reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

przyjęty w Paryżu dnia 3 grudnia 1982 r.

zmieniający Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 3 grudnia 1982 r. przyjęty został w Paryżu Protokół zmieniający Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ

zmieniający Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego

Umawiające się Strony,

przekonane, że dla skuteczności Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (zwanej dalej „Konwencją”), konieczne jest zwiększenie ilości Umawiających się Stron;

świadome, że załączenie wersji w językach ojczystych umożliwiłoby szersze uczestnictwo Państw w Konwencji;

biorąc pod uwagę ponadto, że tekst Konwencji nie przewiduje procedury wnoszenia poprawek, co utrudnia zmianę tekstu, o ile zaszłaby taka konieczność;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Między artykułami 10 i 11 Konwencji dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 10 bis

1. Do Konwencji można wnosić poprawki w czasie spotkania Umawiających się Stron zwołanego w tym celu zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

2. Propozycje poprawek mogą być przedkładane przez każdą Umawiającą się Stronę.

3. Tekst jakiejkolwiek proponowanej poprawki, wraz z uzasadnieniem, zostanie zakomunikowany organizacji lub rządowi pełniącemu obowiązki biura zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji (zwanego dalej „Biurem”) i niezwłocznie zakomunikowany przez Biuro wszystkim Umawiającym się Stronom. Umawiające się Strony prześlą do Biura wszelkie uwagi dotyczące tekstu w ciągu trzech miesięcy od daty zakomunikowania poprawek Umawiającym się Stronom przez Biuro. Natychmiast po upływie ostatniego dnia, do którego wolno wnosić uwagi, Biuro zakomunikuje Umawiającym się Stronom wszystkie uwagi, które wpłynęły do tego dnia.

4. Spotkanie Umawiających się Stron dla rozważenia poprawki zakomunikowanej zgodnie z postanowieniami ustępu 3 zostanie zwołane przez Biuro na pisemne żądanie jednej trzeciej Umawiających się Stron. Biuro porozumie się ze Stronami odnośnie do daty i miejsca spotkania.

5. Poprawki zostaną przyjęte większością dwóch trzecich Umawiających się Stron, obecnych i głosujących.

6. Przyjęta poprawka wejdzie w życie dla Umawiających się Stron, które ją przyjęty, pierwszego dnia czwartego miesiąca od dnia, w którym dwie trzecie Umawiających się Stron złoży Depozytariuszowi dokument przyjęcia. Dla każdej Umawiającej się Strony, która złożyła dokument przyjęcia po dniu, w którym dokumenty przyjęcia zostały złożone przez dwie trzecie Umawiających się Stron, poprawka wejdzie w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca od dnia złożenia przez tę Stronę dokumentu przyjęcia.”

Artykuł 2

W postanowieniach końcowych następujących po artykule 12 Konwencji wyrazy „W razie rozbieżności tekst angielski jest rozstrzygający” zostaną usunięte i zastąpione wyrazami „wszystkie teksty mają jednakową moc”.

Artykuł 3

Poprawiony tekst oryginalnej wersji francuskiej Konwencji zamieszczony jest w załączniku do niniejszego protokołu.

Artykuł 4

Niniejszy protokół jest otwarty do podpisania w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury w Paryżu od dnia 3 grudnia 1982 r.

Artykuł 5

1. Każde z państw, o których mowa w artykule 9 ustęp 2 Konwencji, może stać się Umawiającą się Stroną niniejszego protokołu przez:

a) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia;

b) podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, po którym nastąpi ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie;

c) przystąpienie.

2. Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie następuje przez złożenie dokumentu ratyfikacyjnego, dokumentu przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury (zwanemu dalej „Depozytariuszem”).

3. Każde państwo, które stanie się Umawiającą się Stroną Konwencji po wejściu w życie niniejszego protokołu, będzie uważane za Stronę Konwencji zmienionej niniejszym protokołem, o ile nie wyrazi innego zamiaru w czasie podpisania lub składania dokumentu, o którym mowa w artykule 9 Konwencji.

4. Każde państwo, które stanie się Umawiającą się Stroną niniejszego protokołu, nie będąc Umawiającą się Stroną Konwencji, będzie uważane za Stronę Konwencji zmienionej niniejszym protokołem począwszy od dnia wejścia w życie tego protokołu dla danego Państwa.

Artykuł 6

1. Niniejszy protokół wejdzie w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca po dniu, w którym dwie trzecie państw będących Umawiającymi się Stronami Konwencji w dniu otwarcia niniejszego protokołu do podpisania, podpisało go bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo ratyfikowało go, przyjęto, zatwierdziło, albo do niego przystąpiło.

2. W stosunku do jakiegokolwiek państwa, które stanie się Umawiającą się Stroną niniejszego protokołu w sposób opisany w ustępach 1 i 2 artykułu 5 po jego wejściu w życie, protokół ten wejdzie w życie w dniu jego podpisania bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo w dniu jego ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

3. W stosunku do jakiegokolwiek państwa, które stanie się Umawiającą się Stroną niniejszego protokołu w sposób opisany w ustępach 1 i 2 artykułu 5 w okresie między dniem, w którym protokół został otwarty do podpisania, a jego wejściem w życie, protokół wejdzie w życie w dniu określonym w ustępie 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 7

1. Oryginał niniejszego protokołu, w językach angielskim i francuskim, przy czym obie wersje mają jednakową moc, zostanie złożony Depozytariuszowi. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie obu wersji wszystkim państwom, które podpisały niniejszy protokół lub złożyły dokumenty przystąpienia.

2. Depozytariusz poinformuje wszystkie Umawiające się Strony Konwencji i wszystkie państwa, które podpisały niniejszy protokół lub do niego przystąpiły, w jak najszybszym terminie o:

a) podpisaniu niniejszego protokołu;

b) złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszego protokołu;

c) złożeniu dokumentów przystąpienia do niniejszego protokołu;

d) dniu wejścia w życie niniejszego protokołu.

3. Po wejściu w życie niniejszego protokołu Depozytariusz zarejestruje go w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Paryżu dnia 3 grudnia 1982 r.

PROTOCOL

to amend the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat

The Contracting Parties,

Considering that for the effectiveness of the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, done at Ramsar on 2nd February 1971 (hereinafter referred to as „the Convention”), it is indispensable to increase the number of Contracting Parties;

Aware that the addition of authentic language versions would facilitate wider participation in the Convention;

Considering furthermore that the text of the Convention does not provide for an amendment procedure, which makes it difficult to amend the text as may be considered necessary;

Have agreed as follows:

Article 1

The following Article shall be added between Article 10 and Article 11 of the Convention:

„Article 10 bis

1. The Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties convened for that purpose in accordance with this Article.

2. Proposals for amendment may be made by any Contracting Party.

3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the organization or government performing the continuing Bureau duties under the Convention (hereinafter referred to as „the Bureau”) and shall promptly be communicated by the Bureau to all Contracting Parties. Any comments on the text by the Contracting Parties shall be communicated to the Bureau within three months of the date on which the amendments were communicated to the Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Contracting Parties all comments submitted by that day.

4. A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated in accordance with paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the written request of one third of the Contracting Parties. The Bureau shall consult the Parties concerning the time and venue of the meeting.

5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting.

6. An amendment adopted shall enter into force for the Contracting Parties which have accepted it on the first day of the fourth month following the date on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance with the Depositary. For each Contracting Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter into force on the first day of the fourth month following the date of the deposit of its instrument of acceptance.”

Article 2

In the testimonium following Article 12 of the Convention, the words „in any case of divergency the English text prevailing” shall be deleted and replaced by the words „AII texts being equally authentic”.

Article 3

The revised text of the original French version of the Convention is reproduced in the Annex to this Protocol.

Article 4

This Protocol shall be open for signature at UNESCO headquarters in Paris from 3 December 1982.

Article 5

1. Any State referred to in Article 9, paragraph 2, of the Convention may become a Contracting Party to this Protocol by:

a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval;

b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval;

c) accession.

2. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as „the Depositary”).

3. Any State which becomes a Contracting Party to the Convention after the entry into force of this Protocol shall, failing an expression of a different intention at the time of signature or of the deposit of the instrument referred to in Article 9 of the Convention, be considered as a Party to the Convention as amended by this Protocol.

4. Any State which becomes a Contracting Party to this Protocol without being a Contracting Party to the Convention, shall be considered as a Party to the Convention as amended by this Protocol as of the date of entry into force of this Protocol for that State.

Article 6

1. This Protocol shall enter into force the first day of the fourth month following the date on which two thirds of the States which are Contracting Parties to the Convention on the date on which this Protocol is opened for signature have signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval, or have ratified, accepted, approved or acceded to it.

2. With regard to any State which becomes a Contracting Party to this Protocol in the manner described in paragraph 1 and 2 of Article 5 above, after the date of its entry into force, this Protocol shall enter into force on the date of its signature without reservation as to ratification, acceptance, or approval, or of its ratification, acceptance, approval or accession.

3. With regard to any State which becomes a Contracting Party to this Protocol in the manner described in paragraph 1 and 2 of Article 5 above, during the period between the date on which this Protocol is opened for signature and its entry into force, this Protocol shall enter into force on the date determined in paragraph 1 above.

Article 7

1. The original of this Protocol, in the English and French languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies of each of these versions to all States that have signed this Protocol or deposited instruments of accession to it.

2. The Depositary shall inform all Contracting Parties of the Convention and all States that have signed and acceded to this Protocol as soon as possible of:

a) signatures to this Protocol;

b) deposits of instruments of ratification, acceptance, or approval of this Protocol;

c) deposits of instruments of accession to this Protocol;

d) the date of entry into force of this Protocol.

3. When this Protocol has entered into force, the Depositary shall have it registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Protocol.

Done at Paris on 3 December 1982.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że postanawia przystąpić do tego protokołu w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oraz przyrzeka, że będzie on niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 19 grudnia 1983 r.

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama