWCÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Lp.

Rodzaj badania

Stawka dotacji za jedno badanie w zł

1

2

3

1

Oznaczanie zawartości metali ciężkich w:

 

 

1) surowcach rolnych pochodzenia roślinnego

269

 

2) produktach spożywczych pochodzenia roślinnego

269

 

3) produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

269

2

Oznaczanie zawartości azotanów w surowcach rolnych pochodzenia roślinnego

85

3

Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w:

 

 

1) surowcach rolnych pochodzenia roślinnego

274

 

2) produktach spożywczych pochodzenia roślinnego

274

 

3) produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

274

4

Oznaczanie pozostałości polichlorowanych bifenyli w:

 

 

1) surowcach rolnych pochodzenia roślinnego

274

 

2) produktach spożywczych pochodzenia roślinnego

274

 

3) produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

274

5

Oznaczanie mikotoksyn w:

 

 

1) surowcach rolnych pochodzenia roślinnego

311

 

2) produktach spożywczych pochodzenia roślinnego

311

6

Oznaczanie pozostałości chloropropanoli w:

 

 

1) produktach spożywczych pochodzenia roślinnego

274

 

2) produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

274

7

Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych lub nitrozoamin w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

188

8

Oznaczanie amin biogennych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

219

9

Oznaczanie zawartości środków hamujących w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mleko)

55

10

Badania międzylaboratoryjne próbek:

 

 

1) surowców rolnych pochodzenia roślinnego

762

 

2) produktów spożywczych pochodzenia roślinnego

762

 

3) produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

762

 

Załącznik 12. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 12

STAWKIDOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Zadania

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Prognozowanie i sygnalizacja terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych – opracowanie zbiorczych informacji dotyczących oceny nasilenia występowania agrofagów

agrofag

1.143

2

Urzędowe badania kontrolne jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie handlowym i stosowaniu w rolnictwie:

 

 

 

1) analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowanych środków ochrony roślin

próbka

175

 

2) analiza zawartości substancji biologicznie czynnej

próbka

343

 

3) ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roślin metodą laboratoryjną

próbka

231

 

4) ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin

próbka

288

3

Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych:

 

 

 

1) badanie pozostałości insektycydów chloroorganicznych

próbka

145

 

2) badanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych

próbka

100

 

3) badanie pozostałości insektycydów pyretroidowych

próbka

159

 

4) badanie pozostałości insektycydów karbaminianowych

próbka

146

 

5) badanie pozostałości innych insektycydów

próbka

145

 

6) badanie pozostałości fungicydów karbaminianowych

próbka

145

 

7) badanie pozostałości fungicydów dwutiokarbaminianowych

próbka

50

 

8) badanie pozostałości innych fungicydów

próbka

178

 

9) badanie pozostałości herbicydów fenylomocznikowych

próbka

222

 

10) badanie pozostałości innych herbicydów

próbka

145

4

Badanie gleby i roślin na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania:

 

 

 

1) oznaczanie patotypów nicieni Globodera pallida lub Globodera rostochiensis:

 

 

 

a) rozmnażanie

próbka

4.000

 

b) identyfikacja patotypu

próbka

3.400

 

2) oznaczanie patotypów Synchytrium endobioticum:

 

 

 

a) rozmnożenie i wirulencja

próbka

9.000

 

b) identyfikacja patotypu

próbka

10.000

5

Dofinansowanie kosztów zwalczania Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, w zakresie:

 

 

 

1) przerobu porażonych ziemniaków i unieszkodliwienia odpadów powstałych w trakcie przerobu

100 kg

5,00

 

2) dezynfekcji pomieszczeń

1 m2

0,50

 

1

2

3

4

 

3) pokrycie rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w przypadku stwierdzenia Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w ziemniakach zgłoszonych do kwalifikacji w stopniach:

 

 

 

a) Super Elita

1 ha

3.000

 

b) Elita

1 ha

2.500

 

c) Oryginał

1 ha

2.000

6

Zaprawianie nasion niekwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w rejonach zagrożonych występowaniem śnieci karłowej (Tilletia controversa)

100 kg

15

7

Badania nad techniką ochrony roślin:

 

 

 

1) badanie szerokości stref ochronnych

badanie

100.000

 

2) badanie i ocena jakości technicznej podzespołów opryskiwaczy rolniczych

badanie

3.000

8

Zaklasyfikowanie środka ochrony roślin w zakresie toksyczności dla:

 

 

 

1) ludzi

środek

166

 

2) pszczół

środek

165

 

3) organizmów wodnych

środek

100

Załącznik 13. [STAWKI DOTACJI NA OBNIŻENIE CENY BADAŃ OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH LUB SAMOBIEŻNYCH, POLOWYCH I SADOWNICZYCH]

Załącznik nr 13

stawki DOTACJI NA OBNIŻENIE CENY BADAŃ OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH LUB SAMOBIEŻNYCH, POLOWYCH I SADOWNICZYCH

1) 60 zł – dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki do 12 m,

2) 70 zł – dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki powyżej 12 m,

3) 60 zł – dla opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego,

4) 80 zł – dla opryskiwacza samobieżnego polowego lub sadowniczego.

Załącznik 14. [STAWKI DOTACJI DO 1 HA UPRAWY EKOLOGICZNEJ DLA GOSPODARSTW PODEJMUJĄCYCH PRODUKCJĘ I PRODUKUJĄCYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI]

Załącznik nr 14

stawki DOTACJI DO 1 HA UPRAWY EKOLOGICZNEJ DLA GOSPODARSTW PODEJMUJĄCYCH PRODUKCJĘ I PRODUKUJĄCYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI

Lp.

Rodzaj uprawy

Stawka dotacji do 1 ha uprawy w zł

dla gospodarstw będących w kontrolowanym okresie – w roku poprzedzającym uzyskanie certyfikatu zgodności

dla kontrolowanych gospodarstw posiadających certyfikat zgodności

1

2

3

4

1

Uprawy warzywne

500

400

2

Uprawy rolnicze

300

250

3

Uprawy sadownicze

600

500

4

Plantacje jagodowe

550

500

5

Łąki, pastwiska

100

80

Załącznik 15. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KONTROLI GOSPODARSTW NA ZGODNOŚĆ PROWADZENIA PRODUKCJI METODAMI EKOLOGICZNYMI]

Załącznik nr 15

STAWKIDOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KONTROLI GOSPODARSTW NA ZGODNOŚĆ PROWADZENIA PRODUKCJI METODAMI EKOLOGICZNYMI

Lp.

Powierzchnia gospodarstwa

Stawka w zł na 1 gospodarstwo

1

2

3

1

do 5 ha użytków rolnych

400

2

powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych

450

3

powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych

550

4

powyżej 20 ha do 50 ha użytków rolnych

650

5

powyżej 50 ha do 100 ha użytków rolnych

700

6

powyżej 100 ha użytków' rolnych

800

Załącznik 16. [STAWKI DOTACJI NA MONITOROWANIE DOSTĘPU POLSKICH ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik nr 16

stawki DOTACJI NA MONITOROWANIE DOSTĘPU POLSKICH ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

DZIAŁ l – Analizy ekonomiczne polityki rolnej

Lp.

Zadanie

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Analizy zmian parametrów wpływających na sytuację ekonomiczno-finansową sektora gospodarki żywnościowej – oceny za I i III kwartał 2003 r.

opracowanie

37.700

2

Analiza skutków liberalizacji handlu rolno-spożywczego w ramach CEFTA

opracowanie

30.300

3

Zmiany instrumentów polityki produkcji rolnej w Polsce (monitoring dla OECD)

opracowanie

30.300

DZIAŁ II – Monitorowanie zagranicznych rynków rolnych

Lp.

Zadanie

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Sygnalne raporty monitorujące sytuację podażowo-popytową i cenową na światowych rynkach podstawowych produktów rolnych:

 

 

 

1) zboża, oleiste, komponenty paszowe

opracowanie

10.800

 

2) żywiec, mięso, drób i jaja

opracowanie

10.800

 

3) owoce i warzywa

opracowanie

10.800

 

4) cukier

opracowanie

10.800

 

5) mleko i produkty mleczarskie

opracowanie

10.800

 

6) ziemniaki i skrobia

opracowanie

10.800

2

Roczny raport podsumowujący polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w roku 2002

opracowanie

48.500

3

Przygotowanie analiz obrotów w handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi za I i III kwartał 2003 r.

opracowanie

16.350

4

Przygotowanie szybkich analiz bieżącej sytuacji w polskim handlu artykułami rolno-spożywczymi z wybranymi państwami i w rolnictwie tych państw

opracowanie

1.375

DZIAŁ III – Monitorowanie rozmiarów importu i cen importowych

Lp.

Zadanie

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Weryfikacja danych liczbowych, wykonanie prac obliczeniowych i przygotowanie miesięcznych raportów o wielkości importu towarów rolno-spożywczych według narastających danych miesięcznych za listopad i grudzień 2002 r. oraz za miesiące: od stycznia do października 2003 r.

opracowanie

1.200

2

Weryfikacja danych liczbowych, wykonanie prac obliczeniowych i przygotowanie miesięcznych raportów o cenach importowych towarów rolno-spożywczych według danych miesięcznych za listopad i grudzień 2002 r. oraz za miesiące: od stycznia do października 2003 r.

opracowanie

1.200

3

Sporządzenie uzupełniającej analizy tendencji zmian wielkości importu i cen importowych towarów w 2003 r. oraz syntezy

opracowanie

3.000

4

Ustalenie wielkości progowych dla towarów wymagających głębszej ochrony – w zależności od potrzeb na 2003 r.

opracowanie

3.000

5

Ustalenie cen progu dla towarów wymagających głębszej ochrony – w zależności od potrzeb – na 2004 r. oraz listy towarów objętych Specjalnymi Środkami Ochronnymi

opracowanie

2.700

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »