| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater

Na podstawie art. 26 ust. 7 w związku z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa normy powierzchni mieszkalnej przysługujące osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej, o których mowa w art. 84a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, i osobom uwzględnianym przy ich przydziale oraz wykaz chorób uprawniających do przyznania dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia.
§ 2.
1. Ustala się następujące normy powierzchni mieszkalnej:

1) trzy normy powierzchni mieszkalnej – dla żołnierza zawodowego posiadającego na dzień zwolnienia z zawodowej służby wojskowej stopień wojskowy generała lub admirała oraz innego oficera, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej ze stanowiska służbowego oznaczonego w etacie stopniem wojskowym generała lub admirała;

2) dwie normy powierzchni mieszkalnej – dla żołnierza zawodowego posiadającego na dzień zwolnienia z zawodowej służby wojskowej stopień wojskowy majora (komandora podporucznika), podpułkownika (komandora porucznika) lub pułkownika (komandora) oraz innego oficera, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej ze stanowiska oznaczonego w etacie stopniem wojskowym pułkownika lub komandora;

3) jedna norma powierzchni mieszkalnej – dla innych osób niż wymienione w pkt 1 i 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może przydzielić osobie uprawnionej do osobnej kwatery stałej kwaterę o powierzchni mieszkalnej większej niż określona w ust. 1, nie większej jednak niż o 10 m2.

§ 3.
1. Dodatkowa powierzchnia mieszkalna przyznana na stałe ze względu na stan zdrowia osoby uprawnionej lub członka jego rodziny wynosi od 7 do 10 m2.

2. Wykaz chorób uprawniających do przyznania dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267.

Załącznik 1. [WYKAZ CHORÓB UPRAWNIAJĄCYCH DO DODATKOWEJ POWIERZCHNI MIESZKALNEJ ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 lipca 2003 r. (poz. 1371)

WYKAZ CHORÓB UPRAWNIAJĄCYCH DO DODATKOWEJ POWIERZCHNI MIESZKALNEJ ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA

I. Przewlekłe choroby stwierdzone przez wojskową komisję lekarską:

1) zespół nabytego braku odporności (AIDS);

2) choroby skóry wymagające długotrwałego i uciążliwego leczenia, w szczególności z rozległymi ubytkami skóry i naskórka oraz przetokami – nierokujące szybkiego wygojenia, pyłodermie, łuszczyca, rybia łuska, atopowe zapalenie skóry, choroby pęcherzowe o podłożu autoimmunologicznym, liszaj rumieniowaty, twardzina uogólniona;

3) przewlekły zanikowy cuchnący nieżyt nosa (ozena);

4) schorzenia przebiegające z nietrzymaniem kału bądź moczu, w których leczenie operacyjne nie przyniosło poprawy;

5) przewlekła niewydolność oddechowa w przebiegu przewlekłych schorzeń układu oddechowego;

6) stała tracheostemia niezależnie od pierwotnej przyczyny;

7) choroby psychiczne (w tym psychozy endogenne – schizofrenia paranoidalna, parafrenia, choroba afektywna jedno- i dwubiegunowa, zespół psychoorganiczny z zaawansowanym otępieniem lub charakteropatią) potwierdzone stacjonarnym leczeniem szpitalnym, powodujące całkowitą niezdolność do pracy;

8) głęboki niedorozwój umysłowy;

9) choroby układu nerwowego powodujące duże upośledzenie sprawności ogólnej (skutki urazów okołoporodowych, stwardnienie rozsiane, miastenia, niedowłady niezależnie od pierwotnej przyczyny, schorzenia przebiegające z ruchami mimowolnymi, zaburzenia opuszkowe oraz padaczka z częstymi napadami);

10) niewydolność krążenia w klasie III i IV według NYHA – niezależnie od przyczyny, która ją powoduje.

II. Uprawnienia przyznawane przez wojskową komisję lekarską ze względu na stan zdrowia w stosunku do osób:

1) które w związku z trwałym kalectwem mają ograniczoną w znacznym stopniu zdolność poruszania się i wymagają opieki osób trzecich, oraz osób, które z uwagi na rodzaj kalectwa wymagają specjalnego przystosowania pomieszczenia, w szczególności zainstalowania w zajmowanym lokalu urządzeń ułatwiających samoobsługę albo niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych;

2) których stan zdrowia uzasadnia używanie ręcznego wózka inwalidzkiego;

3) których stan zdrowia z innych niż wymienione w pkt 1 i 2 schorzeń uniemożliwia wspólne przebywanie z innymi osobami w jednym pomieszczeniu.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wojciechowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »