reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 144, poz. 1616 oraz z 2002 r. Nr 69, poz. 645) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dotyczące bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych, w tym odzieży używanej.”;

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Odzież używana przed wprowadzeniem do obrotu powinna być poddana procesom prania oraz wolna od zanieczyszczeń drobnoustrojami chorobotwórczymi i insektami.”;

3) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Produkty włókiennicze wprowadzane do obrotu znakuje się w sposób określony w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiązkowi znakowania w sposób określony w rozporządzeniu nie podlegają produkty włókiennicze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące znakowania produktów włókienniczych nie naruszają przepisów regulujących szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej określające obowiązki sprzedawcy dotyczące udzielania informacji kupującym.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Oznakowanie produktu włókienniczego zawiera określenie:

1) składu surowcowego produktu,

2) sposobu konserwacji produktu

– zwane dalej „istotnymi informacjami”.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Oznakowanie produktu włókienniczego powinno być czytelne, zrozumiałe i trwale połączone z produktem.

2. W przypadku braku możliwości trwałego połączenia oznakowania z produktem, dopuszcza się inny sposób oznakowania, w tym podanie informacji na opakowaniu.

3. Jeżeli produkt włókienniczy składa się z dwu lub więcej części składowych, mających różne zawartości włókien tekstylnych, w oznakowaniu należy podać skład surowcowy dla każdej części składowej; wymóg ten nie dotyczy części składowych stanowiących mniej niż 30% całkowitej masy produktu, z wyjątkiem podszewek.

4. Do dwóch lub więcej produktów włókienniczych o tej samej zawartości włókien. tworzących zwyczajowo nierozdzielną całość (komplet), można dołączyć jedno oznakowanie.”;

6) uchyla się § 14;

7) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Wszelkie informacje o produkcie włókienniczym, wykraczające poza zakres ustalony w rozporządzeniu, powinny być odpowiednio oddzielone od istotnych informacji; nie dotyczy to znaków towarowych i nazw przedsiębiorstw.”;

8) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) pkt 2.4. otrzymuje brzmienie:

„2.4. Terminy „różne włókna” lub „nieokreślony skład surowcowy” mogą być stosowane tylko w przypadku takiego produktu włókienniczego, którego składu nie można jednoznacznie ustalić w trakcie wytwarzania, bez względu na procentowy udział jego składników.”,

b) w pkt 4 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) we wszystkich produktach włókienniczych: części niewłókniste, krajki, etykiety i oznaczenia, lamówki i ozdoby niestanowiące integralnej części produktu, guziki i klamerki pokryte materiałem włókienniczym, dodatki, dekoracje, nieelastyczne wstążki, nici i taśmy elastyczne dodane w określonych i ograniczonych miejscach produktu oraz, ujęte w pkt 2.6, widoczne i łatwo dające się oddzielić włókna mające charakter wyłącznie dekoracyjny lub włókna antystatyczne,”;

10) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) w Ip. 12 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno kokosowe” zastępuje się wyrazem „kokos”,

b) w Ip. 19 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno octanowe” zastępuje się wyrazem „acetat”,

c) w Ip. 20 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno alginowe” zastępuje się wyrazem „alginat”,

d) w Ip. 22 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno modalne” zastępuje się wyrazem „modal”,

e) w Ip. 24 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno trójoctanowe” zastępuje się wyrazem „triacetat”,

f) w Ip. 25 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno wiskozowe” zastępuje się wyrazem „wiskoza”,

g) w Ip. 26 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno akrylowe” zastępuje się wyrazem „akryl”,

h) w Ip. 29 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno modakrylowe” zastępuje się wyrazem „modakryl”,

i) w Ip. 30 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno poliamidowe” zastępuje się wyrazem „poliamid”,

j) w Ip. 31 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno aramidowe” zastępuje się wyrazem „aramid”,

k) w Ip. 32 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno poliimidowe” zastępuje się wyrazem „poliimid”,

l) w Ip. 34 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno poliestrowe” zastępuje się wyrazem „poliester”,

m) w Ip. 35 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno polietylenowe” zastępuje się wyrazem „polietylen”.

n) w Ip. 36 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno polipropylenowe” zastępuje się wyrazem „polipropylen”,

o) w Ip. 37 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno polikarbamidowe” zastępuje się wyrazem „poli-karbamid”,

p) w Ip. 38 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno poliuretanowe” zastępuje się wyrazem „poliuretan”.

r) w Ip. 39 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno winylowe” zastępuje się wyrazem „winylal”,

s) w Ip. 40 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno triwinylowe” zastępuje się wyrazem „triwinylal”,

t) w Ip. 41 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno ela-stodienowe” zastępuje się wyrazem „elasto-dien”,

u) w Ip. 42 w rubryce „Nazwa” wyrazy „włókno elastomerowe” zastępuje się wyrazem „elastan”,

w) w Ip. 43 w rubryce „Opis włókien” skreśla się wyraz „stopionego”;

11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia w części 1 w rozdziale l:

a) w pkt I.8.1.4 Wariant 4 pozycja P3 otrzymuje brzmienie:

„P3 zawartość procentowa trzeciego suchego i czystego składnika (składnika nierozpuszczalnego),”,

b) w pkt I.8.2 akapit rozpoczynający się od słów „Jeżeli włókna zostały...” otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli włókna zostały w normalny sposób wstępnie poddane ekstrakcji w eterze naftowym i wodzie, zasadą ogólną jest, że można pominąć wartości b1 b2 i b3, z wyjątkiem przypadku surowych włókien bawełny, surowych włókien lnu lub surowych włókien konopi, kiedy to przyjmujemy umownie, że ubytek, jaki wystąpił w wyniku obróbki wstępnej, wynosi 4%, oraz w przypadku polipropylenu, gdy przyjmujemy, iż ubytek wyniósł 1%.”;

12) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy „skład surowca” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „skład surowcowy”.

§ 2.
Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia produkty włókiennicze mogą być znakowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZNAKOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 sierpnia 2003 r. (poz. 1389)

WYKAZ PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZNAKOWANIA

A. WYKAZ PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZNAKOWANIA Z INFORMACJĄ O SKŁADZIE SUROWCOWYM ORAZ O SPOSOBIE KONSERWACJI

Lp.

Rodzaj produktu

1

2

1

wzmocnienia rękawów

2

tekstylne paski do zegarków

3

etykietki i emblematy

4

uchwyty wyściełane materiałem włókienniczym i uchwyty z materiałów włókienniczych

5

watowane pokrowce na dzbanki do kawy

6

watowane pokrowce na dzbanki do herbaty

7

rękawy ochronne

8

mufki inne niż pluszowe

9

kwiaty sztuczne

10

poduszeczki do szpilek

11

płótna malarskie

12

produkty włókiennicze przeznaczone na wzmocnienia i usztywnienia

13

filce

14

konfekcyjne wyroby używane, jeżeli wyraźnie deklarowane są jako takie

15

ochraniacze na buty – typu kamasz

16

opakowania używane i jako takie sprzedawane

17

kapelusze filcowe

18

włókiennicze produkty rymarskie i galanteryjne

19

włókiennicze produkty podróżne

20

ręcznie haftowane gobeliny, wykończone lub do wykończenia, oraz materiały do ich produkcji, łącznie z przędzą do haftowania sprzedawaną bez kanwy i specjalnie oferowaną do stosowania w gobelinach

21

guziki i sprzączki pokryte materiałem włókienniczym

22

tekstylne okładki do książek

23

części tekstylne obuwia, z wyjątkiem wkładów ocieplających

24

serwety z różnych komponentów, których powierzchnia nie przekracza 500 cm2

25

tkaniny i rękawice służące do wyjmowania potraw z pieca

 

1

2

26

nakrycie na jajko

27

kosmetyczki

28

woreczki na tytoń z materiałów włókienniczych

29

tekstylne etui na okulary, papierosy i cygara, zapalniczki i grzebienie

30

sportowe artykuły ochronne, z wyjątkiem rękawic

31

saszetki na przybory toaletowe

32

saszetki na buty

33

galanteria pogrzebowa

34

artykuły jednorazowego użytku1), z wyjątkiem waty

35

produkty włókiennicze podlegające przepisom Europejskiej Farmakopei i z adnotacją związaną z tymi przepisami, bandaże do wielokrotnego użytku do celów medycznych oraz ortopedyczne produkty włókiennicze w ogólności

36

produkty włókiennicze obejmujące liny, sznurki i powrozy, objęte Ip. 12 załącznika nr 6 do rozporządzenia, normalnie przeznaczone do: a) użytku jako części składowe wyposażenia w procesie wytwarzania i przerobu towarów, b) zastosowania w maszynach, instalacjach (np. do ogrzewania, klimatyzacji lub oświetlenia), urządzeniach domowych i innych, pojazdach i innych środkach transportu lub do ich obsługi, konserwacji lub wyposażenia, z wyłączeniem pokryć brezentowych i tekstylnego wyposażenia pojazdów silnikowych, niesprzedawanego łącznie z pojazdem

37

produkty włókiennicze przeznaczone do ochrony i zabezpieczeń, takie jak pasy bezpieczeństwa, spadochrony, kamizelki bezpieczeństwa, rękawy ratownicze, materace ratownicze, skokochrony, inny sprzęt pożarniczy, kamizelki kuloodporne i specjalna odzież ochronna (np. zabezpieczająca przed ogniem, substancjami chemicznymi i innym zagrożeniem)

38

konstrukcje nośne pneumatyczne (np. hale sportowe, stoiska wystawowe lub obiekty magazynowe), pod warunkiem dostarczenia szczegółów określających własności użytkowe i charakterystykę techniczną tych produktów

39

żagle

40

ubiory dla zwierząt

41

flagi i transparenty

 

1) Za artykuły jednorazowego użytku należy uważać produkty włókiennicze przeznaczone tylko do jednego użycia w ograniczonym czasie i których normalne użycie wyklucza przywrócenie do stanu używalności do kolejnych zastosowań w tym samym lub podobnym celu.

B. WYKAZ PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZNAKOWANIA Z INFORMACJĄ O SKŁADZIE SUROWCOWYM

Lp.

Rodzaj produktu

1

2

1

zamki błyskawiczne

2

zabawki

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama