| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych

Art. 1.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) fundusz – otwarty fundusz emerytalny określony w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.1));

2) konto ubezpieczonego – konto, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2));

3) płatnik składek – podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4) składka – część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i odsetki od tej części składki, o których mowa w art. 23 ust. 2 tej ustawy;

5) Zakład – Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

6) zobowiązania z tytułu składek – zobowiązania z tytułu składek opłaconych przez ich płatników do dnia 31 grudnia 2002 r. za okres od dnia 1 kwietnia 1999 r. i nieprzekazanych w terminie przez Zakład do funduszy, zewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych do dnia 25 grudnia 2006 r., oraz zobowiązania z tytułu odsetek należnych od tych składek z tytułu nieprzekazania składek do funduszy w terminie, naliczonych na dzień regulowania tych składek;

7) cena zamiany – cenę, według której zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z przejętych zobowiązań z tytułu składek są zamieniane na obligacje skarbowe, odpowiadającą 995 zł wartości zobowiązań z tytułu składek za każde 1000 zł wartości nominalnej obligacji, powiększonej o naliczone odsetki za każdy dzień, począwszy od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu odsetkowego do dnia konwersji.

Art. 2.
1. Skarb Państwa przejmuje zobowiązania z tytułu składek w wysokości wynikającej z informacji o wysokości zobowiązań z tytułu składek otrzymanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych od ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Przejmowane przez Skarb Państwa zobowiązania z tytułu składek stają się długiem Skarbu Państwa w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym minister właściwy do spraw finansów publicznych otrzymał od ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego informację o wysokości zobowiązań z tytułu składek.

3. Z dniem, o którym mowa w ust. 2, następuje wygaśnięcie zobowiązań z tytułu składek Zakładu w wysokości wynikającej z informacji, o której mowa w ust. 1.

4. Przejęte przez Skarb Państwa zobowiązania z tytułu składek są regulowane w dniu, o którym mowa w ust. 2, w drodze przekazania obligacji skarbowych w liczbie wynikającej z ilorazu wysokości zobowiązania z tytułu składek i ceny zamiany jednej obligacji, zaokrąglonej następnie na zasadach ogólnych do pełnej liczby sztuk obligacji.

5. Z dniem przekazania funduszowi obligacji skarbowych następuje wygaśnięcie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z przejętych zobowiązań z tytułu składek w wysokości określonej w informacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 3.
1. Zakład przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w formie pisemnej i elektronicznej, nie później niż trzeciego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego, informację o wysokości zobowiązań z tytułu składek zewidencjonowanych do dwudziestego piątego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego na kontach ubezpieczonych i nieprzekazanych do tego dnia do funduszy, z podziałem na poszczególne fundusze.

2. Fundusz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego numer rachunku papierów wartościowych, na który mają być przekazane obligacje, w terminie 14 dni od daty wejścia ustawy w życie. Numer rachunku może być przez fundusz zmieniany.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do piątego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego, pisemną informację, która powinna zawierać dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 1, oraz wskazanie rachunków papierów wartościowych, na które mają być przekazane obligacje na rzecz poszczególnych funduszy.

4. Zakład przekazuje do funduszu do dnia, o którym mowa w art. 2 ust. 2, informację o wysokości zobowiązań z tytułu składek, o których mowa w ust. 1, wobec poszczególnych członków tego funduszu.

Art. 4.
Należność z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na fundusze, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład ustala od kwoty przejętych przez Skarb Państwa zobowiązań z tytułu składek, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu odsetek należnych od składek, i potrąca z kwoty bieżących składek przekazywanych do funduszu nie wcześniej niż w dniu regulowania zobowiązań z tytułu składek przez Skarb Państwa.
Art. 5.
1. Fundusz pobiera bezpośrednio ze swoich aktywów opłatę, o której mowa w art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, od wartości zobowiązań z tytułu składek przejętych i uregulowanych przez Skarb Państwa na podstawie niniejszej ustawy.

2. Do obliczania i pobierania opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się art. 135 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Opłata jest pobierana w wysokości wynikającej ze stażu członkowskiego, posiadanego przez członka funduszu w dniu zapisania obligacji na rachunku papierów wartościowych funduszu.

3. W przypadku pobrania opłaty w sposób określony w ust. 1:

1) wartość przekazanych do funduszu obligacji pomniejszoną o wartość opłaty, o której mowa w ust. 1, przelicza się na jednostki rozrachunkowe;

2) do aktywów funduszu przekazuje się wszystkie obligacje otrzymane na podstawie niniejszej ustawy.

4. Przekazanie przez fundusz na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego opłaty, o której mowa w ust. 1, odbywa się w następnym dniu po przeliczeniu obligacji na jednostki rozrachunkowe.

5. Wartość obligacji, rozumiana jako równowartość zobowiązań z tytułu składek w wysokości wskazanej w informacji przekazanej przez Zakład do funduszu, jest przeliczana na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny następującym po zdeponowaniu przekazanych funduszowi obligacji na rachunku papierów wartościowych funduszu, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień zdeponowania obligacji.

6. Jeżeli wartość przekazanych funduszowi obligacji wynikająca z ceny zamiany jest większa od wysokości zobowiązania z tytułu składek, różnica stanowi przychód funduszu.

7. Jeżeli wartość przekazanych funduszowi obligacji według ceny zamiany jest mniejsza od wysokości zobowiązania z tytułu składek, różnica jest pokrywana przez fundusz bezpośrednio z jego aktywów.

Art. 6.
1. Zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z przejętych zobowiązań z tytułu składek są zamieniane na obligacje skarbowe o terminie wykupu nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2011 r. i zmiennym oprocentowaniu opartym o rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych, według ceny zamiany.

2. Zmienne oprocentowanie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozpoczęcie danego okresu odsetkowego, i jest zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa w liście emisyjnym szczegółowe warunki emisji obligacji skarbowych, o których mowa w ust. 1.

Art. 7.
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w ust. 3–5, jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

1) przez płatnika składek we własnym zakresie,

2) przez Zakład.”;

2) w art. 47 ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

„3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 6, łącznie z raportem miesięcznym korygującym.

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.”;

3) w art. 47a:

a) uchyla się ust. 3a,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty przekazywane w sposób niezgodny z wymogami określonymi w ust. 1 i 2 nie są przez Zakład przyjmowane, co jest równoznaczne z nieprzekazaniem dokumentów.”.

Art. 8.
Przepisy art. 1–6 stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.
Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r., z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153.

2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr 135, poz. 1268.

3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr 135, poz. 1268.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »