| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

Na podstawie art. 47 ust. 10 w związku z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) zasobie Zarządu – należy przez to rozumieć zasób mieszkaniowy pozostający we władaniu Zarządu;

4) osobach uprawnionych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 84a ust. 1 ustawy, spełniające warunki określone w art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 23 ust. 1 i 3 ustawy.

§ 2.
1. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery, zwanego dalej „ekwiwalentem pieniężnym”, niezależnie od miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, jest Dyrektor Zarządu.

2. Wypłatę ekwiwalentu pieniężnego realizuje się na podstawie umowy zawartej między osobą uprawnioną a Dyrektorem Zarządu. Średnią cenę rynkową 1 m2 powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 47 ust. 5 ustawy, ustala Dyrektor Zarządu na podstawie cen ogłaszanych przez dyrektorów oddziałów rejonowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

3. Dyrektor Zarządu prowadzi listę kolejności zawierania umów, o których mowa w ust. 2, zwaną dalej „listą”. Listę sporządza się według kolejności dat wpływu wniosków o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Lista jest jawna – wgląd do niej ma każdy oczekujący na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3.
1. Jeżeli po śmierci osoby uprawnionej prawo do kwatery nabywa więcej niż jedna osoba, zawiera się jedną umowę o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z wszystkimi osobami uprawnionymi, uwzględniając ich łączne uprawnienia do należnej powierzchni mieszkalnej kwatery.

2. Umowę w imieniu osób małoletnich zawiera ich przedstawiciel ustawowy lub kurator.

§ 4.
1. W przypadku osoby uprawnionej, która złożyła wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego i zajmuje ona lub jej małżonek kwaterę albo lokal mieszkalny w zasobach jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, termin zwolnienia kwatery (lokalu mieszkalnego) określony w umowie nie powinien przekraczać sześciu miesięcy.

2. Jeżeli osoba uprawniona, zajmująca kwaterę w zasobie Zarządu albo kwaterę (lokal mieszkalny) w zasobach jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, zaproponuje dłuższy niż sześć miesięcy okres poprzedzający zwolnienie kwatery (lokalu mieszkalnego), wniosek taki może być uwzględniony na warunkach określonych w umowie.

§ 5.
Wysługę lat, o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, potwierdza wojskowy organ emerytalny lub właściwy organ kadrowy w formie zaświadczenia.
§ 6.
Zabezpieczenie wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy, następuje poprzez ustanowienie hipoteki albo wystawienie weksla in blanco poręczonego przez dwóch żyrantów.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »