| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej „Intersputnik",

przyjęty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK, która odbyła się w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r., został przyjęty Protokół o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej „Intersputnik", w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ

o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej „Intersputnik"

Umawiające się Strony,

przyjmując za podstawę cele i zadania Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej „Intersputnik"

uznając konieczność doskonalenia prawnych podstaw funkcjonowania Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej „Intersputnik"

biorąc pod uwagę dokonujący się proces przechodzenia do etapu komercyjnej eksploatacji kierowanego przez „Intersputnik" systemu łączności satelitarnej;

zgodziły się na wprowadzenie następujących uzupełnień i zmian do Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej „Intersputnik" z dnia 15 listopada 1971 r. (zwanego dalej „Porozumieniem"):

Artykuł 1

W artykule 1 Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. w ust. 2 dodaje się zdanie:

„ „Intersputnik" jest otwartą międzynarodową organizacją.".

2. dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W rozumieniu niniejszego Porozumienia:

„Członek Organizacji" – oznacza Rząd, w stosunku do którego niniejsze Porozumienie weszło w życie;

„Porozumienie Eksploatacyjne" – oznacza Porozumienie Eksploatacyjne Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej „Intersputnik"

„Uczestnik" – oznacza organizację telekomunikacyjną i/lub administrację łączności, wyznaczoną przez Członka Organizacji zgodnie z artykułem 2 niniejszego Porozumienia, w stosunku do której weszło w życie Porozumienie Eksploatacyjne;

„Kompleks kosmiczny Organizacji" – oznacza satelity telekomunikacyjne z przemiennikami, aparaturą pokładową oraz naziemnymi systemami sterowania, zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie satelitów, zarówno będących własnością Organizacji, jak i przez nią dzierżawionych;

„Fundusz statutowy" – kapitał własny Organizacji, tworzony przez Uczestników w celu zapewnienia działalności Organizacji;

„Majątek Organizacji" – oznacza wszystko, co niezależnie od swojej istoty może być przedmiotem prawa własności, łącznie z prawami nabywanymi na mocy umów, a także inne prawa, dochody i korzyści.

4. Porozumienie Eksploatacyjne zawiera się zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia.".

Artykuł 2

Artykuł 2 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy Członek Organizacji wyznacza Uczestnika podlegającego jego jurysdykcji, który podpisuje Porozumienie Eksploatacyjne. Jeden Członek Organizacji może wyznaczyć kilku Uczestników.

2. Członek Organizacji pisemnie zawiadamia Depozytariusza niniejszego Porozumienia i Porozumienia Eksploatacyjnego o wyznaczonym przez siebie Uczestniku lub Uczestnikach.

3. Stosunki między Członkiem Organizacji a Uczestnikiem regulowane są przez odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego. Jednocześnie Członek Organizacji udziela Uczestnikowi niezbędnych wytycznych, zgodnych z ustawodawstwem krajowym.

4. Członek Organizacji nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Uczestnika.".

Artykuł 3

W artykule 3 Porozumienia dodaje się zdanie:

„Stosownie do zalecenia Komitetu Eksploatacyjnego Rada może podjąć decyzję w sprawie przeniesienia siedziby Organizacji do jednego z krajów – Członków Organizacji.".

Artykuł 4

W artykule 4 w ust. 2 Porozumienia wyrazy „od Członków Organizacji posiadających takie systemy" zastępuje się wyrazami „przez Organizację".

Artykuł 5

W artykule 5 tiret 3 Porozumienia wyrazy „od jej Członków" zastępuje się wyrazami „przez Organizację".

Artykuł 6

Artykuł 6 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„Wystrzelenie i umieszczenie na orbicie satelitów telekomunikacyjnych, będących własnością Organizacji, a także sterowanie nimi na orbicie dokonywane jest przez Członków Organizacji, dysponujących odpowiednimi środkami na ten cel, lub też przez inne podmioty na podstawie odpowiednich umów.".

Artykuł 7

W artykule 10 w ust. 2 wyrazy „Umawiających się Stron, tak jak Umawiające się Strony nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Organizacji" zastępuje się wyrazami „Członków Organizacji, tak jak Członkowie Organizacji nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Organizacji.".

Artykuł 8

W artykule 11 Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. w ust. 1 w pierwszym zdaniu wyrazy „do kierowania działalnością Organizacji" zastępuje się wyrazami „w celu realizacji działalności Organizacji"

2. w ust. 1 po tiret zaczynającym się od wyrazu „Radę" dodaje się tiret w brzmieniu: „Komitet Eksploatacyjny – organ Organizacji, którego zadaniem jest operatywne rozpatrywanie i rozwiązywanie problemów z zakresu działalności Organizacji;"

3. w ust. 1 skreśla się ostatnie zdanie;

4. uchyla się ust. 2;

5. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada i Komitet Eksploatacyjny w ramach swoich kompetencji mogą powoływać organy pomocnicze, które są niezbędne do realizacji celów wynikających z niniejszego Porozumienia i z Porozumienia Eksploatacyjnego."

6. dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Posiedzenia organów Organizacji mogą być organizowane nie tylko na terytoriach krajów – Członków Organizacji, ale i w dowolnym innym miejscu, które – zdaniem Organizacji – najbardziej sprzyja jej działalności.".

Artykuł 9

W artykule 12 Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. w ust. 3 po wyrazach „Członka Organizacji" dodaje się wyrazy „Komitetu Eksploatacyjnego"

2. w ust. 4 skreśla się cały drugi akapit;

3. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do kompetencji Rady należy:

6.1. podejmowanie decyzji dotyczących ogólnej polityki i długoterminowych celów Organizacji, w tym w zakresie regulowania i niedyskryminującego dostępu do kompleksu kosmicznego;

6.2. sprawowanie kontroli nad realizacją postanowień niniejszego Porozumienia i Porozumienia Eksploatacyjnego;

6.3. zapewnienie zgodności między działalnością Organizacji a celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, a także postanowieniami każdej innej umowy międzynarodowej, z którą Organizacja związana jest na mocy podjętych przez siebie decyzji;

6.4. podejmowanie decyzji dotyczących zaleceń Komitetu Eksploatacyjnego;

6.5. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania Komitetu Eksploatacyjnego z jego działalności;

6.6. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Dyrektora Generalnego z działalności Organizacji;

6.7. zatwierdzanie własnych zasad proceduralnych;

6.8. określanie regionów geograficznych, z których – według zasady sprawiedliwej geograficznej reprezentacji – do Komitetu Eksploatacyjnego wybierana jest odpowiednia liczba Członków Komitetu;

6.9. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących oficjalnych stosunków Organizacji z państwami, niezależnie od tego, czy są one jej Członkami, a także z organizacjami międzynarodowymi;

6.10. podejmowanie decyzji dotyczących zmian do niniejszego Porozumienia lub do Porozumienia Eksploatacyjnego."

4. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Rada powinna dążyć do tego, aby jej decyzje były podejmowane jednogłośnie. Jeżeli niemożliwe będzie uzyskanie jednomyślności, wówczas decyzje Rady uważane są za przyjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosowało nie mniej niż dwie trzecie obecnych i głosujących Członków Organizacji. Przyjęte decyzje są wiążące dla wszystkich Członków Organizacji.

Postanowienie, co do którego Członek Organizacji nie wyraził zgody, co stało się bezpośrednią przyczyną wystąpienia Członka z Organizacji, nie jest wiążące dla tego Członka.

Decyzje dotyczące zmiany istniejącej struktury lub podstawowych celów Organizacji mogą być podjęte wyłącznie za zgodą wszystkich Członków Organizacji. O wniesieniu – na mocy postanowienia Rady – zmian dotyczących struktury lub podstawowych celów Organizacji decyzje podejmowane są w trybie ustalonym w niniejszym ustępie."

5. uchyla się ust. 9.

Artykuł 10

Dodaje się artykuł 12 bis w brzmieniu:

„Artykuł 12 bis

1. Komitet Eksploatacyjny jest organem Organizacji, utworzonym w celu szybkiego wypracowywania i podejmowania decyzji związanych z działalnością Organizacji. Członkiem Komitetu może być każdy Uczestnik.

2. Komitet Eksploatacyjny pełni następujące funkcje:

2.1. rozpatruje i zatwierdza przedsięwzięcia mające na celu budowę, nabycie lub dzierżawę, a także eksploatację kompleksu kosmicznego;

2.2. zatwierdza plany rozwoju i doskonalenia systemu łączności, należącego do Organizacji;

2.3. określa wymagania techniczne dla satelitów telekomunikacyjnych Organizacji;

2.4. rozpatruje i zatwierdza program wyniesienia na orbitę satelitów telekomunikacyjnych Organizacji;

2.5. zatwierdza plan rozdziału kanałów łączności pomiędzy Członków Organizacji i Uczestników, a także kryteria wykorzystania kompleksu kosmicznego Organizacji przez innych użytkowników oraz tryb wydawania zezwoleń na takie wykorzystanie;

2.6. określa wymagania techniczne dla stacji naziemnych oraz tryb wydawania zezwoleń na eksploatację tych stacji;

2.7. określa zgodność wymagań technicznych dla stacji naziemnych, zgłaszanych do włączenia do systemu łączności Organizacji;

2.8. powołuje, w razie konieczności w ramach swoich kompetencji, organy pomocnicze, a także przeprowadza specjalistyczne narady;

2.9. zatwierdza strukturę i wykaz stanowisk pracy w Dyrekcji, a także „Regulamin dla personelu Dyrekcji"

2.10. zatwierdza plan Organizacji na najbliższy rok kalendarzowy;

2.11. zatwierdza politykę finansową Organizacji, rozpatruje i zatwierdza zasady finansowe, coroczny budżet i coroczne sprawozdania finansowe, określa taryfy za transmisję jednostek informacyjnych lub koszt dzierżawy kanału na satelitach telekomunikacyjnych Organizacji, a także podejmuje decyzje dotyczące wszystkich innych zagadnień finansowych, w tym dotyczące spraw wkładów udziałowych i ponownego podziału części wkładu;

2.12. określa wielkość funduszu statutowego;

2.13. podejmuje decyzje związane z wystąpieniem w sprawie kredytów do odpowiednich krajowych i międzynarodowych instytucji bankowych, a także w sprawie warunków wykorzystania innych zewnętrznych środków finansowania;

2.14. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Dyrektora Generalnego z działalności Organizacji;

2.15. wybiera Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej, zatwierdza tryb pracy tej Komisji oraz jej sprawozdanie;

2.16. przyjmuje zmiany do Porozumienia Eksploatacyjnego i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie;

2.17. corocznie przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej działalności;

2.18. wyznacza arbitra w przypadkach, kiedy Organizacja występuje jako strona w postępowaniu arbitrażowym;

2.19. określa i realizuje politykę Organizacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w stosunku do wynalazków i informacji technicznej, powstałych w wyniku działalności Organizacji lub na bazie kontraktów z nią zawartych;

2.20. sprawuje kontrolę nad działalnością Dyrekcji;

2.21. zatwierdza własny regulamin pracy („Zasady proceduralne");

2.22. pełni każdą inną funkcję, powierzoną mu na mocy każdego innego artykułu niniejszego Porozumienia lub Porozumienia Eksploatacyjnego, a także każdą inną funkcję, której pełnienie jest niezbędne dla osiągnięcia celów Organizacji.".

Artykuł 11

W artykule 13 Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. w ust. 2 skreśla się wyrazy „działający na zasadzie jednoosobowego kierownictwa"

2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor Generalny ponosi odpowiedzialność przed Radą i Komitetem Eksploatacyjnym i działa w ramach swoich pełnomocnictw, w działalności tej kierując się postanowieniami Rady i Komitetu Eksploatacyjnego."

3. w ust. 4 dotychczasową numerację punktów zastępuje się numeracją 4.1., 4.2., 4.3... i zmienia się je w następujący sposób:

a) w punkcie 1 dodaje się wyrazy „... i Komitetu Eksploatacyjnego"

b) w punkcie 2 skreśla się wyrazy „z administracjami łączności, organizacjami projektowymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi Członków Organizacji"

c) w punkcie 4 po wyrazie „zawiera" dodaje się wyrazy „w imieniu Organizacji"

d) w punktach 5 i 7 wyrazy „Rady" i „Radzie" zastępuje się odpowiednio wyrazami „Komitetowi Eksploatacyjnemu" i „Komitetem Eksploatacyjnym"

e) w punkcie 6 po wyrazach „w celu przedstawienia Radzie" dodaje się wyrazy „i Komitetowi Eksploatacyjnemu", a wyraz „Dyrekcji" zastępuje się wyrazem „Organizacji"

f) w punkcie 8 dodaje się wyrazy „...i Komitetu Eksploatacyjnego oraz ich organów pomocniczych."

4. w ust. 5 dodaje się następujące wyrazy: „Dyrektor Generalny wybierany jest wspólnie przez Radę i Komitet Eksploatacyjny, które to organy w razie konieczności mogą odwołać go z tego stanowiska."

5. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Naboru personelu Dyrekcji dokonuje się zgodnie z wymogami dotyczącymi jego kompetencji zawodowych spośród obywateli państw, których Rządy są Członkami Organizacji, z uwzględnieniem zasady sprawiedliwej reprezentacji geograficznej, a także – w wyjątkowych przypadkach – spośród obywateli państw, których Rządy nie są Członkami Organizacji.".

Artykuł 12

Wprowadza się następujące zmiany w artykule 14 Porozumienia:

1. w ust. 1 wyrazy „przez Radę" zastępuje się wyrazami „przez Komitet Eksploatacyjny"

2. w ust. 3 wyrazy „przedstawia się Radzie Organizacji" zastępuje się wyrazami „zatwierdza Komitet Eksploatacyjny.".

Artykuł 13

Artykuł 15 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„1. W celu zapewnienia działalności Organizacji z wkładów Uczestników tworzy się fundusz statutowy.

2. W takim stopniu, w jakim wpływy za eksploatację są niewystarczające, ze środków stanowiących wkład do funduszu statutowego pokrywane są następujące wydatki Organizacji:

a) na prace naukowo-badawcze i doświadczalno-konstruktorskie nad kompleksem kosmicznym i naziemnymi systemami zarządzania siecią łączności satelitarnej;

b) na projektowanie, budowę, pozyskanie lub dzierżawę kompleksu kosmicznego i naziemnych systemów zarządzania systemem łączności satelitarnej;

c) na pokrycie kosztów wystrzelenia i wyniesienia na orbitę satelitów telekomunikacyjnych Organizacji;

d) na inne cele, związane z realizacją działalności Organizacji.".

Artykuł 14

W artykule 16 Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. w ust. 1 wyrazy „swoim Członkom" zastępuje się wyrazem „Uczestnikom"

2. w ustępie 2 wyrazy „Członków Organizacji" zastępuje się wyrazem „Uczestników"

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kanały łączności udostępniane są za opłatą określaną na podstawie taryf ustalanych przez Komitet Eksploatacyjny.".

Artykuł 15

Artykułowi 17 nadaje się brzmienie:

„1. Każdy Członek Organizacji lub Uczestnik może w dowolnym czasie dobrowolnie wystąpić z Organizacji, pisemnie zawiadamiając o tym Depozytariusza. W przypadku wystąpienia Uczestnika z Organizacji, odpowiednie zawiadomienie przesyła Depozytariuszowi Członek Organizacji, który wyznaczył tego Uczestnika.

Wystąpienie Członka Organizacji pociąga za sobą jednoczesne wystąpienie z Organizacji każdego Uczestnika, wyznaczonego przez takiego Członka Organizacji.

2. Począwszy od daty otrzymania przez Depozytariusza zawiadomienia o wystąpieniu z Organizacji, zarówno występujący Członek Organizacji, jak i wyznaczony przez niego Uczestnik lub Uczestnicy tracą wszelkie prawa reprezentacji oraz prawo głosu we wszystkich organach Organizacji. Nie przyjmują oni na siebie również żadnych zobowiązań po dniu, w którym Depozytariusz otrzymał takie zawiadomienie.

Wystąpienie Uczestnika z Organizacji nie zwalnia ani takiego Uczestnika, ani Organizacji od obowiązku uregulowania spraw finansowych.

W stosunku do Członka Organizacji i/lub Uczestnika wystąpienie staje się prawomocne, a Porozumienie oraz/lub Porozumienie Eksploatacyjne traci moc po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania przez Depozytariusza pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli z Organizacji występuje Uczestnik, wówczas Członek Organizacji, który go wyznaczył, przed dniem stanowiącym rzeczywistą datę wystąpienia wyznacza nowego Uczestnika lub sam występuje z Organizacji. Jeżeli do tego dnia Członek Organizacji nie podejmie określonych czynności, wówczas – począwszy od tego dnia – uważany jest za Członka, który wystąpił z Organizacji.

4. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Członek Organizacji wyznacza nowego Uczestnika, wówczas pisemnie zawiadamia o tym fakcie Depozytariusza. Porozumienie wchodzi w życie w stosunku do nowego Uczestnika z dniem przejęcia przez nowego Uczestnika wszystkich zobowiązań niezrealizowanych przez poprzedniego Uczestnika i z dniem podpisania Porozumienia Eksploatacyjnego.".

Artykuł 16

W artykule 18 Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. w ust. 1 w pierwszym akapicie wyrazy „Umawiających się Stron" zastępuje się wyrazami „Członków Organizacji", natomiast w trzecim akapicie tego ustępu, po wyrazach „określa Rada", dodaje się wyrazy „na podstawie rekomendacji, przedstawionych przez Komitet Eksploatacyjny."

2. ust. 2 artykułu 18 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku likwidacji Organizacji, pieniądze uzyskane w wyniku wyprzedaży jej majątku powinny być wypłacane Uczestnikom po uregulowaniu wszystkich zobowiązań Organizacji, odpowiednio do ich udziału w Funduszu Statutowym Organizacji.".

Artykuł 17

W artykule 22 Porozumienia dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Żadne Państwo nie może pozostawać lub stać się Członkiem Organizacji, chyba że wyznaczeni przez nie Uczestnicy podpiszą Porozumienie Eksploatacyjne.

4. Nie dopuszcza się zastrzeżeń do niniejszego Porozumienia i do Porozumienia Eksploatacyjnego.".

Artykuł 18

Artykuł 24 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy Członek Organizacji może zaproponować wniesienie zmian do niniejszego Porozumienia. Tekst proponowanej zmiany należy przekazać Dyrekcji, która w ciągu trzech miesięcy od chwili jego otrzymania przeprowadza konsultacje ze wszystkimi Członkami Organizacji i Uczestnikami oraz rozsyła ich opinie.

Komitet Eksploatacyjny rozpatruje i przyjmuje zalecenie w sprawie zmiany na najbliższym swoim posiedzeniu, jednakże nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od chwili rozesłania jej treści.

2. Po rozpatrzeniu propozycji zmiany przez Komitet Eksploatacyjny powinna ona być rozpatrzona w trakcie najbliższej sesji Rady Organizacji. W przypadku zaakceptowania zmiany przez Radę, wchodzi ona w życie od dnia otrzymania przez Depozytariusza ostatniego powiadomienia w sprawie jej przyjęcia złożonego przez dwie trzecie Członków Organizacji. Od chwili wejścia w życie zmiana staje się obowiązująca dla wszystkich Członków Organizacji.".

Artykuł 19

1. Niniejszy protokół podlega zatwierdzeniu przez wszystkich Członków Organizacji, zgodnie z wewnętrzną procedurą, obowiązującą w ich krajach. Zawiadomienia w sprawie przyjęcia niniejszego protokołu przekazywane są Depozytariuszowi Porozumienia.

2. Niniejszy protokół wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Depozytariusza zawiadomień, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, złożonych przez dwie trzecie tych rządów, które w dniu przyjęcia tekstu niniejszego protokołu były Członkami Organizacji.

3. W stosunku do Członka Organizacji, który podpisał niniejszy protokół już po jego wejściu w życie, niniejszy protokół staje się wiążący od dnia, w którym taki Członek Organizacji przekazał Depozytariuszowi odpowiednie zawiadomienie.

4. Członkowie Organizacji mogą oświadczyć, że przyjmują warunkowo i na tymczasowych zasadach porozumienie o utworzeniu systemu i organizacji łączności kosmicznej „Intersputnik" ze zmianami przewidzianymi w niniejszym protokole, o czym pisemnie zawiadamiają Depozytariusza.

5. W stosunku do Członka Organizacji, który popiera przyjęcie tekstu niniejszego protokołu lub przesłał do Depozytariusza zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, postanowienia Porozumienia ustalające przepisy różne od tych, które wynikają z tego protokołu, będą zawieszone łącznie z Protokołem z dnia 26 listopada 1982 r. do Porozumienia, od dnia przyjęcia tekstu niniejszego protokołu lub od daty notyfikacji przez takiego członka Depozytariuszowi tego protokołu.

6. Nie dopuszcza się zastrzeżeń do niniejszego protokołu.

Artykuł 20

1. Depozytariusz niniejszego protokołu, którym jest Depozytariusz Porozumienia, powiadamia wszystkich Członków organizacji o dacie każdego przyjęcia, o dacie złożenia na przechowanie każdego dokumentu w sprawie przystąpienia, o dacie wejścia w życie niniejszego protokołu, a także o wszystkich innych otrzymanych przez siebie zawiadomieniach.

2. Niniejszy protokół, którego teksty: rosyjski, angielski, hiszpański, francuski są jednakowo autentyczne, zostanie złożony na przechowanie w archiwach Depozytariusza. Uwierzytelnione kopie niniejszego protokołu zostaną przesłane przez Depozytariusza do wszystkich Członków Organizacji.

Na dowód czego należycie upoważnieni pełnomocnicy podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono dnia 30 listopada 1996 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 26 marca 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »