reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176 oraz z 2002 r. Nr 207, poz. 1758) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłatę skarbową od przedmiotów opłaty skarbowej, o których mowa w ust. 1, zobowiązany może również zapłacić gotówką lub bezgotówkowo.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ilekroć zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, dokonujący zapłaty zobowiązany jest określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dowód wpłaty może mieć formę elektroniczną, jeżeli zawiera dane identyfikujące wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, wskazuje numer rachunku bankowego właściwego urzędu gminy (miasta), tytuł i datę wpłaty oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym złożonym przez upoważnionego pracownika banku lub innej instytucji finansowej realizującej zlecenia płatnicze."

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Znaki opłaty skarbowej od podania i dołączonych załączników nakleja się na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli załączniki są składane w terminie późniejszym niż podanie, znaki opłaty skarbowej należnej od załączników nakleja się na załącznikach.

2. Jeżeli opłata skarbowa od podania i dołączonych załączników została zapłacona gotówką lub bezgotówkowo, na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej zamieszcza się adnotację, w której stwierdza się wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego właściwego urzędu gminy (miasta). Odpis dowodu wpłaty lub wydruk komputerowy dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy."

3) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli wniesiono podanie bez dokonania zapłaty należnej opłaty skarbowej lub zapłacono ją w wysokości niższej od należnej, organ administracji rządowej lub samorządowej, a także podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie przekazano, wzywa zobowiązanego do zapłaty opłaty lub do jej uzupełnienia w terminie określonym w odrębnych przepisach, z pouczeniem, że w razie niewykonania tego obowiązku podanie pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli podanie powinno zostać rozpatrzone pomimo niezapłacenia opłaty skarbowej, podmiot, do którego wpłynęło podanie lub któremu podanie przekazano, określa jednocześnie w wezwaniu koszty tego wezwania oraz poucza, iż w razie niezapłacenia opłaty skarbowej koszty wezwania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeżeli zobowiązany złoży w wyznaczonym terminie znaki opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, nakleja się je na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli zobowiązany naklei znaki opłaty skarbowej na otrzymanym wezwaniu i doręczy je podmiotowi, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie przekazano, wezwanie dołącza się do podania albo do protokołu stwierdzającego wniesienie podania, albo do wydruku komputerowego podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, na którym odnotowuje się wysokość zapłaconej opłaty i datę doręczenia wezwania przez zobowiązanego. W przypadku zapłaty lub uzupełnienia opłaty skarbowej gotówką lub bezgotówkowo stosuje się przepis § 4 ust. 2.

2. W razie powstania, określonych w odrębnych przepisach, przesłanek zobowiązujących do rozpatrzenia podania pomimo niedokonania zapłaty opłaty skarbowej, a zobowiązany nie zapłacił opłaty skarbowej w terminie wyznaczonym przez organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, organ ten albo podmiot przekazuje podanie albo protokół stwierdzający wniesienie podania, albo wydruk komputerowy podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej właściwemu organowi podatkowemu."

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Znaki opłaty skarbowej od czynności urzędowej nakleja się na podaniu o dokonanie tej czynności albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, albo na protokole stwierdzającym dokonanie czynności, albo na dokumencie zgłoszenia. Jeżeli w wyniku dokonanej czynności urzędowej zostanie wydany dokument, zamieszcza się na nim adnotację o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości, a jeżeli wydawana jest kopia (odpis, wypis) dokumentu, adnotację tę zamieszcza się na kopii (odpisie, wypisie).

2. W przypadku, w którym zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, odpis dowodu wpłaty lub wydruk komputerowy dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy, a na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania o dokonanie czynności urzędowej, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, albo na protokole stwierdzającym dokonanie czynności, albo na dokumencie zgłoszenia zamieszcza się adnotację, w której stwierdza się wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta). Jeżeli w wyniku czynności urzędowej zostanie wydany dokument, zamieszcza się na nim adnotację o dokonanej zapłacie opłaty skarbowej, w której stwierdza się wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta), a jeżeli wydawana jest kopia (odpis, wypis) dokumentu, adnotację tę zamieszcza się na kopii (odpisie, wypisie). Odpis dowodu wpłaty lub wydruk komputerowy dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy."

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Znaki opłaty skarbowej od zaświadczenia lub zezwolenia nakleja się, z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia, na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, a na wydawanym dokumencie zamieszcza się adnotację o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości.

2. W przypadku, w którym zapłata opłaty skarbowej od zaświadczenia lub zezwolenia następuje gotówką lub bezgotówkowo, odpis dowodu wpłaty lub wydruk dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy. Na wydanym zaświadczeniu lub zezwoleniu zamieszcza się adnotację, w której stwierdza się wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta)."

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Jeżeli podanie, czynność urzędowa, zaświadczenie lub zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolnione, należy na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, albo na dokumencie wydanym w wyniku dokonania czynności urzędowej, albo na zezwoleniu, albo zaświadczeniu zamieścić adnotację ze wskazaniem podstawy prawnej wyłączenia lub zwolnienia.

2. Jeżeli czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolniona, a w wyniku dokonania czynności urzędowej nie wydaje się dokumentu, stosowną adnotację wraz ze wskazaniem podstawy prawnej należy zamieścić na podaniu (dokumencie zgłoszenia) albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania o dokonanie tej czynności, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej."

7) w § 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli mocodawca lub pełnomocnik nie skasował znaków opłaty skarbowej od przedmiotów wymienionych w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 8.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2003 r.

Minister Finansów: A. Raczko

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154 i Nr 128, poz. 1176.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama