| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

Na podstawie art. 58 ust. 8 w związku z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb sprzedaży osobom, o których mowa w art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, osobnych kwater stałych i lokali mieszkalnych zlokalizowanych w nieruchomościach, będących własnością Skarbu Państwa i przekazanych Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanemu dalej „Zarządem”.
§ 2.
1. Dyrektor Zarządu sporządza w terminie do dnia 30 września każdego roku plan sprzedaży kwater i lokali mieszkalnych na rok następny, zwany dalej „rocznym planem sprzedaży”.

2. Dyrektor Zarządu przekazuje roczny plan sprzedaży zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych właściwemu staroście, w celu zniesienia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Z dniem uprawomocnienia się decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu następuje przejęcie nieruchomości przez Zarząd, w celu sprzedaży w imieniu Skarbu Państwa kwater i lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby, o których mowa w art. 84a ust. 1 ustawy.

§ 3.
1. Na podstawie zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rocznego planu sprzedaży Dyrektor Zarządu ustala wykaz budynków, o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, zwany dalej „wykazem”.

2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2, Dyrektor Zarządu, w trybie i na zasadach obowiązujących przy sprzedaży lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, zleca wycenę wartości rynkowej kwater i lokali mieszkalnych ujętych w rocznym planie sprzedaży oraz udziału ułamkowego we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu przypadającego na daną kwaterę lub lokal mieszkalny.

3. Wykaz powinien zawierać elementy określone w art. 35 ust. 2 pkt 1–4, 6, 7 i 9–11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o gospodarce nieruchomościami”.

4. Wykaz wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Zarządu, a osoby, które na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony zajmują kwaterę lub lokal mieszkalny w budynku wymienionym w tym wykazie, zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu kwatery lub lokalu mieszkalnego do sprzedaży. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

5. Osoby zainteresowane kupnem zajmowanej kwatery lub lokalu mieszkalnego składają do Dyrektora Zarządu wniosek o nabycie zajmowanej kwatery lub lokalu mieszkalnego.

§ 4.
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 5, Dyrektor Zarządu:

1) spisuje z nabywcą kwatery lub lokalu mieszkalnego protokół uzgodnień;

2) przekazuje do biura notarialnego, w terminie określonym w protokole uzgodnień, dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego;

3) ustala termin sporządzenia aktu notarialnego;

4) zawiadamia osoby zainteresowane o terminie i miejscu sporządzenia aktu notarialnego.

§ 5.
Akt notarialny sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego oraz udziału ułamkowego we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu przypadającego na kwaterę lub lokal mieszkalny w imieniu Skarbu Państwa podpisuje Dyrektor Zarządu.
§ 6.
1. Poza wniesieniem równowartości ceny kwatery lub lokalu mieszkalnego nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej oraz założenia księgi wieczystej.

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustala się według stawek procentowych, określonych w art. 72 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 7.
Dyrektor Zarządu nie może zawrzeć z nabywcą umowy sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego do czasu uregulowania przez nabywcę zobowiązań finansowych wynikających z tytułu dotychczasowego zajmowania kwatery lub lokalu mieszkalnego.
§ 8.
1. W przypadku sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego na raty, nabywca najpóźniej w dniu sporządzenia aktu notarialnego wnosi pierwszą ratę, nie mniejszą niż 20% ceny sprzedaży, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w art. 58 i 59 ustawy. Pozostałą kwotę ceny sprzedaży nabywca wnosi na wskazane konto bankowe, w równych ratach rocznych, przez okres nie dłuższy niż pięć lat. Niespłacona część należności z tytułu nabycia kwatery lub lokalu mieszkalnego na raty podlega zabezpieczeniu hipoteką.

2. Należność z tytułu sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego rozłożona na raty podlega oprocentowaniu w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej (Dz. U. Nr 102, poz. 1189).

§ 9.
W przypadku sprzedaży nabytej kwatery lub lokalu mieszkalnego obciążonych hipoteką sprzedający jest zobowiązany do spłaty wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, najpóźniej w dniu sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nabytej kwatery lub lokalu mieszkalnego.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »