| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lipca 2003 r.

w sprawie kart i tabliczek tożsamości

Na podstawie art. 54a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości, wydawane:

a) żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, zwanym dalej „żołnierzami”,

b) osobom pełniącym służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”,

c) cywilnemu personelowi medyczno-sanitarnemu Sił Zbrojnych,

d) personelowi organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji pomocy,

e) osobom cywilnym towarzyszącym Siłom Zbrojnym,

f) osobom cywilnym wykonującym czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych,

g) innym osobom określonym prawem międzynarodowym;

2) organy wojskowe, właściwe do wydawania i ewidencjonowania kart i tabliczek tożsamości;

3) tryb ewidencjonowania, doręczania i postępowania w razie zniszczenia lub utraty karty i tabliczki tożsamości;

4) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom, wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.

§ 2.
Ustala się następujące rodzaje kart tożsamości:

1) karta tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przeznaczona dla żołnierzy, z wyjątkiem żołnierzy, o których mowa w pkt 2 lit. a, b i e;

2) karta tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przeznaczona dla:

a) żołnierzy oraz osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych – przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz do zapobiegania chorobom,

b) żołnierzy przewidzianych wyłącznie do zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi,

c) cywilnego personelu medyczno-sanitarnego Sił Zbrojnych,

d) personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji, wykonujących w ramach pomocy wojskowej służbie zdrowia czynności osób, wymienionych w lit. a–c,

e) żołnierzy i osób cywilnych wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych;

3) karta tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przeznaczona dla:

a) osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych, przewidzianych do wykonywania zadań innych niż określone w pkt 2 lit. a,

b) osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym,

c) innych osób określonych prawem międzynarodowym.

§ 3.
Karty tożsamości, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, przeznaczone dla żołnierzy, wydaje się tym żołnierzom w przypadku:

1) ich wyjazdu w celach służbowych za granicę;

2) ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 4.
Karty tożsamości, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, przeznaczone dla osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych wydaje się tym osobom z dniem objęcia tych jednostek militaryzacją.
§ 5.
Karty tożsamości, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, przeznaczone dla osób wchodzących w skład cywilnego personelu medyczno-sanitarnego Sił Zbrojnych lub personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji, wykonujących w ramach pomocy wojskowej służbie zdrowia czynności osób, wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a–c, oraz przeznaczone dla osób cywilnych wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych i osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym, wydaje się tym osobom w przypadku:

1) ich wyjazdu w celach służbowych za granicę w związku z udziałem w:

a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia Sił państwa albo państw sojuszniczych,

b) misji pokojowej,

c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

d) szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych,

e) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych;

2) ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 6.
1. Tabliczka tożsamości zawiera:

1) numer tabliczki;

2) nazwę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – „Siły Zbrojne RP”.

2. Kartę tożsamości wydaje się wraz z tabliczką tożsamości dla żołnierzy i osób, o których mowa w § 3, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę wydaje się indywidualny rozkaz wyjazdu.

2. Indywidualnego rozkazu wyjazdu można nie wydawać żołnierzom, o których mowa w ust. 1, jeżeli przełożonemu tych żołnierzy, wyjeżdżającemu z nimi za granicę, wydano zbiorowy rozkaz wyjazdu.

3. Dowódca jednostki wojskowej wydaje rozkazy określone w ust. 1 i 2, których wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi wydaje karty tożsamości, określa termin ich ważności oraz zezwala na wydanie tabliczek tożsamości na podstawie wniosku złożonego w tej sprawie, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości dla żołnierza wyjeżdżającego w celach służbowych za granicę składa dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

3. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości dla żołnierza w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), składa dowódca jednostki wojskowej.

4. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości żołnierzom w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny składa odpowiednio:

1) w czasie pokoju:

a) dowódca jednostki wojskowej – za żołnierzy pełniących służbę w tej jednostce,

b) wojskowy komendant uzupełnień – za żołnierzy rezerwy, którym nadano przydziały mobilizacyjne;

2) po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny – dowódca jednostki wojskowej.

5. Wniosek o wydanie karty i tabliczka tożsamości osobom:

1) pełniącym służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych składa w czasie pokoju organ, który nadał im przydział organizacyjno-mobilizacyjny, a w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, kierownik jednostki zmilitaryzowanej;

2) cywilnym towarzyszącym Siłom Zbrojnym, wchodzącym w skład cywilnego personelu medyczno--sanitarnego Sił Zbrojnych i osobom cywilnym wykonującym czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych składa dowódca jednostki wojskowej w przypadku:

a) wyjazdu tych osób w celach służbowych za granicę w sytuacjach, o których mowa w § 5 pkt 1;

b) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

6. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości osobom wchodzącym w skład personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji pomocy składa odpowiednio Zarząd Główny „Polskiego Czerwonego Krzyża” w przypadku:

1) wyjazdu tych osób w celach służbowych za granicę w sytuacjach, o których mowa w § 5 pkt 1;

2) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się również w celu aktualizacji danych zawartych w karcie tożsamości.

8. Złożenie wniosku w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3, 5 pkt 2 lit. a i ust. 6 pkt 1, powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu lub terminem utraty ważności karty tożsamości.

9. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu i rodzajem wykonywanych zadań również w innym terminie niż określony w ust. 8.

10. W czasie pokoju można składać wniosek o wydanie karty tożsamości na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na czas wojny.

11. We wniosku o wydanie karty i tabliczki tożsamości organ składający wniosek lub pośredniczący w jego złożeniu podaje numer tabliczki tożsamości, która zostanie wydana wraz z kartą tożsamości.

§ 9.
1. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

2. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzą także odpowiednio dowódcy jednostek wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień, organy właściwe do nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, kierownicy jednostek zmilitaryzowanych oraz Zarząd Główny „Polskiego Czerwonego Krzyża” i prezesi innych ochotniczych organizacji pomocy, w stosunku do podległych im osób, którym wydano karty tożsamości.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się w formie rejestru wydanych kart tożsamości oraz w formie elektronicznej.

4. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią tajemnicę służbową.

§ 10.
1. Ewidencję tabliczek tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

2. Wydawanie i ewidencjonowanie wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości prowadzą:

1) dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do:

a) żołnierzy,

b) cywilnego personelu medyczno-sanitarnego Sił Zbrojnych,

c) osób cywilnych wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych,

d) osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym;

2) wojskowi komendanci uzupełnień w stosunku do osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych;

3) Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Śródmieście w stosunku do personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji, wykonujących w ramach pomocy wojskowej służbie zdrowia czynności osób wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a–c.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 2, prowadzą również organy właściwe do nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, kierownicy jednostek zmilitaryzowanych. Zarząd Główny „Polskiego Czerwonego Krzyża” i prezesi innych ochotniczych organizacji pomocy, w stosunku do podległych im osób, którym wydano tabliczki tożsamości.

4. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie zbiorczego rejestru tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej, z podziałem na liczbę wydanych tabliczek i ich numerów oraz nazwę organu, o którym mowa w ust. 2.

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 2 i 3, prowadzi się w formie rejestru wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej.

6. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1–3, stanowią tajemnicę służbową.

§ 11.
1. Karty tożsamości doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, organom składającym wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1.

2. Tabliczki tożsamości wydają wraz z kartami tożsamości, za potwierdzeniem odbioru, organy składające wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Organy składające wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1, deponują w podległych jednostkach lub komórkach organizacyjnych karty tożsamości wydawane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz tabliczki tożsamości, do czasu ich wydania uprawnionym osobom.

4. Organem właściwym do deponowania i doręczania, za potwierdzeniem odbioru kart i tabliczek tożsamości, o których mowa w ust. 3, są odpowiednio dla:

1) organów właściwych do nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek podlegających militaryzacji i kierowników jednostek zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych – wojskowi komendanci uzupełnień;

2) Zarządu Głównego „Polskiego Czerwonego Krzyża” i prezesów innych ochotniczych organizacji pomocy – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Śródmieście.

§ 12.
1. Osoba, której wydano kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz o okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi, za pośrednictwem organów składających wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1.

2. Po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty i tabliczki tożsamości lub po upływie terminu ważności karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie, karty i tabliczki tożsamości zwraca się niezwłocznie do organu wydającego.

3. Karty tożsamości, których termin ważności jeszcze nie upłynął, po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty tożsamości deponują, odpowiednio, organy, o których mowa w § 10 ust. 2. Wraz z kartą tożsamości zwrotowi podlega tabliczka tożsamości.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot, określony w ust. 2, stanowią podstawę do skreślenia karty i tabliczki tożsamości z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości.

5. Karty i tabliczki tożsamości, w razie ich zwrotu:

1) mogą być ponownie wydane, o ile ich stan pozwala na ich dalsze używanie;

2) niszczy się protokolarnie po skreśleniu z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości, jeżeli ich stan nie pozwala na ich ponowne wydanie.

6. Zniszczenia dokonują organy składające wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1, o czym zawiadamiają szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

§ 13.
Dotychczasowe karty tożsamości, przeznaczone do wydania na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny zachowują ważność do czasu ich zastąpienia nowymi kartami tożsamości, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844 i Nr 96, poz. 874.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku (M.P. Nr 65, poz. 585), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1687).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 lipca 2003 r. (poz. 1240)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »