reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM

wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 do 1385 A.H.

sporządzony w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r.

PROGRAM

wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 do 1385 A.H.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Islamskiej Republiki Iranu, zwane dalej „Stronami”:

– pragnąc rozwijać przyjazne, partnerskie i oparte na dialogu stosunki między obu krajami,

– dążąc do pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, środków masowego przekazu, młodzieży i sportu,

– w celu realizacji Umowy kulturalnej, sporządzonej w Teheranie dnia 13 maja 1968 r. (22 Ordibehesht 1347),

uzgodniły, co następuje:

l. Nauka i edukacja

Artykuł 1

Strony będą współpracowały w dziedzinie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

– wymiany doświadczeń z zakresu rozwoju edukacji, wymiany materiałów informacyjnych o programach nauczania i organizacji procesu dydaktycznego,

– popierania współpracy między szkołami i instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli, a zwłaszcza współpracy szkół w ramach programów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury.

Artykuł 2

Strony będą popierały nawiązywanie bezpośredniej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego oraz innymi zainteresowanymi placówkami naukowymi obu krajów w zakresie:

– prowadzenia wspólnych badań naukowych,

– wymiany nauczycieli akademickich oraz naukowców i specjalistów, w szczególności w celu prowadzenia zajęć, udziału w kongresach, seminariach naukowych, konferencjach, sympozjach,

– wymiany informacji i publikacji naukowych.

Zakres współpracy oraz warunki finansowe zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 3

Strona polska przyzna rocznie Stronie irańskiej do czterech miejsc na studiach doktoranckich w zakresie różnych specjalności studiów, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Artykuł 4

Strona irańska przyzna rocznie Stronie polskiej 6 staży naukowo-badawczych w zakresie doskonalenia znajomości języka perskiego i kultury perskiej na uniwerstytetach Teheranu lub Isfahanu. Staże będą przeznaczone dla studentów wyższych lat studiów oraz nauczycieli akademickich. Każdy ze staży będzie trwać 10 miesięcy.

Artykuł 5

Strona irańska na wniosek Strony polskiej skieruje lektora języka perskiego do jednej z polskich szkół wyższych.

Artykuł 6

Strony w drodze kontaktów między odpowiednimi ministerstwami obu państw rozważą możliwości i metody współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, lecznictwa i farmacji.

II. Kultura, sztuka, informacja

Artykuł 7

Strony będą dążyły do zorganizowania wystaw plastycznych, w tym ekspozycji rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej. Szczegóły zostaną ustalone drogą dyplomatyczną.

Artykuł 8

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków między zainteresowanymi instytucjami polskimi i instytucjami irańskimi, a zwłaszcza między Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Organizacją do spraw Dziedzictwa Kulturalnego Islamskiej Republiki Iranu w dziedzinie badań archeologicznych prowadzonych w Islamskiej Republice Iranu. Szczegóły współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 9

Strony będą popierały współpracę archiwów obu krajów w zakresie wymiany informacji, publikacji i kopii dokumentów archiwalnych. Strony umożliwią wzajemny dostęp do materiałów archiwalnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Artykuł 10

Strony będą popierały współpracę Bibliotek Narodowych obu krajów w zakresie wymiany informacji, mikrofilmów, a także ekspertów. Strony będą dążyły do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w dziedzinie czytelnictwa książek, działalności wydawniczej i bibliotecznej.

Artykuł 11

Strony będą wzajemnie popierały udział swych wystawców w międzynarodowych targach książki organizowanych w obydwu krajach. Szczegóły zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 12

Strony, zgodnie z normami prawa międzynarodowego oraz swym wewnętrznym ustawodawstwem, na zasadzie wzajemności i w granicach swoich kompetencji, wyrażają gotowość do podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych w celu udaremnienia nielegalnego obrotu dobrami kultury.

Artykuł 13

Strony będą popierały, na zasadzie wzajemności, zorganizowanie Tygodni Filmowych kraju drugiej Strony, z udziałem dwuosobowej delegacji. Warunki przeprowadzenia Tygodni Filmowych zostaną uzgodnione bezpośrednio między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 14

Strony będą sprzyjały wymianie filmów na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych.

Artykuł 15

Strony będą popierały udział kinematografii kraju drugiej Strony w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w swoich krajach, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

Artykuł 16

Strony będą popierały bezpośrednią wymianę informacji między odpowiednimi instytucjami radia i telewizji w obu krajach.

III. Młodzież i sport

Artykuł 17

Strony będą popierały rozwój kontaktów młodzieży i organizacji młodzieżowych obu krajów.

Artykuł 18

Strony będą zachęcały organizacje sportowe obu krajów do podpisywania umów o współpracy sportowej w celu wymiany ekip sportowych, trenerów i ekspertów we wszystkich dyscyplinach sportu.

IV. Ogólne i finansowe warunki wymiany

Artykuł 19

Wymiana osobowa odbywać się będzie w ramach studiów, studiów doktoranckich, staży naukowo-badawczych, wizyt krótkoterminowych oraz delegowania lektora języka perskiego.

Artykuł 20

Wymiana osobowa odbywać się będzie na następujących zasadach:

1) Strona wysyłająca proponuje Stronie przyjmującej program wizyty oraz wskazuje artykuł programu, na podstawie którego zamierza wysłać swoich przedstawicieli;

2) po uzyskaniu zgody Strony przyjmującej na przeprowadzenie wizyty i zaakceptowaniu kandydata Strona wysyłająca powiadomi, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, o terminie przyjazdu i środku transportu, którym on przybędzie;

3) kandydaci zgłaszani w ramach programu powinni znać język Strony przyjmującej, a w przypadku gdy go nie znają – język angielski, francuski lub niemiecki.

Artykuł 21

Podczas trwania wizyt krótkoterminowych (nieprzekraczających 30 dni):

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do stolicy kraju Strony przyjmującej i z powrotem oraz zapewni, że osoba będzie posiadała ubezpieczenie (polisę) na wypadek zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku;

2) Strona przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz opłaca podróż wewnątrz kraju w ramach uzgodnionego programu wizyty.

Artykuł 22

W ramach programu studiów doktoranckich, o których mowa w artykule 3 programu:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do miejsca odbywania nauki i z powrotem oraz wypłaca niezbędne sumy na pokrycie kosztów utrzymania swoich obywateli w kraju przyjmującym;

2) Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej niniejszym programem będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego;

3) Strona przyjmująca zapewnia bezpłatną naukę w uczelniach oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich oraz odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim.

Artykuł 23

W ramach programu staży naukowo-badawczych, o których mowa w artykule 4 programu:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do miejsca odbywania nauki i z powrotem oraz wypłaca niezbędne sumy na pokrycie kosztów utrzymania swoich obywateli w kraju przyjmującym;

2) Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej niniejszym programem będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku;

3) Strona przyjmująca zapewnia bezpłatną naukę w państwowych szkołach wyższych oraz odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim.

Artykuł 24

Pobyt i praca lektora języka perskiego, o których mowa w artykule 5 programu, odbywają się na następujących zasadach:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży lektora do miejsca, do którego został on oddelegowany, i z powrotem.

2) Strona wysyłająca zapewni, że lektor będzie posiadał ubezpieczenie (polisę) na wypadek zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń wynika z przepisów kraju przyjmującego;

3) lektor będzie zatrudniony przez szkołę wyższą, do której będzie oddelegowany, zgodnie z prawem Strony przyjmującej. Szkoła wyższa zapewnia lektorowi odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim.

Artykuł 25

Osoby, które podjęły naukę na studiach wyższych, studiach doktoranckich oraz stażach przed wejściem w życie niniejszego programu, będą kontynuowały naukę do czasu jej terminowego ukończenia, na warunkach ustalonych w podpisanym wcześniej Programie wymiany.

V. Postanowienia końcowe

Artykuł 26

Program nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, pod warunkiem uzgodnienia ich drogą dyplomatyczną.

Artykuł 27

Strony mogą zaproponować zmianę zakresu obowiązywania programu drogą wymiany not dyplomatycznych, nie później niż na 60 dni przed dniem 31 grudnia (10 Day) każdego roku.

Artykuł 28

Program wejdzie w życie w dniu podpisania i będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2006 r. (10 Day 1385).

Program pozostanie w mocy do wejścia w życie nowego programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r. (10 Day 1386).

Sporządzono w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r., co odpowiada Bahman 3rd 1381, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, perskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności w ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

W imieniu Rządu
Rzeczypospolitej
Polskiej

W imieniu Rządu
Islamskiej Republiki
Iranu

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 

PROGRAMME

of cultural, scientific and educational exchange between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Islamic Republic of Iran for the years 2003 to 2006 AD which corresponds to the years 1382 to 1385 AH

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Islamic Republic of Iran, hereinafter referred to as ,,the Parties”,

Seeking to develop friendly, partner-like relations based on dialog between the two countries,

Striving to deepen co-operation in the fields of culture, education, science, the mass media, youth and sports,

Pursuant to the Cultural Agreement, concluded in Tehran on the 13th of May, 1968 (Ordibehesht, 22nd 1347),

Have agreed as follows:

I. Science and Education

Article 1

The Parties shall co-operate in the field of education, with particular regard to the following issues:

– exchange of experiences concerning development of education, exchange of information materials on teaching programmes and organisation of the didactical process,

– support for collaboration between schools and educational institutions of all levels and especially, co-operation of the schools in the framework of the programmes of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 2

The Parties shall encourage direct co-operation between institutions of higher education and other interested scientific institutions of the two countries in the fields of:

– conducting joint scientific research,

– exchange of academic teachers, as well as scientists and specialists, particularly for the purpose of giving lectures, and participating in congresses, scientific seminars, conferences and symposia,

– exchange of scientific information and publications.

The scope of co-operation and its financial terms shall be determined by the interested institutions.

Article 3

The Polish Party shall grant each yearto the Iranian Party up to four places at doctoral courses in various fields, free of tuition, without scholarship benefits.

Article 4

The Iranian Party shall grant each year to the Polish Party six scientific-research internships for the purpose of improving knowledge of the Persian language and culture at universities in Tehran or Esfahan. The internships, each of ten-month duration, shall be intended for students of senior years or academic teachers.

Article 5

The Iranian Party shall – at the request of the Polish Party – send a Persian language lecturer to one of the Polish higher schools.

Article 6

The Parties shall explore – through contacts between the relevant ministries – the possibilities and methods of co-operation in the field of health protection and pharmacy.

II. Culture, Arts, Information

Article 7

The Parties shall seek to organise plastic arts exhibitions, including shows of folk arts and crafts. The particulars shall be determined through diplomatic channels.

Article 8

The Parties shall encourage direct collaboration in the fields of archaeology, museums, conservation and protection of cultural monuments between the interested Polish and Iranian institutions, particularly between the Warsaw University Institute of Archaeology and the Organisation for Cultural Heritage of the Islamic Republic of Iran, in the field of archaeological research in the Islamic Republic of Iran. The particulars shall be determined by the interested institutions.

Article 9

The Parties shall support co-operation between archives in the two countries with regard to exchange of information, publications and copies of archive documents. The Parties shall facilitate reciprocal access to archive materials, in compliance with their regulations.

Article 10

The Parties shall encourage co-operation between their National Libraries with regard to exchange of information, microfilms and experts. The Parties shall seek to implement joint educational projects in the fields of literature promotion, publishing and libraries.

Article 11

The Parties shall encourage the participation of their publishers in international book fairs organised in the other country. The particulars shall be determined through diplomatic channels.

Article 12

The Parties – in accordance with international law, their domestic legislation, on reciprocal basis and within their competencies – express their readiness to take appropriate measures to prevent illegal trade in cultural objects.

Article 13

The Parties shall support the organisation – on reciprocal basis – of their Film Weeks in the other country, with participation of two-man delegations. The particulars shall be determined by the interested institutions.

Article 14

The Parties shall encourage exchange of films on commercial and non-commercial basis.

Article 15

The Parties shall facilitate each other's participation in international film festivals organised in their countries, in accordance with the rules of those festivals.

Article 16

The Parties shall encourage direct exchange of information between the radio and television institutions of the two countries.

III. Youth and Sport

Article 17

The Parties shall support development of contacts between youth any youth organisations of the two countries.

Article 18

The Parties shall encourage their sports organisations to conclude co-operation agreements for the purpose of exchanging sports teams, trainers and experts in all sport disciplines.

IV. General and Financial Conditions of Exchange

Article 19

The exchange of persons shall take place within the framework of undergraduate and doctoral studies, scientific-research internships, short visits and delegation of a Persian language lecturer.

Article 20

The exchange of persons shall be conducted on the following conditions:

1) The sending Party shall propose to the receiving Party the programme of the visit and shall identify the applicable article of the Programme.

2) After receiving the endorsement of the receiving Party for the visit and the proposed candidate, the sending Party shall give at least ten-days' notice of the date of arrival and the means of travel.

3) The exchange candidates should know the language of the receiving Party, or – either English, French or German.

Article 21

During short visits (not exceeding thirty days):

1) The sending Party shall cover the return travel costs to the capital of the receiving Party, and shall ensure that the person involved has health and accident insurance.

2) The receiving Party shall cover the costs of room and board, and travel inside the country, as envisaged by the agreed programme of the visit.

Article 22

With regard to doctoral studies under article 3 of this Programme:

1) The sending Party shall cover the return travel costs to the place of study and the living costs of its citizens in the host country.

2) The sending Party shall ensure that the persons participating in the exchange under this Programme have health and accident insurance, unless host country regulations provide for health benefits.

3) The receiving Party shall ensure tuition-free doctoral studies and payable accommodation in academic hostels.

Article 23

With regard to scientific-research internships under article 4 of this Programme:

1) The sending Party shall cover the return travel costs to the place of study and the living costs of its citizens in the host country.

2) The sending Party shall ensure that the persons participating in the exchange under this Programme have health and accident insurance.

3) The receiving Party shall provide tuition-free study in state higher schools and payable accommodation in academic hostels.

Article 24

The stay and work of the Persian language lecturer, under article 5 of this Programme, shall be conducted under the following conditions:

1) The sending Party shall cover the return travel costs of the lecturer to his place of work.

2) The sending Party shall ensure that the lecturer has health and accident insurance, unless host country regulations provide for health benefits.

3) The lecturer shall be employed by the higher school to which he has been delegated, in accordance with the regulations of the host country. The higher school shall provide payable accommodation in an academic hostel.

Article 25

Persons, who initiated undergraduate and doctoral studies, and internships before the entry into force of this Programme, shall continue their studies until completion in time, in accordance with the conditions envisaged in the earlier Programme of exchange.

V. Final provisions

Article 26

This Programme shall not prejudice the possibility of other forms of co-operation in the fields of culture, science and education, provided they are agreed through diplomatic channels.

Article 27

The Parties shall be able to propose changes in the scope of this Programme through an exchange of diplomatic notes, at least sixty days before December 31st (Day 10th) of each year.

Article 28

This Programme shall enter into force on the day of signing and shall remain in force until December 31st, 2006 (Day 10th, 1385).

This Programme shall remain in effect until the entry into force of a new Programme, but not later than December 31st, 2007 (Day 10th, 1386).

Done at Warsaw, this 23rd day of January, 2003, corresponding to Bahman 3rd 1381, in duplicate, in the Polish, Persian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of differences in the interpretation of this Programme, the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic
of Poland

For the Government
of the Islamic Republic
of Iran

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama