| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 743)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Zaśmiecanie terenu, wydeptywanie przez pieszych oraz rozjeżdżanie przez rowerzystów i turystów na koniach pokrywy glebowej.

Ustawianie koszy na odpady. Budowa zapór, szlabanów i ogrodzeń w miejscach szczególnie zagrożonych. Wyznaczenie szlaku konnego i szlaku rowerowego.

2

Osuwanie się wydm powodowane niekontrolowanym ruchem pieszych.

Budowa i naprawa płotków przeciwerozyjnych.

3

Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska, nieprawidłowa struktura przestrzenna i wiekowa w drzewostanach sztucznego pochodzenia.

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów. Eliminacja obcych gatunków drzew.
Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego drzewostanów. Hodowla sadzonek do zalesień i odnowień. Sadzenie gatunków drzew zgodnych z siedliskiem.

4

Uszkadzanie drzewostanów iglastych na skutek żerów owadów i występowania grzybów pasożytniczych.

Usuwanie chorych drzew z drzewostanów. Wykładanie pułapek na owady oraz wykładanie i korowanie drzew pułapkowych.

5

Uszkadzanie odnowień i młodników przez jeleniowate.

Grodzenie upraw leśnych. Palikowanie sadzonek. Odstrzały redukcyjne populacji jeleniowatych.

6

Niszczenie infrastruktury turystycznej.

Remont urządzeń turystycznych. Budowa małej infrastruktury (place zabaw dla dzieci), w celu zatrzymania turystów na obrzeżach Parku.

7

Naturalne pojawianie się niepożądanych gatunków roślin w cennych przyrodniczo ekosystemach nieleśnych, powodujące obniżenie różnorodności biologicznej.

Wykaszanie niepożądanych roślin oraz usuwanie krzewów i drzew.

8

Uszkadzanie upraw rolnych przez dziki.

Zabezpieczenie pól środkami zapachowymi (repelentami) oraz odstrzał redukcyjny populacji dzików.

9

Obniżanie się poziomu wód gruntowych w wyniku antropogenicznych przekształceń układów hydrologicznych.

Budowa i konserwacja zastawek na ciekach wodnych w Parku.

10

Zmniejszanie się liczebności roślin gatunków chronionych i ich siedlisk.

Hodowla w szkółce i wysadzenie na wybranych powierzchniach sadzonek roślin zagrożonych.

11

Zagrożenia zwierząt w okresie zimowym.

Dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy śnieżnej. Odladzanie wodopojów.

12

Zagrożenie wścieklizną.

Redukcja części lisów i jenotów, wykładanie dla zwierząt szczepionek przeciw wściekliźnie.

13

Zniekształcenie krajobrazu kulturowego na skutek zaniechania ogławiania wierzb przydrożnych.

Przycinanie gałęzi wierzb przydrożnych.

 

Załącznik 2. [ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES l SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb.

Budowa nowych i naprawa istniejących płotków przeciwerozyjnych z drewna, na długości 60 m.

Obręb Ochronny Kromnów (178-183, 184-187)2).

1) Przeciwdziałanie osuwaniu się wydm.

2) Ochrona obszarów Parku przed penetracją ludzi.

Wykonanie i remont blokad ruchu na obszarze ochrony częściowej, w ilości 100 sztuk.

Teren całego Parku.

 

Wykonanie szlabanów metalowych, w ilości 55 sztuk.

Teren całego Parku.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 401,76 ha.

Obręb Ochronny Laski 6a, 7b, 10d, 11a, f, 12b, 63Ab, 104b, 136o, 155b, 169f, 183d, 184g, h,192c, 200c, f, 201b, c, d, 206b, 213g, 216g, 217g, j, 218a, b, c, i, k, 225a, b, d, g, h, 249f, 256d, 257h, i, j, 272a, b, 289a, c, w, 290b, 342d, f, g, k, r, t, 353a, b, f, g, j, m, 374d, k;
Obręb Ochronny Kromnów 41d, 51j, k, 54g, h, 71a, f, 75d, 79b, 113d, 129b, k, 138h, 163a, b, 174a,176f, k, 190j, 213b, 269c, 270b, 271f, g, 275a1, b1, 276f, (280s)2), 281 g, i, 349h, 350g, l, w, z, 356c, h, 361 a, y, 364c, d, f, 366z, 368r, 377w, 405a, 410h, 414a, 420g, i, l;
Obręb Ochronny Kampinos 10m, l, 11h, 18d, 81/83, 91a, b, 111a, 127c, i, 197a, 204a, b, m, 253l, n, 340r, t, 355a1, 363p, r, t, 374r1, 377c, d, 391b, 449k.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 585,02 ha.

Obręb Laski 6f, g, 8g, 10k, 22g, 39f, 42a, 103b, 104a, f, 131f, 150c, 164h, i, 169d, 170c, 176a,177c, 342m, n, o, p, s,178k,
Obręb Kromnów 39f, 40a, b, c, d, 54c, 72c, 81f, 84d, f, g, 86g, 87c, 109a, f, 117a, 120b, 127c, 128m, 129c, 137g,143b, c, d, 157a, 158b,159b, c, 176i, 188d, f, 189c, d, g, 190c, f, i, l, 361a1, 422b;
Obręb Kampinos 10k, n, 11j, 69y, 74o, 82b, d, 84g,85a, 86c, 119b, 124c, n, 139a, 140c, 146c, 150a, 157c, 158a, 164a, b, 175d, 189j, 195d, 215d, 216k, 219f, g.

 

Usuwanie drzew opanowanych przez owady i grzyby, połamanych oraz przewróconych, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie (czyszczenia wczesne i późne), na powierzchni 311,20 ha.

Obręb Ochronny Kromnów 3b, 60d, g, 227c, t, o, 269w, z, 274x, 277c, 279b, 280j, z, 287b, 306p, 308g, p, 331a, b, f, 333a, b, d, g, i', 335n, 351o, 356k', w, 370b, c, i, j, k, n, t, w, x, y, 371a', b', 372g, r, 385y, 386f, 396g, 406m, 420f, h, k;
Obręb Ochronny Kampinos 185I2, 204i, 360c' wieś Kępiaste działka nr 347, wieś Marianów działka (nr 11)2), 184p, 255h, (256b)2), 344g, h, 345g, 410b, (416i, j)2), n, r, o, a, (w)2), 417i, 418d;
wieś Grabina działka nr 15,
(227a, 275n, x, 280I)2), k1, 281n, (287d, 292g)2), 292i1, (293b, c, h, k, m, o, 301 b)2), h, n, (r, 302k)2), h1, 349x;

 

1

2

3

 

 

wieś Kiścinne działka nr 105, (132c)2), 172As, 297d, (298z)2), 299I, (300I, 304a)2), i, (306p)2), w, (z)2), 307o, 309m, 333h, 340s, z, p, a1, 354w, x, z, 355a, b, c, d, f, i, j, k, l, (360i, j, 362a1, c1, s, w, 369a1)2), 369I, (370a, h, j)2), 373a, c, 374c, 375g, 382d2, (384c, f, 411a)2), 411d, m, 412b1, c1, 413o, 419b;
Obręb Ochronny Laski (185a, 187i)2), 188o, 218n, g, l, (334m, k, t, r)2), 290p, 293n, wieś Wólka działka nr 93, 4f, (177d, 178l, m, 192c, f, g, 235c)2), 280i, p, 281g, i, (283a, d, 287I, 289o, r)2), 290f, i, t, (g1)2w, x, y, (292w1, j1, 303m, n, o, r, s, t, k, f)2), 306t1, 309m, 310a, i, n, z, 312k, 339a, b, d, (374i, ,j, l)2).

 

Zalesienia wykupionych gruntów rolnych, na powierzchni 22,86 ha.

Obręb Ochronny Kromnów wieś Rybitew, działka nr 5/2, 19, 133, 132, 173, 192, 179, 274z, r, a', b'
wieś Stara Dąbrowa działka nr 33, 165, 224, 297w;
wieś Górki działka nr 129, 301c, m;
wieś Cisowe działka nr 73, 25;
wieś Zamość działka nr 77, 93, 348r, 37 4t, f;
wieś Famułki Królewskie działka nr 11, 12, 77, 78, 355y;
wieś Kromnów działka nr 271;
Nowa Wieś Śladowska działka nr 81;
Obręb Ochronny Laski wieś Mariew działka nr 39, 132;
wieś Adamówek działka nr 249;
wieś Kępiaste działka nr 188.

 

Odnowienia sztuczne powierzchni pod osłoną drzewostanu (po usunięciu czeremchy amerykańskiej), na powierzchni 1,00 ha.

Obręb Ochronny Kampinos (199g)1).

 

Odnowienia sztuczne powierzchni po usunięciu drzew gatunków obcych (sosny Banksa i robinii akacjowej), na powierzchni 0,48 ha.

Obręb Ochronny Laski (140f)2);
Obręb Ochronny Kromnów 348a', 351d', z.

 

Dosadzanie gatunków drzew, pożądanych dla danego siedliska (dolesienia luk), na powierzchni 2,82 ha.

Obręb Ochronny Laski 44b, (144a)2).

 

Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia), na powierzchni 4,27 ha.

Obręb Ochronny Laski wieś Janówek działka nr 39, 310j2), 303g, 330z; wieś Stanisławów działka nr 20; wieś Truskaw działka nr 172, 372, 373; wieś Mariew działka nr (31, 175, 180c)1); wieś Stara Dąbrowa działka nr 42, 298a, 144a, 93f; Górki działka nr (129)2), 235, 177, 183, 184, (242)2), 300, 49c, 305b, c, 301 m; wieś Cisowe działka nr 76; wieś Famułki Królewskie działka nr 155, 209, 210, 218, 348d, g; wieś Kromnów działka nr 271; wieś Wilcze Śladowskie działka nr 35/1, 366d', p, 377s.

 

1

2

3

 

Sadzenie krzewów głogu, tarniny, dzikiej róży na obrzeżach Parku, na powierzchni 1,65 ha.

Na granicy Parku.

 

Pielęgnacja sadzonek drzew przez wykaszanie roślin utrudniających ich wzrost, na powierzchni 65,00 ha.

Obszar ochrony częściowej.

 

Pozyskanie nasion i owoców do obsiewu szkółki, razem do 2 700 kg.

Teren Parku.

 

Produkcja materiału sadzeniowego, na powierzchni 8,00 ha.

Szkółka Julinek.

 

Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce, w ilości 568 prób.

Drzewostany sosnowe w wieku powyżej 20 lat.

 

Kontrolne poszukiwania owadów w glebie, w ilości 320 prób.

Grunty rolne i szkółka.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) - 51 sztuk, lepowych - 30 sztuk oraz wykładanie drzew pułapkowych - 51 sztuk i ich usunięcie poza teren leśny.

Drzewostany sosnowe w wieku powyżej 20 lat.

 

Grodzenie siatką upraw leśnych na powierzchni 2,42 ha oraz opalikowanie i ogradzanie modrzewia - 1 600 sztuk.

Obręb Ochronny Laski 140f, 144a; Obręb Ochronny Kromnów 144a.

 

Zwalczanie chorób grzybowych materiału sadzeniowego (chemiczne, biologiczne).

Szkółka Julinek.

 

Ochrona przed ekspansją obcych gatunków roślin: wycinanie i wyrywanie czeremchy amerykańskiej i dębu czerwonego, na powierzchni 10,00 ha.

Obręb Ochronny Kampinos na obszarze ochrony częściowej.

 

Naprawa i wymiana tablic informacyjnych, informujących o zasadach zwiedzania Parku, w ilości 100 sztuk.

Cały obszar Parku.

 

Oranie istniejących pasów przeciwpożarowych (mineralizacja), na długości 59,63 km.

Cały obszar Parku.

 

Oczyszczenie 4 sztuk zbiorników wodnych i poprawa drogi dojazdowej do stanowisk czerpania wody.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych, na powierzchni 81,80 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Usuwanie gałęzi i powalonych drzew w ramach poprawy przejezdności dróg pożarowych, na długości 38,5 km.

Cały obszar Parku.

 

Budowa nowych i remont istniejących dróg z drewnianych wałków, na długości 2,02 km.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

1

2

3

 

Wymiana i konserwacja tablic informacyjnych, informujących o zagrożeniach pożarowych, oraz oznakowanie dróg przeciwpożarowych - 80 sztuk. Ustawienie tablic o zakazie wstępu w razie ogłoszenia akcji "Susza" - 117 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Odstrzały redukcyjne jeleniowatych, w ilości: sarna - 100 sztuk, dzik - 300 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

3. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Koszenie łąk i usuwanie pokosu, na powierzchni 32,04 ha.

Obręb Ochronny Laski (227f)1); Obręb Ochronny Kampinos (364, 365, 391-393)1).

 

Zapobieganie naturalnemu pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez usuwanie krzewów i odrośli, na powierzchni 4,50 ha.

Obręb Ochronny Kampinos oddz. (173i, 172Ad, 354t, działka nr 315)1).

4. Ochrona ekosystemów wodnych.

Uzupełnienie wypłukanej przez wodę ziemi, remont drewnianych przegród w celu zatrzymywania wody w kanałach, naprawa uszkodzeń, w 60 miejscach.

Obszar objęty ochroną częściową.

5. Ochrona roślin.

Hodowla w szkółce leśnej i wysadzenie na wybranych powierzchniach sadzonek: sasanki łąkowej, zawilca wielkokwiatowego, orlika pospolitego, szałwi łąkowej, naparstnicy zwyczajnej i wielosiłu błękitnego, łącznie 5 000 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

6. Ochrona zwierząt.

Wyłożenie lizawek dla zwierzyny, w ilości 34 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Zabezpieczanie upraw rolnych za pomocą środków zapachowych (repelentów), na powierzchni 180,00 ha.

Teren pól uprawnych w granicach Parku.

 

Wyłożenie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy, w ilości do 150 kg.

Przy budynkach wolno stojących (osady leśne).

 

Wykładanie mięsa dla orłów bielików w okresie zimowym, na jednym stanowisku.

Obwód Ochronny Wiersze.

 

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie, odstrzały redukcyjne zapobiegające rozprzestrzenianiu się wścieklizny, w ilości: lis - 50 sztuk, jenot - 20 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

1

2

3

7. Ochrona walorów widokowych.

Ogławianie wierzb przydrożnych, w ilości 500 drzew.

Obręby Ochronne: Kampinos, Kromnów.

8. Ochrona przed szkodami wyrządzanymi przez pieszych.

Renowacja urządzeń wzdłuż szlaków turystycznych, miejsc wypoczynkowych i parkingów:
- nowe urządzenia - 30 sztuk,
- remont istniejących - 50 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową dla:

- obrębu ochronnego Laski,

- obrębu ochronnego Kampinos,

- obrębu ochronnego Kromnów,

sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1991 r.

Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich kilku latach - oznaczone są tymczasowo numerami działek z mapy ewidencyjnej gruntów, wymienionych w aktach notarialnych.

Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

2) Zadania niewykonane w 2002 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »