| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1)Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r (poz. 751)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

 

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Wydeptywanie pokrywy glebowej przez pieszych w otoczeniu szlaków turystycznych.

Wykonanie drewnianych barierek przy szlakach turystycznych, uniemożliwiających zejście turystów z wytyczonego szlaku.

2

Zamieranie drzewostanów iglastych na skutek żerów szkodliwych owadów oraz pasożytniczych grzybów.

Usuwanie opanowanych drzew. Wykładanie pułapek na owady. Poszukiwania owadów.

3

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów.

Regulacja składu gatunkowego drzewostanów.

4

Zagrożenie upraw leśnych przez rośliny zielne.

Wykaszanie niepożądanych gatunków roślin zielnych wokół sadzonek.

5

Ekspansja niepożądanych gatunków roślin na łąkach.

Wykaszanie mechaniczne łąk.

6

Niekorzystne stosunki wodne na łąkach (podtapianie).

Konserwacja rowów melioracyjnych.

7

Wzrost śmiertelności ssaków i ptaków w okresie ekstremalnych warunków zimowych.

Dokarmianie w okresie mroźnej i śnieżnej zimy.

8

Nadmierny wzrost liczebności populacji lisa i jenota, zagrażający ptakom gnieżdżącym się na ziemi.

Odstrzał redukcyjny lisów i jenotów.

9

Niewłaściwy skład gatunkowy ryb, przejawiający się przewagą liczebności ryb karpiowatych

Odłowy regulacyjne.

10

Zagrożenie pożarowe.

Orka pasów przeciwpożarowych, porządkowanie terenów przyległych do dróg, utrzymanie przejezdności dróg leśnych.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

 

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej. Ochrona powierzchni gleby przed wydeptywaniem.

Remont lub wykonanie nowych barier drewnianych wzdłuż wybranych odcinków szlaków turystycznych, na długości 2 000 m.

Szlaki turystyczne na obszarze Parku.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę, kornika drukarza i cetyńca, w ilości 70 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Kontrolne (jesienne) poszukiwania owadów, w ilości 60 prób.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Usuwanie z drzewostanów drzew gatunków iglastych, opanowanych przez owady i grzyby, połamanych i przewróconych, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów (cięcia sanitarne i przygodne), na powierzchni 750 ha.

(1-3, 23, 34-35, 38-63, 69-76, 78-84)1).

 

Orka pasów przeciwpożarowych w ekosystemach leśnych, na długości 8 100 m.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Oczyszczenie terenu przyległego do pasów przeciwpożarowych i dróg na obszarach leśnych, na powierzchni 21,50 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Porządkowanie dróg leśnych, na długości 22 km.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Ustawienie tablic informacyjnych o obowiązku ochrony przyrody w Parku, w ilości 30 sztuk.

Teren Parku.

 

Ręczne wykaszanie niepożądanej roślinności zielnej na uprawach leśnych, na powierzchni 0,50 ha.

76f.

3. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Wykaszanie łąk, na powierzchni 150,00 ha.

(Polder Gardna IX oraz łąki dawniej użytkowane w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las)1).

 

Wykaszanie roślin zielnych na rowach melioracyjnych, w celu zachowania sprawności cieków, na długości 30 km.

(Polder Gardna IX)1).

4. Ochrona ekosystemów wodnych.

Pozyskanie tarlaków siei sieciami stawnymi, w ramach restytucji gatunku, w ilości 100 kg.

Jezioro Łebsko.

 

Zarybianie narybkiem siei w ramach restytucji gatunku, w ilości 80 000 sztuk**.

Jezioro Łebsko.

 

Pozyskanie tarlaków szczupaka, w ilości 200 kg.

Jezioro Gardno.

 

Pozyskanie tarlaków troci i łososia, w ramach restytucji gatunku, w ilości:.

.

- 1 200 kg

Jezioro Łebsko

- 500 kg

Jezioro Gardno.

 

Zarybianie narybkiem troci wędrownej, w ramach restytucji gatunku, w ilości 80 000 sztuk**.

Rzeka Łupawa.

 

Zarybianie narybkiem szczupaka:

.

105 000 sztuk

Jezioro Łebsko

105 000 sztuk**.

Jezioro Gardno.

 

Zarybianie narybkiem sandacza:

 

 

120 000 sztuk

Jezioro Łebsko.

 

30 000 sztuk**.

Jezioro Gardno.

 

Zarybianie narybkiem węgorza:

 

 

40 000 sztuk

Jezioro Łebsko.

 

20 000 sztuk**.

Jezioro Gardno.

 

Zarybianie narybkiem lina:

 

 

8 000 sztuk

Jezioro Łebsko.

 

8 000 sztuk**.

Jezioro Gardno.

 

Odłowy regulacyjne:

Jezioro Łebsko.

 

troć - do 1 500 kg,

 

 

węgorz - bez ograniczeń ilości,

 

 

leszcz - powyżej 100 000 kg,

 

 

płoć - powyżej 13 000 kg,

 

 

sandacz - do 100 kg (przyłów),

 

 

szczupak - do 100 kg (przyłów),

 

 

okoń - do 100 kg (przyłów),

 

 

karaś - powyżej 200 kg,

 

 

krąp, jazgarz, drobnica - bez ograniczeń ilości,

 

 

pozostałe - 450 kg.

 

 

Udostępnienie wyznaczonych akwenów do wędkowania.

Jezioro Łebsko i Gardno.

 

Odłowy regulacyjne:

Jezioro Gardno.

 

troć - do 500 kg,

 

 

węgorz - bez ograniczeń ilości,

 

 

leszcz - powyżej 35 000 kg,

 

 

płoć - powyżej 15 000 kg,

 

 

szczupak - do 100 kg (przyłów),

 

 

sandacz - do 100 kg (przyłów),

 

 

okoń - do 100 kg (przyłów),

 

 

karaś - powyżej 1 000 kg,

 

 

krąp, jazgarz, drobnica - bez ograniczeń ilości,

 

 

pozostałe - 500 kg.

 

5. Ochrona zwierząt.

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie śnieżnej i mroźnej zimy, w ilości 300 kg.

Przy lokalach mieszkalnych w budynkach wolno stojących (osady leśne).

 

Odstrzał redukcyjny lisów, w ilości 10 sztuk, i jenotów, w ilości 10 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Słowińskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinko w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1993 r.

Podział na pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Słowińskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku w skali 1 : 5 000, według stanu na 1.01.1993 r. Podział na obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą ochrony Słowińskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Słowiński Park Narodowy w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1993 r. Mapy znajdują się w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego w miejscowości Smołdzino.

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie parku narodowego.

1)Zadania kontynuowane z 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »