| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzory legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, organy właściwe do ich wydawania, sposób ich wydawania, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz sposób posługiwania się nimi.
§ 2.
1. Inspektorzy kontroli skarbowej, zwani dalej „inspektorami”, na czas pełnienia funkcji inspektora otrzymują legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne.

2. Wzór legitymacji służbowej inspektora zatrudnionego w jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej stanowi załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, zwani dalej „pracownikami”, na czas trwania stosunku pracy otrzymują legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne.

2. Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, na czas trwania stosunku pracy otrzymują legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne.

2. Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5.
Wzór znaku identyfikacyjnego inspektorów i pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 6.
1. Pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej wykonujący czynności pracownika wywiadu skarbowego na czas trwania stosunku pracy otrzymują legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne.

2. Wzór legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne wydaje:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – inspektorom i pracownikom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, inspektorom powoływanym na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz pracownikom i inspektorom zatrudnionym w komórkach realizacyjnych w urzędach kontroli skarbowej;

2) dyrektor komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla realizacji celów wywiadu skarbowego – pracownikom wywiadu skarbowego zatrudnionym w urzędach kontroli skarbowej;

3) dyrektor urzędu kontroli skarbowej – innym niż wymienieni w pkt 1 i 2 inspektorom oraz pracownikom zatrudnionym w tym urzędzie.

2. Wydający legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1, zwani dalej „wydającymi”, prowadzą imienny rejestr wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych.

§ 8.
1. Inspektorzy i pracownicy obowiązani są dokonać zwrotu wydającemu legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub karnego;

3) odwołania ze stanowiska inspektora;

4) ustania stosunku pracy.

2. Inspektorzy i pracownicy obowiązani są oddać wydającemu legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne do depozytu w przypadku:

1) otrzymania urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż miesiąc lub urlopu macierzyńskiego albo wychowawczego;

2) nieobecności w pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż miesiąc;

3) wyjazdu za granicę, jeżeli inspektor lub pracownik nie uzyskał na jej wywóz zgody wydającego.

§ 9.
1. Wymiana legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych odbywa się w jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej właściwej dla wydającego.

2. Przyczynami uzasadniającymi wymianę legitymacji służbowej są w szczególności:

1) zmiana nazwiska lub imienia;

2) uszkodzenie lub zniszczenie;

3) zmiana stanowiska.

3. Przyczynami uzasadniającymi wymianę znaku identyfikacyjnego jest jego uszkodzenie lub zniszczenie.

4. W rejestrze wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych odnotowuje się wszelkie zmiany dotyczące wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych.

§ 10.
1. Legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne mogą być wykorzystywane tylko przy wykonywaniu czynności służbowych.

2. Inspektorzy i pracownicy okazują przed przystąpieniem lub w toku wykonywania czynności służbowych legitymację służbową i znak identyfikacyjny.

§ 11.
1. Inspektorzy i pracownicy obowiązani są dbać o należyty stan legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych, chronić je przed utratą i zniszczeniem.

2. Inspektorzy i pracownicy nie mogą, w szczególności, odstępować legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych innym osobom ani przesyłać ich pocztą.

§ 12.
1. W przypadku utraty legitymacji służbowej lub znaku identyfikacyjnego inspektor lub pracownik niezwłocznie powiadamia o tym wydającego.

2. Wydający po wyjaśnieniu okoliczności utraty legitymacji służbowej lub znaku identyfikacyjnego unieważnia je i wydaje nową legitymację służbową lub znak identyfikacyjny.

§ 13.
Dotychczas wydane legitymacje służbowe zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: A. Raczko

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany (Dz. U. Nr 11, poz. 134 oraz z 2001 r. Nr 151, poz. 1708).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ W URZĘDZIE KONTROLI SKARBOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 lipca 2003 r. (poz. 1239)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ W URZĘDZIE KONTROLI SKARBOWEJ

AWERS

REWERS

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Legitymacja o wymiarach 80 x 59 mm, dwustronnie zadrukowana siatką giloszową, w kolorze niebieskim, zafoliowana.

1. Część wewnętrzna legitymacji:

1) awers legitymacji przedstawia:

– napisy w kolorze czarnym,

– wizerunek orła w kolorze białym,

– kolejny numer legitymacji;

2) rewers legitymacji przedstawia:

– w lewym górnym rogu wizerunek orła w kolorze białym,

– napisy w kolorze czarnym,

– zaznaczone miejsce na fotografię.

2. Część zewnętrzna legitymacji – okładka wykonana ze skóry w kolorze stalowogranatowym, z wytłoczonym wizerunkiem orła, do której przytwierdzony jest znak identyfikacyjny.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ W MINISTERSTWIE FINANSÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ W MINISTERSTWIE FINANSÓW

AWERS

REWERS

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Legitymacja o wymiarach 80 x 59 mm, dwustronnie zadrukowana siatką giloszową, w kolorze niebieskim, zafoliowana.

1. Część wewnętrzna legitymacji:

1) awers legitymacji przedstawia:

– napisy w kolorze czarnym,

– wizerunek orła w kolorze białym,

– kolejny numer legitymacji;

2) rewers legitymacji przedstawia:

– w lewym górnym rogu wizerunek orła w kolorze białym,

– napisy w kolorze czarnym,

– zaznaczone miejsce na fotografię.

2. Część zewnętrzna legitymacji – okładka wykonana ze skóry w kolorze stalowogranatowym, z wytłoczonym wizerunkiem orła, do której przytwierdzony jest znak identyfikacyjny.

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA W URZĘDZIE KONTROLI SKARBOWEJ WYKONUJĄCEGO ZADANIA USTAWOWE]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA W URZĘDZIE KONTROLI SKARBOWEJ WYKONUJĄCEGO ZADANIA USTAWOWE

AWERS

REWERS

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Legitymacja o wymiarach 80 x 59 mm, dwustronnie zadrukowana siatką giloszową, w kolorze zielonym, zafoliowana.

1. Część wewnętrzna legitymacji:

1) awers legitymacji przedstawia:

– napisy w kolorze czarnym,

– wizerunek orła w kolorze białym,

– kolejny numer legitymacji;

2) rewers legitymacji przedstawia:

– w lewym górnym rogu wizerunek orła w kolorze białym,

– napisy w kolorze czarnym,

– zaznaczone miejsce na fotografię.

2. Część zewnętrzna legitymacji – okładka wykonana ze skóry w kolorze stalowogranatowym, z wytłoczonym wizerunkiem orła, do której przytwierdzony jest znak identyfikacyjny.

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA W MINISTERSTWIE FINANSÓW WYKONUJĄCEGO ZADANIA USTAWOWE]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA W MINISTERSTWIE FINANSÓW WYKONUJĄCEGO ZADANIA USTAWOWE

AWERS

REWERS

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Legitymacja o wymiarach 80 x 59 mm, dwustronnie zadrukowana siatką giloszową, w kolorze zielonym, zafoliowana.

1. Część wewnętrzna legitymacji:

1) awers legitymacji przedstawia:

– napisy w kolorze czarnym,

– wizerunek orła w kolorze białym,

– kolejny numer legitymacji;

2) rewers legitymacji przedstawia:

– w lewym górnym rogu wizerunek orła w kolorze białym,

– napisy w kolorze czarnym,

– zaznaczone miejsce na fotografię.

2. Część zewnętrzna legitymacji – okładka wykonana ze skóry w kolorze stalowogranatowym, z wytłoczonym wizerunkiem orła, do której przytwierdzony jest znak identyfikacyjny.

Załącznik 5. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA I PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 11g USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA I PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 11g USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ

AWERS

infoRgrafika

 

REWERS

infoRgrafika

 

 

Legitymacja o wymiarach 190 x 72 mm wydrukowana na papierze ciemnym w UV z bieżącym znakiem wodnym, tasiemką metalizowaną oraz włókienkami świecącymi w UV.

Legitymacja zalaminowana jest w folię zabezpieczającą, która na awersje posiada znaki widoczne tylko w świetle UV.

1. Część wewnętrzna legitymacji zawiera:

1) awers:

– tło giloszowe, wykonane techniką irysu, farbami aktywnymi w UV,

– znaczek „MF” wykonany farbą optycznie zmienną,

– czarne napisy drukowane różną czcionką,

– zaznaczone mikrodrukiem miejsce na nazwisko i imię, jednostkę i komórkę organizacyjną oraz grupę krwi;

2) rewers – tło giloszowe, wykonane techniką irysu, farbami aktywnymi w UV.

2. Część zewnętrzna legitymacji – okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze czarnym, do której przytwierdzony jest znak identyfikacyjny.

Załącznik 6. [WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ ORAZ PRACOWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KONTROLI SKARBOWEJ WYKONUJĄCEGO ZADANIA USTAWOWE]

Załącznik nr 6

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ ORAZ PRACOWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KONTROLI SKARBOWEJ WYKONUJĄCEGO ZADANIA USTAWOWE

infoRgrafika

Znak o wymiarach 50 x 42 mm w kształcie stylizowanej elipsy przedstawiającej:

– wieniec laurowy z napisem w górnej części: „KONTROLA SKARBOWA” – litery przetłoczone,

– w środku elipsy znajduje się kordzik z napisem „MF”, z godłem w kolorze białym na czerwonym tle,

– wewnątrz wieńca laurowego wypełnienie biało-czerwone,

– numer identyfikacyjny – cyfry w technice grawerskiej.

Znak wykonany z mosiądzu M63 o grubości 1,2 do 1,5 mm, posrebrzany srebrem próby 990 dodatkowo oksydowany, powleczony powłoką akrylową, zabezpieczony przed korozją.

Na odwrotnej stronie znaku znajduje się nit mocujący do skórzanej okładki.

Załącznik 7. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA WYWIADU SKARBOWEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA WYWIADU SKARBOWEGO

AWERS

infoRgrafika

 

REWERS

infoRgrafika

 

 

Legitymacja o wymiarach 190 x 72 mm wydrukowana na papierze ciemnym w UV z bieżącym znakiem wodnym, tasiemką metalizowaną oraz włókienkami świecącymi w UV.

Legitymacja zalaminowana jest w folię zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne tylko w świetle UV.

1. Część wewnętrzna legitymacji zawiera:

1) awers:

– tło giloszowe, wykonane techniką irysu, farbami aktywnymi w UV,

– znaczek „MF” wykonany farbą optycznie zmienną,

– czarne napisy drukowane różną czcionką,

– zaznaczone mikrodrukiem miejsce na nazwisko i imię,

– miejsce na zdjęcie zabezpieczane hologramem;

2) rewers – tło giloszowe, wykonane techniką irysu, farbami aktywnymi w UV.

2. Część zewnętrzna legitymacji – okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze czarnym, do której przytwierdzony jest znak identyfikacyjny.

Załącznik 8. [WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO PRACOWNIKA WYWIADU SKARBOWEGO]

Załącznik nr 8

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO PRACOWNIKA WYWIADU SKARBOWEGO

infoRgrafika

Znak o wymiarach 44 x 58,5 mm w kształcie owalnym w kolorze srebra patynowanego, tło pokryte emalią w kolorze granatowym. Wykonany ze stopów cyny o niskiej temperaturze topnienia.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »