| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KONWENCJA NR 17

w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów,

sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 15 września 1977 r. w Atenach została sporządzona Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, w następującym brzmieniu:

Przekład

KONWENCJA NR 17

w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów,

sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r.

Państwa-Sygnatariusze niniejszej konwencji, członkowie Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, pragnąc zwolnić od wymogu legalizacji lub innej równoważnej procedury niektóre akty lub dokumenty będące w obrocie między Państwami-Stronami niniejszej konwencji, uwzględniły, co następuje:

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszej konwencji legalizacja oznacza jedynie czynność formalną polegającą na poświadczeniu wiarygodności podpisu złożonego na akcie lub dokumencie, funkcji, w jakiej występowała osoba składająca podpis, oraz, w razie potrzeby, autentyczności pieczęci lub stempla, jakim akt lub dokument jest opatrzony.

Artykuł 2

Każde Umawiające się Państwo uznaje bez wymogu legalizacji lub równorzędnej procedury niżej wymienione akty i dokumenty, pod warunkiem że są datowane i noszą podpis oraz, w razie potrzeby, pieczęć lub stempel władzy innego Umawiającego się Państwa, która je wydała:

1) akty i dokumenty dotyczące stanu cywilnego, zdolności prawnej lub sytuacji rodzinnej osób fizycznych, ich obywatelstwa, miejsc zamieszkania lub pobytu, niezależnie od celu ich użycia,

2) wszelkie inne akty i dokumenty, jeśli są wystawiane w związku z zawieraniem związku małżeńskiego lub sporządzaniem aktu stanu cywilnego.

Artykuł 3

Jeśli akt lub dokument, o którym mowa w artykule 2, nie został przekazany drogą dyplomatyczną lub inną drogą urzędową, władza, której jest przedłożony, może, w razie poważnej wątpliwości dotyczącej wiarygodności podpisu, autentyczności pieczęci lub stempla lub funkcji osoby, która złożyła podpis, spowodować sprawdzenie aktu lub dokumentu przez władzę, która go wydała.

Artykuł 4

Wniosek o sprawdzenie może być sporządzony na formularzu wielojęzycznym, którego wzór jest załączony do niniejszej konwencji. Formularz przekazuje się w dwóch egzemplarzach, wraz z aktem lub dokumentem, bezpośrednio do urzędu, który wydał ten akt lub dokument.

Artykuł 5

Sprawdzenie dokonywane jest bezpłatnie, a odpowiedź odsyła się wraz z aktem lub dokumentem bezpośrednio albo drogą dyplomatyczną najszybciej jak to możliwe.

Artykuł 6

Niniejsza konwencja zostanie ratyfikowana, zatwierdzona lub przyjęta, a dokumenty ratyfikacyjne, zatwierdzenia lub przyjęcia zostaną złożone w Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej.

Artykuł 7

Niniejsza konwencja wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono drugi dokument ratyfikacyjny, zatwierdzenia lub przyjęcia.

W stosunku do państwa, które ratyfikuje, zatwierdza lub przyjmuje konwencję, po wejściu jej w życie, nabiera ona mocy pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez to państwo dokumentu ratyfikacyjnego, zatwierdzenia lub przyjęcia.

Artykuł 8

Każde państwo członkowskie Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, które nie podpisało niniejszej konwencji, oraz każde państwo członkowskie Rady Europy może przystąpić do niniejszej konwencji po jej wejściu w życie. Dokument przystąpienia zostanie złożony w Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej. Konwencja wejdzie w życie, w stosunku do państwa przystępującego, pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono dokument przystąpienia.

Artykuł 9

Nie są dopuszczalne zastrzeżenia do niniejszej konwencji.

Artykuł 10

Każde państwo, w czasie podpisania, ratyfikacji, zatwierdzania, przyjęcia lub przystąpienia oraz w każdym czasie późniejszym może oświadczyć, że niniejsza konwencja rozciąga się na wszystkie terytoria, za które państwo to odpowiada, gdy chodzi o stosunki międzynarodowe, albo na jedno lub kilka spośród tych terytoriów.

Deklaracja ta zostanie złożona w Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej i rozszerzenie nabiera mocy po wejściu w życie konwencji w stosunku do tego państwa pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano notyfikację. Każda deklaracja o rozszerzeniu mocy obowiązującej może zostać wycofana poprzez notyfikację skierowaną do Rady Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej i konwencja przestaje obowiązywać na wskazanym terytorium pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano notyfikację.

Artykuł 11

Niniejsza konwencja obowiązuje przez czas nieokreślony.

Każde Państwo-Strona konwencji będzie mogło jednak wypowiedzieć ją w każdym czasie po upływie jednego roku od wejścia w życie konwencji w stosunku do tego państwa. Wypowiedzenie będzie notyfikowane Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej i stanie się skuteczne pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano notyfikację. Konwencja pozostanie w mocy w stosunkach pomiędzy innymi państwami.

Artykuł 12

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej notyfikuje państwom członkowskim Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego i każdemu państwu, które przystąpiło do niniejszej konwencji:

a) złożenie dokumentów ratyfikacyjnych, zatwierdzenia, przyjęcia lub przystąpienia;

b) każdą datę wejścia w życie konwencji;

c) każde oświadczenie dotyczące rozszerzenia zakresu terytorialnego stosowania konwencji lub jej wycofanie, łącznie z datą, w której oświadczenie to stanie się skuteczne;

d) każde odstąpienie od konwencji oraz datę, w której wypowiedzenie stanie się skuteczne.

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej powiadamia Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego o wszystkich notyfikacjach wskazanych w akapicie 1.

Po wejściu w życie niniejszej konwencji jedna poświadczona kopia zostanie przekazana przez Radę Federalną Konfederacji Szwajcarskiej Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych w celu jej zarejestrowania i ogłoszenia, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego niżej podpisani, będąc należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Atenach 15 września 1977 r. w jednym egzemplarzu w języku francuskim, który zostanie złożony w archiwach Rady Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej i którego potwierdzona kopia zostanie przekazana drogą dyplomatyczną każdemu państwu – członkowi Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego i państwom przystępującym. Potwierdzona kopia zostanie również skierowana do Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

infoRgrafika

infoRgrafika

NUMERO 17 CONVENTION

portant dispense de légalisation pour certains actes et documents

signée à Athènes le 15 septembre 1977

Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, dèsireux de dispenser entre les Etats parties à cette Convention certains actes ou documents de la légalisation ou de toute formalité équivalente, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte ou document, la qualité en laquelle le signataire de l'acte ou du document a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte ou document est revêtu.

Article 2

Chaque Etat contractant accepte sans légalisation ou formalité équivalente, à condition qu'ils soient datés et revêtus de la signature et, le cas échéant, du sceau ou timbre de l'autorité d'un autre Etat contractant qui les a délivrés:

1. Les actes et documents se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile ou à leur résidence, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés,

2. Tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte de l'état civil.

Article 3

Lorsqu'un acte ou document visé à l'article 2 n'a pas été transmis par la voie diplomatique ou une autre voie officielle, l'autorité à laquelle il est présenté peut, en cas de doute grave, portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l'identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, le faire vérifier par l'autorité qui l'a délivré.

Article 4

Le demande de vérification peut être faite au moyen d'une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention. Cette formule est envoyée, en double exemplaire directement à l'autorité qui a délivré l'acte ou le document à vérifier, et est accompagnée de celui-ci.

Article 5

Chaque vérification est opérée gratuitement et la réponse est renvoyée avec l'acte ou le document le plus rapidement possible soit directement soit par la voie diplomatique.

Article 6

La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Article 7

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

A l'égard de l'Etat signataire qui l'aura ratifiée, acceptée ou approuvée après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 8

Tout Etat membre de la Commission Internationale de l'Etat Civil n'ayant pas signé la présente Convention et tout Etat membre du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. La Convention prendra effet, pour l'Etat adhérent, le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 9

Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.

Article 10

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Article 11

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.

Article 12

Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention;

c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet;

d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe I.

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Athènes le 15 septembre 1977 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et aux Etats adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Po zapoznaniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej konwencji,

– postanowienia konwencji są ratyfikowane, przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 20 lutego 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »