| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy;

2) kwalifikacje zawodowe osób realizujących te zadania;

3) szczegółowe zasady kontroli tych służb.

§ 2.
1. Służbę medycyny pracy Służby Więziennej, zwaną dalej „służbą medycyny pracy SW”, stanowią: lekarze, pielęgniarki oraz psycholodzy.

2. Do wykonywania zadań służby medycyny pracy SW są uprawnieni:

1) lekarze, spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451);

2) pielęgniarki, spełniające dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie (Dz. U. Nr 124. poz. 796);

3) psycholodzy, którzy spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne:

a) posiadają dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,

b) posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie psychologa, w tym co najmniej 2-letni okres służby lub zatrudnienia na stanowisku psychologa w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej,

c) ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie ryzyka zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, organizowane przez właściwą do spraw szkoleń komórkę organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

§ 3.
1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, realizują zadania służby medycyny pracy w ramach zespołów medycyny pracy, które stanowią podstawową jednostkę służby medycyny pracy SW, powoływanych przez:

1) Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – do udzielania świadczeń funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie;

2) dyrektorów okręgowych Służby Więziennej – do udzielania świadczeń pracownikom podległych jednostek;

3) Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – do udzielania świadczeń pracownikom tego Ośrodka.

2. Za realizację zadań zespołu medycyny pracy odpowiedzialny jest kierownik zespołu, powoływany przez kierownika jednostki wymienionej w ust. 1 pkt 1–3 i posiadający uprawnienia określone w § 2 ust. 2 pkt 1.

§ 4.
1. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem służby medycyny pracy sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, za pośrednictwem naczelnego lekarza więziennictwa.

2. Kontrola służby medycyny pracy SW obejmuje funkcjonowanie tej służby, a także zakres i jakość udzielanych świadczeń.

3. Osoba kontrolująca musi posiadać kwalifikacje zawodowe określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.

4. Osoba kontrolująca ma w szczególności prawo do:

1) kontroli zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych pracowników oraz wykonywania i dokumentowania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;

2) kontroli i oceny działalności służby medycyny pracy SW.

5. Osoba kontrolująca ma prawo żądać:

1) niezbędnych informacji i udostępniania dokumentacji, z zastrzeżeniem że dokumentacja medyczna może być udostępniona tylko osobom wykonującym odpowiedni zawód medyczny;

2) dostępu do stanowisk pracy w celu zweryfikowania ich oceny dokonanej przez podmiot kontrolowany.

6. Wydawanie zaleceń pokontrolnych, mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, następuje na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »