| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

CZWARTY PROTOKÓŁ

do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS),

sporządzony w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 15 kwietnia 1997 r. został sporządzony w Genewie Czwarty Protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, w następującym brzmieniu:

Przekład

Czwarty Protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS)

Członkowie Światowej Organizacji Handlu (zwanej dalej „WTO”), których Listy szczegółowych zobowiązań oraz Listy odstępstw od artykułu II Układu ogólnego w sprawie handlu usługami dotyczące telekomunikacji podstawowej są załączone do tego protokołu (zwani dalej „Członkami zainteresowanymi”),

po przeprowadzeniu negocjacji zgodnie z warunkami Decyzji Ministerialnej w sprawie negocjacji w zakresie telekomunikacji podstawowej, przyjętej w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.,

biorąc pod uwagę Załącznik w sprawie negocjacji w zakresie telekomunikacji podstawowej,

uzgodnili, co następuje:

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego protokołu załączona do niego Lista szczegółowych zobowiązań oraz Lista odstępstw od artykułu II dotyczące telekomunikacji podstawowej, odnoszące się do Członka, uzupełniają lub modyfikują, zgodnie z warunkami w nich określonymi, Listę szczegółowych zobowiązań oraz Listę odstępstw od artykułu II tego Członka.

2. Protokół ten jest otwarty do przyjęcia przez zainteresowanych Członków, poprzez jego podpisanie lub w inny sposób, do dnia 30 listopada 1997 r.

3. Protokół wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. pod warunkiem jego przyjęcia przez wszystkich zainteresowanych Członków. Jeżeli do dnia 1 grudnia 1997 r. protokół nie zostanie przyjęty przez wszystkich zainteresowanych Członków, Członkowie, którzy przyjmą go w tym terminie, mogą, przed dniem 1 stycznia 1998 r., podjąć decyzję o jego wejściu w życie.

4. Protokół jest zdeponowany u Dyrektora Generalnego WTO. Dyrektor Generalny WTO niezwłocznie dostarczy każdemu Członkowi WTO potwierdzoną kopię niniejszego protokołu oraz notyfikacje o jego przyjęciu.

5. Protokół będzie zarejestrowany zgodnie z przepisem artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Sporządzono w Genewie dnia 15 kwietnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku, w jednym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim, przy czym każdy z tekstów jest jednakowo autentyczny, z wyjątkiem przypadków gdy postanowiono inaczej w odniesieniu do list załączonych do niego.


POLSKA – LISTA SZCZEGÓŁOWYCH ZOBOWIĄZAŃ

Sposoby dostarczania: 1) świadczenie transgraniczne; 2) konsumpcja za granicą; 3) obecność handlowa; 4) obecność osób fizycznych

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dostępu do rynku

Ograniczenia traktowania narodowego

Zobowiązania dodatkowe

2.C.

 

 

 

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (z wyłączeniem radiodyfuzji*)

 

 

 

Wszystkie podsektory

Sposób 1), 2), 3), 4)

Sposób 1), 2), 3), 4)

Jak w załączniku

 

Zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych wymaga koncesji lub zezwolenia, z wyjątkiem przypadków określonych w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw łączności.

Jeśli stosowane są ograniczenia co do udziału kapitału zagranicznego, obywatele polscy zamieszkali w Polsce muszą posiadać większość głosów w zarządzie i organie nadzorczym.

 

 

Koncesje i zezwolenia są wydawane tylko podmiotom zarejestrowanym w Polsce. Wymóg uzyskania koncesji i zezwoleń nie dotyczy operatora narodowego: Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A.).

 

 

 

Podmioty z udziałem zagranicznym w Polsce muszą mieć formę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych ustanowionych w Polsce.

 

 

 

Podmioty z udziałem zagranicznym nie mogą posiadać sieci międzynarodowych ani świadczyć usług opartych na urządzeniach międzynarodowych – do 31 grudnia 2002 r.

 

 

 

* Radiodyfuzja jest definiowana jako nieprzerwany łańcuch transmisyjny niezbędny dla publicznej dystrybucji sygnałów programów radiowych i telewizyjnych, lecz nieobejmujący linii dystrybucyjnych pomiędzy operatorami.

Sposoby dostarczania: 1) świadczenie transgraniczne; 2) konsumpcja za granicą; 3) obecność handlowa; 4) obecność osób fizycznych

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dostępu do rynku

Ograniczenia traktowania narodowego

Zobowiązania dodatkowe

 

W odniesieniu do usług i sieci międzynarodowych i międzymiastowych, udział kapitału zagranicznego i prawa głosu są ograniczone do 49%.

Liczba koncesji i zezwoleń może być przedmiotem publikowanych kryteriów licencjonowania.

 

 

2.C.:

(a) Usługi telefonii głosowej;

(b) Usługi transmisji danych z komutacją pakietów;

(c) Usługi transmisji danych z komutacją łączy;

(d) Usługi teleksowe;

(e) Usługi telegraficzne;

(f) Usługi telefaksowe;

(g) Usługi dzierżawy łączy;

Międzynarodowe, międzymiastowe, lokalne:

– publiczne i niepubliczne,

– oparte na urządzeniach i na odsprzedaży,

– przewodowe i radiowe.

(1) Bez ograniczeń

(2) Bez ograniczeń

(3) Bez ograniczeń, z wyjątkiem:

(a) wyłączenia ze wszystkich zobowiązań:

– międzynarodowych usług publicznej telefonii głosowej, teleksu i telegrafii do 31 grudnia 2002 r.,

– międzymiastowych usług i sieci publicznej telefonii głosowej do 31 grudnia 2002 r.,

– krajowych usług i sieci te leksowych i telegraficznych do 31 grudnia 1999 r.,

(b) obszar terytorialny koncesji i zezwoleń w zakresie publicznych lokalnych telefonicznych usług i sieci może być przedmiotem publikowanych kryteriów koncesjonowania.

(1) Bez ograniczeń

(2) Bez ograniczeń

(3) Bez ograniczeń

 

 

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych.

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych

 

 

Sposoby dostarczania: 1) świadczenie transgraniczne; 2) konsumpcja za granicą; 3) obecność handlowa; 4) obecność osób fizycznych

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dostępu do rynku

Ograniczenia traktowania narodowego

Zobowiązania dodatkowe

o. Inne

 

 

 

– usługi kablowych sieci telewizji i radiofonii

(1) Bez zobowiązań

(2) Bez zobowiązań

(3) Udział kapitału zagranicznego i prawa głosu są ograniczone do 49%

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych

(1) Bez ograniczeń

(2) Bez ograniczeń

(3) Bez ograniczeń

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych

 

– usługi i sieci publicznej ruchomej telefonii komórkowej

(1) Bez ograniczeń, z wyjątkiem:

– tylko przy użyciu sieci międzynarodowej TP S.A. do 31 grudnia 2002 r.

(1) Bez ograniczeń

(2) Bez ograniczeń

 

 

(2) Bez ograniczeń, z wyjątkiem:

– tylko przy użyciu sieci międzynarodowej TP S.A. do 31 grudnia 2002 r. i zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi

 

 

 

Sposoby dostarczania: 1) świadczenie transgraniczne; 2) konsumpcja za granicą 3); obecność handlowa; 4) obecność osób fizycznych

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dostępu do rynku

Ograniczenia traktowania narodowego

Zobowiązania dodatkowe

 

(3) Bez ograniczeń, z wyjątkiem:

(3) Bez ograniczeń

 

 

– udział kapitału zagranicznego i prawa głosu są ograniczone do 49%,

 

 

 

– tylko z użyciem infrastruktury TP S.A., z wyjątkiem stałych połączeń mikrofalowych w przypadku jeśli TP S.A. nie jest w stanie udostępnić takich połączeń w określonym okresie czasu do 31 grudnia 2002 r.

 

 

 

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych

 

– usługi i sieci ruchomej telekomunikacji satelitarnej

(1), 2), 3) Bez ograniczeń od 1 stycznia 2003 r.

(1), 2), 3) Bez ograniczeń

 

 

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych

 

– usługi przywoławcze

1), 2) Bez zobowiązań, z wyjątkiem paneuropejskich systemów przywoławczych

(1) Bez ograniczeń

 

 

(2) Bez ograniczeń

 

 

(3) Bez ograniczeń

(3) Bez ograniczeń

 

 

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych

(4) Bez zobowiązań, z wyjątkiem środków horyzontalnych

 

 

Uwaga 1: Operatorzy upoważnieni do działalności w zakresie wszelkich stałych publicznych sieci telekomunikacyjnych i innych niepublicznych sieci telefonicznych przekraczających dany obszar geograficzny (województwo) są zobowiązani do stosowania w swoich sieciach urządzeń komutacyjnych i urządzeń do transmisji międzycentralowej należących do trzech systemów telekomunikacyjnych wybranych w drodze decyzji Rządu Polskiego. Obowiązek powyższy dotyczy również innych nietelefonicznych sieci telekomunikacyjnych przekraczających dany obszar geograficzny (województwo) w zakresie urządzeń do transmisji międzycentralowej. Ograniczenie powyższe przestanie obowiązywać najpóźniej w 1999 r.

Uwaga 2: Projekt nowej ustawy o łączności zostanie przygotowany do końca 1997 r.


RZECZPOSPOLITA POLSKA

Załącznik

ZOBOWIĄZANIA DODATKOWE

LISTA W ZAKRESIE USŁUG TELEKOMUNIKACJI PODSTAWOWEJ

Zakres

Poniżej podano definicje i zasady stosowane w ramach regulacji podstawowych usług telekomunikacyjnych.

Definicje

Użytkownicy oznaczają odbiorców usług i dostawców usług.

Urządzenia zasadnicze oznaczają urządzenia usługi lub sieci publicznego transportu telekomunikacyjnego, które:

(a) wyłącznie lub w przeważającym stopniu są dostarczane przez jednego lub ograniczoną liczbę dostawców oraz

(b) praktycznie nie mogą być ekonomicznie lub technicznie zastąpione w celu dostarczenia usługi.

Główny dostawca jest do dostawca, który ma możliwość materialnie wpłynąć na warunki uczestnictwa (jeśli chodzi o ceny i dostawy) w danym rynku podstawowych usług telekomunikacyjnych w wyniku:

(a) kontroli nad urządzeniami zasadniczymi lub

(b) wykorzystania swojej pozycji na rynku.

1. Zabezpieczenia konkurencyjne

1.1 Zapobieganie praktykom antvkonkurencvinvm w telekomunikacji

Stosowane są odpowiednie środki, aby dostawcy, którzy pojedynczo lub razem są głównymi dostawcami, nie mogli rozpocząć lub kontynuować praktyk antykonkurencyjnych.

1.2 Zabezpieczenia

Wspomniane wyżej praktyki antykonkurencyjne obejmują w szczególności:

(a) rozpoczynanie antykonkurencyjnego subsydiowania,

(b) wykorzystywanie informacji otrzymanych od konkurentów ze skutkiem antykonkurencyjnym oraz

(c) nieudostępnianie bezzwłocznie innym dostawcom usług informacji technicznych na temat urządzeń zasadniczych i informacji o znaczeniu handlowym niezbędnych tym dostawcom do dostarczania usług.

2. Połączenia miedzyoperatorskie

2.1 Ten rozdział odnosi się do połączeń z dostawcami dostarczającymi usługi lub sieci publicznego transportu telekomunikacyjnego w celu umożliwienia użytkownikom jednego dostawcy komunikowania się z użytkownikami innego dostawcy oraz udostępniania im usług dostarczanych przez innego dostawcę, przy podjęciu pewnych szczególnych zobowiązań.

2.2 Połączenie miedzyoperatorskie, które ma być zapewnione

Połączenia z głównym dostawcą zapewnione są w dowolnym uzasadnionym technicznie punkcie sieci. Połączenie takie jest dostępne:

(a) na niedyskryminujących warunkach (w tym standardy techniczne i specyfikacje), cenach i o jakości nie gorszych niż obowiązujące dla własnych podobnych usług lub dla podobnych usług niestowarzyszonych dostawców usług lub firmy podległej,

(b) bezzwłocznie, na warunkach (w tym standardy techniczne i specyfikacje) i cenach opartych na kosztach, które są jasne i rozsądne pod względem ekonomicznym i dostatecznie niepowiązane, aby dostawca nie musiał płacić za elementy lub urządzenia sieciowe, których nie potrzebuje do dostarczenia usługi, oraz

(c) na żądanie, w dodatkowych punktach poza końcówkami sieci oferowanymi większości użytkowników, za opłatą uwzględniającą koszt budowy niezbędnych dodatkowych urządzeń.

2.3 Publiczna dostępność procedur negocjacyjnych dotyczących połączeń międzyoperatorskich

Procedury stosowane przy połączeniach z głównym dostawcą są dostępne publicznie.

2.4 Przejrzystość porozumień o połączeniach międzyoperatorskich

Główny dostawca udostępni publicznie swoje porozumienia o połączeniach międzyoperatorskich lub wzorcową ofertę połączenia.

2.5 Połączenia miedzyoperatorskie – rozwiązywanie sporów

Dostawca usług żądający połączenia z głównym dostawcą może zwrócić się albo:

(a) w dowolnym momencie, albo

(b) po rozsądnym okresie czasu, który został podany do publicznej wiadomości

do niezależnego organu krajowego, którym może być organ regulacyjny wymieniony niżej w ustępie 5, w celu rozwiązania sporów dotyczących właściwych warunków i cen połączenia międzyoperatorskiego na rozsądny okres czasu, w granicach, w jakich nie zostały one ustanowione wcześniej.

3. Usługa powszechna

Każdy Członek ma prawo ustalenia swojej definicji zobowiązania powszechności usługi. Takie zobowiązania nie są traktowane jako antykonkurencyjne same przez się, jeśli są stosowane w sposób przejrzysty, niedyskryminujący i obojętny pod względem konkurencyjności i nie stanowią ciężaru większego niż jest to niezbędne dla usługi powszechnej zdefiniowanej przez Członka.

4. Publiczna dostępność kryteriów licencyjnych

Tam, gdzie wymagana jest licencja, do wiadomości publicznej podawane są:

(a) wszystkie kryteria licencyjne i okres czasu wymagany zwykle do podjęcia decyzji dotyczącej wniosku o licencję oraz

(b) warunki licencji indywidualnych.

Powody odmowy wydania licencji, na prośbę wnioskodawcy, są podane do jego wiadomości.

5. Niezależni regulatorzy

Organ regulacyjny nie jest związany z dostawcą podstawowych usług telekomunikacyjnych ani przed żadnym z nich nie jest odpowiedzialny. Decyzje i procedury stosowane przez regulatorów są bezstronne w odniesieniu do wszystkich uczestników rynku.

6. Przydział i wykorzystanie ograniczonych zasobów

Wszelkie procedury przydzielania ograniczonych zasobów, w tym częstotliwości, numerów i praw drogi, są wykonywane bezzwłocznie w sposób obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący. Obecny stan przeznaczeń pasm częstotliwości jest publicznie dostępny, ale szczegółowe dane na temat konkretnych przydzielonych częstotliwości nie są wymagane.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 26 lipca 1998 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »