| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie obowiązku meldunkowego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres i sposób zameldowania oraz wymeldowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz sposób prowadzenia ewidencji ludności w budynkach pozostających w zarządzie organów wojskowych.
§ 2.
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej dokonują zameldowania i wymeldowania w organie gminy, w sposób określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia stanowią inaczej.
§ 3.
1. Żołnierze zawodowi korzystający z zakwaterowania tymczasowego w hotelach i internatach garnizonowych lub pokojach noclegowych dokonują zameldowania i wymeldowania na pobyt czasowy w tych obiektach albo w jednostce wojskowej udzielającej miejsca w pokoju noclegowym.

2. Żołnierze zawodowi skierowani na studia (naukę, szkolenie) w akademiach, szkołach, ośrodkach wojskowych i korzystający z zakwaterowania we wspólnych kwaterach stałych lub w obiektach, o których mowa w ust. 1, dokonują zameldowania i wymeldowania na pobyt czasowy w tych obiektach.

3. Żołnierze zawodowi zakwaterowani na okrętach dokonują zameldowania i wymeldowania na pobyt czasowy u dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią służbę.

§ 4.
1. Żołnierze odbywający: zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych, ćwiczenia wojskowe, służbę okresową, służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, a także pełniący zawodową służbę wojskową w okresie próbnym lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, dokonują zameldowania i wymeldowania na pobyt czasowy w miejscu pełnienia służby u dowódcy jednostki wojskowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do żołnierzy zawodowych podlegających zakwaterowaniu zbiorowemu.

§ 5.
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej przebywający w szpitalach wojskowych, wojskowych domach i zespołach wypoczynkowych dokonują zameldowania i wymeldowania na pobyt czasowy u komendanta (kierownika) tego obiektu.
§ 6.
1. Zameldowania na pobyt czasowy w hotelach i internatach garnizonowych lub pokojach noclegowych, a także w szpitalach wojskowych, wojskowych domach i zespołach wypoczynkowych, dokonuje się ustnie, podając datę przybycia, zamierzony czas trwania pobytu oraz przedstawiając dowód osobisty lub wojskowy dokument osobisty.

2. Wymeldowania z pobytu czasowego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się ustnie, podając datę opuszczenia obiektu.

§ 7.
1. Ewidencję ludności w budynkach pozostających w zarządzie organów wojskowych prowadzi się w formie książki zameldowań.

2. W książce zameldowań wpisuje się:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres miejsca pobytu stałego;

5) datę przybycia i zamierzony czas trwania pobytu;

6) oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

7) datę wymeldowania.

Przyjmujący zgłoszenie potwierdza wpisane dane podpisem w książce zameldowań.

3. Książka zameldowań może zawierać dodatkowe rubryki przeznaczone do dokonywania zapisów niezbędnych dla potrzeb wewnętrznych jednostki.

§ 8.
1. Osobę uprawnioną do prowadzenia książki zameldowań w szpitalach wojskowych, a także wojskowych domach i zespołach wypoczynkowych, wyznacza komendant (kierownik).

2. W hotelach i internatach garnizonowych książkę zameldowań prowadzi kierownik hotelu (internatu) lub osoba przez niego wyznaczona, a w pokojach noclegowych – osoba wyznaczona przez dowódcę jednostki wojskowej.

§ 9.
1. Zameldowanie żołnierzy, o których mowa w § 3 i 4, następuje z dniem stawienia się w miejscu pełnienia czynnej służby wojskowej poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej (komendanta akademii, szkoły, ośrodka wojskowego).

2. Wymeldowanie żołnierzy, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem opuszczenia miejsca pełnienia służby lub zwolnienia z czynnej służby wojskowej poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz.533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716 oraz z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »