| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lipca 2003 r.

w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 41a ust. 5 w związku z art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawane:

a) żołnierzom zawodowym,

b) kandydatom na żołnierzy zawodowych;

2) organy wojskowe właściwe do wydawania i ewidencjonowania kart i tabliczek tożsamości;

3) tryb ewidencjonowania, doręczania i postępowania w razie zniszczenia lub utraty karty i tabliczki tożsamości;

4) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom, wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.

§ 2.
Ustala się następujące rodzaje kart tożsamości:

1) według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przeznaczona jest dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami”;

2) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przeznaczona jest dla żołnierzy:

a) przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz do zapobiegania chorobom,

b) przewidzianych do zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi,

c) wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”.

§ 3.
Karty tożsamości wydaje się żołnierzom:

1) wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę;

2) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 4.
1. Tabliczka tożsamości zawiera:

1) numer tabliczki;

2) nazwę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – „Siły Zbrojne RP”.

2. Kartę tożsamości wydaje się wraz z tabliczką tożsamości, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę wydaje się indywidualny rozkaz wyjazdu.

2. Indywidualnego rozkazu wyjazdu można nie wydawać żołnierzom, o których mowa w ust. 1, jeżeli przełożonemu tych żołnierzy, wyjeżdżającemu z nimi za granicę, wydano zbiorowy rozkaz wyjazdu.

3. Rozkazy wyjazdu, o których mowa w ust. 1 i 2 i których wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, wydaje dowódca jednostki wojskowej.

§ 6.
1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi wydaje karty tożsamości, określa termin ich ważności oraz zezwala na wydanie tabliczek tożsamości na podstawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości dla żołnierza składa dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się również w celu aktualizacji danych zawartych w karcie tożsamości.

4. Złożenie wniosku w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1, powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu lub terminem utraty ważności karty tożsamości.

5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić w przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu i rodzajem wykonywanych zadań również w innym terminie.

6. W czasie pokoju można składać wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na czas wojny.

7. We wniosku o wydanie karty i tabliczki tożsamości dowódca jednostki wojskowej składający wniosek podaje numer tabliczki tożsamości, która zostanie wydana wraz z kartą tożsamości.

§ 7.
1. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

2. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzą także dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do podległych im żołnierzy, którym wydano karty tożsamości.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się w formie rejestru wydanych kart tożsamości oraz w formie elektronicznej.

4. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią tajemnicę służbową.

§ 8.
1. Ewidencję tabliczek tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

2. Wydawanie i ewidencjonowanie wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości prowadzą, w stosunku do podległych im żołnierzy, dowódcy jednostek wojskowych.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie zbiorczego rejestru tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej, z podziałem na liczbę wydanych tabliczek i ich numerów oraz nazwę dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 2.

4. Ewidencję, o której mowa w ust. 2, prowadzi się w formie rejestru wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej.

5. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią tajemnicę służbową.

§ 9.
1. Karty tożsamości doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, dowódcy jednostki wojskowej składającemu wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Tabliczki tożsamości wydaje wraz z kartami tożsamości, za potwierdzeniem odbioru, dowódca jednostki wojskowej składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3. Dowódca jednostki wojskowej składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, deponuje karty tożsamości i tabliczki tożsamości wydawane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do czasu ich wydania uprawnionym osobom.

§ 10.
1. Żołnierz, któremu wydano kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz o okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej składającego wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty i tabliczki tożsamości lub po upływie terminu ważności karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie, karty i tabliczki tożsamości zwraca się niezwłocznie do organu wydającego.

3. Karty tożsamości, których termin ważności jeszcze nie upłynął, po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty tożsamości, deponuje dowódca jednostki wojskowej składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wraz z kartą tożsamości zwrotowi podlega tabliczka tożsamości.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot, o którym mowa w ust. 2, stanowią podstawę do skreślenia karty i tabliczki tożsamości z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości.

5. Karty i tabliczki tożsamości, w razie ich zwrotu:

1) mogą być ponownie wydane, o ile ich stan pozwala na ich dalsze używanie;

2) niszczy się protokolarnie po skreśleniu z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości, jeżeli ich stan nie pozwala na ich ponowne wydanie.

6. Zniszczenia dokonuje dowódca jednostki wojskowej, składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, o czym zawiadamia szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

§ 11.
Dotychczasowe karty tożsamości przeznaczone do wydania na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny zachowują ważność do czasu ich zastąpienia nowymi kartami tożsamości, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: w z.J. Zemke

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, N r 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości (M.P. Nr 65, poz. 585), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1687).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 lipca 2003 r. (poz. 1241)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »