| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM

współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federalnym Federalnej Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005

sporządzony w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federalny Federalnej Republiki Jugosławii, zwane dalej „Stronami”:

– pragnąc rozwijać współpracę w dziedzinie edukacji i kultury,

– działając na podstawie artykułu 6 Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisanej w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 r.,

uzgodniły następujący Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury na lata 2002, 2003, 2004 i 2005.

l. Edukacja

Artykuł 1

[1] Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi i jugosłowiańskimi szkołami wyższymi prowadzoną na podstawie zawieranych między nimi bezpośrednich porozumień określających zakres i formy tej współpracy.

Artykuł 2

Strony każdego roku będą kierowały, w limicie rocznym do 32 miesięcy, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej na staże naukowe (specjalistyczne) na okres od 1 do 9 miesięcy.

Koszty finansowania wymiany reguluje artykuł 45 programu.

Artykuł 3

Każda ze Stron będzie przyjmowała studentów i wykładowców z drugiego kraju na letnie kursy języka i literatury:

1) Strona polska przyjmie corocznie 6 osób z Jugosławii na letnie kursy języka i literatury polskiej;

2) Strona jugosłowiańska przyjmie corocznie 6 osób z Polski na letnie kursy języka i literatury serbskiej na uniwersytetach serbskich (między innymi w Międzynarodowym Centrum Slawistycznym w Belgradzie) oraz pracowników naukowych na Międzynarodowym Spotkaniu Slawistów Dni Vuka Karadżicia.

Koszty finansowania wymiany reguluje artykuł 45 programu.

Artykuł 4

Strony będą popierały naukę języka i literatury drugiej Strony w swoich szkołach wyższych.

W tym celu Strony będą udzielały pomocy w kierowaniu w celu zatrudniania:

1) lektorów i wykładowców języka polskiego w:

a) Uniwersytecie w Belgradzie,

b) Uniwersytecie w Nowym Sadzie;

2) lektorów i wykładowców języka serbskiego w:

a) Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie,

b) Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

c) Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

d) Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku,

e) Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi,

f) Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

g) Uniwersytecie Opolskim w Opolu,

h) Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu.

Strony w razie potrzeby będą popierały kierowanie lektorów lub wykładowców także do innych szkół wyższych obu krajów.

Strony zapewnią lektorom lub wykładowcom w miarę swoich możliwości finansowych literaturę specjalistyczną oraz inne pomoce dydaktyczne i materiały potrzebne do nauczania.

Artykuł 5

Strony za pośrednictwem właściwych organów skierują każdego roku do drugiego kraju 10 studentów slawistyki na studia jednosemestralne.

Zasady finansowania wymiany reguluje artykuł 45 programu.

Artykuł 6

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę szkół podstawowych i ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także innych instytucji oświatowych.

Formy i zaspółpracy ustalą bezpośrednio zainteresowane instytucje.

Artykuł 7

Strony będą popierały wymianę informacji i materiałów dotyczących reformy szkolnictwa i systemu edukacji.

Artykuł 8

Strony będą dążyły do wznowienia prac Polsko-Jugosłowiańskiej Komisji Mieszanej do spraw Analizy Szkolnych Podręczników Historii i Geografii w celu doskonalenia treści tych podręczników.

Komisja składająca się z 6 osób (po 3 członków z każdej ze Stron) spotka się co najmniej raz w okresie obowiązywania niniejszego programu.

Artykuł 9

Strony będą popierały kierowanie zaproszeń przez szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w celu wygłaszania wykładów, udziału w naradach i spotkaniach naukowych oraz recenzowania prac dyplomowych i naukowych.

II. Kultura i sztuka

A. Ochrona zabytków

Artykuł 10

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi i jugosłowiańskimi instytucjami w zakresie ochrony zabytków.

Zakres i formy współpracy ustalą bezpośrednio zainteresowane instytucje.

Artykuł 11

Strony będą wymieniały informacje i współpracowały w celu niedopuszczenia do nielegalnego wywozu, wwozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony odnośnymi konwencjami międzynarodowymi.

Strony będą wspomagały zwrot dóbr kultury, które zostały wywiezione nielegalnie z terytorium kraju jednej ze Stron lub zostały wwiezione na terytorium drugiej Strony.

B. Biblioteki i archiwa

Artykuł 12

Strony będą popierały współpracę między bibliotekami i innymi odpowiednimi instytucjami obu krajów, która będzie obejmować między innymi badania bibliograficzne, wymianę książek i publikacji periodycznych z dziedziny kultury oraz wymianę specjalistów.

Zakres i formę współpracy ustalą bezpośrednio zainteresowane biblioteki.

Artykuł 13

Strony będą popierały współpracę między archiwami obu krajów w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Zakres i formy współpracy uzgodnią bezpośrednio zainteresowane archiwa. Współpraca będzie przebiegała zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w obu krajach.

C. Teatr i muzyka

Artykuł 14

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty między instytucjami muzycznymi, teatrami i zespołami artystycznymi w celu realizacji projektów w dziedzinie muzyki i sztuki scenicznej. Współpraca ta obejmie występy gościnne, wymianę informacji i programów oraz wizyty twórców i wykonawców.

Zakres i formy współpracy ustalą bezpośrednio zainteresowane instytucje.

Artykuł 15

Strony, za pośrednictwem właściwych organów, będą popierały wymianę solistów, zespołów muzycznych i teatralnych oraz ich występy gościnne lub udział, na zaproszenie, w międzynarodowych imprezach muzyczno-scenicznych, które odbywają się w obu krajach:

1) w Polsce w:

a) Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”,

b) Międzynarodowym Festiwalu „Wratislavia Cantans”,

c) Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej „Animacje” w Bielsku-Białej,

d) Międzynarodowym Festiwalu „Teatrów w Walizce” w Łomży,

e) Międzynarodowym Festiwalu „KONTAKT” w Toruniu,

f) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „MALTA” w Poznaniu,

g) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie;

2) w Jugosławii w:

a) Belgradzkim Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „BITEF”,

b) Festiwalu „Grad Teatar Budva”,

c) Belgradzkim Festiwalu Muzycznym „BEMUS”,

d) Jugosłowiańskim Festiwalu Teatralnym „Sterijino pozorje” w Nowym Sadzie.

Artykuł 16

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między Festiwalem Współczesnego Dramatu Polskiego we Wrocławiu i Jugosłowiańskim Festiwalem Teatralnym „Sterijino pozorje” w Nowym Sadzie oraz bezpośrednią współpracę Fundacji Pogranicze z Sejn z Centrum Dekontaminacji Kultury (Centar za kulturnu dekontaminaciju) z Belgradu.

Artykuł 17

Strony, za pośrednictwem właściwych organów, będą kierowały zaproszenia do udziału zespołów dziecięcych i młodzieżowych w odpowiednich imprezach odbywających się w obu krajach.

Artykuł 18

Strony będą popierały współpracę między organizacjami młodzieży muzycznej Polski i Jugosławii.

Organizacja Muzička omladina Jugoslavije zaprosi młodych muzyków z Polski do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Młodzieży Muzycznej organizowanym corocznie w Belgradzie, zgodnie z regulaminem tego konkursu.

Artykuł 19

Strony, za pośrednictwem właściwych organów, będą popierały wymianę zespołów folklorystycznych, w formie występów gościnnych lub udziału w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, oraz będą popierały bezpośrednią współpracę towarzystw kulturalno-artystycznych.

D. Sztuki plastyczne

Artykuł 20

Strony, na zasadach wzajemności, będą sprzyjały współpracy i wymianie między muzeami i galeriami obu państw. Szczegóły współpracy będą uzgadniane bezpośrednio przez zainteresowane instytucje.

Artykuł 21

Strony, za pośrednictwem właściwych organów, będą popierały udział artystów w międzynarodowych imprezach plastycznych organizowanych w obu krajach oraz udział artystów w międzynarodowych spotkaniach i plenerach plastycznych:

1) Strona polska skieruje zaproszenia dla jugosłowiańskich artystów do udziału w:

a) Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie,

b) Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie,

c) Międzynarodowym Biennale Sztuki Mediów „WRO” we Wrocławiu,

d) Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Performance „Zamek Wyobraźni” w Słupsku,

e) Międzynarodowym Festiwalu „InnerSpace Multimedia” w Poznaniu;

2) Strona jugosłowiańska będzie zapraszać polskich artystów do udziału w:

a) Międzynarodowym Biennale Ilustracji „Zlatno pero” (Złote pióro), Belgrad,

b) Międzynarodowym Biennale Grafiki, Belgrad,

c) Międzynarodowym Biennale Miniatury, Gornji Milanovac,

d) Przeglądzie „Mermer i zvuci” (Marmur i dźwięki), Arandjelovac,

e) Plenerze rzeźbiarskim „Terra”, Kikinda.

Artykuł 22

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę i wymianę wystaw między instytucjami zajmującymi się twórczością plastyczną młodzieży.

Artykuł 23

Strony, za pośrednictwem właściwych organów i odpowiednich instytucji, będą zapraszały przedstawicieli drugiej Strony do udziału w międzynarodowych sympozjach i spotkaniach, które będą organizowane w dziedzinie sztuk plastycznych.

E. Literatura piękna i działalność wydawnicza

Artykuł 24

Strony będą popierały i rozwijały współpracę w dziedzinie literatury pięknej oraz działalności wydawniczej. Będą też stymulowały współpracę w dziedzinie wzajemnego dokonywania przekładów dzieł literackich oraz współpracę między czasopismami literackimi obu krajów.

Artykuł 25

Strony będą popierały wzajemny udział wydawnictw w Międzynarodowych Targach Książki odbywających się w Warszawie i w Belgradzie.

Artykuł 26

Strony, za pośrednictwem odpowiednich organów, będą popierały udział pisarzy i tłumaczy literatury w międzynarodowych spotkaniach organizowanych w obu krajach oraz wymianę pobytów pisarzy i tłumaczy na krótkie pobyty studyjne:

1) w Jugosławii w:

a) Belgradzkich Międzynarodowych Spotkaniach Pisarzy,

b) Belgradzkich Spotkaniach Tłumaczy,

c) Smederewskiej Jesieni Poetyckiej,

d) Festiwalu „Grad Teatar Budva” – Rynek Poetów;

2) Strona polska zaprosi pisarzy i tłumaczy jugosłowiańskich do udziału w podobnych imprezach w Polsce lub przyjmie ich na pobyty studyjne na taką samą ilość dni.

Artykuł 27

Strony będą popierały współpracę między odpowiednimi organizacjami zajmującymi się ochroną praw autorskich w obu krajach.

Artykuł 28

Strony będą w miarę możliwości popierały działania polskiego Stypendium im. Stanisława Winawera przy Fundacji Pogranicze, które wspiera polsko-jugosłowiańskie inicjatywy wydawnicze i kontakty niezależnych środowisk artystycznych obu krajów.

F. Film

Artykuł 29

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę producentów filmowych oraz stowarzyszeń i instytucji filmowych w celu realizacji filmów, świadczenia wzajemnych usług filmowych i wymiany doświadczeń, jak również wymianę filmów na zasadach handlowych i niekomercyjnych.

Artykuł 30

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę pomiędzy narodowymi archiwami filmowymi obu krajów.

Zakres i formy współpracy określą bezpośrednio zainteresowane instytucje.

Artykuł 31

Strony będą popierały udział filmowców i twórców filmowych w niżej wymienionych międzynarodowych festiwalach filmowych odbywających się w obu państwach, zgodnie z regulaminami tych imprez:

1) w Polsce w:

a) Krakowskim Festiwalu Filmowym,

b) Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „CAMERIMAGE” w Łodzi,

c) Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym;

2) w Jugosławii w:

a) Międzynarodowym Festiwalu Filmu Autorskiego „Pogled u svet” (Spojrzenie na świat) w Belgradzie,

b) Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Palicu,

c) Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „FEST” w Belgradzie.

III. Inne formy współpracy

Artykuł 32

Strony będą popierały współpracę między organizacjami i instytucjami obu krajów działającymi w dziedzinie edukacji i kultury oraz między miastami i regionami, realizowaną na podstawie umów o bezpośredniej współpracy.

Artykuł 33

Strony będą popierały wymianę specjalistów z obu krajów działających w dziedzinie edukacji i kultury.

Artykuł 34

Strony będą popierały realizację wspólnych programów i projektów w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki uzgodnionych między Polską Akademią Nauk a jugosłowiańskimi Akademiami Nauki i Sztuki oraz między zainteresowanymi instytutami naukowymi obu krajów.

Artykuł 35

Strony będą popierały współpracę między zawodowymi i artystycznymi stowarzyszeniami i związkami obu krajów.

Zakres i formy współpracy ustalą bezpośrednio zainteresowane związki i stowarzyszenia.

Artykuł 36

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie sportu na podstawie umów między odpowiednimi instytucjami sportowymi obu krajów.

Artykuł 37

Ośrodek Kultury w Barze zaprosi, jeden raz w czasie obowiązywania niniejszego programu i w miarę swoich możliwości, na występy gościnne teatr, zespół muzyczny lub folklorystyczny albo na dziesięciodniowy pobyt artystę malarza, który przedstawi swoje prace podczas multimedialnego festiwalu „Barski Ijetopis” (Barska Kronika), organizowanego w okresie letnim.

Strona polska będzie popierała udział polskich artystów w imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Barze.

Artykuł 38

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między telewizjami publicznymi w obu krajach.

Artykuł 39

Strony będą popierały współpracę między Polskim Radiem S.A. a Radiem publicznym Jugosławii.

IV. Postanowienia ogólne i finansowe

Artykuł 40

1. Strona wysyłająca powiadomi Stronę przyjmującą, co najmniej dwa miesiące przed zakładanym terminem wizyty, o zamiarze wysłania osób biorących udział w wymianie realizowanej na podstawie programu, podając niezbędne dane: personalne oraz o znajomości języków obcych, projekt programu pobytu, datę przyjazdu.

2. Strona przyjmująca przekaże Stronie wysyłającej swoją decyzję dotyczącą proponowanych wizyt na miesiąc przed datą przybycia.

3. Strona wysyłająca, po otrzymaniu zgody, zawiadomi Stronę przyjmującą o dacie przyjazdu i środkach transportu, co najmniej na 20 dni przed planowaną datą przybycia osób objętych wymianą na podstawie programu.

Artykuł 41

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do miejsca docelowego w kraju przyjmującym i z powrotem. Strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu i podróży na jej terytorium wynikające z uzgodnionego programu pobytu.

Artykuł 42

Strona wysyłająca zapewni, że osoby objęte wymianą w ramach niniejszego programu będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Artykuł 43

Wszystkie koszty wymiany publikacji, czasopism i innych materiałów, które będą wymieniane na podstawie niniejszego programu, pokryją te instytucje, które je wysyłają.

1. Wymiana stypendystów

Artykuł 44

Strona wysyłająca stypendystę w ramach artykułów 2 i 5 przekaże Stronie przyjmującej dokumenty kandydatów najpóźniej 5 miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu.

Dokumenty kandydatów na wakacyjne kursy języka i literatury Strony przekażą sobie najpóźniej do 30 marca danego roku. Strona przyjmująca udzieli odpowiedzi Stronie wysyłającej w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia dokumentów.

Artykuł 45

1. Strona przyjmująca zapewnia osobom wymienionym w artykule 2 i 5 programu: bezpłatną naukę i realizację programu stażu w państwowych szkołach wyższych, możliwość odpłatnego zakwaterowania w domach studenckich i asystenckich, na warunkach przewidzianych dla obywateli Strony przyjmującej, odpłatne korzystanie, w miarę możliwości, ze stołówki szkoły wyższej.

2. Osobom, o których mowa w artykule 2 i 5, Strona wysyłająca, zgodnie ze swoimi wewnętrznymi przepisami, (a ze Strony jugosłowiańskiej sam kandydat) zapewnia środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania (opłacenia domu studenckiego i wyżywienia) oraz pokrywa koszty podróży do miejscowości docelowej w kraju przyjmującym i z powrotem.

3. Strona przyjmująca zapewnia osobom wymienionym w artykule 3 niniejszego programu, bezpłatną naukę, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim kraju i pokrywa koszty podróży wynikające z programu pobytu.

4. Strona wysyłająca zapewni, że osoby objęte wymianą w ramach artykułów 2, 3 i 5 niniejszego programu będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

2. Wymiana lektorów i wykładowców

Artykuł 46

1. Szkoła wyższa wniosek o skierowanie do niej lektora lub wykładowcy z drugiego kraju przekazuje za pośrednictwem właściwego ministra.

2. Dokumenty nowych kandydatów na stanowiska lektorów lub wykładowców lub potwierdzenie gotowości przedłużenia zatrudnienia obie Strony będą sobie przekazywały do 31 maja każdego roku.

3. Potwierdzenie przyjęcia nowego lektora lub wykładowcy oraz przedłużenie zatrudnienia na następny rok akademicki obie Strony przekażą sobie do 31 lipca każdego roku.

Artykuł 47

W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 4 niniejszego programu przyjmujące szkoły wyższe zapewniają lektorom lub wykładowcom:

1) wynagrodzenie zgodne z wewnętrznymi przepisami (rocznie 12 pensji) oraz bezpłatne odpowiednie, samodzielne zakwaterowanie (z wyłączeniem opłat za użytkowanie telefonu, radia i telewizora, które ponosi sam lektor lub wykładowca);

2) stosunki pracy tych osób podlegają przepisom prawa, w tym również w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, obowiązującego w państwie Strony przyjmującej.

3. Wymiana grup artystycznych

Artykuł 48

Występy gościnne grup artystycznych będą realizowane na następujących warunkach:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu międzynarodowego członków zespołu, rekwizytów, kostiumów i instrumentów muzycznych;

2) Strona przyjmująca pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania, kieszonkowego, przejazdów po kraju, a także koszty zorganizowania przedstawień;

3) Strona wysyłająca zapewni, że osoby i delegacje objęte wymianą w ramach niniejszego programu będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

4. Wymiana wystaw

Artykuł 49

1. Koszty wymiany wystaw są pokrywane w sposób następujący:

1) Strona wysyłająca pokrywa: koszty transportu do pierwszego miejsca ekspozycji i w drodze powrotnej od ostatniego miejsca ekspozycji, a także całkowite koszty ubezpieczenia wystawy;

2) Strona przyjmująca zapewnia niezbędną ochronę i bezpieczeństwo wystawy, pokrywa koszty transportu eksponatów wewnątrz kraju, koszty zorganizowania wystawy, informacji w środkach masowego przekazu, drukowania katalogów i plakatów;

3) koszty podróży i pobytu komisarzy wystaw są pokrywane zgodnie z artykułem 41.

2. W przypadku uszkodzenia eksponatu Strona przyjmująca zobowiązana jest przekazać Stronie wysyłającej niezbędną dokumentację dotyczącą uszkodzenia w celu ułatwienia jej starań o uzyskanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Uszkodzonych eksponatów nie wolno naprawiać bez uprzedniej zgody Strony wysyłającej.

V. Postanowienia końcowe

Artykuł 50

Na podstawie porozumienia Stron poszczególne przedsięwzięcia objęte programem mogą być uzupełnione lub zmienione, a w uzasadnionych przypadkach przeniesione na następny okres.

Artykuł 51

Niniejszy program wejdzie w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2005 r. Jego obowiązywanie zostanie automatycznie przedłużone do czasu podpisania kolejnego programu, o ile żadna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji.

W takim przypadku program utraci moc w terminie 60 dni od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

Sporządzono w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim i serbskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

W imieniu Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

infoRgrafika

W imieniu Rządu
Federalnego Federalnej
Republiki Jugosławii

infoRgrafika

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Na podstawie pkt 7 załącznika 2 do porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, zawartego w Podgoricy dnia 23 kwietnia 2009 r. (M.P. z 2011 r. Nr 74, poz. 739) Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federalnym Federalnej Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005, podpisany w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 roku utracił moc 9 lipca 2010 r. w stosunku między RP a Czarnogórą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Poczmański

Prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »