| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lipca 2003 r.

w sprawie kart i tabliczek tożsamości

Na podstawie art. 54a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości, wydawane:

a) żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, zwanym dalej „żołnierzami”,

b) osobom pełniącym służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”,

c) cywilnemu personelowi medyczno-sanitarnemu Sił Zbrojnych,

d) personelowi organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji pomocy,

e) osobom cywilnym towarzyszącym Siłom Zbrojnym,

f) osobom cywilnym wykonującym czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych,

g) innym osobom określonym prawem międzynarodowym;

2) organy wojskowe, właściwe do wydawania i ewidencjonowania kart i tabliczek tożsamości;

3) tryb ewidencjonowania, doręczania i postępowania w razie zniszczenia lub utraty karty i tabliczki tożsamości;

4) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom, wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.

§ 2.
Ustala się następujące rodzaje kart tożsamości:

1) karta tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przeznaczona dla żołnierzy, z wyjątkiem żołnierzy, o których mowa w pkt 2 lit. a, b i e;

2) karta tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przeznaczona dla:

a) żołnierzy oraz osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych – przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz do zapobiegania chorobom,

b) żołnierzy przewidzianych wyłącznie do zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi,

c) cywilnego personelu medyczno-sanitarnego Sił Zbrojnych,

d) personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji, wykonujących w ramach pomocy wojskowej służbie zdrowia czynności osób, wymienionych w lit. a–c,

e) żołnierzy i osób cywilnych wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych;

3) karta tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przeznaczona dla:

a) osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych, przewidzianych do wykonywania zadań innych niż określone w pkt 2 lit. a,

b) osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym,

c) innych osób określonych prawem międzynarodowym.

§ 3.
Karty tożsamości, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, przeznaczone dla żołnierzy, wydaje się tym żołnierzom w przypadku:

1) ich wyjazdu w celach służbowych za granicę;

2) ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 4.
Karty tożsamości, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, przeznaczone dla osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych wydaje się tym osobom z dniem objęcia tych jednostek militaryzacją.
§ 5.
Karty tożsamości, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, przeznaczone dla osób wchodzących w skład cywilnego personelu medyczno-sanitarnego Sił Zbrojnych lub personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji, wykonujących w ramach pomocy wojskowej służbie zdrowia czynności osób, wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a–c, oraz przeznaczone dla osób cywilnych wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych i osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym, wydaje się tym osobom w przypadku:

1) ich wyjazdu w celach służbowych za granicę w związku z udziałem w:

a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia Sił państwa albo państw sojuszniczych,

b) misji pokojowej,

c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

d) szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych,

e) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych;

2) ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 6.
1. Tabliczka tożsamości zawiera:

1) numer tabliczki;

2) nazwę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – „Siły Zbrojne RP”.

2. Kartę tożsamości wydaje się wraz z tabliczką tożsamości dla żołnierzy i osób, o których mowa w § 3, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę wydaje się indywidualny rozkaz wyjazdu.

2. Indywidualnego rozkazu wyjazdu można nie wydawać żołnierzom, o których mowa w ust. 1, jeżeli przełożonemu tych żołnierzy, wyjeżdżającemu z nimi za granicę, wydano zbiorowy rozkaz wyjazdu.

3. Dowódca jednostki wojskowej wydaje rozkazy określone w ust. 1 i 2, których wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi wydaje karty tożsamości, określa termin ich ważności oraz zezwala na wydanie tabliczek tożsamości na podstawie wniosku złożonego w tej sprawie, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości dla żołnierza wyjeżdżającego w celach służbowych za granicę składa dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

3. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości dla żołnierza w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), składa dowódca jednostki wojskowej.

4. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości żołnierzom w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny składa odpowiednio:

1) w czasie pokoju:

a) dowódca jednostki wojskowej – za żołnierzy pełniących służbę w tej jednostce,

b) wojskowy komendant uzupełnień – za żołnierzy rezerwy, którym nadano przydziały mobilizacyjne;

2) po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny – dowódca jednostki wojskowej.

5. Wniosek o wydanie karty i tabliczka tożsamości osobom:

1) pełniącym służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych składa w czasie pokoju organ, który nadał im przydział organizacyjno-mobilizacyjny, a w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, kierownik jednostki zmilitaryzowanej;

2) cywilnym towarzyszącym Siłom Zbrojnym, wchodzącym w skład cywilnego personelu medyczno--sanitarnego Sił Zbrojnych i osobom cywilnym wykonującym czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych składa dowódca jednostki wojskowej w przypadku:

a) wyjazdu tych osób w celach służbowych za granicę w sytuacjach, o których mowa w § 5 pkt 1;

b) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

6. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości osobom wchodzącym w skład personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji pomocy składa odpowiednio Zarząd Główny „Polskiego Czerwonego Krzyża” w przypadku:

1) wyjazdu tych osób w celach służbowych za granicę w sytuacjach, o których mowa w § 5 pkt 1;

2) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się również w celu aktualizacji danych zawartych w karcie tożsamości.

8. Złożenie wniosku w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3, 5 pkt 2 lit. a i ust. 6 pkt 1, powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu lub terminem utraty ważności karty tożsamości.

9. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu i rodzajem wykonywanych zadań również w innym terminie niż określony w ust. 8.

10. W czasie pokoju można składać wniosek o wydanie karty tożsamości na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na czas wojny.

11. We wniosku o wydanie karty i tabliczki tożsamości organ składający wniosek lub pośredniczący w jego złożeniu podaje numer tabliczki tożsamości, która zostanie wydana wraz z kartą tożsamości.

§ 9.
1. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

2. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzą także odpowiednio dowódcy jednostek wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień, organy właściwe do nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, kierownicy jednostek zmilitaryzowanych oraz Zarząd Główny „Polskiego Czerwonego Krzyża” i prezesi innych ochotniczych organizacji pomocy, w stosunku do podległych im osób, którym wydano karty tożsamości.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się w formie rejestru wydanych kart tożsamości oraz w formie elektronicznej.

4. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią tajemnicę służbową.

§ 10.
1. Ewidencję tabliczek tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

2. Wydawanie i ewidencjonowanie wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości prowadzą:

1) dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do:

a) żołnierzy,

b) cywilnego personelu medyczno-sanitarnego Sił Zbrojnych,

c) osób cywilnych wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych,

d) osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym;

2) wojskowi komendanci uzupełnień w stosunku do osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych;

3) Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Śródmieście w stosunku do personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji, wykonujących w ramach pomocy wojskowej służbie zdrowia czynności osób wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a–c.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 2, prowadzą również organy właściwe do nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, kierownicy jednostek zmilitaryzowanych. Zarząd Główny „Polskiego Czerwonego Krzyża” i prezesi innych ochotniczych organizacji pomocy, w stosunku do podległych im osób, którym wydano tabliczki tożsamości.

4. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie zbiorczego rejestru tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej, z podziałem na liczbę wydanych tabliczek i ich numerów oraz nazwę organu, o którym mowa w ust. 2.

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 2 i 3, prowadzi się w formie rejestru wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej.

6. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1–3, stanowią tajemnicę służbową.

§ 11.
1. Karty tożsamości doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, organom składającym wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1.

2. Tabliczki tożsamości wydają wraz z kartami tożsamości, za potwierdzeniem odbioru, organy składające wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Organy składające wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1, deponują w podległych jednostkach lub komórkach organizacyjnych karty tożsamości wydawane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz tabliczki tożsamości, do czasu ich wydania uprawnionym osobom.

4. Organem właściwym do deponowania i doręczania, za potwierdzeniem odbioru kart i tabliczek tożsamości, o których mowa w ust. 3, są odpowiednio dla:

1) organów właściwych do nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek podlegających militaryzacji i kierowników jednostek zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych – wojskowi komendanci uzupełnień;

2) Zarządu Głównego „Polskiego Czerwonego Krzyża” i prezesów innych ochotniczych organizacji pomocy – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Śródmieście.

§ 12.
1. Osoba, której wydano kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz o okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi, za pośrednictwem organów składających wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1.

2. Po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty i tabliczki tożsamości lub po upływie terminu ważności karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie, karty i tabliczki tożsamości zwraca się niezwłocznie do organu wydającego.

3. Karty tożsamości, których termin ważności jeszcze nie upłynął, po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty tożsamości deponują, odpowiednio, organy, o których mowa w § 10 ust. 2. Wraz z kartą tożsamości zwrotowi podlega tabliczka tożsamości.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot, określony w ust. 2, stanowią podstawę do skreślenia karty i tabliczki tożsamości z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości.

5. Karty i tabliczki tożsamości, w razie ich zwrotu:

1) mogą być ponownie wydane, o ile ich stan pozwala na ich dalsze używanie;

2) niszczy się protokolarnie po skreśleniu z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości, jeżeli ich stan nie pozwala na ich ponowne wydanie.

6. Zniszczenia dokonują organy składające wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1, o czym zawiadamiają szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

§ 13.
Dotychczasowe karty tożsamości, przeznaczone do wydania na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny zachowują ważność do czasu ich zastąpienia nowymi kartami tożsamości, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844 i Nr 96, poz. 874.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku (M.P. Nr 65, poz. 585), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1687).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 lipca 2003 r. (poz. 1240)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »